Р Е Ш Е Н И Е

 

VІ-1728                                                          21.12.2018 г.                                         Град Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският окръжен съд, гражданско отделение, шести въззивен състав

На двадесет и първи декември две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЯРА КАМБУРОВА

                     ГАЛЯ БЕЛЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Белева

гражданско дело № 576 по описа за 2018 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Бургаския окръжен съд е сезиран с жалба вх.№449/12.03.2018г. по описа на ЧСИ Тотко Колев, подадена от адв.Владимир Владимиров като пълномощник на „Либиан Навигейтър Лтд.“ - длъжник по изп.д.№9/2018г. по описа на ЧСИ Тотко Колев с район на действие БОС. В титулната част на жалбата са изброени следните действия на ЧСИ, срещу които е насочена същата: насрочване, провеждане на публична продан на моторен танкер БАДР, започването на която е обективирано в уведомление №511/6.03.2018г. на ЧСИ тотко Колев; отказ за спиране и прекратяване на изпълнението поради липса на основание и поради неизпълнение на разпореждане за спирането му от РС-Бургас; ненадлежно уведомяване за изпълнението; неправилна и немотивирана оценка; несеквестируемост на вещта. По-надолу в изложението е посочено най-общо, че се обжалват изцяло действията по принудителното изпълнение, като тези по описа на кораба „БАДР“, насрочването и провеждането на публичната продан, поради което се иска отмяната им като незаконосъобразни и необосновани.  В края на жалбата се сочи, че са налице всички основания за отмяна действията на ЧСИ Тотко Колев, извършени от него след 6.02.2018г. и по-конкретно и включително извършването на публична продан на моторен кораб „БАДР“, но и всички останали такива, постановени и/ или извършени от него след постановяването на определение №914/6.02.2018г. по ч.гр.д.№8812/2017г. по описа на БРС. Във връзка с разпореждането на съда от 20.04.2018г., с молба вх.№7044/17.05.2018г. по описа на БОС процесуалният представител на жалбоподателя е конкретизирал предмета на жалбата, като е посочил, че се оспорват следните действия: отказът на ЧСИ да спре изпълнението, обективиран в уведомление по изпълнително дело №9/2018г. от 6.03.2018г.- обявление за проданта, както и действията по насрочване и извършване на публичната продан съгласно обявлението от 6.03.2018г.

Развити са подробни съображения, че всички действия по проданта следва да се обявят за незаконосъобразни и да бъдат отменени, защото проданта се извършва изцяло при спряно от съда изпълнително дело.

Жалбата е с правно основание чл.435, ал.2, т.6, предл.1 ГПК.

Ответниците по жалбата- „МОРАН УЕСТ“ ЕООД, „МОРАН ТРЕЙД“ ЕООД И „ТЕКТОНА“ ЕООД, в качеството им на съдружници в гражданско дружество „БУЛГАРГЕОМИН ЛТД ДЗЗД“- взискател по изпълнителното дело са подали възражения /л.28-31/, чиито нередовности са отстранени в хода на настоящото производство /потвърдена е била представителната власт на адв.Арабаджиева, а освен това законните представители на трите дружества са заявили, че поддържат възраженията и доводите в тях/. Взискателите считат на първо място, че жалбата е недопустима, тъй като обжалваните действия не подлежат на самостоятелно обжалване съобразно изчерпателно изброените хипотези на чл.435, ал.2 ГПК. В становището си /вх.№8333 от 11.06.2018г. по описа на БОС/ са доразвити доводите за им за недопустимост с допълнителен аргумент, че същата е просрочена. По същество в т.II от възражението са изложени аргументи за неоснователност на жалбата. Приложена е съдебна практика в подкрепа на становището на взискателите.

ЧСИ Тотко Колев е приложил мотивите си към обжалваните действия /л.32-33/, ведно с копие на изпълнителното дело. Изложени са доводи за недопустимост, респективно- неоснователност на жалбата.

След преценка на твърденията на страните въз основа на събраните по делото доказателства и закона, Бургаският окръжен съд приема следните фактически и правни изводи:

Принудителното изпълнение срещу жалбоподателя е започнало въз основа на изпълнителен лист №181 от 12.01.2018г., издаден по ч.гр.д.№8812/2017г. по описа на Бургаския районен съд, въз основа на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, издадена под №258 от 12.01.2018г. по ч.гр.д.№8812/2018г. На длъжника са изпратени ПДИ и ППИ чрез корабната агенция, за която се твърди, че представлява корабособственика, както и чрез капитана на кораба, като в поканата за принудително изпълнение е била посочена и датата, за която бил насрочен описа на кораба- 8.02.2018г., 11.00ч.

На 7.02.2018г. ЧСИ Колев е получил по факса молба от длъжника, чрез пълномощника му към онзи момент- адв.Люцканов /с приложени копие от определение на БРС и пълномощно на адв.Люцканов/, с която съдебният изпълнител бил уведомен за постановено определение №914/6.02.2018г. на БРС по ч.т.д.№8812/2017г., с което допуснатото незабавно изпълнение било спряно от Бургаския районен съд на основание чл.420 ГПК. Депозирано е искане /л.63-64 от ИД/ за уведомяване на морска администрация- Бургас, че насроченият за 8.02.2018г. опис няма да се състои, като се изтъкват вредите, търпени от длъжника от задържането на кораба. Поискана е спешна реакция и уведомяване на длъжника за предприетите действия. ЧСИ Т.Колев, с резолюция без дата, е приел молбата за сведение, а в частта, с която било поискано отмяна на описа молбата е оставена без уважение по съображения, че определението било обжалваемо в частта за спиране на изпълнението и не било влязло в сила.

Видно от протокола /л.86 от ИД/, на 8.02.2018г. бил извършен опис на моторен кораб „БАДР“, собственост на длъжника.

Видно от съобщението на л.81 от ИД, препис от определение №914/6.02.2018г. по ч.гр.д.№8812/2017г. на БРС бил връчен на съдебния изпълнител на 8.02.2018г., като в мотивите си ЧСИ Колев сочи, че това е станало след извършването на описа. 

Публична продан на описания кораб била насрочена с обявление /л.156-157 от ИД/ за периода от 10.03.2018г. до 10.04.2018г., при начална цена съгласно приетата оценка- 10 137 120 щ.д./ или тяхната левова равностойност/.

Уведомление за публичната продан на описания кораб е връчено на длъжника чрез адв.Люцканов по електронната поща.

На 8.03.2018г. е постъпило искане от адв.Владимиров в качеството на пълномощник на длъжника, в което е посочено, че са уведомени за насрочената публична продан. Поискано е незабавно писмено потвърждение, че ЧСИ е спрял действията си по изп.д.№9/18г., тъй като определението за спирането на изпълнението му е било връчено на 8.02.2018г.

На 12.03.2018г. е подадена частната жалба, по повод на която която е образувано настоящото дело.

Видно от протокола от 11.04.2018г., публичната продан е била проведена в периода от 10.03.2018г.- 10.04.2018г. като за купувач е обявено „БУЛГАРГЕОМИН ЛТД“ ДЗЗД.

При така установената фактическа обстановка съдът приема следните изводи:

По допустимостта на производството.

Жалбата е подадена в законния срок. Предвид изричната конкретизация на предмета на жалбата, че се обжалва уведомлението на ЧСИ Колев, че е насрочена публична продан, съдържащо отказ да се спре изпълнението по делото, което уведомление е получено от длъжника на 6.03.2018г., а жалбата е подадена в деловодството на ЧСИ Т.Колев на 12.03.2018г. /видно от печата/, то съдът приема, че преклузивният срок по чл.436 ГПК не е пропуснат от жалбоподателя.

По възражението на ответниците- взискатели за недопустимост на жалбата поради това, че се обжалват действия, които не са сред изчерпателно посочените в чл.435 ГПК, следва да се отбележи следното. Действително, с действащия ГПК значително са ограничени възможностите за обжалване на действията и актовете на съдебния изпълнител. В разпоредбата на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно лицата, на които е признато право на жалба и то срещу конкретни и изрично изброени действия на съдебния изпълнител. Видно от чл.435, ал.2 ГПК длъжникът може да обжалва само постановлението за глоба; насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е надлежно уведомен за изпълнението; отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 ГПК; определянето на трето лице за пазач, ако не са били спазени изискванията на чл.470, както и в случаите по чл.486, ал.2; отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати и да приключи принудителното изпълнение; разноските по изпълнението. Според цитираната норма отказът на съдебния изпълнител да спре производството по принцип подлежи на обжалване.

В случая е безспорно, че ЧСИ Колев не е постановил изричен отказ за спиране на изпълнението, след като районният съд му е връчил определението за спиране по чл.420 ГПК по ч.гр.д.№8812/17г. на БРС, както и въпреки изричното искане на длъжника за това- молба от 8.03.2018г.    

ПК от БРС.Обжалваното уведомление изх.№511/6.03.2018г. /л.161 от ИД/ на съдебния изпълнител до длъжника също не съдържа изричен отказ да бъде спряно изпълнението по изп.д.№9/18г. на ЧСИ Колев.

Въпреки това жалбата следва да се приеме за допустима, предвид постановеното определение №391 от 9.11.2018г. по ч.гр.д.№338 по описа за 2018г. на Бургаския апелативен съд, с което въпросът за нейната допустимостта е разрешен по задължителен за настоящата инстанция начин /виж чл.278, ал.3 ГПК/. С този съдебен акт е прието, че по реда на чл.435, ал.2, т.6 ГПК длъжникът може да обжалва всяко действие на ЧСИ, извършено през периода на забраната да се упражняват процесуални права и да се изпълняват процесуални задължения, образуващи съдържанието на изпълнителното производство, която забрана по съществото си представлява правното действие на спирането на изпълнението по разпореждане на съда, в който случай не е необходим изричен акт на съдебния изпълнител.

По същество жалбата е основателна.

Извършените от ЧСИ Т.Колев действия след уведомяването му за постановеното спиране на изпълнението по реда на чл.420 ГПК, което е станало на 8.02.2018г. са незаконосъобразни. Определението за спиране, постановено по ч.гр.д.№8812/17г. на БРС, макар и да не е било влязло в сила /понастоящем същото е обжалвано, като производството е висящо пред БОС/ подлежи на незабавно изпълнение- така изрично чл.277 ГПК. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че обжалваните действия на ЧСИ, извършени в периода след постановяването на спирането от съда, а именно- уведомлението до длъжника за насрочването на публична продан, както и действията по извършването ѝ в периода от 10.03.2018г. до 12.03.2018г. /когато е подадена жалбата/ следва да бъдат отменени. Несъстоятелни са исканията на длъжника да бъдат отменени всички изпълнителни действия по насрочването и провеждането на публичната продан от постановяване на спирането, включително тези след 12.03.2018г. /т.е. след подаването на жалбата/, понеже при обжалване действията на съдебния изпълнител по реда на чл.435 и сл. ГПК следва да се съобразят само тези действия / респективно актове/, които са обжалвани в законния срок и са извършени до подаването на жалбата.

Всички останали доводи на страните, изложени в жалбата и възраженията на ответниците са ирелевантни към предмета на настоящото производство, касаещ отказ на ЧСИ да спре изпълнението, поради което не следва да се обсъждат от настоящата инстанция.

Мотивиран от изложеното, Бургаският окръжен съд

 

                                                Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказът на ЧСИ Тотко Колев, рег.№708, с район на действие- Бургаски окръжен съд, да спре изпълнението по изп.д.№9/2018г., инкорпориран в уведомление по изпълнително дело №9/2018г. от 6.03.2018г. до длъжника, представляващо обявление за насрочената публична продан на моторен танкер „БАДР“ за периода от 10.03.2018г. до 10.04.2018г. при начална цена 10 137 120 щатски долара или тяхната левова равностойност, както и действията по извършване на публичната продан за периода до 12.03.2018г. включително, извършени след постановяване на определението за спиране по чл.420 ГПК под №914/6.02.2018г. по ч.гр.д.№8812/17г. на БРС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата в останалите обжалвани части.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                      2.