Р Е Ш Е Н И Е  № …..

от 03.12.2018 г., гр.София

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-11 състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети автуст   през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ВРАНЕСКУ

 

При секретаря: ЕКАТЕРИНА КАЛОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия ВРАНЕСКУ т. д. № 1806 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с пр.осн.чл. 60,ал.1,т.1 от  ЗБН от К.Т.Б. АД / н. / ЕИК *******, чрез нейните синдици К.Х.М.и А.Н.Д.срещу В 2 И.С.а.р.л./ V2 I. S.a.r.l /, Л.,  B 1717764, по ТР на Л.за присъждане и връщане  в масата на несъстоятелността на сумата от 125 000 000 евро. 

Производството по искът предявен срещу  ВТБК.ПЛС е прекратено с влязло в сила определение.

Като трето лице помагач по делото е конституирана К.ТА ЗА П.НА К.И ЗА О.НА Н.П.И..

 ИЩЕЦЪТ твърди, че от страна на банката ищец е извършено Ф.иране на преструктурирането  на БТК АД и дружествата в тази Ф.ова група, чрез средства от банката без насреща банката да е получила равностойна престация. Касае се за трансформирано имущество на банката в размер на 250 000 000 лв., които са използвани за да бъдат придобити от В.Т.Б.ЕООД акции представляващи приблизително 93.9946 % от БТК ЕАД . Твърди се, че по този начин са се обогатили всички дружества от групата, придобили контрол върху БТК ЕАД – В Т. И.Д.П.С.А. Л., В Т. И.С.К.А., Л., В 2 И.С.а.р.л., И. В И.С.а.р.л., Л..

Предоставянето на средствата е станало, чрез предоставяне на заеми на множество фирми, както следва :

1.Твърди се, че в края на м. октомври и началото на м.ноември 2012 КТБ /н./ е предоставило заеми  в общ размер на 190 024 000 лв. на няколко търговски дружества : Т.И.АД, Ю. 2002 АД, К.ЕООД, И.ПК. АД, К.Ф.ЕООД, БГ К. ЕООД, Б.М.ЕООД, Б. 2007 ЕООД, ТЦ Име ЕАД. Тези дружества пряко или чрез други такива са прехвърлили сума в размер на 170 860 273 лв. на Т.И.АД / бившо Б.И.АД /. В периода 07.11.- 08.11.2012 г. част от тази сума или 165 142 000 лв. са преведени от Т.И.АД на Б.ЕООД. От така получената сума Б.ЕООД  внася в Б.Т. И.АД сума в размер на 89 550 000 лв. представляващи невнесените 75 % от номиналната стойност на първоначално записаните 11 940 000 броя обикновенни поименни акции, всяка от по 10 лв.  Допълнително внася 49 750 000 лв. за заплащане стойността на записаните 4 975 000 нови акции от управлението на капитала или общо е внесена сумата от 139 300 000 лв.  След  издаване удостоверение за внесенК.Б.Т. И.АД е върнало сумата от 140 000 000 лв. на Б.ЕООД  чрез свободен банков превод. От тях Б.ЕООд е извършило свободен банков превод на сумата от 60 000 000 евро също на 8.11.2012г. към В.Т.Б.ЕООД, а 5 000 000 евро е превело по банковата сметка на КТБ АД / н./ , която е била по ескроу сметка на КТБ АД  и на ВТБ К.П.Е.С.. Сума от 10 000 000 евро от тази сметка на същата дата 8.11.2012г. е била преведена също на В.Т.Б.АД.

2.Другия  етап на преструктуриране и предоставяне на средства е от м.ІХ.2012г. до м.ХІІ.2013г., когато банката КТБ АД е предоставило заеми в общ размер от 145 000 000 лв. на няколко търговски дружества : И.П.АД, Т.С.И.АД, К. М АД, И.К.АД, А. ЕООД, Т.ЕООД, И.фин Б. ЕООД, Е.С.ЕАД . Последните пряко или чрез други дружества са прехвърлили 73 100 000 евро от тях на Технологичен център  -  И.ПО М. / ТЦ – ИМЕ АД/. След получаване на средствата ТЦ ИМЕ АД е извършило три превода към К.И.Л.  в общ размер от 72 515 334.26 евро – на 05.09.12.г.- 5 000 000 евро, на 10.12.2012г. – 35 060 060 евро, а третия на 10.12.2013г. – 32 455 274.26 евро. , а като основание е Споразумението за замяна наК.от 05.09.2012г.  С тази сума са били възстановени предоставени от К.И.Л. сума от 60 000 000 евро, която е била преведени от последното на 07.11.2012г. отново по сметка на В.Т.Б.ЕООД.   По този начин на 08.11.2012г. В.Т.Б.е набрало общо сумата от 130 000 000 евро,, която същия ден е превело към Р.Б.О.С.П.Е.Си, в изпълнение на споразумение за поемане на ангажименти и обезпечаване на задължения от 03.08.2012г.. В резултат на тези плащания В.Т.Б.ЕАД е закупило 271 423 451 обикновени поименни безналични акции с право на глас , на стойност от 1 лв. всяка или това е 93.9946 % от капитала на БТК ЕАД . С придобиване контрола върху БТК АД,  В.Т.Б.ЕАД се превръща в значителен актив, като акциите му са притежание на И. В И. С.А.Р.Л., а тези на последния са притежание на ответника и са били предмет на проданта. 

Или обобщено се твърди , че това имущество е  достигнало до ответника В 2 И.С.а.р.л., Л., чрез множество предоставени от ищецът кредити на различни дружества, без те да са ги погасили, които средства са прехвърлени и трансформирани многократно, за да се извърши преобразуването на групата, част от която е и ответното дружество. След множеството трансформации тези средства от 125 000 000 евро са достигнали и до ответника.

Ответникът ги получава, като част от цената/ общо 330 000 000 евро/  по  извършена продан на акциите на ответника, които той притежава в свое дружество, което му е  длъжник - И. В И.С.А.Р.Л, част от преобразуващата се група. Сумата е заплатена от купувача В. Т. Л., като се държи от ВТБК.ПЛС , в качеството си на агент по договора за заем и обезпечението и извършил продажбата, като след изплащане на задълженията към заемодателите и разноските по изпълнението остава налична сума от 144 755 000 евро, която се държи от името и за сметка на ответника В 2 И.С.а.р.л. Л..  Моли ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 125 000 000 евро. Претендира направените разноски, като в хода по същество уточнява същите до размера платен за възнаграждание на вещо лице от 1 500 лв.

ОТВЕТНИКЪТ оспорва исковете. Твърди се на първо место недопустимост на така предявения иск, както и неговата пълна или частична неоснователност. Доколкото е дружество със седалище в Л., българския съд не е компетентен да се произнесе по спора. Наред с това намира, че доколкото материалното право на Л.не допуска да отменят този вид сделки в рамките на производство по несъстоятелност, то съответно един такъв иск е недопустим и пред българския съд на осн.чл.147,ал.1 вр.чл.137,ал.2 от ЗКИ. Намира, че искът е недопустим и понеже същото имущество, съответно тази сума,  е претендирана по две други дела, с други ответници, и съответно се твърди наличие на ненадлежен ответник. Твърди, че не е налице трансформиране на имущество, а дори и да е налице, то трансформацията е прекъсната на ниво получаване на сумите от дружествата К.и Б.. Получената сума, за която се претендира, не е с произход от КТБ АД, а ако се приеме че е, то размерът който би подлежал на връщане следва да е в размера съответен на собствеността в капитала на БТК АД – 44.1868 % - 63 960 393 евро или 24.7446 % - 35 817 808.50 евро. и да се отчетат и предоставените заеми от други заемодатели. Прави и възражение за изтекла погасителна давност на вземанията на КТБ АД по първоначалните договори за кредит в общ размер от 85 110 427.32 евро. Твърди се, че искът засяга И.есите на трети за спора  лица, на самостоятелни и независими инвеститори – миноритарни акционери , за които не се твърди и не са получавали средства от банката и които притежават индиректно участие в ответника. Същите са банки и дружества – български и чужди, и участващи с 23.429 % от общите средства инвестирани в закупуване на групата на БТК АД или те са вложили над 62 250 000 евро. Тези самостоятелни инвеститори имат право да получат зачитане на тяхното участие в инвестицията, вкл. и съответния им процент от правото на собственост в ответното дружество/индиректно участие/ , както и пропорционална част от блокираната сума от 125 000 000 евро, представляваща остатък от приходите от принудителното изпълнение срещу заложените дялове на В 2 И.С.а.р.л. в неговото дъщерно дружество И. В И.С.а.р.л. Л.. Като претендира цялата сума ищеца нарушава правото на собственост върху имуществото на тези миноритарни собственици,  което се нарушава Конституцията на страната и ред международни актове.  

 Моли производството по делото да се прекрати или исковете да се отхвърлят.

            ТРЕТОТО ЛИЦЕ ПОМАГАЧ изразява становище, че сумата е предоставена от КТБ АД, чрез многократно трансформиране и без насрещна престация, като подробно излага установените от К.та факти и предявени искове от нейна страна. Доколкото е налице общност на произхода на средствата, за които претендират банката и страната трето лице помагач, е налице правен И.ес от участието й в процеса.

Съдът, като взе в предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

Възраженията за недопустимост са правени в хода на делото и съдът ги е оставил без уважение. Доколкото производството касае банкова несъстоятелност и на ниво ЕС няма дадена уредба с Регламент, общ за страните в общността, то настоящия съд, като съд по несъстоятелността е компетентен да разгледа спора. Наличие на други производства на същото основание, но изхождащи от различни фактически твърдения и спрямо други ответници не обосновават недопустимост на настоящия иск. Съдът изрично се е произнесъл по възражението за недопустимост на осн.чл.147,ал.1 вр.чл. 137,ал.2 ЗКИ, като се е обосновал, че настоящия иск е пряк осъдителен иск, основаващ се на изрична законова норма, и няма характер на иск за обявяване на относителна недействителност на сделки, за които ЗКИ в определени хипотези изключва компетентността на съда, т.е. изключва възможността за оспорване на сделките, при изрична такава уредба в приложимо чуждо материално право. С оглед на това съдът намира, че искът е допустим и съдът следва да разгледа спора по същество.  

                         

По основателността на иска :

От представените по делото няколко писмени  договора : Споразумение за поемане на ангажименти и обезпечаване изпълнение на задължения от 03.08.2012г. , и споразумение  от 05.09.2012г. се установява, че КТБ АД, като гарант, участва в преструктуриране на групата/Ф.ова/от фирми, основната от която е БТК АД / наречена в плана Опко/. В първото споразумение се урежда преструктуриране на задълженията на групата на НЕФ Т., създаването на нова група, предоставяне на нови заеми и влизането на нови кредитори като КТБ АД И ВТБК.Плс, изработване на схеми за уреждане на дълговете, предвиждане на нова капиталова инвестиция в размер на 130 000 000 евро, вносима по равно от двамата нови кредитори и предоставяне по 5 000 000 евро гаранция по екскроу сметки. Второто споразумение предвижда друга част от преобразуването и съобразно схемата по това споразумение сделката е сключена между К.И.Л./страна А/ и „Технологичен център – И.ПО М.“ ТЦ – Име АД / страна Б /. Срокът на договора е за 36 месеца с възможност за удължаване за още 24 месеца. Предвидено е да се извършат три плащания : първото на датата на споразумението -5.09.2012г.- 5 000 000 евро, на 10.12.2012г. – 35 060 060 евро, на 10.12.2013г.- 32 439 940 евро. От общо 35 500 акции следва да се заплатят 33 300 акции , на обща стойност 72 500 мл.евро или по 2 177.18 евро за акция.

 В последствие КТБ АД чрез договор за продажба на опция от 1.11.2012г. КТБ АД е прехвърлило на Б.ЕООД опцията си по схемата по първото споразумение  от 5.09.2012г. , а именно да бъде страна по прилаганото споразумение- схемата и косвено да придобие посредством 36.5 %/ останалите 36.5% са на ВТБ Капита ПЛС и 27 % за групата на досегашните кредитори/ от капитала на новоучредени дружества V Т.I.S.C.A./Е./ , V J.G.P.S.A./GP/  от придобиваното дружество /БТК АД- ОПКО/,чрез придобиващо дружества В. Т. Б.АД. В тази ръзка Б.ЕООД  е изплатило на КТБ АД на 8.11.2015г. сумата от 9 500 000 евро, съобразно договореното и констатираното от в.л. със основното заключение на ССЕ. Сумата от 9 500 000 евро съотнесено с вложената от  КТБ АД сума от 65 000 000 евро постъпили при Б.ЕООД и 72 515 334.26 ЕВРО постъпили чрез  ТЦ ИМЕ ЕАД заплатени към К. И.и ВТБК., тази сума се явява незначителна като размер. От друга страна, в основното заключение се проследяват подробно как сумите от предоставените кредити са преминали и достигнали сметката на Б.ЕООД, оборота по тези сметки/еврова и левова/ са над сумата от 65 000 000 евро, поради което изводът, че това са собствени средства, а не отново с произход от КТБ АД е трудно да бъде направен категорично.   

            От представените към иск.молба платежни и удостоверение  се установява, че Б.Т. И.АД към дата 8.11.12г. е набрало сума в размер на 140 000 000 лв., за увеличение на капитала, която сума е постъпила чрез два превода от Б.ЕООД на 7.11.12г.  в размер на 89 550 000 лв. и на 8.11.12г. в размер на 49 750 000 лв. и два превода от Б.Ф. ЕАД – на 7.11.12г. – 250 000 лв. и на 8.11.2012г.-450 000 лв.  На същата дата 8.11.2011 г. Б.Т. И.АД е превело обратно цялата сума от 140 000 000 в. на Б.ЕООД , съобразно приложеното към исковата молба платежно /стр.47 / . Все на тази дата 8.11.12г. Б.ЕООД  е превело на В.Т.Б.ЕАД сумата от 60 000 000 евро, а на КТБ АД е превело сума от 5 000 000 евро. На 1.11.2012г. В.Т.Б.е по получило от ВТБ - ССВ сумата от 10 000 000 евро, а в последствие на 7.11.2012г. получава сумата от 60 000 000 евро от К.И..Не се спори, че така получените 130 000 000 евро са преведени към Шотландската банка по сделката за покупка на  93.99 % от акциите на БТК АД. Това е констатирано и от първото доълнително заключение на съдебно – счетоводната експертиза приета по делото, която след извършена проверка от в.л. в  счетоводството на „В. Т. Б.“ ЕООД установява , че във връзка с покупката на 93,99% от акциите на „БТК“ АД „В. Т. Б.“ ЕООД заплаща 130 000 000,00 евро и встъпва в дълг на NEF J.Company B.V. към неговите старши кредитори, в размер на 135 901 069,83 евро.

При проверката в счетоводствата на дружествата на вещото лице не  са предоставени платежни документи, от които да са видни извършените банкови преводи. Данните посочени от вещото лице са съгласно счетоводните регистри.

 

Във връзка с договореното със споразумението от 05.09.2012г. са представени доказателства за извършените три договорени плащания, както следва : На 05.09.2012г. от ТЦ Име АД е нареден превод към ВТБК.в размер на 5 000 000 евро / банкови документи стр.60-62 по делото/,на 10.12.2012г. е наредена сумата от 35 060 060 евро от ТЦ Име АД към К.И.Л./ стр.63-65 от делото/, а на 09.12.2013г. е извършено плащането в размер на  32 455 274.26 евро от ТЦ Име АД към  К.И.Л./ стр.66 до 69 по делото/ . По този начин средствата от 65 000 000 евро заплатени от К.И.Л./ с произход ВТБ Капитал/  на В.Т.Б.АД са възстановени. Това е установено и със заключенията на вещото лице П..

От отговора на ответника В 2 И.с.а.р.л. е видно, че за преобразуване на групата на БТК АД освен горепосочените две Л.ски дружества са създадени още три – В Т. США / V J.SCA / , В 2 И.С.а.р.л. /V2 Invesment Sarl/ ответник по настоящия спор, и  И. В И.С.а.р.л./ InterV Invesment Sarl/, чиито акции са били заложени и продадени на В. Т. Л.АД. Съдът намира, че средствата от 130 000 000 евро преди да достигнат В.Т.Б.АД са преминали през тези дружества,  чрез договори за заем  . Ответникът е представил към допълнителния отговор множество договори, видно от описите към отговора и част от тях  касаят и тези заеми, като обаче тези доказателства не са представени в превод на български език и не могат да се кредитират от съда. Доколкото обаче това е обстоятелство относно новосъздадените дружество, което подкрепя и тезата на ищеца, а и това становище се поддържа и от третото лице помагач на ищеца, то съдът приема, че следва да се приеме за безспорно, че при преобразуването на дейността и създаване на новите дружества сумата от 130 000 000 евро, която двамата кредитори стоящи в основата на това преобразуване КТБ АД и ВТБК.са предоставили – всеки от тях в размер на по 65 000 000 евро чрез своите дружества Б.и Кръшър, като в последствие Б.е възстановил средствата на Кръшър, са преминали като заеми през новосъздадеите дружества от групата на БТК АД. Това обстоятелства за предоставяните заеми между свързаните дружества се установява и от представените годишни Ф.ови отчети за 2012г. на тези новоучредени дружества , както и от двете допълнитени заключения на съдебно счетоводната експертиза, приети по делото и неоспорени от страните. От тези заключения се установява също така, че 27 % от средствата за преструктурирането са дошли от фирми от структурата на преобразуваната НЕФ Т. и от други външни инвеститори, които са вложили повече от 20 000 000 евро във връзка с това ново преструктуриране, съобразно и посоченото от вещото лице в о.с.з. при изслушването му.

Изводите на вещото лице по задачите по двете допълнителни заключения са както следва   : А) Акционерни заеми, предоставени от С. и „Б.“ ЕООД на V J.SCA:

ü  На 02.11.2012г. С. и „Б.“ ЕООД предоставят конвертируеми заеми на V J.SCA, в размер на 60 000 000,00 евро всеки. Целта на земите е да Ф.ират покупката на 93,99% от акциите на „БТК“ АД от „В. Т. Б.“ ЕООД. Цената на придобиване включва и встъпване в дълг на NEF J.Company B.V. към неговите старши кредитори, в размер на 135 901 069,83 евро;

ü  На 22.11.2012г. С. предоставя конвертируем заем на V J.SCA, в размер на 1 915 350,00 евро, а на „Б.“ ЕООД, в размер на 5 603 479,42 евро. Целта на зaемите е да Ф.ират покупката на дяловете на миноритарните акционери в „БТК“ АД (в размер на 6,01%) от „В. Т. Б.“ ЕООД. Цената на придобиване включва и 17 360 628,33 евро предоставени от старшите кредитори на NEF J.Company B.V. и 414 139,18 евро заплатени от дружеството.

Съгласно договорите за заем, двете страни следва да организират конвертирането им вК.при първа възможност. Към момента заемите не са конвертирани вК.и по тях няма извършвани плащания. Получените заеми се отчитат в сметка 117100 Други резерви, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти. За изпълнение на целите на заемите, получените средства се използват за предоставяне на съответни заеми на дъщерното дружество, съгласно описаното по-долу. Предоставените заеми се отчитат по сметка 222110 Дългосрочни инвестиции в дъщерни дружества, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

 

Б) Акционерни заеми, предоставени от V J.SCA на V2 Invesment Sarl:

ü  На 02.11.2012г. и 22.11.2012г. V J.SCA предоставя конвертируеми заеми на V2 Invesment Sarl, които съответстват като цели и размер на заемите по т. А и са Ф.ирани с получените средства от заемите по т. А.

Съгласно договорите за заем, двете страни следва да организират конвертирането им в собственК.при първа възможност. Към момента заемите не са конвертирани в собственК.и по тях няма извършвани плащания. Получените заеми се отчитат в сметка 117100 Други резерви, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти. За изпълнение на целите на заемите, получените средства се използват за предоставяне на съответни заеми на дъщерното дружество, съгласно описаното по-долу. Предоставените заеми се отчитат по сметка 222110 Дългосрочни инвестиции в дъщерни дружества, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

Вещото лице изрично сочи, че при проверката в счетоводствата на дружествата не са му предоставени платежни документи, от които да са видни извършените банкови преводи. Данните отразени по-горе са съгласно счетоводните регистри.

 

В) Акционерни заеми, предоставени от V2 I.S.на InterV Invesment Sarl:

ü  На 31.10.2012г. и 22.11.2012г. V2 I.S.предоставя конвертируеми заеми на InterV Invesment Sarl, които съответстват като цели и размер на заемите по т. Б и са Ф.ирани с получените средства от заемите по т. Б.

Съгласно договорите за заем, двете страни следва да организират конвертирането им вК.при първа възможност. Към момента заемите не са конвертирани в капитал. Получените заеми се отчитат по сметка 117100 Други резерви, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти. За изпълнение на целите на заемите, получените средства се използват за предоставяне на съответни заеми на дъщерното дружество, съгласно описаното по-долу. Предоставените заеми се отчитат по сметка 222110 Дългосрочни инвестиции в дъщерни дружества, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

Във връзка с покупката на InterV I.S.от Viva J.(Luxembourg) на 31.08.2016г. (след неизпълнение на InterV I.S.по договор за заем в първоначален размер от 150 000 000,00 евро), задълженията на InterV I.S.по конвертируемите заеми, заедно с акциите на InterV Invesment Sarl, са прехвърлени от V2 I.S.към Viva J.(Luxembourg).

Вещото лице изрично сочи, че при проверката в счетоводствата на дружествата не са му  предоставени платежни документи, от които да са видни извършените банкови преводи. Данните отразени по-горе са съгласно счетоводните регистри.

 

Г) Акционерни заеми, предоставени от InterV I.S.на „В. Т. Б.“ ЕООД:

ü  На 31.10.2012г. и 22.11.2012г. InterV I.S.предоставя конвертируеми заеми на „В. Т. Б.“ ЕООД, които съответстват като цели и размер на заемите по т. В и са Ф.ирани с получените средства от заемите по т. В.

Съгласно договорите за заем, двете страни следва да организират конвертирането им в собственК.при първа възможност. На 29.01.2013г. заемите са конвертирани в собствен капитала на „В. Т. Б.“ ЕООД. Няма извършвани плащания по тях.

При проверката в счетоводствата на дружествата на вещото лице не са предоставени платежни документи, от които да са видни извършените банкови преводи. Данните отразени по-горе са съгласно счетоводните регистри.

Отпуснатите заеми в Л.ските дружества са оповестени в годишните Ф.ови отчети на дружествата за 2012г., изготвени съгласно изискванията на законодателството на Л..

 

При горните констатации на вещото лице и предвид, че отпуснатите заеми са договорени и осчетоводени, съдът приема, че сумата от 130 000 000 евро предоставена на В.Т.Б.АД за покупка на акции представлява и заемите предоставени  между дружествата в групата.  Първоначално дружествата С. и „Б.“ ЕООД предоставят конвертируеми заеми на V J.SCA, а от там тази сума се предоставя на останалите дружества в групата. Видно от заключението осчетоводяването на заемите е в периода 31.10.12г.-2.11.2012г., като на 22.11.12г. има предоставени допълнителни суми. Достигайки до В.Т.Б.АД/ чийто собственик на акциите е И. В/, същата я влага за покупката на акциите на БТК АД. Едва при В.Т.Б.АД има установено реално получаване на сумата на 7.11. и 8.11.2012г. С оглед на тези изводи, може да се направи и извода, че предоставените суми за кредитите посочени по-горе – изцяло или частично,, преминавайки през множество сделки са се трансформирали и са вложени в имуществото на дружеството в групата, между които и дружеството И. В И.С.а.р.л.,чиито акции са продадени на публична продан. Не се установява преобразуването в капитал, видно от констатациите на вещото лице, това е станало едва при В.Т.Б.АД, която осчетоводява сумата като заем и я влага при покупката на акциите в БТК АД.

 

Дали така предоставените средства и вложени в преструктуриране на групата на БТК АД са предоставени от КТБ АД ? В договорите за престуктуриране е предвидено изрично, че се предоставят средства във връзка с преструктурирането и общо сумата от 130 000 000 евро, която преминава през различните етапи и се получава от новоучреденото през 2012г. В.Т.Б.АД.  По делото са представени 16 броя договори за кредит, както и преводни нареждания във връзка с тях,  от които се установява получаване на сумите по тях, както следва :

1.   Договор за банков кредит от 08.11.2012г. по силата на който КТБ АД предоставя на Б.И.АД 33 000 000 евро. Сумата е изплатена на кредитопоучателя, видно от приложения банков документ от 8.11.2012г. Видно от Анекс № 1от 19.06.2014г. страните са приели, че към датата му задължението по главницата остава в размер на 30 25 000 евро, която трябва да се извърши с 52 броя поредни погасителни вноски – една от 581 719 евро и 51 – 581731 евро.

2.   Договор за банков кредит от 07.11.2012г. по силата на който КТБ АД предоставя на Ю. 2002 АД сума в размер на  5 000 000 евро. Сумата е изплатена на кредитопоучателя, видно от приложените банкови документи и искане. Видно от Анекс № 1от 09.06.2014г. страните са приели, че към датата му задължението по главницата остава в размер на 6 840 000 евро, която трябва да се извърши с 52 броя поредни погасителни вноски – една от 581 719 евро и 51 – 581 31 евро. Приложени са и два банкови документа от които е видно, че по банковата сметка  на Ю. 2002 АД в КТБ АД  са преведи на дата 7.11.2012г.. ??????????? 15 778 000 лв. от страна на ЮЛИНОР ЕООД , от  които /978 000 лв. са наредени от Юлинор ЕООД, а той ги е получил от И.П. АД , съгласно приложени платежни от 7.11.2012г./ и 148 000 лв. от страна на К.ЕООД.

3.   Договор за банков кредит от 18.12.2008г. по силата на който КТБ АД предоставя на К.ЕООД в периода до 2012г. различни суми, видно от приложените анекси, като с последния от тях Анекс № 8 от 01.11.2012г. е  предоставена  сума в размер на   41 500 000 лева. Сумата е изплатена на кредитопоучателя, видно от приложените банкови документи и искания, както следва – на 1.11.2012 г. е изплатена сума в размер на 26 400 000 лв., а на 7.11.2012г. е изплатена сума в размер на 15 000 000 лв. . Видно от приложения банков документ от 7.11.2012г. / стр.192 по делото/ К.ЕООД е превело на Б.И.АД сумата от 26 300 000 лв.

4.   Договор за банков кредит от 05.09.2012г. по силата на който КТБ АД предоставя на И.П. АД  сума в размер на 6 600 000 евро, като с анекс № 1 от 7.11.2012г. сумата е увеличена на 10 000 000 евро. От тях видно от искането и приложеното бордеро към договора е усвоена сума в размер на 3 400 000 евро. От тях на 7.11.2012г.  от И.П. АД е преведена сума на К. М ЕООД. В размер на 4 900 000 лв. / ПН – стр.233/.

5.   Договор за банков кредит от 29.06.2011г. по силата на който КТБ АД предоставя на К.Ф.ЕООД  сума в размер на 2 200 000 евро, като с анекс №3 от 01.11.2012г. сумата е увеличена на 7 800 000 евро. От тях видно от искането ОТ 1.11.102г. и приложеното бордеро към договора е усвоена сума в размер на 7 156 700 ЕВРО ИЛИ 13 997 288.56 ЛВ., а по искането от 7.11.2012г. е усвоена сума в размер на 500 000 евро. Видно от преводно нареждане от 07.11.2012г.  К.Ф.ЕООД превежда на Б.И.АД сумата от 14 000 000 лв./ стр.193/

6.   Договор за банков кредит от 02.07.2010г. по силата на който КТБ АД предоставя на  ИПС ИНФРАСТРУКТУРА АД  сума в размер на 8 500 000 лв., като с анекс № 5 от 11.10.2012г. сумата е увеличена на 17 500 000 лв. От тях видно от искането от 1.11.12 г. и приложеното бордеро към договора е усвоена сума в размер на 12 000 000 лв. Тази сума на 05.11.12г. е преведена на А. Б. ЕАД, като последния на 7.11.12г. е наредил превод към Б.И.АД на 07.11.2012г. в размер на 10 300 000 лв., видно от приложените два броя преводни нареждания / стр.204 и 203 по делото/.  

7.   Договор за банков кредит от 21.01.2011г., по силата на който КТБ АД е предоставила на БГ К. ЕООД сума в размер на 6 000 000 евро, като с анекс № 1 новото ползване на тази сума и срокът на договора са предоговорени. Видно от приложеното искане от 1.11.2012г. е усвоена сума в размер на 4 700 000 евро. Видно от приложеното платежно нареждане от 7.11.2012г. на тази дата БГ К. ЕООД е превело на А.. ЕООД сумата от 7 249 883.00 лв./нареждане стр.221/. А.. ЕООД е превело към ТЦ ИМЕ АД сумата от 21 500 000 лв. на 07.11.2012г.

8.   Договор за банков кредит от 29.06.2011г., по силата на който КТБ АД е предоставила на Б.М.ЕООД сума в размер на 1 780 000 евро, като с анекс № 1 сумата е увеличена в размер на 4 380 000 евро и на 1.11.2012 г. е била усвоена сума в размер на 4 345 000 евро. От тях на 07.11.12г. това дружество превежда на К. – М ЕООД сума в размер на 6 100 000 лв. На 7.11.2018г. К. М ЕООД превежда към Б.И.АД сума в размер на 16 690 000 лв./ПН – стр.232/.

9.   Договор за банков кредит от 26.08.2008г., по силата на който КТБ АД е предоставила на „Б. 2007“ ЕООД сума в размер на 35 174 549 лева. От анекс № 7 от 23.10.2012г.  е видно, че  към датата на анекса остава непогасена главница 26 200 000 лв., и са опуснати още 7 800 000 лв. или общо задължението към този момент възлиза в размер на 34 000 000 лв.. и на 1.11.2012 г. е била усвоена сума в размер на 7 700 000 лв. Б. 2007 ЕООД превежда на К. М ЕООД на 7.11.2012г. сума в размер на 1 590 000 лв.

10.  Договор за банков кредит от 24.10.2012г., с който КТБ АД, като заемодател е предоставила на ТЦ ИМЕ АД в собственост Ф.ови инструменти ДЦК с номинал 30 000 000 евро, като заемателя  се е задължил да ги върне при условията на договора. Срокът за връщането им съобразно условията на анекс № 1 е 08.01.2013г.

Към този договор са приложени и 5 броя преводни нареждания ,от двете от 07.11.2012г. / стр.268 и стр.271/ се установява, че Б.И.АД превежда на Б.ЕООД сума в размер на 84 000 000 лв. и същия ден Б.ЕООД превежда на Б.Т. И.АД 89 550 000 лв., представляваща сума за вноска за допълване на капитала. На 8.11.2012г. Б.И.АД превежда към Б.ЕООД  следните преводи 16 600 000 лв.,33 000 000 лв.,  а Б.ЕООД превежда сума в размер на 49 750 000 лв. на Б.Т. И.АД . С тези преводи е внесен необходимия размер средства за увеличение на капитала на Б.Т. И.АД. От приложеното извлечение от сметка  на Б.ЕООД е видно, че на датите 7 и 8 . 11.2012г. дружеството е наредило двете суми за попълване капитала на Б.Т. И.АД, а последното му е върнало същия ден сумата от 140 000 000 лева. От това извлечение е виден и превода от Б.ЕООД към В.Т.Б.ЕАД на 8.11.12 в размер на 60 000 000 евро.

Останалите шест договора и преводните нареждания към тях установяват предоставените заеми от КТБ АД на съответните фирми и превод на така получените суми по заемите към ТЦ ИМЕ АД , както следва :

11.  Договор от 10.12.2012г. , с който КТБ АД предоставя на Н. ЕАД банков кредит в размер на 34 000 000 евро. Същият ден сумата е преведена от Н. АД на ТЦ ИМЕ АД видно от представеното преводно нареждане / стр.277/. Към ТЦ ИМЕ АД е извършен и предходен превод от дата 05.09.2012г. от друга фирма – И.П. АД в размер на 6 600 000 евро.

12.   Договор от 10.12.2012г. между КТБ АД и К. М ЕООД, по силата на който банката предоставя на това дружество банков кредит в размер на 7 200 000 евро. Същия ден това дружество, кредитополучател,  извършва банков превод към ТЦ ИМЕ АД на сумата от 1 080 000 евро .

13.   Анекс  от 09.12.2013г. към договор от 02.07.2010г., обсъден по горе в т.6  сключен между КТБ АД и И.К.АД, с която предоставения кредит става в размер на 27 500 000 лв. На тази дата дружеството кредитополучател прави два превода към И.П.С.– от 1 000 000 лв и от 9 000 000 лв.. Дружеството И.П.С.АД е извършило същия ден превод към ТЦ ИМЕ АД в размер на 26 000 000 лв.

14.    Договор от 16.08.2012г. между КТБ АД и А. ЕООД   , с който банката предоставя кредит на дружеството кредитополучател в размер на 5 100 000 евро, като с два анекса размера на предоставения кредит е увеличен, и с последния № 2 от 09.12.2013г. сумата на кредита е увеличена на 12 057 000 евро. На 9.12.2013г. е усвоена сума в размер на 2 557 000 евро  и същия ден е извършен превод към И.грирани пътни С.АД в размер на 2 495 300 лв.

15.  Договор от 18.06.2012г. между КТБ АД и Т.ЕООД , с който ищеца е предоставил на кредитополучателя сума в размер на 6 100 000 евро, като сумата е увеличена с три анекса , като с последния № 3 е договорена сума в размер на 13 227 000 евро.  На 9.12.2013г. е усвоена сума в размер на 2 557 000 евро с левова равностойност от 5 001 057.13 лв. Същия ден 5 000 000 лв. са преведени от кредитополучателя към  Р.Т.ЕООД, а последната същия ден е превела към И.П.С.АД сумата от 9 703 269 лева.

16.  Договор от 18.10.2013г. с който КТБ АД е отпуснала на И.Ф. Б. ЕООД кредит  в размер на 20 250 000 евро , като с анекс № 1 от 9.12.2013 г. допълнително са отпуснати 4 000 000 евро и последните са усвоени същия ден с левова равностойност от 7 823 320 лева. Сумата е преведена същия ден на С.Т.П.ЕАД, а последната ги е превела в размер на 7 822 000 лева към Р.Т.ЕООД.

17.  Договор от 9.12.2013г. с който банката е отпуснала на Е.С.ЕАД кредит в размер на 20 000 000 евро, с левова равностойност от 39 109 960.89 лв.  и същия ден, от кредитополучателя  е преведена на Е.2003 ЕООД, която от своя страна същия ден е превела тази сума към   ТЦ И. АД .  

    От представеното извлечение от движението по сметката на ТЦ ИМЕ АД за 10.12.2012г. и за 10.12.2013г. се установява, че ТЦ ИМЕ АД е извършило преводи към К.И.Л. , като на първата дата е преведена сума от 35 060 060 евро, а на втората дата е преведена сумата от 32 455 274.26 лева. Това е в изпълнение на цитираното по горе споразумение от 05.09.2012г., а първата сума от 5 000 000 евро е преведена към този момент на датат на подписване на споразумението, но към ВТБК.Плс., както се установява от платежното.Тези изводи могат да се направят и от приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза, основното заключение, която също подробно е проследила разплащанията и от допълнителното такива .

От така представените доказателства и основната съдебно - счетоводна експертиза, която също е проследила предоставените кредити и извършени преводи между фирмите  може да се направи извод, че сумите получени от ТЕХНОТЕЛ/ бившо  Б.И./ са от пряк негов кредит от КТБ АД – 33 000 000 евро  и 82 968 000 лв.  предоставени от фирмите съобразно  посочените по-горе договори от  № 2 до 6 и от 8 до 10/ , поради което съдът приема, че извършения превод към Б.АД и съответното средствата получени от Б.АД, които той е предоставил на Б.Т. АД и в последствие на В.Т.Б.АД са с произход от КТБ АД . Същото касае и ТЦ ИМЕ АД, което е получило от трети лица, фирми кредитополучатели по кредитите посочени от т.7 и т.11 до т.17 по-горе и получило средства в размер на 61 680 000 евро и 47 500 000 лева. Видно от отговорите на задачата по основната експертиза оборота – дебитен и кредитен по четирите сметки на Б.АД в КТБ АД е най-голям по левовавата сметка и за периода на 7.-8.11.2012г.  възлиза в размер на 273 843 500 лв.  Оборота по левовавата и еврова сметки на ТЦ – Име АД също са значителни в периода на изпълнение задълженията по споразумението от 5.09.12г. – 5.09.12.,9.12.12, 10.12.13г. и същите са в размерите съответни на сумите, които са изплатени по това споразумение. Предвид на това съдът приема, че това са средства послужили за изпълнение на споразумението от 05.09.2012г. Реално с това споразумение ТЦ Име АД е покрил и върнал средствата – 65 000 000 евро, предоставени от К.на В.Т.Б.АД.   

По делото липсват доказателства предоставените суми, по договорите за кредит  да са издължени. Видно от заключението всички кредити са станали изцяло изискуеми  към датата на исковата молба и не са издължени.  По тях има извършени погашения до август 2014г., и няма изискуеми задължения до този момент, с изключение на два кредита – тези предоставени на К.ЕООД и  К. М ЕООД.  Видно от проследените по-горе преводи някои от тях са изцяло вложени в преобразуването на групата на БТК АД , а други само частично.

Съдът намира, че не може да се приеме, че  вземанията по предоставените средства чрез договорите за кредит са погасени по давност, тъй като макар и вноските по отделните кредити да са просрочвани по различно време, касае се за едно цяло вземане, и давността за вземането по договора за кредит почва да тече от момента, в който вземането става изискуемо, а това е  момента, в който съответния договор прекратен или вземането е направено  частично или изцяло изискуемо с изрично волеизявление от кредитодателя. Независимо, че вземанията на месечните вноски са периодични, на определен срок и определени по размер, за забавата в договорите за кредит се предвижда наказателна лихва. Едва след като кредитодателя направи кредита или определен размер от него предсрочно изискуем с изрично волеизявление- покана за плащане, вземането което е забавено може да се определи за ликвидно и съответно спрямо него започва да тече погасителна давност.  В конкретния случай това е момента на обявяване на ищеца в несъстоятелност, тъй като липсват доказателства това да се е случило по-рано.

От приетата по делото експертиза е установено , че по някои от договорите за кредит има извършвани погашения, но  те са незначителни в сравнение с предоставената цяла  сума с произход от КТБ АД , поради което съдът приема, че са налице предпоставките на  втората хипотеза на чл.60а,ал.1,т.1 от ЗБН, т.е. налице са насрещни престации, срещу полученото имущество с произход КТБ АД, но тяхната стойност е значително по-малка от тази на имуществото предоставено от КТБ АД .  

При тези констатации съдът приема, че средствата, които са предоставени за преструктуриране на групата на В.Т.Б.АД и БТК АД, включваща и цитираните по-горе  фирми и договори за кредит са с произход КТБ АД и са трансформирани през множество сделки в акциите и дяловете на дружествата от групата. Трансформираните средства са стойността на акциите и дяловете на всяко едно дружество от Ф.овата група за създаването, на която са предоставени средства от КТБ АД .

Предвид размера на сумата, която се установи да е с произход от КТБ АД – 130 000 000 евро, насрещните престации от Б.ЕООД по договора за покупка на опция и погашенията по договорите за кредит се явяват незначителни .

Видно от представените Главно споразумение за мостово фиансиране от 6.11.13г., Договор за подчинен дълг и агенство по обезпечението – 6.11.13г. , договори за залог на  дялове/2013г./ и договорите за покупко продажба на дялове и на акции и  за прехвърляне и цесия но конвертируем заем се установява, че дружеството InterV I.S.не е изпълнило задълженията си по мостовия заем от 150 000 000 евро  и обезпечилия го с акциите си негов собственик, ответникът по спора V2 I.S.е продал акциите си на купувача  Viva J.(Luxembourg) на 31.08.2016г.  за сумата от 330 000 000 евро, чрез ВТБК.П.л.с., изпълнил функцията на мостови агент по този кредит и по извършената продан, сходна на публична продан по българския ЗОЗ. Не се спори, че от тази сума задълженията по договора за заем са покрити, както и са покрити разходите по продажбата и остава налична сума достатъчна да покрие исковата претенция. Това се установява и от втората допълнителна експертиза, която подробно проследява осчетоводяването на сделките, продажбата и получаването на средствата и погасяване на задълженията, както следва :

ü  По отношение на „И.В И.С.А.Р.Л.“:

-          Заем в размер на 148 334 000 евро е получен през ноември 2013г. и не е погасяван от дружеството;

-          Към момента на сделката за придобиване на „И.В И.С.а.р.л.“ от В. Т. (Л.) СА – 30.08.2016г. – размерът на задълженията по заема, в т.ч. и за разходи по принудителното изпълнение по него, възлиза на 192 011 819,42 евро;

-          Заемът на „И.В И.С.а.р.л.“ се погасява с част от платената цена за придобиването от В. Т. (Л.) СА. Това се отразява в отчета на „И.В И.С.а.р.л.“ като премиен резерв (A. Capital and reserves, II. Share premium account) в счетоводния баланс – стр. 5 от приложения отчет за 2016г., както и бележка 5 на стр. 14 от същия отчет;

-          Калкулациите на задълженията по заема са представени в допълнително Приложение № 1.

ü  По отношение на „В2 И.С.а.р.л.“:

-          Дружеството е гарантираща страна по заема, като в полза на кредиторите са заложени акциите на „И.В И.С.а.р.л.“ и вземанията на „В2 И.С.а.р.л.“ от „И.В И.С.а.р.л.“ по конвертируеми акционерни заеми, в размер на 137 518 829,42 евро;

-          Съгласно бележка 12 на стр. 14 от отчета на дружеството за 2015г., то покрива задълженията по заема с дадените гаранции.

            Публична информация за „КТБ“ АД (н.) и „VTB Capital PLS“ не е налична – според ССчЕ обаче достатъчно меродавно е какви са записите при длъжниците. Индикация, че се признава изплащането на мостовия заема е, че „КТБ“ АД (н.) и „VTB Capital PLS“ са си заличили залозите, които са били вписани във връзка с него, със „Съгласие за заличаване на залози“.

ü  След проведения търг на 24.11.2015г., във връзка с принудителното изпълнение по Договора за заем в размер на 150 000 000 евро, агентът по обезпечението продава акциите и вземанията по конвертируемите акционерни заеми на В. Т. (Л.) СА на 30.08.2016г.;

ü  По отношение на „В2 И.С.а.р.л.“ – налични са отчети за 2015г., в които се потвърждава прехвърлянето на акциите в резултат на сделката – Съгласно бележка 12 на стр. 14;

ü  По отношение на В. Т. (Л.) СА:

-          Дружеството заплаща цена от 330 000 000 евро по сделката от 30.08.2016г.;

-          В счетоводния баланс на дружеството са заведени:

1)      Вземания от свързани лица за конвертируемите акционерни заеми – D.Current assets, II. Debtors, 2. Amounts owed by affiliated undertakings – 137 518 829,42 евро (в същата статия влизат и 4 600 евро други вземания), на стр. 3 от отчета за 2016г.;

2)      192 481 170,58 евро цена на инвестицията (330 млн. минус сумата на конвертируемите акционерни заеми) – C.Fixed assets, III. Financial assets, 1. Shares in affiliated undertakings, – на стр. 3 от отчета за 2016г.

 

При така установените факти и направени изводи и констатации съдът намира, че искът с пр.основание чл.60а,ал.1, т.1 от ЗБН е основателен. Касае се за специален осъдителен иск за попълване масата на несъстоятелността.  Законът изисква следния фактически състъв за да се приеме основателност на този иск :

- да е налице предоставено имущество с произход от банката – както се изложи подробно по-горе средствата за преобразуването групата на БТК АД са с произход от банката, чрез предоставяне на множество банкови кредити на различни фирми, които в последствие се съсредоточават в предоставянето на обща сума от 130 000 000 евро послужила, като част от необходимите и вложени средства за преобразуването на групата.

- Не е налице равностойна насрещна престация за банката предоставила средствата – кредитите са неиздължени и средствата, които са се  върнали обратно при банката, която е обявена в несъстоятелност, са в незначителен размер спрямо предоставените от нея средства,нейно имущество.

- В конкретния случай е налице произход на средства от несъстоятелната банка, които многократно са преобразувани, като съдът подробно е проследил трансформациите им и предвид на понятието дадени в пар.1,.т.7 от ДР на ЗБН, приема, че това са средствата послужили за съзздаване и преобразуване на всички фирми съставляващи Ф.овата група на БТК АД . Съдът споделя тезата на ищеца, че трансформацията се е прекъснала едва с продажбата на акциите на И. В И.С.а.р.л. от техния собственик, ответникът по спора В2 И.С.а.р.л. Създаденото дружество е създадено във връзка с преобразуване на Ф.ова група със средства предоставени от КТБ АД и с продажбата на неговите акции при пазарна цена имаме прекъсване на трансформацията на средствата. Както се изложи по-горе под формата на заем е преминала предоставената сума от 130 000 000 евро през всяка една от фирмите в новата група. Средствата са вложени в покупката на акциите на БТК АД , но обратно към банката, нито едно от дружествата в групата не е извършило погашения на получените средства нито директно, нито под формата на връщане на заемните суми. Следователно с изплащане средствата от което и да е от дружеството от групата, през които те са преминали, следва да се приеме, че задълженията към КТБ за възстановяване на средствата се изпълняват.  Предвид на този извод и на осн.чл.60а, ал.1,т.1 от ЗБН , частта от  сумата от тази продажба на акции извършена през 2015г. , в претендирания размер  следва да се присъди за попълване масата на несъстоятелността на КТБ АД . Вярно е, че по  делото се установи и че част от средствата за преобразуване на групата е дошла и от други инвеститори, но това не влияе на извода, за начина и размера на предоставените средства от страна на несъстоятелната банка.  Предвид на законовата уредба посочена по-горе , единствено приложима в производство по несъстоятелност на банка, доколкото няма приложимо  общностно право в тази област, и изпълнените законови предпоставки, съдът намира, че ответникът следва да бъде осъден да заплати претендираната сума от 125 000 000 евро за попълване масата на несъстоятелността на КТБ АД .

По отношение на твърдението за нарушение на чл.1 от ЕКПЧОС, нормата на конвенцията предвижда, че всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост, както и че никой не може да бъде лишен от своето притежание освен в полза на обществото, и съгласно условията предвидени в закона и общите принципи на международното право . Съдът намира, че в конкретния случай не се нарушава правото на собственост на юридическото лице, притежател на продадените акции  и ответник по спора. Касае се за дружество възникнало в резултат на предоставени средства от несъстоятелната банка, неиздължило сумите и съответно представляващо част от веригата свързани дружества, през които е преминала сумата с произход КТБ АД . Получените от дружеството ответник средства са за имущество, което е възникнало със имущество предоставени от банката.Законът за банковата несъстоятелност с нормата по чл.60 а ЗБН е защитил И.есът на множеството вложители, които биха били частично или напълно удовлетворени, от средствата от попълнената маса на несъстоятелността. Настоящия състав намира, че в конкретния случай това може да се определи като обществен,публичен И.ес, да се възстановят средствата, от там от където са излезли, и да се предоставят на тези от които са взети, кредитори на банката, основно нейни вложители, предоставили средствата за да упражнява банката банковата си дейност. Доколкото частния И.ес на дружеството, което е получило средствата, от „публичната продан“ срещу своите акции е засегнато, то това е станало за да се защити по-силния публичен И.ес, а именно възможността да се съберат средствата на една фалирала банка и да се удовлетворяват кредиторите й. Това  дава сигурност в обществото, че множество други частни И.еси ще бъде избегнато да бъдат нарушени или ако вече са нарушени, поне в някаква част ще бъдат удовлетворени или настоящия състав приема, че е налице съразмерност при установяване на законовата уредба между нарушения и защитени И.еси.  Предвид на тези съображения съдът намира, че възражението на ответника за нарушение на чл.1 от ЕКПЧОС се явява неоснователно.

 Предвид гореизложените съображения искът се явява основателен и ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 125 000 000 евро. Претенции за лихви не са предявявани с исковите молби и допълнително.

На осн.чл.78 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноските направени от ищецът за възнаграждение за вещо лице в размер на 1500 лв., които се претендират съобразно приложен списък. Предвид изходът по спора на ищеца разноски не се следват.

Водим от горното съдът

Р     Е     Ш     И    :

 

ОСЪЖДА В 2 И.С.а.р.л / V 2 I. S.a.r.l./, № В 171764 ТР Л., съд.адес : гр.София, ул. „проф.********да заплати на  К.Т.Б. АД/ в несъстоятелност/ ЕИК ******* , съд.адрес *** по иска предявен чрез нейните синдици К.М.И А.Д.сумата от 125 000 000 евро / сто двадесет и пет милиона евро / представляваща трансформирано имущество с произход от К.Т.Б.  АД /н./  на осн.чл.60а,ал.1,т.1 от ЗБН, както и сумата от 1 500 лева  / хиляда и петстотин лева/ разноски на осн.чл.78 ГПК.

РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице помагач К. ЗА П.НА К.И ЗА О.НА Н.П.И., гр.Благоевград, пл.*********.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването пред САС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: