О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№___________

гр. Варна, ______. .2019г.

 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

                                 ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МАКАРИЕВА

                               СВЕТЛАНА ЦАНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Т.Макариева

ч.гр.дело 498 по описа за 2019г. на ВОС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на Л.Н.П. против определение № 2207 от 14.02..2019 г., постановено по гражданско дело № 12169 по описа за 2018 г. на Районен съд - Варна, в частта, с която  на основание чл. 292, ал.2 ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 12169/2018 г. на Варненски районен съд, ХХ състав В ЧАСТТА по предявените от Л.Н.П., ЕГН **********, и Ж.М.П., ЕГН ********** срещу П.В.П., ЕГН **********, и Ж.Й.П., ЕГН субективно съединени искове с правно основание чл. 109 от ЗС за осъждане на ответниците да преустановят действията си, с които пречат на ищците да ползват съсобствения им имот, придобит от ищците в режим на СИО по договор за покупкопродажба по нот. акт №159, том І, нот. дело №137/2004г., находящ се в гр.Варна., селищно образувание "Прибой", съставляващ ПИ с идентификатор 10135.5549.1335 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКТ с площ 807,00 кв.м., при граници: имот с идентификатор 10135.5549.1338, 10135.5549.1336, 10135.5549.1334 и път, като ПРЕМАХНАТ изградената в имота масивна ограда очертана с прекъсната линия на скицата на ПИ 10135.5549.1335 по КККР на гр. Варна, приложена към уточняващата молба вх. № 64381/03.10.2018 г.

В частната жалба се излагат доводи, че обжалваното определение е неправилно, като се навеждат съображения, че неоснователно районният съд е направил извод, че е налице идентичност между оградата очертана с прекъсната линия на скицата на ПИ 10135.5549.1335 по КККР на гр.Варна, приложена към уточняващата молба вх. № 64381/03.10.2018 г. депозирана по настоящото дело и масивната ограда, изградена от бетонни блокчета с височина 1.7 м. и дължина от З0 м. по цялото продължение на ПИ с идентификатор 10135.5549.1335 по КККР на гр.Варна, така както е очертана в червен цвят на приложената скица на л.4 (л.82) от гр.д. № 9240/2013 г. на ВРС, предмет на негаторния иск по гр.д. № 9240/2013 г. на ВРС.Твърди че са настъпили нови обстоятелства , които създавата нова фактическа обстановка по предявения негаторен иск за процесната ограда . Тези нови обстоятелства са свързани с премахването на съществуващи постройки.

 Моли се за постановяване на определение от въззивния съд, с което да бъде отменено определението на районния съд и да бъде върнато делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Настоящият състав на Варненски окръжен съд, гражданско отделениетрети състав, като съобрази предметните предели на въззивното производство, очертани в частната жалба, и прецени събраните доказателства на основание член 235 от ГПК, счита за установено от фактическа и правна страна следното:

С Определение № 1091/22.01.2019 г. съдът е поставил допълнителна задача на вещото лице и по нея експертът е посочил, че е налице идентичност между оградата очертана с прекъсната линия на скицата на ПИ 10135.5549.1335 по КККР на гр.Варна, приложена към уточняващата молба вх. № 64381/03.10.2018 г. депозирана по настоящото дело и масивната ограда, изградена от бетонни блокчета с височина 1.7 м. и дължина от З0 м. по цялото продължение на ПИ с идентификатор 10135.5549.1335 по КККР на гр.Варна, така както е очертана в червен цвят на приложената скица на л.4 (л.82) от гр.д. № 9240/2013 г. на ВРС, предмет на негаторния иск по гр.д. № 9240/2013 г. на ВРС, което е приключило с влязло в сила съдебно решение и предявеният  негаторният иск е отхвърлен. Делото като повторно заведено правилно е прекратено на основание чл. 299, ал. 2 от ГПК.

Изложеното води до извод, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

С оглед гореизложеното и на основание член 278 от ГПК, настоящият състав на Варненски окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2207 от 14.02..2019 г., постановено по гражданско дело № 12169 по описа за 2018 г. на Районен съд - Варна .

Определението може да бъде обжалвано по реда на член 274, алинея 3 във връзка с член 280 и следващи от ГПК с касационна частна жалба чрез Окръжен съдВарна пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването на препис от него на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: