Европейски съюз Инвестиции в хората Оперативна програма
"Административен капацитет"
Проект “Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие."
Oбособена позиция № 5: "Създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.