Р Е Ш Е Н И Е  №  94

 

гр.Поморие, 30.06. 2017год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПОМОРИЙСКИЯТ районен, гражданско отделение, в публично заседание на  четвърти април  през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАСЯ  ЯПАДЖИЕВА

                                                                                                      

при секретаря Валентина  Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Н.Япаджиева гр.дело № 586 по описа за 2016година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството по делото е образувано  по повод искова молба подадена от  Д.М. в качеството на законен  представител на В.М. гражданин на Ирландия, чрез пълномощника и съдебен адреса*** - адв.Н.Ч. против против „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД гр.Поморие, представлявано от управителя Т.П.. Ищецът твърди, че е собственик на апартамент №18  в сграда с идентификатор  6.57491.509.24.2.58 по к.карта на гр.Поморие, находящ се в сграда с идентификатор 6.57491.509.24.2 която по архитектурен проект представлява жилищна сграда за временно обитаване с обекти на КОО – „блок D”, разположена в ПИ с идентификатор 6.57491.509.24. Твърди, че за собствения им имот, както и за всички останали самостоятелни обекти в сградата, няма индивидуални партиди за електричество и вода на името на собствениците, а партидите са на името на ответника, който заплаща консумираните електричество и вода. На 30.05.2012г.  пристигайки  от Ирландия в апартамента си законния представител на ищцата към този момент собственик на имота установява, че подаването на електричество и вода в апартамента е прекъснато, като това не е променено и към момента на подаване на исковата молба. Тъй като липсата на ток и вода, прави невъзможно ползването на апартамента, ищцата и семейството й се наложило да живеят в имот под наем и претърпели имуществени вреди. Моли съдът да осъди ответника „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД, да преустанови незаконните си действия, изразяващи се в прекъсване на електричеството и водата към апартамент № 18 и осъди ответника  да възстанови подаването на електричество и вода към апартамент №18;  да установи със сила на присъдено нещо, че ответника  „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД няма законно право да прекъсне електро и водоподаването към апартамент №18  и да осъди ответника „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД за заплати на ищеца сумата от 1500евро, обезщетение за имуществени вреди представляваща платени от ищеца суми по договор за наем за месеците от м.май до м. октомври, ведно със законната лихви от датата на подаване на исковата молба до изплащането.

В срока за отговор е постъпил писмен отговор от ответника, който оспорва   допустимостта и основателността на иска. Твърди, че съгласно правилника за вътрешния ред, управителят има право да спира от главното табло електро и водоподаването на апартамента за периода в който няма регистрирано ползване на апартамента.  Оспорва твърдението на ищеца, че поради спирането на тока и водата се е наложило да ползва друг апартамент под наем, като твърди че ищеца със семейството си са пребивали цяло лято в апартамента. Оспорва договор за наем като твърди че е антидатиран и създаден за целите на настоящото производство с цел да се извлече материална облага.  Моли съдът да отхвърли претенциите на ищцата.

С определение от 03.01.2017г. връчено на страните съдът е прекратил производството по отношения предявения иск с който се иска съдът „да установи със сила на присъдено нещо, че ответника  „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД няма законно право да прекъсне електро и водоподаването към апартамент №18 като недопустимо.

Предявени са два кумулативно съединени иска. Първия с правно основание чл.109 от ЗС и втория с правно основание чл.49 ЗЗД във вр. с чл.45 от ЗЗД.

ПРС, като взе предвид събраните по делото доказателства, становищата на страните и разпоредбите на закона, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори по делото и се установява от представения нотариален акт №12,том ІІ, дело №181/2016г.л, че ищцата В.К. М. К.-М. е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.509.24.2.58 с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент с площ 117.08кв.м., с адрес на имота гр.Поморие, Княз Борис № 219 к-с Сънсет Ризорт, бл. D, ет.4, находящ се в сграда с идентификатор 57491.509.24.2, разположени в поземлен имот с идентификатор 57491.509.24,  като жилището й е дарено от Д. М..

Представено е по делото писмо до Д.М. от управителя на Сансет Ризорт Мениджмънт, с което М. като собственик на апартамент D3-18 е уведомен, че поради просрочени задължения за такса управление и поддръжка на комплекса за апартамент D3-18 е прекъснато електроснабдяването и водоподаването за имота му и се ограничава достъп до всички общи съоръжения в комплекса, като в случай на необходимост ще бъде отстранен от зоните за отдих и развлечение  и от търговските  зони в комплекса. 

Представен е договор за наем сключен на 01.05.2016г. между О. В. и Н.в качеството на наемодател и Д.М. в качеството на законен представител на дъщеря си В.К.М. в качеството на наемател по силата на който наемодателя е отдал под наем на наемателя собствения си недвижим имот самостоятелен обект – апартамент с идентификатор 51500.204.58.1.9 по к.карта на гр.Несебър за срок от десет месеца, като наемодателя се е задължил да заплаща наем в размер на 250 евро на месец.

Представено е удостоверение от  ГД „Гранична полиция”  в което са посочени преминавания през ГКПП на Р България на Д. М. излизане на 03.05.2016г., влизане на 27.05.2017г. и излизане на 08.06.2016г. В удостоверението е   посочено, че след 01.01.2007г. гражданите на ЕС подлежат на минимална гранична проверка която не включва задължителна справка в информационните фондове на МВР респ. регистриране на преминаване.  

По делото е представен Правилник за вътрешния ред на управление на сграда Д /Делта/, част от апартаментен комплекс Сънсет Ризорт, гр.Поморие, в  който  е предвидено право на управителя на етажната собственост  да спира електро и водоподаването на апартаментите в периода в който няма регистрирано ползване на  апартамента, като е предвидено задължение до 15 минути след регистрацията да пусне електро и водоподаването. Предвидено е, че всеки от собствениците е длъжен да заплаща консумираната от него топлинни и електрическа енергия, ВиК, телефон,сателитни, кабелни услуги, интернет и др. подобни отнасящи се за ползвания самостоятелен обект /чл.6/. Предвидено е, че при неплащане в срок на годишната такса дължима от собственика за покриване на разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата и комплекса за рекреация собственика дължи неустойка в размер на 1% от дължимата сума на ден забава.  В края на правилника е положен подпис от В. Д. – Двора ЕООД гр.Поморие и печат и е  поставена дата 17.09.2015г.    

Представено е Постановление за прекратяване на наказателно производство от 07.09.2016г.  от което се установява, че е образувано наказателно производство образувано против Д. М. за престъпление по чл. 194, ал.3 от НПК, за това че през м. август 2016г. в гр. Поморие в хотелски комплекс „ Сънсет Ризорт”, хотел „Сигма” отнел чужда движима вещ – прахосмукачка марка „ Нилфиск Адванс GD 930 от владението на Мария Г. без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои и производството е прекратено и на основание чл.218б, ал.1 от НК материалите по делото са изпратени на РУ на МВР Поморие за налагане по административен ред на наказание глоба на  Д.М..

По делото са разпитани двама свидетели. Свидетеля С. У. в показанията си сочи, че познава Д. М. и дъщеря му В. и познава техния апартамент в Сънсет Ризорт и знае за техните проблеми, както и тези на много други собственици на които доставката на електричество и вода са прекъснати. Сочи, че не само е било спряно подаването на вода и електричество до апартамента на ищцата, но и тръбите са били премахнати, което е направило апартамента необитаем. Свидетелства, че през август 2016г. ищцата и баща й са били в България и са се срещнали със свидетеля и Д.М., го е помолил да провери дали в апартамента им тока и водата са прекъснати, при което свидетеля е установил, че подаването на ток и вода е прекъснато. Знае, че по този повод Д.М. е наел под наем апартамент в гр.Несебър, тъй като апартамента му е бил необитаем, но не е посещавал апартамента в Несебър.  Сочи, че е посещавал апартамента на В.М.  няколко пъти и вчера също го е посетил и в апартамента е нямало ток и вода и тръбите били прекъснати. Свидетеля знае, че подаването на ток и вода е прекъснато, тъй като не са платени сметките за поддръжка и така се действа за да се принудят хората да платят големи  суми на фирмата. Сочи, че в неговия апартамент през тази година също  е спряно подаването на ток и вода и така се постъпва с много хора в комплекса, а фирмата която управлява комплекса си сменяла името през две години.

Свидетелят М. служител в „Сънсет Ризорт”  в показанията си сочи, че познава Д.М. и няколко пъти го е виждал през 2016г., а през м.август изчезнала прахосмукачка от комплекса  и била открита от служители на РУ МВР Поморие в стаята на  Д.М.. Свидетеля посетил апартамента и видял на една от стените  - две дупки изрязани от които  излизат кабели, които били вързани към разклонители и към тях включени ел.уреди. Сочи, че апартамента на Д.М. е със сменена ключалка и те нямат достъп до него, но през лятото го е виждал често в комплекса и предполага че е живял там, а вчера също го е видял в комплекса. Не е виждал дъщерята на ищеца в комплекса.

           При така изяснената фактическа обстановка настоящата инстанция, счита че така предявения  иск с правно основание чл. 109 от ЗС е основателен.

            С искът по чл. 109 ЗС, собственикът на недвижим имот търси защита срещу всяко лице, което, макар и да не оспорва правото му на собственик на имота, чрез конкретни действия или бездействия  пречи за упражняване на правомощията на собственика- напр. на възможността да ползва имота си според нуждите и предназначението му. За да бъде основателен и се уважи предявеният иск , съдът следва да установи безспорно доказана от страна на ищеца по делото собственост и да изследва онази съвкупност от действия или бездействия на лицето-ответник, за които се твърди, че ограничават осъществяване на собственическите правомощия в пълен обем.

При предявяване на негаторния иск ищцата е посочила, че от страна на ответника е налице неправомерно действие, изразяващо се в прекъсване на електро и водоподаването за собствения й апартамент. Безспорно се установи в настоящото производство, че в апартамента на В.М. е прекъснато електро и водоподаването и през летния сезон 2016г. в апартамента не е имало ток и вода. Към момента на разглеждане на делото, един ден преди с.заседание свидетеля  У. е посетил апартамента и отново е констатирал, че няма ток и вода в апартамента и са прекъснати тръбите. Според съда спирането на електричеството в апартамента и водоподаването не е свързано с правото на управителя на етажната собственост  предвидено в правилника да спира електро и водоподаването във времето в което  собственика на обекта не го обитава, тъй като видно от писмо изпратено от ответника до ищеца, ищецът е  уведомен, че поради просрочени задължения по такса управление и поддръжка на комплекса  е прекъснато електроснабдяването и водоснабдяването на имота, като задълженията са платени от „Сънсет Ризорт Мениджмънт”. От изпратеното от управителя на ответното дружество писмо до  ищеца, става ясна и причината за спиране на електроснабдяването и водоснабдяването и това не е неплащането на консумираните от ищеца количества  ток и вода, а неплащането на такса управление и поддръжка на комплекса,  като за неизпълнението на това задължение в представения правилник  е предвидено начисляване на неустойка. Не се доказа прекъсването на електроснабдяването и водоснабдяването да е направено във връзка с неплатена консумация на ток и вода, каквито обаче права имат съответните  доставчици, а не ответника или управителя на  ОС на ЕС, въпреки че собствениците нямат индивидуални партиди.  Не се доказа и  престъплението извършено от бащата на ищцата да има отношение към прекъсването доставката на ток и вода. От показанията на св.М. се доказва, че е видял две дупки отрязани в една от стените и излизащи оттам кабели, свързани с разклонители и включени в тях електроуреди, но категоричен извод, че така бащата на ищцата ползва ток, който се отчита като консумация на друг апартамент не може да се направи.

Според съда безспорно по отношение на ищцата - В.М. са извършени противоправни действия, който й пречат да упражнява правото си на собственост. Безспорно е че бащата на ищцата е посещавал имота на дъщеря си през лятото на 2016г. и това се доказва по категоричен начин от постановлението за прекратяване на наказателно производство, но имота не може да се ползва нормално от собственика при липсата на ток и вода и  липсата на ток и вода са  пречка за нормално ползване на апартамента. Обстоятелството, че  бащата на ищцата е  виждан в комплекса и в апартамента и не води до обратния извод. Извършените действия по прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването на апартамента са извършени по изключително груб начин, чрез  прекъсване на тръбите / за водоподаването/ и те пречат на ищцата да упражнява правото си на собственост. Съдът, счита иска за доказан и счита, че тези действия са извършени от ответника, който е уведомил бащата на ищцата за ограниченията извършени в имота и който твърди, че е платил дължимата вноска за поддръжка на общите части. Според съда  следва да бъде осъден ответника да преустанови неоснователните си действия по отношение на ищцата В.К. М. К.-М. изразяващи се в прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването в апартамент №18 и да  бъде осъден да възстанови подаването на електричество и вода  към апартамент №18.

Съдът счита, предявения иск с правно основание чл.49 ЗЗД, вр.с чл.45 ЗЗД, за осъждане на ответника „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД да им заплати сума в размер 1 500 евро представляваща нанесени на ищците имуществени вреди от незаконните действия на ответника, изразяващи в прекъсване на електрозахранването и водоподаването на собствения на ищците имот с идентификатор 57491.509.24.2.58, които вреди представляват  заплатена от ищцата  наемна цена в общ размер 1500 евро за месеците май, юни, юли, август, септември и октомври  за ползването на имот - апартамент, с адрес в гр.Несебър, ул. Струма,  различен от собствения им имот, тъй като е бил лишен от правото на ползване на  собствения си имот за неоснователен.

Във връзка с оспорването на представения договор за наем, ищцата не доказа извършени плащания по договора и че е ползвала този имот в периода за който претендира обезщетение от м.май до м. октомври и е заплатила сумата от 1500евро. Категорично доказателства, че ищцата е била В България през 2016г. не се представиха, като се събраха доказателства за престоя на баща й през м май, м.юни и м.август. Не се представиха доказателства за плащане на наемната цена.   Видно от съдържанието на договора, за всяко плащане наемодателя издава разписка за получена сума. Доказателства за плащане от страна на ищцата не се представиха и доколкото простото лишаване от право на ползване на собственика,  не означава непременно претърпени вреди, а те подлежат на доказване, съдът счита, че иска е неоснователен и следва да се отхвърли.

На основание чл.78 от ГПК на ищцата следва да се присъдят разноски съобразно изхода на делото, а именно 1526лв. включващи  внесена д.т. по иска с правно основание чл.109 от ЗС, ½ от платеното адв. възнаграждение и 50лв. разноски за преводач.

Мотивиран от изложеното Поморийският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА  ответника „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Поморие, ул. „Княз Борис І”, № 219, ЕИК 147026266, , със седалище и адрес гр.Поморие, ул. Княз Борис І № 219, представлявано от управителя Т.В.П. с пълномощниците адв.Р.Н. и Е.Г. съд адрес *** да преустанови неоснователните си действия по отношение на ищцата В.К. М. К. М., гражданин на Ирландия, род.на 23.05.2994г. в Дъблин с адрес 70 Гленкаринг, Сътън Дъблин 13, Ирландия  представлявана от законния си  представител Д.М. с процесуален представител адв. Ч., изразяващи се в прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването в апартамент №18, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.509.24.2.58 по к.карта и к.регистри на гр.Поморие, с адрес на имота гр.Поморие, Княз Борис № 219 к-с Сънсет Ризорт, бл. D, ет.4 находящ се в сграда с идентификатор 57491.509.24.2, разположени в поземлен имот с идентификатор 57491.509.24 с предназначение самостоятелен обект – жилище, апартамент собственост на В.К. М. К. М.  и  да възстанови подаването на електричество и  вода към апартамент № 18 с идентификатор 57491.509.24.2.58

ОТХВЪРЛЯ предявения от ищцата  В.К. М. К.-М. гражданин на Ирландия, род.на 23.05.2994г. в Дъблин с адрес 70 Гленкаринг, Сътън Дъблин 13, Ирландия  представлявана от законния си  представител Д.М. иск за осъждане ответника Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД, представлявано от управителя Т.В.П.  да й заплати сумата от 1500 / хиляда и петстотин/ евро  обезщетение за имуществени вреди от незаконните действия на ответника, които вреди представляват  заплатена от ищцата  наемна цена в общ размер 1500 евро за месеците май, юни, юли, август, септември и октомври  за ползването на имот - апартамент, с адрес в гр.Несебър като недоказан.

ОСЪЖДА  ответника „Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Поморие, ул. „Княз Борис І”, № 219, ЕИК 147026266,  със седалище и адрес гр.Поморие, ул. Княз Борис І № 219, представлявано от управителя Т.В.П. да заплати на В.К. М. К. М. гражданин на Ирландия, род.на 23.05.2994г. в Дъблин с адрес 70 Гленкаринг, Сътън Дъблин 13, Ирландия,  представлявана от законния си  представител Д.М., с процесуален представител адв. Ч. сумата от 1526 / хиляда петстотин двадесет и шест/ разноски по делото съразмерно с уважената част на иска.

 

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

      

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: