Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. С., 09.09.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VІ-5 състав, в закрито заседание на девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. РАЙКИНСКА

 

като разгледа докладваното от съдията т.д.6292 по описа на СГС за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 710 ТЗ.

С решение от 02.10.2015 г. по настоящото дело е обявена неплатежоспособността на „П.ф.к.Ц.“ АД на осн. чл. 630, ал. 1 ТЗ.

Определението на съда по чл. 692 ТЗ е постановено на 25.05.2016 г. и е обявено в търговския регистър на 26.05.2016 г. В едномесечния срок за предлагане на оздравителен план по чл. 698, ал. 1 ТЗ, (който изтича на 27.06.2016 г.) са предложени два оздравителни планове – на 24.06.2016 г. оздравителен план е предложил длъжникът, а на 27.06.2016 г. оздравителен план е предложен и от синдика. Съдът е дал подробни указания и на двамата вносители относно необходимостта от привеждане на предложените оздравителни планове в съответствие с чл. 700 ТЗ и чл. 189 ДОПК. В едноседмичния срок по чл. 701, ал. 2 ТЗ никой от вносителите не е изпълнил дадените указания, поради което съдът не е допуснал плановете до разглеждане от събранието на кредиторите, с определения от 04.08.2016 г. Същите не са обжалвани и са влезли в сила – определението относно плана за оздравяване, предложен от длъжника – на 13.08.2016 г., а определението относно плана за оздравяване, предложен от синдика – на 24.08.2016 г.

Съгласно чл. 710 ТЗ, съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл. 696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 709, ал. 1 ТЗ, като решението следва да има съдържанието по чл. 711 ТЗ. В случая е налице хипотезата, в която оздравителни планове са предложени в законоустановения срок, но нито един от тях не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите, съотв. – нито един от плановете не е приет. Налице са предпоставките за обявяване на „П.ф.к.Ц.“ АД в несъстоятелност, като решението не следва да бъде постановявано лишаване на длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, тъй като той вече е лишен от това право с решение по чл. 635, ал. 2 ТЗ от 05.08.2016 г.

Макар още с решението по чл. 630, ал. 1 ТЗ да е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, такива следва да бъдат постановени и с настоящото решение за правна сигурност, доколкото вписването на възбраната в имотния регистър законът предвижда да стане именно въз основа на решението по чл. 710 ТЗ.

Воден от горното, и на основание чл. 710 ТЗ във вр. чл. 711 ТЗ, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „П.ф.к.Ц.“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „П.ф.к.Ц.“ АД, ЕИК *****.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „П.ф.к.Ц.“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „П.ф.к.Ц.“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „П.ф.к.Ц.“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

 

 

 

                                                                                         СЪДИЯ: