Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№……………………        2015г.        гр.Варна

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

            

Варненският административен съд, в публичното заседание на двадесет и  четвърти септември две хиляди и петнадесета година в състав:               

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА СТАНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:КРЕМЕНА ДАНАИЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА-ДАСКАЛОВА

         

при секретаря С.В.

в присъствието на прокурор Александър Атанасов

като разгледа докладваното от съдия Д.Станева адм.дело 1951/2015г. по описа на Административен съд Варна, за да се произнесе, взе предвид:

         

     Производството е образувано по жалба на В.Х.В., ЕГН ********** *** против чл.64а от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приет с Решение № 73-383 по Протокол № 73/17.04.2015г. на Общински съвет – Бяла, който е със следния текст: „ал.1 Забранява се разполагането на кемпери, каравани и палатки, извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслин, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; ал.2 При констатиране на нарушения на забраната по ал.1, на нарушителите са налага глоба в размер на:т.1 при първо нарушение от 100 до 200 лева; т.2 при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева.“ Твърди се, че обжалвания текст е неправилен и незаконосъобразен, по съображения подробно изложени в жалбата; счита, че основната цел на тази разпоредба е прогонването на граждани от плажа на местността  “Карадере“; забраната за разполагане на палатки на територията на цялата Община Бяла нарушава основно конституционно право на гражданите, свободно да се придвижват на територията на България; според чл.35 от Конституцията това право може да бъде ограничавано само със закон; с приемането на чл.64а е нарушен принципът на съразмерността, посочен в чл.6 от АПК. Поради изложените съображения моли съда да отмени новоприетия чл.64а от Наредбата. В съдебно заседание и по съществото на спора, чрез пълномощника си заявява, че поддържа жалбата и моли съда да я уважи.

 Ответната страна, чрез пълномощника си оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като неоснователна.

Представителят на ВОП изразява становище за основателност на жалбата. В случая става дума за уреждане на един въпрос, който е уреден в Закона за туризма, а именно къмпингуването върху плажната ивица. Ноторно известен е факта, че плажната ивица е изключителна държавна собственст и не са дадени специални права на общините да определят реда за ползването й.

След преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, и като съобрази доводите на страните, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

По допустимостта на производството:

В титулната част на жалбата изрично е посочено, че се подава против Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, в частта, в която с Решение № 73-383 по Протокол № 73/17.04.2015г. на Общински съвет – Бяла е създаден нов чл.64а със следния текст: „ал.1 Забранява се разполагането на кемпери, каравани и палатки, извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслин, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; ал.2 При констатиране на нарушения на забраната по ал.1, на нарушителите са налага глоба в размер на:т.1 при първо нарушение от 100 до 200 лева; т.2 при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева.“

Актът в частта, в която е оспорен е с подзаконов характер по смисъла на чл.75 от АПК. Съдържа административноправни норми, които се отнасят за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Съгласно чл.186 ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които поражда задължения. Доколкото жалбоподателя е гражданин, чиито законни права и интереси пряко са засегнати от така направената нормативна промяна, съдът намира, че за същия е налице непосредствен, пряк и личен интерес да оспори Наредбата в новоприетата част, с оглед обществените отношения, които същата урежда. Съгласно разпоредбата на чл.187 ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето, поради което следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок. Видно от направена справка в официалния сайт на Общински съвет – Бяла, Решение № 73-383 на Общински съвет- Бяла, взето по Протокол № 73/17.04.2015г., с което е създаден новият чл.64а към Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, е разгласено по начина уреден в разпоредбата на чл.78 ал.3 от АПК. Като приет и огласен по съответния ред, съдът намира, че производството по издаването на оспорения подзаконов нормативен акт е приключило и подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

Предвид горното съдът намира, че жалбата, с което е сезиран, като подадена от активно легитимирана страна, срещу подлежащ на оспорване по реда на АПК подзаконов нормативен акт от местно значение, е допустима за разглеждане.

За оспорването на Наредбата е съобщено по реда на чл.188 вр. чл.181 ал.1 ал.2 от АПК – чрез обявление в ДВ бр.57/28.07.2015г., поставяне на обявление в Административен съд - Варна и публикуване в интернет - страницата на ВАС.

По основателността на жалбата:

Съгласно чл.168 ал.1 от АПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.196 от АПК, съдът следва да обсъди и провери освен посочените от оспорващия основания и законосъобразността на акта по всички посочени в бл.146 АПК основания.

С Решение № 73-383, взето по Протокол № 73/17.04.2015г. ОбС-Бяла на основание чл.21 ал.1 т.13, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Бяла е създаден нов чл.64а към Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла със следния текст: „ал.1 Забранява се разполагането на кемпери, каравани и палатки, извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслин, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; ал.2 При констатиране на нарушения на забраната по ал.1, на нарушителите са налага глоба в размер на:т.1 при първо нарушение от 100 до 200 лева; т.2 при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева.“

В докладната записка на Кмета на Община Бяла е посочено, че към момента липсва правно регламентиране на проблема с обособяването на нерегламентирани къмпинги за летуване и нощуване с кемпери, каравани и палатки на територията на Община Бяла.Служителите на общинска администрация и сътоветното подразделениена МВР не притежават необходимите правомощия в тази насока. Посочено е също така, че по своя характер така нареченото „диво къмпингуване“представлява безразборно разполагане на кемпери, каравани и палатки в зелените площи. Съдът намира,че така изложените мотиви не отговарят на изискванията за съдържание, посочени в чл. 28 ал. 2 от ЗНА. Те не съдържат аргументи обосноваващи причините,които налагат приемането на тази разпоредба,целите които се поставят, чрез изпълнението на тази норми и очакваните резултати от прилагането й.

Забраната въведена с приетия нов чл.64а се прилага към неограничен кръг от субекти, има нееднократно действие, а териториално действието й се разпростира по отношение на цялата община, регламентираща състав на административно нарушение, с което се забранява разполагането на , кемпери, палатки и каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг, а за неизпълнилите забраната е предвидено административно наказание „глоба“. Съгласно чл. 6 ал. 1 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. За да бъде едно деяние обявено за административно нарушение, то следва да нарушава установения ред на държавно управление и да разкрива някаква степен на обществена опасност. При приемането на оспорения текст от Наредбата органът е следвало да изложи мотиви защо приема, че разполагането на кемпери, палатки и каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг, е общественоопасно деяние и с какво се засяга установеният ред на държавно управление на територията на общината. В решението, с което е приета процесната разпоредба и в докладната записка, липсват мотиви в тази насока, не се съдържат съображения за наличието на обществена опасност от разполагането на палатки извън категоризираните за това туристически обекти, когато самото разполагане не представлява предоставяне на туристическа услуга. В Закона за туризма се урежда къмпингуването като туристически обект, в който се предоставят туристически услуги, но разполагането на собствена палатка за собствени нужди, на места, различни от категоризираните туристически обекти, не е забранено от този закон, както и от закона за опазване на околната среда. Не може да бъде прието като мотив на проекта и отбелязаното в докладната записка, че в Наредбата липсват разпоредби, които да регулират обществените отношения, относно къмпингуването, палене на огън изхвърляне на битови отпадъци и т. н. Това очевидно не е така, тъй като например в чл.60 от Наредбата е посочено, какво са длъжни да правят лицата, ползващи плажовете. В раздел ХVІІІ  от наредбата подробно са описани различни състави на административни нарушения, с различна степен на обществена опасност, които засягат отношения свързани с опазването и поддържането на околната среда на територията на общината. От изложеното следва, че ако мотивите на вносителя са били тези декларирани в докладната записка и описани по-горе, то не е било нужно приемането на нова разпоредба, тъй като защитата на обществените отношения, преследвана с атакуваните правни норми, е била вече осъществена.

Наред с горното, следва да се има предвид и следното: Забраната за разполагане на палатки на територията на цялата община Бяла нарушава основното право на гражданите свободно да се придвижват на територията на страната. Това право е гарантирано от чл. 35 на Конституцията на РБ и може да бъде ограничено само със закон и то само за посочените в разпоредбата цели, а именно за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Освен това, за да бъде едно деяние обявено за административно нарушение, то следва да нарушава обществения ред на държавно управление и да разкрива някаква степен на обществена опасност, аргумент от чл.6 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания. В този смисъл общинският съвет не е изложил никакви мотиви към проекта за допълнение на Наредба № 1.

Новоприетата разпоредба противоречи на Закона за туризма  и Закона за опазване на околната среда. В Закона за туризма къмпингуването е уредено като туристически обект, в който се предоставят туристически услуги и липсва забрана за разполагане на собствена палатка за собствени нужди. Такава забрана не се съдържа и в Закона за опазване на околната среда.

Без каквото и да е основание и мотивация общинският съвет на община Бяла е приел, че разполагането на кемпери, палатки и каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг, е общественоопасно деяние, което при това следва да бъде санкционирано с наказание. В раздел ХVІІІ на Наредбата при това подробно са описани различни състави на административни нарушения, с различна степен на обществена опасност, които засягат отношения свързани с опазването и поддържането на околната среда на територията на общината. Приемането на нов текст забраняващи разполагането на кемпери, палатки и каравани не оправдава намерение за защита на обществени отношения и обществения ред в общината.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че оспорената разпоредба на чл.64а от Наредба № 1 на Общински съвет Бяла за опазване на обществения ред и обществения ред и поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла следва да бъде отменен.

Въпреки изхода на спора жалбоподателят не е направил искане за разноски, поради което такива не следва да му се присъждат.

Решението след влизането му в сила подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба № 1 на Общински съвет Бяла за опазване на обществения ред и обществения ред и поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла.

По изложените съображения, съдът

 

                   Р    Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ чл.64а от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла приет с Решение № 73-383 по Протокол № 73/17.04.2015г. на Общински съвет – Бяла, който е със следния текст: „ал.1 Забранява се разполагането на кемпери, каравани и палатки, извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т.2.8 от приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслин, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; ал.2 При констатиране на нарушения на забраната по ал.1, на нарушителите са налага глоба в размер на:т.1 при първо нарушение от 100 до 200 лева; т.2 при второ и всяко следващо от 300 до 500 лева.“

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

На основание чл.194 от АПК, при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени, решението да се разгласи по реда предвиден в чл.78 ал.3 от АПК.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                           2.