ПРИСЪДА

 

 

Номер _                 Година 2010             Град Перник

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пернишки окръжен съд                           нак. състав

На 25 януари                                   Година 2010

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ИВАНКА ШКОДРОВА

Съдебни заседатели:    А.Я.

Н.Д.

 

 

Секретар:Катя Станоева

Прокурор:ПЛАМЕН НАЙДЕНОВ

 

като разгледа докладваното от председателя

наказателно дело номер 114 по описа за 2009 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Е.Х. – роден на *** г. в с.А., обл.Б., българин, бълг. гражданин, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, неосъждан, неженен, с ЕГН ********** за НЕ ВИНОВЕН в това, че към 14.09.2000 г. в гр.П., укрил данъчни задължения в особено големи размери – 450097,41 лв. с деяния по чл.257, ал.1, във връзка с чл.255, ал.1 НК /в редакцията му ДВ бр.62/97 г./, извършени в условията на продължавано престъпление за времето от 29.06.2000 г. до 14.09.2000 г. в гр.П. /организирал регистрирането на фирма ЕТ „Р. - А. Б.” с НДР *** и Булстат ***, чрез съставянето и ползването на неистински официални документи, а именно: заявление за регистрация на фирма на ЕТ от 27.01.2000 г. до П. окръжен съд от името на А. Д. Б., използвайки лични данни – ЕГН ********** на Я.С.М. *** и данни от граждански паспорт серия * № *** на Д.А.М. *** и посочил несъществуващ адрес на управление *** и ползвал неистински официални документи, съставени от Р.А.М. с ЕГН ********** /съставил 43 бр. фактури с невярно съдържание, установени с графологична експертиза № 262 от 04.06.2008 г. – съставляващи престъпление по чл.309 ал.1, във връзка с чл.26 ал.1 от НК – чието наказателно преследване е погасено по давност към момента/, като избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – общо 450097,41 лв., като потвърдил неистини подадени в справки декларации по ЗДДП на ЕТ „Р.-А.Б. *** от името на А. Б., които се изискват по силата на чл.10 от ЗДС /по образец по чл.89 от ППЗДДС/ пред ТДД гр.Пловдив както следва:

1. В справка декларация по ЗДДС № *** за данъчен период 29.06.2000 г. - 30.06.2000 г. в частта „Данни за получени доставки и данъчен кредит” е потвърдил неистина като е декларирал сума в размер на 716000 лв., и в частта „Начислен ДДС по доставките с право на пълен данъчен кредит” сума в размер на 143200 лв. /каре 22 и 41/ от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между купувач ЕТ „Р.-А.Б. *** с МОЛ А. Б. и продавач ЕТ „С.Д.-С.”, с което е избегнал установяване и плащане на данъчно задължение в особено големи размери – 143200 лв. начислен ДДС по реда на чл.55 от ЗДДС и в частта „Данни за извършени доставки и начислено ДДС”  е потвърдил неистина, като е  декларирал сума в размер на 717500 лв. и в частта „Начислено ДДС по облагаеми доставки” сума в размер на 143500 лв. по данъчен кредит – по смисъла на чл.63 от ЗДДС от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между продавач ЕТ „Р.-А.Б. *** и купувач ЕТ „А. С.-76” гр.П.

2. В справка декларация по ЗДДС № *** за данъчен период 01.07.2000 г. - 31.07.2000 г. в частта „Данни за получени доставки и данъчен кредит” е потвърдил неистина като е декларирал сума в размер на 697000 лв., и в частта „Начислен ДДС по доставките с право на пълен данъчен кредит” сума в размер на 139400 лв. /каре 22 и 41/ от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между купувач ЕТ „Р.-А.Б. *** с МОЛ А. Б. и продавач ЕТ „С.Д.-С.”, с което е избегнал установяване и плащане на данъчно задължение в особено големи размери – 139678,10 лв. начислен ДДС по реда на чл.55 от ЗДДС и в частта „Данни за извършени доставки и начислено ДДС”  е потвърдил неистина, като е  декларирал сума в размер на 698390,50 лв. и в частта „Начислено ДДС по облагаеми доставки” сума в размер на 139678,10 лв. по данъчен кредит – по смисъла на чл.63 от ЗДДС от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между продавач ЕТ „Р.-А.Б. *** и купувач ЕТ „А. С.-76” гр.П. В справка декларация по ЗДДС № *** за данъчен период 01.08.2000 г. - 31.08.2000 г. в частта „Данни за получени доставки и данъчен кредит” е потвърдил неистина като е декларирал сума в размер на 842940 лв., и в частта „Начислен ДДС по доставките с право на пълен данъчен кредит” сума в размер на 168588 лв. /каре 22 и 41/ от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между купувач ЕТ „Р.-А.Б. *** с МОЛ А. Б. и продавач ЕТ „С.Д.-С.”, с което е избегнал установяване и плащане на данъчно задължение в особено големи размери – 168919,31 лв. начислен ДДС по реда на чл.55 от ЗДДС и в частта „Данни за извършени доставки и начислено ДДС”  е потвърдил неистина, като е декларирал сума в размер на 844596,59 лв. и в частта „Начислено ДДС по облагаеми доставки” сума в размер на 168919,31 лв. по данъчен кредит – по смисъла на чл.63 от ЗДДС от неосъществени /фиктивни/ търговски сделки между продавач ЕТ „Р.-А.Б. *** и купувач ЕТ „А.С.-76” гр.П., поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.257 ал.1, във връзка с чл.255 ал.1 /в редакцията ДВ бр.62/97 г./ във връзка с чл.26 ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Е.Х. със снета по-горе самоличност за ВИНОВЕН в това, че към към 14.09.2000 г. в гр.П., укрил данъчни задължения в особено големи размери – 450 097.41 лева, с деяния по чл.256 от НК /в редакция от ДВ бр.62/1997г./ извършени в условията на продължавано престъпление за времето от 29.06.2000г. до 14.09.2000г. в гр.П. и гр.П./ организирал регистрирането на фирма- ЕТ "Р.-А. Б.",с НДР *** и БУЛСТАТ ***, чрез съставянето и ползването на неистински официални документи ,а именно  Заявление за регистрация на фирма на едноличен търговец от 27.01.2000год. до П. окръжен съд ,от името на А. Д. Б., използувайки личните данни-ЕГН********** на Я.С.М. *** и данни от граждански паспорт, Серия:*, №*** - на Д.А.М.,***, и посочил несъществуващ адрес на управление-*** и ползвал неистински официални документи съставени от Р.А.М.,с ЕГН**********-/съставила 43 броя фактури с невярно съдържание-установено с графологична експертиза № 262/04.06.08год.-съставляващи престъпления по чл.309,ал.1,вр.чл.26,ал.1 от НК- чиито наказателно преследване е погасено по давност към момента/,  с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери – 450 097.41 леваQ водил счетоводна отчетност с невярно съдържание - счетоводно отразяване и записване на фактури за покупка на стоки в дневник за покупки и фактури за продажба на стоки в дневник продажби на ЕТ „Р. А.Б. ***, от името на А. Б. и в справки декларации по ЗДДС, Справка-декларация за ДДС вх.№*** за данъчен период от 29.06.2000год. до 30.06.2000год.; Справка-декларация за ДДС, вх.№*** за данъчен период от 01.07.2000год. до 31.07.2000год.; Справка-декларация за ДДС, вх.№*** за данъчен период от 01.08.2000год. до 31.08.2000год.; и ползвал счетоводни документи- фактури с невярно съдържание - чието съдържание не отразява правилно обективната истина - за неосъществени /фиктивни/ сделки- покупки на стоки от ЕТ „С.Д.-*** и продажба на стоки на ЕТ „А.-С.Б. *** както следва:

За данъчен период 29.06.2000г.-30.06.2000г. – продажби

1.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Изплащане по договор от 16.01.2000год.,изплащане по договор № 432А от 17.01.2000год.,изплащане по договор от 25.01.2000год., изплащане съгласно протокол №2 от 22.05. 2000год, компютърна конфигурация и доставка -1бр., конфигурация на  циско софтуер 1бр., доставка на компютърна мрежа-на стойност  170 000 лева и начислено ДДС в размер на  34 000 лева или на обща стойност  204 000 лева.  /вписана в дневник за продажби под №***/

2.Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- Изплатено по договор от 16.01. 2000год. за доставка на строителни материали и услуги на стойност 220 000 лева и начислено ДДС в размер на 44 000 лева или на обща стойност 264 000 лева.  /вписана в дневник за продажби под №***/

3.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплатено по договор от 14.01.2000год. за обект "жилищна сграда ул"П.***",изплатено по договор от 05.01.00год. на стойност 180 000 лева и начислено ДДС в размер на 36 000 лева или на обща стойност 216 000 лева.  /вписана в дневник за продажби  под №***/

4.Фактура № *** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 120 Б от 23.02.2000год., марк. договор от 17.04.2000год, договор 112Б от 20.02.2000г. изплащане по договор за авточасти-20.04.2000год.- на стойност 147 500 лева и начислено ДДС 29 500 лева или на обща стойност 177 000 лева. /вписана в дневник за продажби под №***/

За данъчен период 29.06.2000г.-30.06.2000г. – покупки

1.Фактури №*** на стойност 185 000 лв. и начислено ДДС 37 000 лв., общо в размер на 222 000 лв,

2.Фактура №*** на стойност 143 000 лв. и начислено ДДС 28 600лв., общо в размер на 171 600 лв.,

3.Фактура №*** на стойност 171 000 лв. и начислено ДДС 34 200лв., общо в размер на 205 200 лв.,

4.Фактура №*** на стойност 128 000 лв. и начислено ДДС 25 600лв., общо в размер на 153 600 лв.,

5.Фактура №*** на стойност 89 000 лв. и начислено ДДС 17 800лв., общо в размер на 106 800 лв.

За данъчен период 01.07.2000г.-31.07.2000г. –продажби

12.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-участие в програма "Гергьовден",огледала, кардан,ризи и бутала, диск феродов, риза и бутало, мека връзка, феродов диск,на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

13.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-феродов диск,авансово плащане по маркетигов договор от 17.04.00год.на стойност 3 400 лева и начислено ДДС в размер на 680 лева или на обща стойност 4 080 лева.

14.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-черен грузински чай на стойност 4120,33 лева и начислено ДДС в размер на 824,07 лева или на обща стойност 4944,40 лева.

15.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-черен грузински чай,окачен таван, кобалт,авансово плащане по договор от 17.04.00год.на стойност 4 004 лева и начислено ДДС в размер на 800,80 лева или на обща стойност 4 804,80 лева.

16.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР услуга, риза и бутало, СМР услуга на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

17.Фактура №***с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-СМР услуга,окачен таван,на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

18.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван,дюбелна кутия,ГК-9,5мм,ГК-12,5мм, фугопълнител-5кг. лента за фуги, влагозащитна шина-3м., авансово плащане по договор от 17.04.00год.на стойност 3 428 лева и начислено ДДС в размер на 685,60 лева или на обща стойност 4 113,60 лева.

19.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-алуминиеви табели,калибровка наметало,шлифовка на метало,шлифовка на метало на стойност 3 720 лева и начислено ДДС в размер на 744 лева или на обща стойност 4 464 лева.

20.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-шлифовка на метал, участие в модно ревю, транспортна услуга, авансово плащане по договор от 17.04.2000 год. на стойност 4 072 лева и начислено ДДС в размер на 814,40 лева или на обща стойност 4 886,40 лева.

21.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00год, на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност          4 951,20 лева.

22.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00год. на стойност 4 162 лева и начислено ДДС в размер на 832,40 лева или на обща стойност          4 994,40 лева.

23.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти -20.04.00год.на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност          4 946,40 лева.

24.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00г., транспортна услуга, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

 

25.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга, договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

26.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване от 15.04.00год.на стойност 4 134 лева и начислено ДДС в размер на 826,80 лева или на обща стойност 4 960,80 лева.

27.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4 145 лева и начислено ДДС в размер на 829 лева или на обща стойност 4 974 лева.

28.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ечемик, смески, царевица, механизация колектор №2, на стойност 4118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност      4 941,60 лева.

29.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-манометър-термометър, ТКП 1бр., договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4133 лева и начислено ДДС в размер на 826,60       лева или на обща стойност 4 956,60 лева.

30.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлен газьол, механизация колектор №2, на стойност 4 141 лева и начислено ДДС в размер на 828,20 лева или на обща стойност    4969,20 лева.

31.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване 15.04.00год.на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

32.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,  предмет на сделката-договор за оборудване от 15.04.00год, механизация, колектор №2, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

33.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

34.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4003 лева и начислено ДДС в размер на 800,60 лева или на обща стойност 4 803,60 лева.

35.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 3 966 лева и начислено ДДС в размер на 793,20 лева или на обща стойност 4 759,20 лева.

36.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 3 998 лева и начислено ДДС в размер на 799,60 лева или на обща стойност 4 797,60 лева.

37.фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

38.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 135,50 лева и начислено ДДС в размер на 827,10 лева или на обща стойност 4 962,60 лева.

39.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80 лева.

40.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. *** ,с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4  060,50 лева и начислено ДДС в размер на 812,10 лева или на обща стойност 4 872,60 лева.

41.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

42.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2 на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

43.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

44.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2, на стойност 4 140,17 лева и начислено ДДС в размер на 828,03 лева или на обща стойност     4 968,20 лева.

45.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-чували натронови, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

46.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2 на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност          4 995,60 лева.

47.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4995,60 лева.

48.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност          4 999,20 лева.

49.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

50.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват №825259643070-ТУ 2,0, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4986 лева.

51.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-Ват №825259643070 ТУ-2,0, Ват 315253674933 ТУ-2.0, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност  4 990,80 лева.

52.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253674933,ТУ 2.0 , Ват 315253701637 ТУ 2,1, на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност  4 977,60 лева.

53.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253674933 ТУ 2,0, Ват 315253701637,ТУ 2,1, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

54.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват315235701637 ТУ2,1, Ват 315253664660,ТУ 2,0, на стойност 4122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

55.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253664660 ТУ 2,Ст.скраб 315253724038 ТУ 2,1, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

56.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб 315253727038 ТУ 2,1, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

57.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб 315253727038 ТУ2,1,Ват 315253727822 Ту 2,1, на стойност 4123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60 лева.

58.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253727822,ТУ2,1,Ват 315253726063 ТУ 2,1, на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

59.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253727822 ТУ2,1,Ват 315253726063 ТУ2,0, на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност 4978,80 лева.

60.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253726063 ТУ 2,0, Ст. скраб В 53690418, на стойност 4162 лева и начислено ДДС в размер на 832,40 лева или на обща стойност           4 994,40 лева.

61.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб В 53690418,Ват 315253649331 ТУ 2,0, на стойност 4164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност           4 996,80 лева.

62.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253649331,ТУ2,0, на стойност 4138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

63.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253649331 ТУ 2,0,Ват 315259657205 ТУ 2,1, на стойност 4 145 лева и начислено ДДС в размер на 829 лева или на обща стойност 4 974 лева.

64.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315259657205,ТУ2,1, Ват 315259684241, на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност          4 942,80 лева.

65.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ват 315259684241 ТУ 2,1, Ват 3152537244928,ТУ 2,1, на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

66.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 3152537244928 ТУ 2,1, Ст. скраб 259682344 ТУ 2,0, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

67.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-Ст. скраб 315259682344, Ту2,0, на стойност 4119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

68.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-Ст.скраб 315259682344,ТУ 2,1, Ват 315253701637,ТУ 2,1, Ст. скраб  В 315253727152, кован прокат Ст 35  ф 155 на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4 939,20 лева.

69.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-кован прокат Ст 35 ф 155, безшевна тръба Ст 20-152/28 КВС Ст 35 ф 120, теракол,транспортна услуга-превоз стомана извършена услуга, на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

70.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-извършена услуга, договор за авточасти 10.05.00год., на стойност 4161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност      4 993,20 лева.

71.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 10.05.00год, на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност 4982,40 лева.

72.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

73.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4995,60 лева.

74.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

75.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год. на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

76.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год.на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

77.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

78.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - договор за доставка на авточасти 10.05.00 год., на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност          4 942,80 лева.

79.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност          4 951,20 лева.

80.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,  предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938 лева.

81.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

82.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 132 лева и начислено ДДС в размер на 826,40 лева или на обща стойност          4 958,40 лева.

83.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност          4 972,80 лева.

84.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност          4 995,60 лева.

85.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

86.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност          4 933,20 лева.

87.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 121 лева и начислено ДДС в размер на 824,20 лева или на обща стойност          4 945,20 лева.

88.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

89.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 154 лева и начислено ДДС в размер на 830,80 лева или на обща стойност          4 984,80 лева.

90.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., договор за авточасти  от 28.04.00год., на стойност 4 139 лева и начислено ДДС в размер на 827,80 лева или на обща стойност 4 966,80 лева.

91.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год. на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938   лева.

92.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

93.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 015 лева и начислено ДДС в размер на 803 лева или на обща стойност 4 818 лева.

94.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

95.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност 4 978,80 лева.

96.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

97.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20  лева или на обща стойност  4 939,20лева.

98.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

99.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 023 лева и начислено ДДС в размер на 804,60 лева или на обща стойност 4 827,60 лева.

100.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800  лева.

101.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,, на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

102.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност  4 982,40лева.

103.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 139 лева и начислено ДДС в размер на 827,80 лева или на обща стойност  4 966,80 лева.

104.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 131 лева и начислено ДДС в размер на 826,20 лева или на обща стойност  4 957,20 лева.

105.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,СМР и механизация, на стойност 4 040 лева и начислено ДДС в размер на 808 лева или на обща стойност 4 848 лева.

106.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР и механизация, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

107.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- СМР и механизация, на стойност 4 025 лева и начислено ДДС в размер на 805 лева или на обща стойност 4 830 лева.

108.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-теракол, кит за дърво, кит за дърво, полеуретанова пяна, шкурка, осветителни тела за окачен таван, стъкла, осветителни тела за окачен таван, стъкло, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

109.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-осветителни тела за окачен таван, дюбели, теракот 30/30, на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност 4 923,60 лева.

110.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-теракот 30/30, стъкла, контакт шико, изкърпване, кит, боядисване-Шкода "Октавия", осветителни тела за окачен таван, на стойност   4 117 лева и начислено ДДС в размер на 823,40 лева или на обща стойност 4 940,40 лева.

111.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-осветителни тела за окачен таван, проводник ПСФЕ3,55 по 9, транспортиране на стомана, стъкла, теракот, транспортна услуга-транспорт на стомана, на стойност 4 127 лева и начислено ДДС в размер на 825,40 лева или на обща стойност 4 952,40 лева.

112.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга- транспорт на стомана, теракот, латекс, теракот 20/20, батерии, гипсова шпакловъчна маса, на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

113.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-батерии, гипсова шпакловъчна маса, дюбели, проводник ПСФЕ 3,55 /9, блажна боя, шкурка, фаянс, теракот, на стойност 4 142 лева и начислено ДДС в размер на 828,40 лева или на обща стойност 4 970,40 лева.

114.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- ламарина Ст.387, теракот, дъски, бичмета, дюбели, гипсова шпакловъчна маса, на стойност 4 157 лева и начислено ДДС в размер на    831,40 лева или на обща стойност 4 988,40 лева.

115.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-гипсова шпакловъчна маса, фугираща смес, фаянс, маджун, ключ електрически, профил за фуга, окачен таван, на стойност 4 119  лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

116.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-окачен таван, осветителни тела-обикновенни, гипсо-картонни елементи, дюбели 6по 35,доставка на гипсокартон, фугираща смес, болт барабанен КРАЗ, болт барабанен ГАЗ, на стойност 4 120 лева и начислено ДДС в размер на 824 лева или на обща стойност 4 944 лева.

117.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-осветителни тела за окачен таван, болт барабанен ГАЗ, клема акумулатор, теракот, на стойност 4 112 лева и начислено ДДС в размер на 822,40 лева или на обща стойност 4 934,40 лева.

118.Фактура №0000000118/22.07.2000год. с издател ЕТ"РАС-А. ***, с предмет на сделката-теракот, болт,к рушки, осветителни тела, на стойност 4 125  лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

119.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-осветителни тела, дискове, болт барабанен 3ил, болт барабанен Шкода, шпилки, мотнаж на част ел.мотор, гипсокартонни елементи, КВС Ст 35 ф 120, на стойност 4152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност 4 982,40 лева.

120.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз стомана, КВС Ст 35 ф 120,заготовка отливка, теракот, шина за фуги, на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

121.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван, теракол, болт, акумулатор, на стойност 4 080 лева и начислено ДДС в размер на  816 лева или на обща стойност 4 896 лева.

122.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-вана електролиза, клема акумулатор, извършена услуга, на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

123.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга, Ст. скраб В 53664546, на стойност 4 131 лева и начислено ДДС в размер на 826,20 лева или на обща стойност   4 957,20 лева.

124.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст.скраб В 53664546,Ст  скраб В 53726493, на стойност 4 139 лева и начислено ДДС в размер на 827,80 лева или на обща стойност   4 966,80 лева.

125.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст.скраб В 53726493,Ст.скраб В 53667945, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

126.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст.скраб В 53667945, Ст.скраб В 315253727152, на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност          4 978,80 лева.

127.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст.скраб В 315253727152, Ст. скраб В 53664546, Ст.скраб В 53726493, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

128.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст.скраб В 53726493, Ст.скраб В 53651162, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

129.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- Ст.скраб В 53651162, извършена услуга, на стойност   4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност 4 923,60 лева.

130.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-извършена услуга, разкомплектоване, талкиране, окомплектоване на ботуши, на стойност 4 148, лева и начислено ДДС в размер на    829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

131.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-разкомплектоване, талкиране, окомплектоване на ботуши, извършена услуга, на стойност 4 159 лева и начислено ДДС в размер на    831,80 лева или на обща стойност 4 990,80 лева.

132.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга, транспортна услуга, изготвяне на оферта за участие в търг, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

133.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-редене среден паваж, трнспортна услуга-превоз на  стомана Перник- Кърджали, на стойност 4 162лева и начислено ДДС в размер на  832,40 лева или на обща стойност 4 994,40 лева.

134.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- трнспортна услуга - превоз на  стомана Перник- Кърджали, КВС Ст.45 ф 50,КВС Ст. 45 ф 150,  КВС Ст. 45 ф 55,прокат Ст. 52-3 ф 130, на стойност 4 113 лева и начислено ДДС в размер на 822,60 лева или на обща стойност          4 935,60 лева.

135.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-трнспортна услуга-превоз на  стомана Перник- Кърджали, прокат Ст.52-3 ф 130,КВС Ст.35 ф 45,рязане кован прокат Ст.35 ф 140, Ст.35 ф170,Ст. 35 ф 400, Ст.35 ф 150, кран мостов-част.ш., на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

136.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-монтаж сателитна система, на стойност 4 020 лева и начислено ДДС в размер на 804 лева или на обща стойност 4 824 лева.

137.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран- мостов-ч.плащ., на стойност 4129 лева и начислено ДДС в размер на 825,50 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

138.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран-мостов-ч.пл., на стойност 4 023 лева и начислено ДДС в размер на 804,60 лева или на обща стойност 4 827,60 лева.

139.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран мостов-доплащане, кран мостов-доплащане, двойно Т профил №36, КВС Ст.45 ф 50, цимент 25 кг., рязане кован прокат,Ст. 35 ф 160, на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

140.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Двойно Т профил №36, бордюри 50835825, градински ивици, на стойност 4 117 лева и начислено ДДС в размер на 823,40 лева или на обща стойност 4 940,40 лева.

141.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-градински ивици, теракотни плочи, паркови елементи, участие в модно ревю, латекс, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

142.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-латекс, гипсова шпакловъчна маса, блажна боя, дюбели, двойно Т профил №36, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на    825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

143.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-двойно Т профил, на стойност 4 131 лева и начислено ДДС в размер на 826,20 лева или на обща стойност 4 957,20 лева.

144.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-двойно Т профил №36, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

145.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Двойно Т профил, компютърна конфигурация, теракот, шкурка за дърво, фугираща смес, на стойност 4 137 лева и начислено ДДС в размер на 827,40 лева или на обща стойност 4 964,40 лева.

146.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фугираща смес, дъски чам, бичмета, ламперия по детайл, на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

147.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ламперия по детайл, первази, дървени по детайл, дюшеме чам по детайл, первази дървени по детайл, кован прокат Ст.35ф 180, кован прокат Ст.35 ф 160, кован прокат Ст.ф 120, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

148.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-кован прокат Ст.35 ф 120, КВС Ст.45 ф 60, кован прокат Ст.35 ф 170, корита за КРАЗ, кован прокат Ст.35 ф 170, дюшеме 4см. по детайл, транспортна услуга, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

149.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-верига за лопатки, натегат.станция, дюшеме 4 см. по детайл, первази дървени по детайл, брава за врата, ламперия, на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност  4 978,80 лева.

150.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник-Ямбол,памет 32 МВ, дънна платка, иглолистен дървен материал, на стойност 4 133 лева и начислено ДДС в размер на 826,60 лева или на обща стойност 4 959,60 лева.

151.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник-Ямбол, барабан за сушилна инсталация, пром.гориво, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

152.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

153.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, на стойност 4 101 лева и начислено ДДС в размер на 820,20 лева или на обща стойност 4 921,20 лева.

154.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, дизелово гориво, на стойност 4 059 лева и начислено ДДС в размер на 811,80 лева или на обща стойност 4 870,80 лева.

155.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, на стойност 4 143 лева и начислено ДДС в размер на 828,60 лева или на обща стойност 4 971,60 лева.

156.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, иглолистен дървен материал, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност  4 968 лева.

157.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4 995,60 лева.

158.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 151 лева и начислено ДДС в размер на 830,2 0лева или на обща стойност 4 981,20 лева.

159.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

160.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 141 лева и начислено ДДС в размер на 828,20 лева или на обща стойност 4 969,20 лева.

161.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 106 лева и начислено ДДС в размер на 821,20 лева или на обща стойност 4 927,20 лева.

162.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 132 лева и начислено ДДС в размер на 826,40 лева или на обща стойност 4 958,40 лева.

163.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

164.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 120 лева и начислено ДДС в размер на 824 лева или на обща стойност 4 944 лева.

165.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 129 лева и начислено ДДС в размер на 825,80 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

166.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сапарева баня", фасониран дървен материал, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

167.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

168.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, на стойност 4161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

169.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, на стойност 4 039 лева и начислено ДДС в размер на 807,80 лева или на обща стойност 4 846,80 лева.

170.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, фасониран дървен материал, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

171.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР по договор, фасониран дървен материал, на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност          4 923,60 лева.

172.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дюшеме 4 см. по детайл, фасониран дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност     4 941,60 лева.

173.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дюшеме 4 см. по детайл, дизелово гориво, рекламни снимки за боя, фреза дървообработваща, райбер, фасониран дървен материал, на стойност 4 055 лева и начислено ДДС в размер на 811 лева или на обща стойност 4 866 лева.

174.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

175.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

176.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4 113 лева и начислено ДДС  в размер на 822,60 лева или на обща стойност 4 935,60 лева.

177.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-струг С8, вентилатор,фасониран дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4941,60 лева.

178.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,  предмет на сделката-вертикален фризер, гипсокартон и елементи,на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800лева.

179.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник - Ямбол,гипсо-картон и елементи, на стойност 4 153 лева и начислено ДДС в размер на 830,60 лева или на обща стойност 4 983,60 лева.

180.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бормашина, европалети, гипсо-картон и елементи, на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4939,20 лева.

181.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван,гипсо-картон и елементи, на стойност 4164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80лева.

За данъчен период 01.07.2000г.-31.07.2000г. –покупки

1.Фактури №*** на стойност 150 000 лв. и начислено ДДС в размер на 30 000 лв. или на обща стойност 180 000 лв,

2.Фактура №*** на стойност 210 000 лв. и начислено ДДС в размер на 42 000 лв. или на обща стойност  252 000 лв.,

3.Фактура №*** на стойност 230 000 лв. и начислено ДДС в размер на 46 000лв. или на обща стойност 276 000лв,

4.Фактура №***. на стойност 105 000 лв. и начислено ДДС в размер на 21 000 лв. или на обща стойност 126 000 лв. и

5.Фактура № *** на стойност 2 000 лв. и начислено ДДС в размер на 400 лв. или на обща стойност 2 400 лв.

 

За данъчен период 01.08.2000 г.-31.08.2000г.-продажби

182.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван, теракотни плочи, отпадъчна хартия, фугопълнител 4.5, ъглозащитна шина ,водоустойчив силикон, на стойност 4122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

183.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-латекс 25кг., теракол, хидрофобен шпертплат, окачен таван, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

184.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-окачен таван, фасониран дървен материал, на стойност 4 112  лева и начислено ДДС в размер на 822,40 лева или на обща стойност 4 934,40 лева.

185.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., гипсокартон и елементи, европалети, семеринги и маншони, фасониран дървен материал, на стойност   4 129 лева и начислено ДДС в размер на 825,80 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

186.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

187.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

188.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

189.Фактура №** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц- ч.пл, гипсокартон и елементи, на стойност 4 156 лева и начислено ДДС в размер на 831,20 лева или на обща стойност 4 987,20 лева.

190.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц,гипсокартон и елементи, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

191.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц,гипсокартон и елементи, на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

192.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

193.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

194.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4977,60 лева.

195.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, на стойност 41,25 лева и начислено ДДС в размер на 8,25 лева или на обща стойност 49,50 лева.

196.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,посл.пл.,дървени палети, дървени палети, фасониран дървен материал, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

197.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-европалети,фасониран дървен материал, на стойност 4008 лева и начислено ДДС в размер на 801,60 лева или на обща стойност 4 809,60 лева.

198.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезова глава,дизелово гориво, на стойност 4 159 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност 4 990,80 лева.

199.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компресор-ч.пл.,дизелово гориво, на стойност 4 138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

200.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компресор-посл.пл., пневмочасти, дизелово гориво, на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

201.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дървени палети,дизелово гориво,фасониран дървен материал, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4 995,60 лева.

202.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-струг гост 650,фасониран дървен материал, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

203.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-касов апарат ELTAXF 40, дизелово гориво, на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност  4 933,20 лева.

204.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-касов апарат ELTAXF 40, фасониран дървен материал, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4999,20 лева.

205.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-цистерна-50т- ч.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4932 лева.

206.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-50т- посл.пл.,капак на РШ,комплект и обръч,фасониран дървен материал, на стойност 4 159 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност 4 990,80 лева.

207.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-10т- ч.пл., на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

208.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-10т- посл.пл.,фасониран дървен материал, на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност 4933,20 лева.

209.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-метална полиетиленова оранжерия, фасониран дървен материал, на стойност 3 118,33 лева и начислено ДДС в размер на 683,67 лева или на обща стойност 4 102 лева.

210.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-метална полиетиленова оранжерия, фасониран дървен материал, на стойност 4 102 лева и начислено ДДС в размер на 820,40 лева или на обща стойност 4 922,40 лева.

211.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компютърна конфигурация, пружина за окачвач, фасониран дървен материал, на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на   826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

212.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-помпа потопяема, промишлено гориво, на стойност 4005 лева и начислено ДДС в размер на 801лева или на обща стойност 4 806 лева.

213.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, промишлено гориво,фасониран дървен материал, на стойност 4 025 лева и начислено ДДС в размер на 805 лева или на обща стойност 4 830 лева.

214.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-режещи инструменти, фасониран дървен материал, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност  4 950 лева.

215.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бензиноколонка,чл пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

216.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бензиноколонка,посл. пл.,фасониран дървен материал, на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

217.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-проект за строителство и монтаж на бензиноколонка с два бр.резервоари,резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

218.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4980 лева.

219.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

220.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,посл.пл.,дизелово гориво,транспортна услуга за превоз на метали-ч.пл., на стойност 4 005 лева и начислено ДДС в размер на 801 лева или на обща стойност 4 806 лева.

221.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга за превоз на метали-посл.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

222.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дъски чамови,греди чамови,феросилиций, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831лева или на обща стойност  4 986 лева.

223.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-феросилиций,заготовка за метал, гипсокартон 9,5мм., на стойност 4100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

224.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-гипсокартон 9,5мм,масло ТП-46- турбинно, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност    4 950 лева.

225.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-климатик,аксесоари,монтаж,масло ТП 46-турбинно, на стойност 4102 лева и начислено ДДС в размер на 820,40 лева или на обща стойност 4922,40 лева.

226.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-гипсокартон 12,5мм,масло ТП 46-турбинно,хладилна камера 45 м3,-част.пл., на стойност 4 123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60лева.

227.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-хладилна камера 45 м3,-част.пл., на стойност 4 020 лева и начислено ДДС в размер на 804 лева или на обща стойност 4 824 лева.

228.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-хладилна камера 45 м3,-посл.пл.,фрезови струг-част.пл., на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938 лева.

229.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 112 лева и начислено ДДС в размер на 822,40 лева или на обща стойност 4 934,40 лева.

230.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

231.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832  лева или на обща стойност 4 992 лева.

232. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 085 лева и начислено ДДС в размер на 817 лева или на обща стойност 4 902 лева.

233.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

234. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

235.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

236. Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

237.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60 лева.

238.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 141,67 лева и начислено ДДС в размер на 828,33 лева или на обща стойност 4 970 лева.

239.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

240.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

241. Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

242.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

243. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4039 лева и начислено ДДС в размер на 807,80 лева или на обща стойност 4 846,80 лева.

244.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност 4  923,60 лева.

245.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4113 лева и начислено ДДС в размер на 822,60 лева или на обща стойност 4 935,60лева.

246. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 055 лева и начислено ДДС в размер на 811 лева или на обща стойност 4 866 лева.

247.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

248.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

249.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

250.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 153 лева и начислено ДДС в размер на 830,60 лева или на обща стойност 4 983,60 лева.

251.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

252.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

253.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4 939,20 лева.

254.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80 лева.

255.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 116,67 лева и начислено ДДС в размер на  823,33 лева или на обща стойност 4 940 лева.

256.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл.,  на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност 4 982,40 лева.

257.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

258.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

259.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

260.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

261.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

262.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

263.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 147 лева и начислено ДДС в размер на 829,40 лева или на обща стойност 4 976,40 лева.

264.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

265.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност  4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

266.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4120 лева и начислено ДДС в размер на 824 лева или на обща стойност 4 944 лева.

267.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 78 000 лева и начислено ДДС в размер на 15 600 лева или на обща стойност 93 600 лева.

268.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-посл.пл.,СМР по договор 241 Б ,изкърпване на асфалтови настилки кв."П.", ул"О. П.", ул"Миньор",, ул."Б.", СМР по дог.242 Б, на стойност 112 000 лева и начислено ДДС в размер на 22 400 лева или на обща стойност 134 400 лева.

269.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР по договор 242 Б посл. плащане, СМР по дог.243 Б,извършени ремонт на настилка по договор от 04.07.00год., протокол 19 от 28.07.00год, СМР по дог., СМР по договор ,фасониран дървен материал, на стойност 137 000 лева и начислено ДДС в размер на  27 400 лева или на обща стойност 164 400 лева.

270.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал,на стойност 96 000 лева и начислено ДДС в размер на 19 200 лева или на обща стойност 115 200 лева.

271.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал, на стойност 77 000 лева и начислено ДДС в размер на 15 400 лева или на обща стойност 92 400 лева.

За данъчен период 01.08.2000 г.-31.08.2000г.-покупки

1.Фактура № *** на стойност 114 000 лева и начислено ДДС в размер на 22 800 лева или на обща стойност 136 800 лева,

2.Фактура №*** на стойност 72 000 лева и начислено ДДС в размер на 14 400 лева или на обща стойност 86 400 лева.

3.Фактура № *** на стойност 51 600 лева и начислено ДДС в размер на 10 320 лева или на обща стойност 61 920 лева.

4.Фактура № *** на стойност 71 900 лева и начислено ДДС в размер на 14 380 лева или на обща стойност 86 280 лева.

5.Фактура № *** на стойност 63 850 лева и начислено ДДС в размер на 12 770 лева или на обща стойност 76 620 лева.

6.Фактура № *** на стойност 49 000 лева и начислено ДДС в размер на 9 800 лева или на обща стойност 58 800 лева.

7.Фактура № *** на стойност 129 000 лева и начислено ДДС в размер на 25 800 лева или на обща стойност 154 800 лева.

8.Фактура № *** на стойност 88 000 лева и начислено ДДС в размер на 17 600 лева или на обща стойност 105 600 лева.

9.Фактура № *** на стойност 112 360 лева и начислено ДДС в размер на 22 472 лева или на обща стойност 134 832 лева.

10.Фактура № *** на стойност 56 230 лева и начислено ДДС в размер на 11 246 лева или на обща стойност 67 476 лева.

11.Фактура № *** на стойност 35 000 лева и начислено ДДС в размер на 7 000 лева или на обща стойност 42 000 лева, поради което и на осн.чл.257, ал.1, във вр. с чл.256, /в редакцията на ДВ 62/97г./ във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.54 от НК  го ОСЪЖДА като му налага наказание „лишаване от свобода” в размер на ТРИ години и глоба в размер  10 000лв.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Е.Х. със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 01.03.2000г. - 14.09.2000 г. в гр.П. съставил неистински документи - фактури /описани по-долу/ по смисъла на чл.93 т.6 от НК - придаден им вид, че представляват конкретно писмено изявление на лицето А. Б., съзнателно е дал възможност на осъдената А.И.С. в качеството й на собственик и представляваща ЕТ „А.С.-С.*** да получи без правно основание /под форма на признат данъчен кредит/ чуждо движимо имущество  пари в големи размери – 684279,82 лв. от Републиканския бюджет на Република България – Министерство на финансите по следните фактури:

1. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - Изплащане по договор от 16.01.2000 г., изплащане по договор № 432А от 17.01.2000 г., изплащане по договор от 25.01.2000 г., изплащане съгласно протокол № 2 от 22.05.2000 г., компютърна конфигурация и доставка – 1 бр., конфигурация на циско софтуер 1 бр., доставка на компютърна мрежа - на стойност  170000 лв. и начислено ДДС в размер на  34000 лв. или на обща стойност  204000 лв.

2. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - Изплатено по договор от 16.01.2000 г. за доставка на строителни материали и услуги на стойност 220000 лв. и начислено ДДС в размер на 44000 лв. или на обща стойност 264000 лв.

3. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - изплатено по договор от 14.01.2000 г. за обект "жилищна сграда ул.П. ***", изплатено по договор от 05.01.2000 г. на стойност 180000 лв. и начислено ДДС в размер на 36000 лв. или на обща стойност 216000 лв.

4. Фактура № *** с издател  ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - изплащане по договор 120Б от 23.02.2000 г., марк. договор от 17.04.2000 г., договор 112Б от 20.02.2000 г. изплащане по договор за авточасти-20.04.2000 г. - на стойност 147500 лв. и начислено ДДС 29500 лв. или на обща стойност 177000 лв.

5. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплатено по договор от 15.01.2000 г., СМР и механизация - Сапарева баня, СМР обект "РВД" по договор № 174, СМР-Канализация довеждащи колектори, СМР-фундаменти инсталации за смилане на въглища  обект "Бели извор" на стойност 180000 лв. и начислено ДДС в размер на 36000 лева или на обща стойност 216000 лева.

6. Фактура № ***с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР фундаменти- инсталация за смилане на въглища, обект "Бели извор", изплатено по договор от 15.02.2000 г. изплатено по договор от 29.01.2000 г. за проучване, механизация колектор №2 на стойност 235 000 лева и начислено ДДС в размер на 47 000 лева или на обща стойност 282 000 лева.

7. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-реконструкция и канализация от договор № 354/13.03.2000 г., механизация колектор №2, изплащане на музикални хонорари за ресторант "К.", на стойност 113 450 лева и начислено ДДС в размер на 22 690 лева или на обща стойност 136 140 лева.

8. Фактура № *** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, авточасти по договор 20.04.2000 г., договор за проучване, реконструкция и механизация, промишлен газьол, изкопни работи, обект "М." договор №207, изплащане на музикални хонорари за ресторант "К." на стойност 140 000 лева и начислено ДДС в размер на 28 000 лева или на обща стойност 168 000 лева.

9.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-изплатено по договор от 20.04.2000 г. - авточасти, изплатено по договор 15.03.2000 год.- авточасти, помпа- хидравлична, гърне, ключ светлини, кръстачки, дънна платка, механизация колектор №2, на стойност 165 000 лева и начислено ДДС в размер на 33 000 лева или на обща стойност 198 000 лева.

10. Фактура №*** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-механизация колектор№2, монитор-цветен,памет 32 МВ,гърне,водна помпа, топлоотменник,реле, платено по договор 120Б от 23.02.2000год. на стойност 130 000 лева и начислено ДДС в размер на 26 000 лева или на обща стойност 156 000 лева.

11. Фактура №*** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-изплащане по договор 120Б от 23.02.2000год., крушки фар, камбанки,глава,диск-феродов,КВС-Ст.45-фи-45, риза и бутало,маркет. договор от 17.04.2000год. на стойност 29 000 лева и начислено ДДС в размер на 5 800 лева или на обща стойност 34 000 лева.

12. Фактура №*** с издател ЕТ "Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-участие в програма "Гергьовден",огледала, кардан,ризи и бутала, диск феродов, риза и бутало, мека връзка, феродов диск,на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

13.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-феродов диск,авансово плащане по маркетигов договор от 17.04.00год.на стойност 3 400 лева и начислено ДДС в размер на 680 лева или на обща стойност 4 080 лева.

14.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-черен грузински чай на стойност 4120,33 лева и начислено ДДС в размер на 824,07 лева или на обща стойност 4944,40 лева.

15.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-черен грузински чай,окачен таван, кобалт,авансово плащане по договор от 17.04.00год.на стойност 4 004 лева и начислено ДДС в размер на 800,80 лева или на обща стойност 4 804,80 лева.

16.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-СМР услуга, риза и бутало, СМР услуга на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

17.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-СМР услуга,окачен таван,на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

18.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван,дюбелна кутия,ГК-9,5мм,ГК-12,5мм, фугопълнител-5кг. лента за фуги, влагозащитна шина-3м., авансово плащане по договор от 17.04.00год.на стойност 3 428 лева и начислено ДДС в размер на 685,60 лева или на обща стойност 4 113,60 лева.

19.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-алуминиеви табели,калибровка наметало,шлифовка на метало,шлифовка на метало на стойност 3 720 лева и начислено ДДС в размер на 744 лева или на обща стойност 4 464 лева.

20.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шлифовка на метал, участие в модно ревю, транспортна услуга, авансово плащане по договор от 17.04.2000 год. на стойност 4 072 лева и начислено ДДС в размер на 814,40 лева или на обща стойност 4 886,40 лева.

21.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00год, на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност          4 951,20 лева.

22.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00год. на стойност 4 162 лева и начислено ДДС в размер на 832,40 лева или на обща стойност          4 994,40 лева.

23.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти -20.04.00год.на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност          4 946,40 лева.

24.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор за авточасти-20.04.00г., транспортна услуга, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

25.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга, договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

26.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване от 15.04.00год.на стойност 4 134 лева и начислено ДДС в размер на 826,80 лева или на обща стойност 4 960,80 лева.

27.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4 145 лева и начислено ДДС в размер на 829 лева или на обща стойност 4 974 лева.

28.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ечемик, смески, царевица, механизация колектор №2, на стойност 4118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност      4 941,60 лева.

29.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-манометър-термометър, ТКП 1бр., договор за оборудване-15.04.00год.на стойност 4133 лева и начислено ДДС в размер на 826,60       лева или на обща стойност 4 956,60 лева.

30.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-промишлен газьол, механизация колектор №2, на стойност 4 141 лева и начислено ДДС в размер на 828,20 лева или на обща стойност    4969,20 лева.

31.Фактура №***с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за оборудване 15.04.00год.на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

32.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,  предмет на сделката-договор за оборудване от 15.04.00год, механизация, колектор №2, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

33.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

34.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4003 лева и начислено ДДС в размер на 800,60 лева или на обща стойност 4 803,60 лева.

35.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 3 966 лева и начислено ДДС в размер на 793,20 лева или на обща стойност 4 759,20 лева.

36.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 3 998 лева и начислено ДДС в размер на 799,60 лева или на обща стойност 4 797,60 лева.

37.фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

38.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 135,50 лева и начислено ДДС в размер на 827,10 лева или на обща стойност 4 962,60 лева.

39.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80 лева.

40.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. *** ,с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4  060,50 лева и начислено ДДС в размер на 812,10 лева или на обща стойност 4 872,60 лева.

41.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

42.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2 на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

43.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

44.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2, на стойност 4 140,17 лева и начислено ДДС в размер на 828,03 лева или на обща стойност     4 968,20 лева.

45.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

46.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2 на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност          4 995,60 лева.

47.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4995,60 лева.

48.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-чували натронови, механизация колектор №2, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност          4 999,20 лева.

49.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механизация колектор №2, на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

50.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват №825259643070-ТУ 2,0, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4986 лева.

51.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват №825259643070 ТУ-2,0, Ват 315253674933 ТУ-2.0, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност     4 990,80 лева.

52.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253674933,ТУ 2.0 , Ват 315253701637 ТУ 2,1, на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност     4 977,60 лева.

53.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253674933 ТУ 2,0, Ват 315253701637,ТУ 2,1, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност          4 972,80 лева.

54.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват315235701637 ТУ2,1, Ват 315253664660,ТУ 2,0, на стойност 4122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност           4 946,40 лева.

55.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253664660 ТУ 2,Ст.скраб 315253724038 ТУ 2,1, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

56.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб 315253727038 ТУ 2,1, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

57.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб 315253727038 ТУ2,1,Ват 315253727822 Ту 2,1, на стойност 4123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60 лева.

58.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253727822,ТУ2,1,Ват 315253726063 ТУ 2,1, на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

59.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253727822 ТУ2,1,Ват 315253726063 ТУ2,0, на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност 4978,80 лева.

60.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253726063 ТУ 2,0, Ст. скраб В 53690418, на стойност 4162 лева и начислено ДДС в размер на 832,40 лева или на обща стойност           4 994,40 лева.

61.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст скраб В 53690418,Ват 315253649331 ТУ 2,0, на стойност 4164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност           4 996,80 лева.

62.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253649331,ТУ2,0, на стойност 4138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

63.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315253649331 ТУ 2,0,Ват 315259657205 ТУ 2,1, на стойност 4 145 лева и начислено ДДС в размер на 829 лева или на обща стойност 4 974 лева.

64.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 315259657205,ТУ2,1, Ват 315259684241, на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност          4 942,80 лева.

65.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ват 315259684241 ТУ 2,1, Ват 3152537244928,ТУ 2,1, на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

66.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ват 3152537244928 ТУ 2,1, Ст. скраб 259682344 ТУ 2,0, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

67.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Ст. скраб 315259682344, Ту2,0, на стойност 4119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

68.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-Ст.скраб 315259682344,ТУ 2,1, Ват 315253701637,ТУ 2,1, Ст. скраб  В 315253727152, кован прокат Ст 35  ф 155 на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4 939,20 лева.

69.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-кован прокат Ст 35 ф 155, безшевна тръба Ст 20-152/28 КВС Ст 35 ф 120, теракол,транспортна услуга-превоз стомана извършена услуга, на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

70.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-извършена услуга, договор за авточасти 10.05.00год., на стойност 4161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност      4 993,20 лева.

71.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 10.05.00год, на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност 4982,40 лева.

72.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

73.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4995,60 лева.

74.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

75.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год. на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

76.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год.на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

77.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

78. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката - договор за доставка на авточасти 10.05.00 год., на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност          4 942,80 лева.

79.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност          4 951,20 лева.

80.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***,  предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938 лева.

81.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

82. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 132 лева и начислено ДДС в размер на 826,40 лева или на обща стойност          4 958,40 лева.

83.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност          4 972,80 лева.

84.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност          4 995,60 лева.

85.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832 лева или на обща стойност 4 992 лева.

86.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност          4 933,20 лева.

87.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 121 лева и начислено ДДС в размер на 824,20 лева или на обща стойност          4 945,20 лева.

88.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

89.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., на стойност 4 154 лева и начислено ДДС в размер на 830,80 лева или на обща стойност          4 984,80 лева.

90. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б,***, с предмет на сделката-договор за доставка на авточасти 10.05.00год., договор за авточасти  от 28.04.00год., на стойност 4 139 лева и начислено ДДС в размер на 827,80 лева или на обща стойност 4 966,80 лева.

91.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год. на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938   лева.

92.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

93.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 015 лева и начислено ДДС в размер на 803 лева или на обща стойност 4 818 лева.

94.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

95.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност 4 978,80 лева.

96.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

97.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20  лева или на обща стойност  4 939,20лева.

98.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

99.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 023 лева и начислено ДДС в размер на 804,60 лева или на обща стойност 4 827,60 лева.

100.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800  лева.

101.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,, на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

102.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност  4 982,40лева.

103.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 139 лева и начислено ДДС в размер на 827,80 лева или на обща стойност  4 966,80 лева.

104.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год., на стойност 4 131 лева и начислено ДДС в размер на 826,20 лева или на обща стойност  4 957,20 лева.

105.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-договор за авточасти 28.04.00год.,СМР и механизация, на стойност 4 040 лева и начислено ДДС в размер на 808 лева или на обща стойност 4 848 лева.

106.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР и механизация, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

107.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- СМР и механизация, на стойност 4 025 лева и начислено ДДС в размер на 805 лева или на обща стойност 4 830 лева.

108.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-теракол, кит за дърво, кит за дърво, полеуретанова пяна, шкурка, осветителни тела за окачен таван, стъкла, осветителни тела за окачен таван, стъкло, на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

109.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-осветителни тела за окачен таван, дюбели, теракот 30/30, на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност 4 923,60 лева.

132.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга, транспортна услуга, изготвяне на оферта за участие в търг, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

133.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-редене среден паваж, трнспортна услуга-превоз на  стомана Перник- Кърджали, на стойност 4 162лева и начислено ДДС в размер на  832,40 лева или на обща стойност 4 994,40 лева.

134.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката- трнспортна услуга - превоз на  стомана Перник- Кърджали, КВС Ст.45 ф 50,КВС Ст. 45 ф 150,  КВС Ст. 45 ф 55,прокат Ст. 52-3 ф 130, на стойност 4 113 лева и начислено ДДС в размер на 822,60 лева или на обща стойност          4 935,60 лева.

135.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-трнспортна услуга-превоз на  стомана Перник- Кърджали, прокат Ст.52-3 ф 130,КВС Ст.35 ф 45,рязане кован прокат Ст.35 ф 140, Ст.35 ф170,Ст. 35 ф 400, Ст.35 ф 150, кран мостов-част.ш., на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

136.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-монтаж сателитна система, на стойност 4 020 лева и начислено ДДС в размер на 804 лева или на обща стойност 4 824 лева.

137.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран- мостов-ч.плащ., на стойност 4129 лева и начислено ДДС в размер на 825,50 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

138.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран-мостов-ч.пл., на стойност 4 023 лева и начислено ДДС в размер на 804,60 лева или на обща стойност 4 827,60 лева.

139.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Кран мостов-доплащане, кран мостов-доплащане, двойно Т профил №36, КВС Ст.45 ф 50, цимент 25 кг., рязане кован прокат,Ст. 35 ф 160, на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

140.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Двойно Т профил №36, бордюри 50835825, градински ивици, на стойност 4 117 лева и начислено ДДС в размер на 823,40 лева или на обща стойност 4 940,40 лева.

141.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-градински ивици, теракотни плочи, паркови елементи, участие в модно ревю, латекс, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

142.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-латекс, гипсова шпакловъчна маса, блажна боя, дюбели, двойно Т профил №36, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на    825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

143.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-двойно Т профил, на стойност 4 131 лева и начислено ДДС в размер на 826,20 лева или на обща стойност 4 957,20 лева.

144.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-двойно Т профил №36, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

145.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-Двойно Т профил, компютърна конфигурация, теракот, шкурка за дърво, фугираща смес, на стойност 4 137 лева и начислено ДДС в размер на 827,40 лева или на обща стойност 4 964,40 лева.

146.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фугираща смес, дъски чам, бичмета, ламперия по детайл, на стойност 4 119 лева и начислено ДДС в размер на 823,80 лева или на обща стойност 4 942,80 лева.

147.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-ламперия по детайл, первази, дървени по детайл, дюшеме чам по детайл, первази дървени по детайл, кован прокат Ст.35ф 180, кован прокат Ст.35 ф 160, кован прокат Ст.ф 120, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

148.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-кован прокат Ст.35 ф 120, КВС Ст.45 ф 60, кован прокат Ст.35 ф 170, корита за КРАЗ, кован прокат Ст.35 ф 170, дюшеме 4см. по детайл, транспортна услуга, на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4 980 лева.

149.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-верига за лопатки, натегат.станция, дюшеме 4 см. по детайл, первази дървени по детайл, брава за врата, ламперия, на стойност 4 149 лева и начислено ДДС в размер на 829,80 лева или на обща стойност  4 978,80 лева.

150.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник-Ямбол,памет 32 МВ, дънна платка, иглолистен дървен материал, на стойност 4 133 лева и начислено ДДС в размер на 826,60 лева или на обща стойност 4 959,60 лева.

151.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник-Ямбол, барабан за сушилна инсталация, пром.гориво, на стойност 4 144 лева и начислено ДДС в размер на 828,80 лева или на обща стойност 4 972,80 лева.

152.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

153.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, на стойност 4 101 лева и начислено ДДС в размер на 820,20 лева или на обща стойност 4 921,20 лева.

154.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, дизелово гориво, на стойност 4 059 лева и начислено ДДС в размер на 811,80 лева или на обща стойност 4 870,80 лева.

155.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, на стойност 4 143 лева и начислено ДДС в размер на 828,60 лева или на обща стойност 4 971,60 лева.

156.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, иглолистен дървен материал, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност  4 968 лева.

157.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4 995,60 лева.

158.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 151 лева и начислено ДДС в размер на 830,2 0лева или на обща стойност 4 981,20 лева.

159.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

160.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 141 лева и начислено ДДС в размер на 828,20 лева или на обща стойност 4 969,20 лева.

161.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 106 лева и начислено ДДС в размер на 821,20 лева или на обща стойност 4 927,20 лева.

162.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 132 лева и начислено ДДС в размер на 826,40 лева или на обща стойност 4 958,40 лева.

163.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на 826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

164.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сепарева баня", на стойност 4 120 лева и начислено ДДС в размер на 824 лева или на обща стойност 4 944 лева.

165.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-иглолистен дървен материал, на стойност 4 129 лева и начислено ДДС в размер на 825,80 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

166.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-механ. колектор "Сапарева баня", фасониран дървен материал, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

167.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал, на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

168.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, на стойност 4161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

169.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, на стойност 4 039 лева и начислено ДДС в размер на 807,80 лева или на обща стойност 4 846,80 лева.

170.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-изплащане по договор 702 А, фасониран дървен материал, на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

171.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР по договор, фасониран дървен материал, на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност          4 923,60 лева.

172.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дюшеме 4 см. по детайл, фасониран дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност     4 941,60 лева.

173.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дюшеме 4 см. по детайл, дизелово гориво, рекламни снимки за боя, фреза дървообработваща, райбер, фасониран дървен материал, на стойност 4 055 лева и начислено ДДС в размер на 811 лева или на обща стойност 4 866 лева.

174.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

175.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

176.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-ч. пл., на стойност 4 113 лева и начислено ДДС  в размер на 822,60 лева или на обща стойност 4 935,60 лева.

177.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-струг С8, вентилатор,фасониран дървен материал, на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4941,60 лева.

178.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,  предмет на сделката-вертикален фризер, гипсокартон и елементи,на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800лева.

179.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга-превоз метали Перник - Ямбол,гипсо-картон и елементи, на стойност 4 153 лева и начислено ДДС в размер на 830,60 лева или на обща стойност 4 983,60 лева.

180.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бормашина, европалети, гипсо-картон и елементи, на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4939,20 лева.

181.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван,гипсо-картон и елементи, на стойност 4164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80лева.

182.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван, теракотни плочи, отпадъчна хартия, фугопълнител 4.5, ъглозащитна шина ,водоустойчив силикон, на стойност 4122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

183.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-латекс 25кг., теракол, хидрофобен шпертплат, окачен таван, на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

184.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-окачен таван, фасониран дървен материал, на стойност 4 112  лева и начислено ДДС в размер на 822,40 лева или на обща стойност 4 934,40 лева.

185.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., гипсокартон и елементи, европалети, семеринги и маншони, фасониран дървен материал, на стойност   4 129 лева и начислено ДДС в размер на 825,80 лева или на обща стойност 4 954,80 лева.

186.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

187.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

188.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преса ексцентрична 60 т.-ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

189.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц- ч.пл, гипсокартон и елементи, на стойност 4 156 лева и начислено ДДС в размер на 831,20 лева или на обща стойност 4 987,20 лева.

190.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц,гипсокартон и елементи, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

191.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-шприц,гипсокартон и елементи, на стойност 4000 лева и начислено ДДС в размер на800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

192.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

193.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

194.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,ч.пл., на стойност 4148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4977,60 лева.

195.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дизелово гориво, на стойност 41,25 лева и начислено ДДС в размер на 8,25 лева или на обща стойност 49,50 лева.

196.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-преси ексцентрични-35т.,посл.пл.,дървени палети, дървени палети, фасониран дървен материал, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

197.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-европалети,фасониран дървен материал, на стойност 4008 лева и начислено ДДС в размер на 801,60 лева или на обща стойност 4 809,60 лева.

198.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезова глава,дизелово гориво, на стойност 4 159 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност 4 990,80 лева.

199.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компресор-ч.пл.,дизелово гориво, на стойност 4 138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

200.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компресор-посл.пл., пневмочасти, дизелово гориво, на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

201.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дървени палети,дизелово гориво,фасониран дървен материал, на стойност 4 163 лева и начислено ДДС в размер на 832,60 лева или на обща стойност 4 995,60 лева.

202.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-струг гост 650,фасониран дървен материал, на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност  4 946,40 лева.

203.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-касов апарат ELTAXF 40, дизелово гориво, на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност  4 933,20 лева.

204.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-касов апарат ELTAXF 40, фасониран дървен материал, на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4999,20 лева.

205.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-цистерна-50т- ч.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4932 лева.

206. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-50т- посл.пл.,капак на РШ,комплект и обръч,фасониран дървен материал, на стойност 4 159 лева и начислено ДДС в размер на 831,80 лева или на обща стойност 4 990,80 лева.

207.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-10т- ч.пл., на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

208. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-цистерна-10т- посл.пл.,фасониран дървен материал, на стойност 4 111 лева и начислено ДДС в размер на 822,20 лева или на обща стойност 4933,20 лева.

209.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-метална полиетиленова оранжерия, фасониран дървен материал, на стойност 3 118,33 лева и начислено ДДС в размер на 683,67 лева или на обща стойност 4 102 лева.

210.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-метална полиетиленова оранжерия, фасониран дървен материал, на стойност 4 102 лева и начислено ДДС в размер на 820,40 лева или на обща стойност 4 922,40 лева.

211.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-компютърна конфигурация, пружина за окачвач, фасониран дървен материал, на стойност 4 130 лева и начислено ДДС в размер на   826 лева или на обща стойност 4 956 лева.

212.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-помпа потопяема, промишлено гориво, на стойност 4005 лева и начислено ДДС в размер на 801лева или на обща стойност 4 806 лева.

213.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-промишлено гориво, промишлено гориво,фасониран дървен материал, на стойност 4 025 лева и начислено ДДС в размер на 805 лева или на обща стойност 4 830 лева.

214.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-режещи инструменти, фасониран дървен материал, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност  4 950 лева.

215.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бензиноколонка,чл пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

216.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-бензиноколонка,посл. пл.,фасониран дървен материал, на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

217.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-проект за строителство и монтаж на бензиноколонка с два бр.резервоари,резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

218.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 150 лева и начислено ДДС в размер на 830 лева или на обща стойност 4980 лева.

219.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,ч.пл., на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

220. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-резервоари за гориво,посл.пл.,дизелово гориво,транспортна услуга за превоз на метали-ч.пл., на стойност 4 005 лева и начислено ДДС в размер на 801 лева или на обща стойност 4 806 лева.

221.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-транспортна услуга за превоз на метали-посл.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

222.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-дъски чамови,греди чамови,феросилиций, на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831лева или на обща стойност  4 986 лева.

223.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-феросилиций,заготовка за метал, гипсокартон 9,5мм., на стойност 4100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

224.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-гипсокартон 9,5мм,масло ТП-46- турбинно, на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност    4 950 лева.

225.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-климатик,аксесоари,монтаж,масло ТП 46-турбинно, на стойност 4102 лева и начислено ДДС в размер на 820,40 лева или на обща стойност 4922,40 лева.

226.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-гипсокартон 12,5мм,масло ТП 46-турбинно,хладилна камера 45 м3,-част.пл., на стойност 4 123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60лева.

227.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-хладилна камера 45 м3,-част.пл., на стойност 4 020 лева и начислено ДДС в размер на 804 лева или на обща стойност 4 824 лева.

228. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-хладилна камера 45 м3,-посл.пл.,фрезови струг-част.пл., на стойност 4 115 лева и начислено ДДС в размер на 823 лева или на обща стойност 4 938 лева.

229.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 112 лева и начислено ДДС в размер на 822,40 лева или на обща стойност 4 934,40 лева.

230.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 050 лева и начислено ДДС в размер на 810 лева или на обща стойност 4 860 лева.

231.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 160 лева и начислено ДДС в размер на 832  лева или на обща стойност 4 992 лева.

232.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 085 лева и начислено ДДС в размер на 817 лева или на обща стойност 4 902 лева.

233.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

234.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 125 лева и начислено ДДС в размер на 825 лева или на обща стойност 4 950 лева.

235.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 155 лева и начислено ДДС в размер на 831 лева или на обща стойност 4 986 лева.

236. Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 148 лева и начислено ДДС в размер на 829,60 лева или на обща стойност 4 977,60 лева.

237.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4123 лева и начислено ДДС в размер на 824,60 лева или на обща стойност 4 947,60 лева.

238.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 141,67 лева и начислено ДДС в размер на 828,33 лева или на обща стойност 4 970 лева.

239.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 140 лева и начислено ДДС в размер на 828 лева или на обща стойност 4 968 лева.

240.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 161 лева и начислено ДДС в размер на 832,20 лева или на обща стойност 4 993,20 лева.

241.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 165 лева и начислено ДДС в размер на 833 лева или на обща стойност 4 998 лева.

242.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

243. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4039 лева и начислено ДДС в размер на 807,80 лева или на обща стойност 4 846,80 лева.

244.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 103 лева и начислено ДДС в размер на 820,60 лева или на обща стойност 4  923,60 лева.

245.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4113 лева и начислено ДДС в размер на 822,60 лева или на обща стойност 4 935,60лева.

246.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 055 лева и начислено ДДС в размер на 811 лева или на обща стойност 4 866 лева.

247.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

248.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 126 лева и начислено ДДС в размер на 825,20 лева или на обща стойност 4 951,20 лева.

249.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

250.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 153 лева и начислено ДДС в размер на 830,60 лева или на обща стойност 4 983,60 лева.

251.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 118 лева и начислено ДДС в размер на 823,60 лева или на обща стойност 4 941,60 лева.

252.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 000 лева и начислено ДДС в размер на 800 лева или на обща стойност 4 800 лева.

253.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 116 лева и начислено ДДС в размер на 823,20 лева или на обща стойност 4 939,20 лева.

254.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 164 лева и начислено ДДС в размер на 832,80 лева или на обща стойност 4 996,80 лева.

255.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 116,67 лева и начислено ДДС в размер на  823,33 лева или на обща стойност 4 940 лева.

256. Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл.,  на стойност 4 152 лева и начислено ДДС в размер на 830,40 лева или на обща стойност 4 982,40 лева.

257.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

258.Фактура №*** с издател  ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 100 лева и начислено ДДС в размер на 820 лева или на обща стойност 4 920 лева.

259.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 122 лева и начислено ДДС в размер на 824,40 лева или на обща стойност 4 946,40 лева.

260.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 135 лева и начислено ДДС в размер на 827 лева или на обща стойност 4 962 лева.

261.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 138 лева и начислено ДДС в размер на 827,60 лева или на обща стойност 4 965,60 лева.

262.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 166 лева и начислено ДДС в размер на 833,20 лева или на обща стойност 4 999,20 лева.

263.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б.***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 147 лева и начислено ДДС в размер на 829,40 лева или на обща стойност 4 976,40 лева.

264.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4 110 лева и начислено ДДС в размер на 822 лева или на обща стойност 4 932 лева.

265.Фактура №*** с издател ЕТ"РАС-А. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност  4 105 лева и начислено ДДС в размер на 821 лева или на обща стойност 4 926 лева.

266.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 4120 лева и начислено ДДС в размер на 824 лева или на обща стойност 4 944 лева.

267.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-част.пл., на стойност 78 000 лева и начислено ДДС в размер на 15 600 лева или на обща стойност 93 600 лева.

268.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фрезови струг-посл.пл.,СМР по договор 241 Б ,изкърпване на асфалтови настилки кв."П.", ул"О. П.", ул"М.",, ул."Б.", СМР по дог.242 Б, на стойност 112 000 лева и начислено ДДС в размер на 22 400 лева или на обща стойност 134 400 лева.

269.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР по договор 242 Б посл. плащане, СМР по дог.243 Б,извършени ремонт на настилка по договор от 04.07.00год., протокол 19 от 28.07.00год, СМР по дог., СМР по договор ,фасониран дървен материал, на стойност 137 000 лева и начислено ДДС в размер на  27 400 лева или на обща стойност 164 400 лева.

270.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал,на стойност 96 000 лева и начислено ДДС в размер на 19 200 лева или на обща стойност 115 200 лева.

271.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-фасониран дървен материал, на стойност 77 000 лева и начислено ДДС в размер на 15 400 лева или на обща стойност 92 400 лева.

272.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***, с предмет на сделката-СМР и механизация последно плащане, трансформатор за кадмиране, СМР по договор 577Б,СМР по договор, на стойност 170 000 лева и начислено ДДС в размер на 34 000 лева или на обща стойност 204 000 лева.

273.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А.Б. ***,с предмет на сделката-СМР по  договор, изплатено по договор 616 Б,изплатено по договор 617 Б,СМР, промишлен газьол,изплатено по договор от 25.02.00год.-авточасти,изплатено по дог. 577Б, на стойност 220 000 лева и начислено ДДС в размер на 44 000 лева или на обща стойност 264 000 лева.

274.Фактура №*** с издател ЕТ"Р.-А. Б.***, с предмет на сделката-изплатено по договор 616 Б,изготвена оферта за участие в търг,изплащане по договор от 05.07.00год.-авточасти,иглолистни греди и дъски, на стойност 180 000 лева и начислено ДДС в размер на 36 000 лева или на обща стойност 216 000 лева, поради което и на осн.чл.212, ал.4, във вр. с ал.2, във вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК го осъжда като му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години.

На осн.чл.23 от НК съдът определя едно общо наказание по отношение на под.А.Е.Х. „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години и глоба в размер на 10 000лв.

ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” на осн.чл.66 от НК за срок от ПЕТ години, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият А.Е.Х. – със снета самоличност да заплати в полза на ОД МВР – Перник сумата в размер на 1458,60лв. представляваща направени разноски в досъдебното производство, както и в полза на Пернишки окръжен съд по сметка на ВСС, сумата в размер  360лв. представляваща направени разноски в съдебно заседание.

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред Софийски апелативен съд, считано от днес.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.