МОТИВИ   КЪМ   ПРИСЪДА   ПОСТАНОВЕНА   ПО   Н .О .Х .Д .

                 5809 / 2017г. ,  ПО  ОПИСА НА  СГС , НО , 13  СЪСТАВ

 

                                                              

 

 

 

            

                                Софийска  градска  прокуратура е внесла пред настоящия съд обвинителен акт  срещу   А.С.Г. за това  ,че : І . На 05.10.2016г. и 05.11.2016г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да набави облаги за другиго и да причини другиму вреди, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като деянията са извършени от лице, заемащо отговорно служебно положение и са настъпили значителни вредни последици, както следва: 1. На 05.10.2016г. в гр. София, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да набави облаги за дружеството „УОН“ ЕООД, изразяващи се в безвъзмездно придобИ.е на 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ и да причини вреди на дружеството „И.“ ЕООД, изразяващи се в 8180 литра отработено растително готварско на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като разпоредил на служителя на ОДБХ - София град В.Х.В. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „И.“ ЕООД, находящо се в гр. ******на ул. ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето посоченото по-горе имущество, която проверка била от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ - София град, не издал нарочна писмена заповед за извършване на проверката, включително извън регламентираното работно време, липсвало законово основание за извършване на проверката, тъй като подадения сигнал не касаел хранителни продукти или транспорт на СЖП и не съдържал данни за нарушение от компетентността на ОДБХ — София град, с което нарушил разпоредбите на: чл. 28, ал. 1 от Закона за храните - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Българската агенция по безопасност на храните осъществява държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК) на: 1. животните, предназначени за клане; 2. суровините и храните от животински произход; 3. страничните животински продукти; 4. продуктите, получени от странични животински продукти; 5. генетично модифицираните организми като продукти или съставка на храни от животински произход.(2) Държавният ветеринарно-санитарен контрол по ал. 1 има за цел да:

1. предотврати възникването на опасност за здравето на хората, свързана с консумация на суровини и храни от животински произход; 2 контролира вида, състава и безопасността на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях; 3 .предотврати разпространението на заразни болести по животните; чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на: 1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход; 2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1; 3.  производството на продукти, получени от странични животински продукти; 4.  провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход, както на разпоредби на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва: .. .Постъпили писмени сигнали и жалби се завеждат с входящи номера в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...Писмените сигнали задължително трябва да съдържат следната информация: име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала; максимално подробна информация относно нарушението... Устни сигнали се подават на горещия телефон на БАБХ — 0700 122 99, както и на телефоните на поделенията на БАБХ...При приемане на устен сигнал или сигнал, подаден по телефона, служителят попълва формуляр за приемане на устно подадения сигнал или жалба по образец и предава сигнала за регистрация в деловодна система на БАБХ ,, Е-документооборот “. Анонимни сигнали не се проверяват. При подаване на сигнал на някой друг от телефоните в БАБХ, съответния служител, който в момента е на този телефон, приема сигнала, стреми се да получи максимална информация - какво точно е нарушението, какви са нанесените вреди, вземани ли са до момента мерки. Получилия сигнала служител е длъжен да оформи писмено сигнала по образец, като запише следната информация: номер на телефона, на който е получен сигнала, часа на получаване, име на служителя, който е получил сигнала, име, адрес и телефон за връзка с подадетял на сигнала, максимално подробно получената информация относно нарушението. Служителят веднага предава така оформения сигнал за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...На регистрация  подлежат всички жалби и сигнали, постъпили в БАБХ.../, като от деянието са настъпили значителни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „И.“ ЕООД с 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 — литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, или общо имущество на стойност 20 924.40 лева /двадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „И.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази институция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите и, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение и са настъпили значителни вредни последици;      2. На 05.11.2016г. в гр. София, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да причини вреди на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД - имуществени, изразяващи се в 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като устно разпоредил на служителката на ОДБХ - София град Е.С.С. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, находящо се в гр. София, ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето горепосоченото количество отработено олио, която проверка била от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ — София град, не издал нарочна писмена заповед за извършване на проверката, включително извън регламентираното работно време, липсвало законово основание за извършване на проверката, тъй като обектът на проверката не касаел хранителни продукти или транспортиране на СЖП до склад, не бил подаден сигнал по съответния ред, съдържащ достатъчно подробни данни за нарушение от компетентността на ОДБХ — София град, с което нарушил разпоредбите на: чл. 28, ал. 1 от Закона за храните - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Българската агенция по безопасност на храните осъществява държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК) на: 1. животните, предназначени за клане;2. суровините и храните от животински произход;3. страничните животински продукти; 4.продуктите, получени от странични животински продукти; 5. генетично модифицираните организми като продукти или съставка на храни от животински произход.(2) Държавният ветеринарно-санитарен контрол по ал. 1 има за цел да:   1. предотврати възникването на опасност за здравето на хората, свързана с консумация на суровини и храни от животински произход; 2. контролира вида, състава и безопасността на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях; 3. предотврати разпространението на заразни болести по животните; чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на: 1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход; 2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1; 3. производството на продукти, получени от странични животински продукти; 4. провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход, както на разпоредби на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва: ...Постъпили писмени сигнали и жалби се завеждат с входящи номера в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...Писмените сигнали задължително трябва да съдържат следната информация: име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала; максимално подробна информация относно нарушението ...Устни сигнали се подават на горещия телефон на БАБХ0700 122 99, както и на телефоните на поделенията на БАБХ...При приемане на устен сигнал или сигнал, подаден по телефона, служителят попълва формуляр за приемане на устно подадения сигнал или жалба по образец и предава сигнала за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот“. Анонимни сигнали не се проверяват. При подаване на сигнал на някой друг от телефоните в БАБХ, съответния служител, който в момента е на този телефон, приема сигнала, стреми се да получи максимална информация - какво точно е нарушението, какви са нанесените вреди, вземани ли са до момента мерки. Получилия сигнала служител е длъжен да оформи писмено сигнала по образец, като запише следната информация: номер на телефона, на който е получен сигнала, часа на получаване, име на служителя, който е получил сигнала, име, адрес и телефон за връзка с подателя  на сигнала, максимално подробно получената информация относно нарушението. Служителят веднага предава така оформения сигнал за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...На регистрация подлежат всички жалби и сигнали, постъпили в БАБХ.../, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД с 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази дирекция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите и, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение ,престъпление по чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК .   ІІ . На неустановена по делото дата в началото на месец октомври 2016г. в с. Враниловци, обл. Габрово, ул. „******, в телефонен разговор, направил опит да принуди М.И.К. — управител на дружеството „Ф.Б.“ ООД, да извърши нещо противно на волята й - да преустанови дейността в София на представляваното от нея дружество и да не извършва търговска дейност на територията на гр. София, като употребил заплашване и злоупотребил с властта си /афиширайки заеманата от него длъжност Директор на ОДБХ — София и изтъквайки правомощията, с които разполага като такъв, заявил, че    дружеството„Ф.“ не трябва да  извършва дейност на територията на гр. София, в противен случай щял да затвори всички складове на дружеството, щял да изпрати всичките си подчинени инспектори да изхвърлят отзаведенията в София бидоните на„Ф.“ за събиране на отпадна мазнина и да направи така, че Ф.да не могат да оперират на терирорията на София/, като изпълнителното деяние е било довършено, но не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици на това престъпление, тъй като в крайна сметка М.К. не се подала на така упражнената принуда, а сигнализирала компетентните органи по надлежния ред за въпросния случай ,престъпление по чл. 143 ал. 1  вр. с чл. 18 ал. 1 НК.

                         В съдебно заседание представителят на Софийска градска  прокуратура  -  прокурор Тарев  подържа внесения обвинителен акт  срещу  подсъдимия   А.С.Г. за извършено престъпление   по чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК , както и за извършено престъпление  по чл.143  ал.1 вр.чл.18  ал.1 от НК,   като с оглед на събраните по делото доказателства  пледира за признаването    му     за виновен      в извършването на престъпленията   ,  за които е  обвинен .   Представителят на Софийска градска  прокуратура  пледира на подсъдимия Г.       за  всяко  от извършените  от  него  престъпления       да  му    бъде    наложено    наказание  лишаване от свобода в размер  на три  години ,чието  изпълнение бъде отложено за срок от 5 години , като за престъплението по чл.282 ал.2 от НК да  му бъде наложено и наказание лишаване от право да заема държавна длъжност в размер на 2 години  .Прокурорът моли  на осн. чл. 23 ал.1 от НК  да  бъде определено едно общо – най тежко наказание лишаване от свобода в размер  на три  години , като бъде определен изпитателен  срок от 5 години , а на осн. чл.23 ал.2 от НК  да бъде присъединено наказанието лишаване от право да заема държавна длъжност ,както и на осн. чл.189 от НПК бъде осъден  да заплати направените по делото разноски.

                          В съдебно заседание представителят на Софийска градска  прокуратура  -  прокурор  Рачева   подържа внесения обвинителен акт  срещу  подсъдимия   А.С.Г. за извършено престъпление   по чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК , както и за извършено престъпление  по чл.143  ал.1 вр.чл.18  ал.1 от НК,   като с оглед на събраните по делото доказателства  пледира за признаването    му     за виновен      в извършването на престъпленията   ,  за които е  обвинен .   По отношение на наказанието представителят на Софийска градска  прокуратура  -прокурор  Рачева    се солидализира с изложеното от нейния колега ,  при което пледира подсъдимия  да бъде признат  за виновен  за престъпленията описани в обвинителния акт и да му бъдат наложени съответните наказания .

                                       В съдебно заседание упълномощеният защитник на подсъдимия   А.С.Г.  -  адв.  С. пледира  за   постановяването на оправдателна присъда   ,тъй като    престъпленията  предмет на обвинението ,    са несъставомерни  по внесеното обвинение , при  което пледира , че   неговия    подзащитен   следва  да бъде признат за невиновен   и оправдан  по внесеното обвинение .

                                     В съдебно заседание упълномощеният защитник на подсъдимия   А.С.Г. - адв.  А.  подържа изложеното от своя колега адв .С. и  пледира  за   постановяването на оправдателна присъда   ,тъй като    престъпленията  предмет на обвинението ,    са несъставомерни  по внесеното обвинение от субективна и обективна страна , при  което пледира , че   неговия    подзащитен   следва  да бъде признат за невиновен   и оправдан  по внесеното обвинение .

                                    В съдебно заседание упълномощеният защитник на подсъдимия   А.С.Г. - адв.   Костадинов    пледира  за   постановяването на оправдателна присъда   ,тъй като    престъпленията  предмет на обвинението ,     не са осъществени от субективна и обективна страна  от страна на подсъдимия по делото, при  което пледира , че   неговия    подзащитен   следва  да бъде признат за невиновен   и оправдан  по внесеното обвинение .                                                                                                                                                                                                  

                                      В съдебно заседание подсъдимият   А.С.Г. не се признава за виновен    в извършването на  престъпленията   , в които е обвинен . Подсъдимата дава  подробни обяснения по обвинението , в които не се признава за виновен в извършване на престъпните деяния . В   последната си дума подсъдимия   А.С.Г.  иска да бъде оправдан ,тъй като не е извършил посочените от прокуратурата  престъпления .                                            

                                   Съдът като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните намира за установено следното от фактическа страна  :

                                 Подсъдимият   А.С.Г. е роден  на ***г***   , ЕГН    ********** ,  българин  ,български  гражданин  , с висше образование,  женен    , неосъждан ,    отстранен от длъжност , живущ *** .

                                   Подсъдимият   А.С.Г.  работел на длъжност Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град.

                                Свидетелят И.С. бил собственик и  работел на  длъжност директор   на             фирма „ УОН „,  която се занимавала с изкупуване  на отработена мазнини, тяхното преработване и  доставка до крайния клиент. Фирмата „ УОН „  разполагала с две преработвателни бази , едната в София ,другата във Варна ,техника за преработване на мазнините ,  квалифициран  персонал от 20 души          , собствен автопарк с 18 автомобила.   Фирмата „ УОН „  обслужвала  общо около 2000 обекта в  цялата страна .  Фирма „ УОН „   била  регистрала превозните си средства и базите в Агенцията по  храните – ОБДХ като била подала   там образец , въз основа на който фирмата се занимавала със съхранение и извозване на отработени мазнини . Дейността на фирмата  и базите  на същата се контролирали от РИОСВ  и Агенцията по храните , при което  фирмата била регистрирана и в двете институции. Свидетелят И.С. познавал подсъдимия Г.  служебно във връзка с регистрацията на фирмата в Агенцията по храните , като бил ходил много пъти там за да регистрира фирмата  си. Освен това  свидетелят И.С. допълнително  бил комуникирал   с Агенцията по храните и по  линия на Европейската асоциация  за отпадъци, на която  бил представител за България .Тази асоциация целяла организиране и повишаване  н събирането на отпадъци с цел влагането им за нужни горива и във   тази връзка свидетелят И.С. познавал подсъдимия Г.  . Освен това  свидетелят И.С. се познавал със сина на подсъдимия Г. – С. , като от дълги години били в  приятелска  среда и в тази връзка имали комуникации.  Синът на подсъдимия С.Г., с  когото свидетелят И.С. се познавали отдавна ,  след като бил учил в Англия и се бил прибрал в България  след като завършил  , работил във фирмата „ УОН „  през 2016г. за период от 8 месеца по проект „ Фритюрен менижмънт  . Цитираният проект  бил за внедряване на нова услуга   ,включваща предоставяне на услуга в обекти , с които  фирмата имала сключени договори ,  като  се предоставяли  машини за филтрация на мазнина , и  по този начин се удължавал   „ живота  „ на мазнината ,  която се сменяла по – рядко. Клиентите  на фирмата имали  по този начин предимства и този проект  се внедрил успешно в няколко обекта , след което приключил.   По  проекта  за внедряването на тази услуга ,  която  била свързана с владеене на английски език и с комуникация     с външни доставчици  ,    свидетелят И.С.  предложил на        сина на подсъдимия С.Г.   да започне работа по този проект целенасочено . Синът на подсъдимия С.Г. започнал работа по този проект    ,който се реализирал и  след неговото завършване ,  свършил и ангажимента  на    сина на подсъдимия С.Г.   . Работата  на сина на подсъдимия С.Г.     във фирмата „ УОН „  не била свързана и нямала нищо общо със  събирането  на отработените мазнини .         

                                Свидетелят Е.Х. бил чичо на  свидетеля И.С., който бил син на сестрата на свидетеля Е.Х.. Свидетелят Е.Х.  не познавал  подсъдимия  Г.. На 25.09.16г.  свидетелят Е.Х.  бил тръгнал  да дава метали на вторични суровини . Същият бил чул , че има фирма  за изкупуване на вторични суровини и  обикалял в квартал, който се намирал  до гарата  между ******и *****, стигайки до улица , където имало уширено пространство .  На това място свидетелят   Х.  видял ,че има сметище образувано от  изхвърлен   боклук пред  намиращ се там  портал. Свидетелят Х. видял ,че има много  боклуци , състоящи се от различни бидони , варели , чували  , кофи и разсипани някакви течности. Свидетелят Х.  не знаел към кого да се обърне ,но същия забелязал ,че   на  мястото има и намиращ се там  бус  , на който пишело , че  събира растителни  и  животински  мазнини , при което свидетеля Х. решил , че става въпрос    за нещо хранително и затова решил да пусне сигнал до Агенцията по храните . Свидетелят Х. провел разговор със синовете си , които му помогнали  за сигнала  .На сайта на Агенцията по храните, било написано името на подсъдимия Г., както и бил написан телефон, при което свидетеля Х. адресирал сигнала до него. Със сигнала свидетелят Х.  посочвал ,че  има много  отпадъци  на това място  , и евентуално това нещо може да бъде опасно, като същия се оплаквал от това ,че има разпилени отпадъци , без същия да  посочи конкретно в сигнала какви  са отпадъците. На следващия ден 26.09.16г. свидетелят  Х. пуснал  сигнала по имейла на сайта на Агенцията по храните. В него , обръщайки се до подсъдимия Г. ,  свидетелят Х.  посочил , че с настоящето  подава сигнал  за голямо количество  изхвърлени отпадъци  на адрес ул . „ Кременица  „ 12 , кв.******, гр.София  ,където се намира складова база с различни  по дейност фирми . В сигнала свидетелят Х. посочвал, че при оглед на адреса е забелязал микробус  с регистрационен номер *****и надписи  за  събиране  на животински и растителни мазнини , при което  свидетелят молел  да бъде извършена проверка  дали изхвърлените отпадъци извън посочената складова база не застрашават околната среда и хигиената  на района.  В сигнала свидетелят Е.Х.       посочил   двете си имена , адрес и телефон  за връзка.

                                  На ден в Областна дирекция  по безопасност на храните – София град    пристигали десетки жалби или сигнали от граждани и институции , а  на   месец   броят им достигал стотици .Жалбите или сигналите  в агенцията  се получавали по няколко начина   ., а именно лично посещение и  входирането им в деловодството , изпращане писмено на  същите   в агенцията ,съобщаване по телефона ,            включително имало и горещ телефон, като специален човек в агенцията записвал жалбите    .Всички  те се докладвали  на директора  на агенцията – подсъдимия Г., от неговата секретарка , който ги преглеждал и поставял резолюция върху тях. Последната означавала ,че вече е издадена заповед за проверка и   не е необходимо да се издава друга  заповед . На резолюцията подсъдимият Г.  пишел  името на  съответния доктор от докторите , които били на по – ниски нива ,работели по жалбите и след това подготвяли доклади , за всичко което се е случило във връзка с тези жалби. На резолюцията на докладваната жалба  подсъдимият Г.  пишел   освен   името на  съответния доктор , но и да се извърши проверка от същия  и подсъдимия да бъде уведомен с доклад . Подсъдимият Г. си бил направил  и специален печат , където имало 10 различни   точки  ,като същия заграждал съответното квадратче  да се направи проверка , да се напише доклад или  друга предвидена хипотеза – по компетнетност,  за изпълнение , за сведение , за отговор, за становище и предложение , за необходими мерки и действия  , след което  изписвал датата и година  и се подписвал.  В случай , че  в проверката участвали и други институции и структури ,можело да бъде издадена и заповед. Подсъдимият винаги  се придържал към това  да извика и органите на реда в съответното място , за да   помагат на  проверяващите  от  Областна дирекция  по безопасност на храните – София град    , тъй като не се знаело какво може  да  се случи.

                               Сигналът  на  свидетеля Е.Х.    бил получен    в  Областна дирекция  по безопасност на храните – София град  на 26.09.16г  ., след което бил заведен в агенцията под   № 355 /26.09.16г.  и  докладван  същия ден  подсъдимия Г.  в  качеството му на Директор  на Областна дирекция  по безопасност на храните – София град  . Подсъдимият Г.    поставил  печата си върху него и написал  д - р В.В., д - р Ив.С. за проверка и доклад , написал датата 26.09.16г ,. след което се подписал. По сигнала на  свидетеля Е.Х.     била извършена проверка в агенцията  за посочения адрес  в сигнала , при  което било установено  ,че в регистъра на агенцията , в който на територията на София имало около 20000 регистрирани обекти , нямало регистриран обект в агенцията . Същият ден подсъдимият Г. се обадил на Директорката на РИОСВ – София  по телефона , а именно свидетелката И.П. , с която се познавали отпреди това , тъй като двете институции  ОБДХ – София град и РИОСВ – София много често по различни случаи работели заедно или ходели на съвместни проверки . В телефонния разговор със свидетелката П. , подсъдимият  Г. й казал, че има  подаден сигнал за фирма , която съхранява нерегламентирани  отпадъци , раститителни отпадъци или такива от отработени масла ,и че  сигнала е и от тяхната компетентност . Свидетелката П. възприела изложеното  от подсъдимия Г. , тъй като  когато даден продукт бил определен като отпадък и за  да попадне по контрол на РИОСВ  съгласно Закона за управление  на отпадъците , същия трябвало да бъде  класифициран като отпадък , а това се случвало като фирмите  , които генерирали  отпадъци , заверявали  работни листа и книги , а фирмите  които събирали или съхранявали отпадъци ,  които били различни видове   като хранителни отпадъци, отработено масло или други видове , съответно фирмата , която ги съхранява , превозва или обезврежда ,трябвало  да има издадени от РИОСВ документи , а именно при събиране и транспортиране трябвало  да има регистрационен документ  за събиране и транспортиране на отпадъци , а при съхранение на площадка и обезвреждане , трябвало да има регистрационен документ за третиране на отпадъци .По изложеното от подсъдимия Г.  ,   свидетелката П.    му казала имената на двама  служител от РИОСВ  М.Г.и Г.К.,които да бъдат вписани  в заповедта за извършване на съвместна проверка между ОБДХ –София град  и РИОСВ –София.  Била издадена Заповед № 447 / 03.10.16г. подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град   за извършване на съвместна проверка  със служители  на СДВР и служители на РИОСВ. В заповедта на подсъдимия било наредено комисия в състав д - р В.В., старши инспектор  в отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град  и  д - р И.С. старши инспектор  в отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град на 03.10.16г . понеделник  да извършат съвместна проверка  със служители на СДВР и служители  на РИОСВ към Министерство  на околната среда и водите , Дирекция  „ Контрол  на околната среда  „ с представители  М.Ю.Г.– „ началник отдел „  и Г.К.- „ старши експерт „  на обект – складова база             , находяща се в гр.******, община Столична , ул. „ *****.Било посочено в заповедта  при констатиране  на несъответствия с действащото законодателство  в областта на храните  да се предприемат  необходимите административно – наказателни мерки , доклад  за резултата от извършените проверки и предприети действия  при констатиране  на несъответствия с действащото законодателство  да се предостави  от служителите  в срок до 04.10.16г. , при проверката да се изготви  констативен протокол , в който да бъде отразен начален и краен час на проверката ,  като констативния  протокол  следва да бъде подписан  от всички лица , участващи в проверката ,включително и служителите на  СДВР и РИОСВ , и служи  за  официален документ.Контролът по изпълнение на заповедта бил възложен на д - р В.Н.,  началник отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град    . Подсъдимият Г.  написал и писмо  до Началника на 02 РПУ СДВР – свидетеля И.К. , в което посочил ,че във връзка с извършване  на проверка   в  нерегламентиран обект  на територията на гр.******, община Столична , ул. „ *****, същия моли за съдействие за осигуряване на служители от дирекцията  за извършване на съвместна проверка  ,стартирала   на 03.10.16г.  до приключването й ,  като били  посочени и лица за контакт д - р В.В., старши инспектор  в отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град  и  д - р И.С. старши инспектор  в отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град.Същото    било изпратено  по служебния факс във 02 РПУ  , заедно с приложената  Заповед № 447 / 03.10.16г. подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град , на което  свидетеля И.К.  разпоредил да бъде оказано съдействие  при извършване на проверката.  Преди това  на 15 -16.09.16г. за същото място отново било  оказано  съдействие от служители на 02 РПУ СДВР по разпореждане на  свидетеля И.К.,   тъй като тогава     извън територията на база на   завод „ Прогрес „ били изнесени множество съдове , съдържащи вещества от рода на киселината , до ж. п. линия, в близост до живущи наблизо граждани , и в тази връзка от извършената от РИОСВ , район ******, Столична община , както и служители на пожарна    безопасност съвместна   проверка , било установено  изнасяне  на тези вещества 2 – 3 тона , за  които  се е оказало , че са  опасни отпадъци -киселини   и впоследствие  били транспортирани  от фирма чрез съдействието на Столична община  до хвостохранилище.

                               Заповед № 447 / 03.10.16г. подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град  била връчена на свидетеля  В.В., старши инспектор  в отдел      „ Контрол на храните    ОДБХ – София град  и свидетелката   д - р И.С.   същия ден . Същите били извикани в кабинета на подсъдимия , където  се запознали със служителите на РИОСВ и служителите  на полицията .  Двамата били закарани  същия ден 03.10.16г.,със служебна  кола  на ОДБХ – София град   от свидетеля  А.Д.,  който изпълнявал длъжността  шофьор  в  ОДБХ – София град  .Там ,         заедно със служителите  на  РИОСВ  и полицейските   служители посетили   обекта  , при което открили  в складовата база  „ Прогрес „, състояща от отделни складове – бараки с един вход , пред който имало поставен отпреди това полицейски пост , нерегистриран склад, където се преопаковал  белен слънчоглед  за човешка консумация  с цел  износ . Беленият слънчоглед  бил вече опакован в чували от 5 кила , като  работещите  на мястото в обекта го слагали  в кашони с китайски надписи.  От работещшти в склада бил взет телефона на управителя на фирмата , който при обаждането  на свидетеля В. ,  казал ,че ще  дойде веднага , но след това доста се забавил и  след като дошъл  попитал  дали ако не се е явил, щяло да има процедура.   Била извършена проверка в  ОДБХ – София град  и РИОСВ ,  при което се установило,  че в  двете институции няма регистрация нито на складовата база , нито на отделните обекти ,нито на фирмата осъщеществяваща дейност в обекта .  Свидетелите В.В. и И.С.  установили  нарушения    , а именно че се извършва нерегламентирана дейност ,  като обекта не е регистриран по Закона за храните , на работниците липсвали здравни книжки , сградния фонд и оборудването не отговоряли на условията ,при което  същите запечатали обекта  , съставили съответните констативни   протоколи,  акт за установяване на административно нарушение на самия склад за слънчогледови семки  , взели проби и  си тръгнали. На  следващия ден 04.10.16г. подсъдимият се обадил на свидетеля В. и му  казал ,  че проверката продължава  по старата заповед , тъй като имало и друг обект в склада , който те не били установили.  Подсъдимият казал на свидетеля В. ,че  проверката продължава , тъй като РИОСВ е там и трябва тяхно съдействие. Свидетелят В.  отишъл сам със служебната кола и свидетеля Д..  Имало и представител на РИОСВ – инспектор Д., както и  полицейски служител. Тогава на една от бараките ,чието стъкло било облепено с вестници ,  което  обстоятелство попречило обекта да бъде забелязан предишния ден   ,  през паднала завеса  на стъклото на прозореца  , която позволявала да  има видимост във вътрешността , видяли ,че  вътре има туби , бидони  отгове  с етикети , на които  пишело  Ф.   бутилки от олио , пълни с  жълто – кафява течност . Свидетелят В. се обадил  на телефона , който бил изписан  на табелата над входа на база „ Прогрес „ , при което се обадил човек с име М.,  с който свидетеля В.  бил говорил предния ден , и който бил  само охрана .Свидетелят В.  го попитал  кой е наемател на  тази сграда , на което  същия му отговорил , че не знае , а знае само собственика на базата. Свидетелят В.   поискал контакт с него ,  но   същия  му казал ,че ще  предаде телефона на свидетеля В. и   проведеното обаждане.  Тогава  при връщане на обекта , свидетелят В.  ,   видял ,  че инспектор Д.разговаря  с  някакъв човек , който бил от  фирма „ Ф.„ ,  занимаваща се с изкупуване и извозване  на отработени мазнини , който казал ,че  това е тяхна собственост  и техен обект.  Инспектор Д.се обадил  в РИОСВ и поискал    телефон за контакт с тази фирма. От  регистъра на РИОСВ ,  му дали телефон за контакт с фирмата и му  казали ,че те имат регистриран обект в Габрово , а на територията на София – град нямат регистрация . Инспектор Д.се обадил   на дадения му телефон за контакт с фирмата  и оттам му казали ,че  нямат нищо общо с този обект , че нямат суровина там и няма да изпратят човек за проверка.  От съседен  склад  излезло едно момче ,което казало ,че идвали след обяд някакви момчета  и стоварвали бутилките с олио. Същият дал телефон за връзка на свидетеля В.. Свидетелят В. се обадил по  телефона , при  което от другата страна  се обадило момче , което казало ,че е от  Ф.   и до 15 минути ще  дойде в склада , но след 5 минути  се обадило   по телефона и казало ,че няма да дойде ,  тъй  като няма нищо общо със склада .  Междувременно подсъдимия бил уведомен за случващото се по телефона от свидетеля В.. Към края на работния ден по телефона на свидетеля В. , се обадил  свидетеля Г. Г., който бил управител на търговско дружество „ Прогрес „ АД ,   което  било собственик на  складовата база и имало договор за  наем  с фирмата „ И. „ ЕООД  ,която  била наела под наем  проверения обект  от втория ден на проверката.  Свидетелят Г.казал на свидетеля В., че както  те си имат своите тайни, така и те от своя страна  имат свои тайни  и не  може да му разкрие кой е наемателя на склада,  като на другия ден  ще бъде в провинцията . На 05.10.16г. свидетелят Г.не си вдигал телефона.   На същия ден , подсъдимия   се обадил на свидетеля В.  и  му казал, че има полиция , която охранява обекта , представител на РИОСВ и до склада има достъп. Свидетелят В. отишъл вечерта същия ден на същото място ,при което видял ,че има полицейски служители, включително и Директора на РПУ на ******бил там,  две представителки на РИОСВ , като той бил единствения представител на ОДБХ. Вратата  на обекта била отворена . На мястото свидетелят В. видял ,че и от полицията и от РИОСВ  се опитвали да  се  свържат със свидетеля Г., но той не си вдигал телефона  , при  което проверяващи влезли вътре в обекта .  Представителките  на РИОСВ съставили  констативен протокол от тяхна страна , а  свидетеля В. съставил констативен протокол  от своя страна , след като влезли вътре в обекта и установили какво са видели  . Представителките  на РИОСВ се подписали на съставения от свидетеля В.  констативен протокол  , а  той се подписал на съставения от тях констативен протокол  . В  съставения от свидетеля В.  констативен протокол  , същия  описал какво са видели вътре в обекта , а именно ,че вътре се намирало количество жълто – кафява течност, предполагаема отработена мазнина. Свидетелят В.  взел един етикет от бидоните , на който пишело „Ф.    и го залепил отзад на констативния протокол . След подписването на съставените констативни протоколи представителките  на РИОСВ си тръгнали , а полицаите казали на свидетеля В. ,че  не могат повече да оказват съдействие  и да държат вечно този полицейски пост , след като не се  явява никой собственик или представител на базата. Свидетелят В. се обадил на подсъдимия и го информирал за случващото се  .Подсъдимият му казал да изчака  заедно с полицията , тъй като   отново били поискали съдействие от полицията  за да охранява този обект .След известно време подсъдимия се обадил  на свидетеля В. и му казал, че ще  дойде регистрирана фирма „ УОН „ ,  която е за преработка и съхранение  на отработени мазнини , която ще вземе суровината ,  ще я извози и ще я  съхрани  .На мястото дошли  4 коли с надписи фирма „ УОН „  ,както и представител на фирмата.  Полицейските служители  описали  колите , номерата на автомобилите , личните карти на шофьорите , взели документи за колите , преброили всичко до последната бутилки и бидони , които се качили в  превозните средства , след което автомобилите  на фирма „ УОН „    си тръгнали  заедно с натоварената отработена мазнина.  Свидетелят В. останал  до края заедно с  полицията .  След два дни в  ОБДХ дошъл свидетеля Г..  На 19.10.16г. в ОБДХ дошъл свидетелят А.Д.Д. ,който представил пълномощно  от управителя на  фирмата „ И. „ ЕООД   - Д.Т.И. да представлява фирмата пред НАП,  РИОСВ ,РИОКОЗ .  Свидетелят В.  му дал копие от съставения констативен протокол № 0000009 / 05.10.16г.,  в който било посочено , че същия се връчва на  свидетеля Д. на 19.10.16г. като представител на фирмата „ И. „ ЕООД   и му казал да му донесе  придружаващи документи, договор за „ Прогрес „  за това ,че  фирмата е наемател, и че суровината е тяхна .  Свидетелят Д.  написал три писма до БАБХ , в които настоявал да му бъдат  върнати  иззетите  мазнини , след което същия получил отговор от директора на БАБХ – свидетеля Д.И. , в който му било препоръчано  да ги потърси от фирма „ УОН „    .Иззетата мазнина била   закупена от фирмата „ И. „ ЕООД    от фирмата  „ Г.„ , както    и  бидоните които били дадени от  под наем от същата„ Г.„ ,  на  фирмата  „ И.„ . Управител на  фирмата  „ Г.„ била  свидетелката М.И.К..   Отработената мазнина се намирала в склада на  базата „ Прогрес „   при закупуването й от фирмата  „ И.„.Отработената мазнина  , която била извозена от автомобилите на фирмата  „ УОН „     не била потърсена от никого  и след шест  месеца ,   същата била в състояние на гренясала субстанция , при което била извозена от фирмата  „ УОН „     срещу като отпадък   на фирма , която събира органични продукти – фирма „ ЗМБГ „ .  След около 2 -3 седмици, след приемането на отработената мазнина, във фирмата  „ УОН „      дошли от фирмата  Ф.„ заедно със служители от СДВР     като търсели откраднати съдове.

                                 Дружеството „Ф.Б.“ ООД  било  собственост на холандско  дружество   „Ю.К.„ ,което  притежавало  50 % от неговите акции, а другите 50 % били собственост на  свидетелката М.И.К. . Последната била също така и управител на  дружеството. Нейният съпруг – свидетелят К.Р.  се занимавал с логистиката и финансите на  фирмата . Фирмата развивала дейност от 2011г.и  се занимавала  с извозване и изкупуване на отработени мазнини, старо олио от ресторанти , заведения , супермаркети и обществени обекти Фирмата изкупувала отработени мазнини от много дружества и имала 6000 обекта , сред които 500 заведения . Дружеството „Ф.Б.“ ООД  имало практика да   дава бидони под наем   на други фирми , сред които била и фирмата  „ Г.„ ,  която от своя страна ги давала на фирмата  „ И.„ . Управител на  фирмата  „ Г.„ била  свидетелката М.И.К. ружеството „Ф.Б.“ ООД   нямало склад в София , а извозвало отработените мазнини с бусове , камиони и  електромобили до базата си , която се намирала в село *****, в Габровска  област. Автомобилите на фирмата , с които се извозвали отработените мазнини били регистрирани в РИОСВ, имали немски сертификат , минавал  се одит от Германия всяка година  , като в   БАБХ нямали  регистрация  . През 2012г. свидетелката М.К. била отишла лично на посещение при подсъдимия Г. ,  за да пита дали са необходими разрешителни за извършване на  дейността на фирмата в София , на което той й бил казал ,че  не е необходимо и всичко е „ окей „, след като имат разрешителни от Министерството на околната среда   и  водите. През 2012г. дружеството „Ф.Б.“ ООД  било  пуснало писмо до Агенцията по храните ,  на  което  било отговорено , че  за тяхната дейност  не се изискват разрешителни и лицензи от Агенцията по храните .

                                 През месец май 2016г. свидетелят Д.М. , който бил един от първите  работници   във  фирмата „Ф.Б.“ ООД   ,  работейки като шофьор от 2011г., като задълженията му включвали освен организиране на транспорта  по извозване на отпадната мазнина, така и разширяване  на мрежата от обекти на фирмата   се бил срещнал в        заведение  Неро „ , находящо се на бул.” Витоша  „ с подсъдимия Г.. На срещата подсъдимия Г. присъствал с двамата си синове , за единия от които С.Г.  , на  свидетеля Д.М. му било известно ,че  работи във      фирмата „ УОН „ , която също се занимала с изкупуване  на отработени мазнини и била конкуретна фирма на  фирмата „Ф.Б.“ ООД .На срещата от страна на свидетеля М. с подсъдимия  било обсъдено  обстоятелството , че в този период от време фирмата „Ф.Б.“ ООД    била получила доста обаждания от клиенти на фирмата „ УОН „ ,които искали да работят с фирмата „Ф.Б.“ ООД и подсъдимия  искал да бъде посредник между двете фирми за уреждане на взаимотношенията  , като  фирмата „Ф.Б.“ ООД  трябвало да не работи с тези нови клиенти , които всъщност били клиенти на другата фирма „ УОН „. По същото време ,през месец май дейността  на свидетеля М. във фирмата „Ф.Б.“ ООД включвала  същия да замине  за морето в Бургаския регион и да  работи там до месец октомври , когато представители на двете фирми щели  да седнат и да уточнят всички детайли , тъй като свидетеля М. бил само работник и нямал правомощия  да взема решения. В разговора подсъдимият Г. споменал  , че ако се обаждат  клиенти , които били на другата фирма  „ УОН „.,фирмата „Ф.Б.“ ООД не трябва да работи с тях . Подсъдимият Г. казал  „ Това е бизнес , от който дефакто има хляб  за всички , нека да се разберем „ . Подсъдимия Г. казал  също  „ Имам доста инспектори , които мога да ги пратя и да заставят  хората да работят с другата фирма отново „ ,” Аз имам доста влияние за да ви изгоня от София  „ , „  Имам достатъчно правомощия , власт и испектори , за да ви изгоня от София  „. На тези думи, свидетелят М.   му отговорил , че не те,  се обаждат  на тези клиенти , а те търсели тях като коретна фирма и разполагат с доста доволни клиенти  . С това разговора в заведението приключил.  Свидетелят М.  споделил   този разговор със своите шефове  , а  именно свидетелката М.К. и  свидетеля К.Р. ,като им  казал за уговорката , че след лятото те да се срещнат със собственика на другата фирма и подсъдимия да бъде като посредник.  В  началото на  октомври 2016г. свидетелят М. получил обаждане от страна на подсъдимия , който казал на  свидетеля М. „ Вие  май не ме взехте насериозно , ще си понесете последствията „ , при което свидетеля М. дал телефона  на прекия си началник – свидетелката М.К. , и казал на подсъдимия  ,че той няма какво да    каже.

                              Подсъдимият Г. се бил обадил на служител на фирмата „Ф.Б.“ ООД и свидетелктата  М.К. трябвало да му се обади  на неговия служебен или личен телефон . На  04 октомври 2016 година свидетелката  М.К. ,която в този момент се намирала в офиса си в село *****, Габровска област ,  се обадила по телефона на подсъдимия Г. .Последният й казал „ М., тук имате един склад в ******където  сме конфискували стока „.Свидетелката К. му отвърнала , че те нямат склад в Нови искър, на което подсъдимия й  казал , „ Ами там са вашите съдове „  ,на  което свидетелката К.  му казала ,  че  „ те са голяма фирма и навсякъде имат съдове , имат   много обекти,  имат много хора, които го събират и предават на тях     .Подсъдимият й казал, че трябва да се видят и  да се разберат .Свидетелката К. му казала ,че няма какво да се разбират,  като те склад във въпросната база нямат , на което подсъдимия Г.  започнал да се държи грубо с нея и свидетелката К. го попитала в случая като какъв се обажда , като представител на фирма „ УОН „ , имайки предвид ,че сина му е служител в тази фирма или се обажда като директор на храните . Тогава подсъдимият Г. станал доста агресивен и казал на свидетелката К.  да внимава  защото щял да изпрати  всичките си  200   инспектори  по  всички обекти в София и те щели да направят  така  ,че   да не вземат  мазнина от нито едно заведение , да им изхвърлят бидоните  , както и щял да конфискува всичките им камиончета и да забравят да се  занимават с тази дейност  в София. Свидетелката К. му казала  да направи  каквото е необходимо , на което подсъдимия Г. й заявил  ,че  му предстои  пътуване в чужбина , празнуване на 50 годишнина , голямо парти и в момента  няма възможност да се занимава с тях , но като приключи партито и пътуването в чужбина , свидетелката К. да му се обади за да се разберат,  на което свидетелката К. му отвърнала , че няма какво да се разбират .  Свидетелката К. споделила за разговора със  съпруга си – свидетеля К.Р. , както и с холандския си партньор.

                             След месец октомври последвали оплаквания от клиенти  на  фирмата „Ф.Б.“ ООД. Първата седмица след завръщането на работа отново в София на свидетеля М. , техни клиенти от фирмите        С. „ , „ КФС  „ , „ Д. к. „ , заведението „ М.К. „ , заведението „  М. „ на бул. „ В. Л. „ , заведението „ Щ. „  му споделили , че са  минавали инспектори , които са ги заплашвали и предупреждавали , че ако не работят с другата фирма  „ УОН „ , и ако не се върнат да работят с нея , ще бъдат санкционирани . Няколко месеца след  телефонния разговор на  свидетелката  М.К.  клиенти на фирмата на територията на София  започнали  да се обаждат  по телефона  на фирмата с въпроси   дали имат разрешителни, какви разрешителни имат, както и дали имат одити , като телефонните обаждания  стигали по 40 - 50 пъти на ден  .  Шофьорите на фирмата  , които извозвали мазнината от обектите също  били засипвани със същите въпроси , при което се оказало , че въпросите били предизвикани от посещение  на инспектори на агенцията по храните в София в обекти на тези клиенти , където били изисквани различни документи и било казало ,че лицензите на фирмата на свидетелката К.  били взети и не били валидни и те трябвало да прекратят отношенията си с тях и незабавно да подпишат договори с друга фирма „ УОН „ , позната преди това под името „ Т.„ , която не била коректна и клиентите  не искали да работят с нея , при което на много места  се подписвали договори с фирмата „ УОН „ , но въпреки това клиентите  отказвали да   дават олио на тази фирма  и искали  да продължат да работят с фирмата „Ф.Б.“ ООД ,  като недоумявали какво се случва . Фирмата „Ф.Б.“ ООД загубила като клиент  дружеството „ М. К. „ , чиято управителка в телефонен разговор  със свидетелката М.К. й казала ,че няма да работят повече с тях , след като 5 години били работили с тях , тъй като  инспектор от агенция по храните й е казал  да работи с фирма „ УОН „ и са й направили проблем  и ще й съставят акт за 500 лв.Били се отказали и пицариите  Мамас  „ и „ Мама миа  „ , които впоследствие  отново  започнали да работят с с фирмата „Ф.Б.“ ООД.  На бизнес форум в Холанското посолство свидетелят К.Р.  попитал хора в посолството  какво да правят с този случай с Агенцията по храните , на което получил отговор да подадат жалби до всички органи. Свидетелката К.  написала жалба до  Агенцията по храните, а именно  сигнално писмо  от  „ Ф.Б. „ ООД представлявано от М.К. до Министерство   на земеделието и храните и на вниманието на Изпълнителния директор на БАБХ относно конфликт на интереси и нелоялна конкуренция  от 13.12.16г., както и сигнал до ДАНС вх. № Ж -145 / 07.03.17г. на М.К. .

                                 На 04.11.16г.  кметът на район С.Т.К.се обадил по телефона на  подсъдимия Г.  от кабинета   и му казал , че има една газстанция , от която се разнасят страшни  вони и миризми, отработени на мазнини  , като същия е имал отворен час  за граждани  ,които вечер отваряли прозорци и не можели       да живеят около  нея , при което същия е поискал съдействие от подсъдимия, като му казал , че все  забравя да му каже  и поискал  да  се реагира по най – бързия начин. Подсъдимият се съгласил и     му казал дали може да прати  там на мястото общински служители , даже и общинска полиция , на което  кметът на район С.Т.К.му отвърнал положително , като казал ,че може до час да са там. Подсъдимият му казал ,че  е районирал цяла София и ще звънне директно на докторката , заедно с нейната инспекторка , които са на този район ,  тъй като те трябва да са някъде наблизо , защото стояли в района , в който работели. Подсъдимият  се обадил  на свидетелката Е.С. , която заедно със свидетелката П. *** ,  като двете били извикани в неговия кабинет  . Там подсъдимия им казал, че имало подаден устен сигнал за обект  газстанция     , находяща  се в район Сердика , където има  нерегламентиран обект и нерегламентирано събиране и съхранение    на отработени хранителни продукти и растителни мазнини    ,като там ще има  хора от общината и екоиспектор от екологията. За тази проверка   , за разлика от проверката в  склада в ******,където свидетеля В. и свидетелката С. не отговаряли за проверявания район  ,подсъдимия  не издал нарочна писмена заповед ,тъй като двете свидетелки отговаряли   за  проверявания район и подсъдимия не сметнал за необходимо да издава нарочна писмена заповед , като устно им наредил да извършат проверка .Подсъдимият се обадил и на директорката на РИОСВ –  София свидетелката      И.П.   ,като й казал, че има подаден сигнал  за фирма , която съхранява  нерегламентирани растителни отпадъци или такива от отработени  масла. По съобщеното й от подсъдимия и дадените данни ,била извършена проверка в РИОСВ –София , където било установено ,  че  за въпросното място и за въпросната площадка било подадено заявление за издаване на регистрационен документ за дейности с отпадъци , като преди издаването на този документ се извършвала задължително  проверка на място от служители на РИОСВ ,като такава до този момент не била извършена и предстояла да бъде извършена ,при което свидетелката      И.П.    решила  да изпрати свои служители на мястото да  участват в извършването на съвместна  проверка , тъй като   по подаденото заявление  проверка от РИОСВ –София, така и така следвало да бъде извършена.  Свидетелката Е.С.  и свидетелката П. О.отишли на проверка   на обекта , който се намирал на гърба на газстанция , находяща се в район Сердика .Там при извършената  съвместна проверка било установено ,  че имало заградено пространство с метална ограда  ,където се съхранявали отработени мазнини в бидони и пластмасови бутилки . Бил извикан управителя на фирмата „ Б.Е.О. „  - свидетеля С.Б.  ,която се  занимавала с дейността по извозване на мазнината. Свидетелките С. и О.поискали да им се представи регистрация за събиране , съхранение и извозване на тези отпадъци , договори за събиране на мазнината и регистрарани автомобили , с които се събират тези отпадъци. Такива не били представени ,при което намерените  налични количества отпадна мазнина били възбранени. Свидетелят Б. казал на проверяващите ,че  камионите пристигат там  , а оттам се групира събраното  и отива в базата  в квартал „ Ботунец „ ,  където именно се съхраняват събраните количества отработени мазнини . Свидетелят Б. завел проверяващите  до базата в квартал „ Ботунец „. При проверката там  били възбранени и намерените там количества , които изглеждали на вид като отработени мазнини около 30 тона отпадна мазнина , за да се установи какво точно се съхранява.Същите   се намирали в 1000 литрови големи бидони в заградена площадка. Отделно имало и количества  в по – малки съдове   , а именно по – малки бидони и шишета.  Била връчена покана  на отговорното лице да се яви в първия работен ден в агенцията , който се падал в   понеделник, тъй като  проверката била извършена в петък и да представи липсващата документация , която не са могли да представят в момента на проверката . По време на проверката били представени сключени договори с фирма за изкупуване и извозване на отработени  мазнини , но проверяващите свидетелките С. и О.искали  регистрация от  БАБХ и  РИОСВ ,като  конкретно ги интересувала регистрация на конкретния обект в ОБДХ. Проверяващите написали протокол за възбрана на намерените количества отпадна мазнина, които  съгласно предписанието  не трябвало да се местят   и  си тръгнали  ,като свидетелката С. поставила на вратите  лепенка със  своя печат.   На следващия ден ,който бил събота  по телефона й  се обадил подсъдимия ,  който й казал  ,че има данни , че обекта е отворен и  ще бъде изнесено възбраненото количество ,  като й казал ,че ще дойде  полицейска кола и тя трябва да отиде на обекта да види какво се случва . По принцип  при наложена възбрана на стока в рамките на 3 дни  следвало да се провери дали има движение на стоката , което влизало в задълженията на проверяващите .  По принцип в агенцията имало  служебен автомобил ,който стоял на разположение  и в почивните дни , но тъй като тогава имало избори , свидетелката С. отишла с  личния си авотомобил до обекта , където видяла ,че са скъсани лепенките на вратата и същата е отворена ,като имало мъже които ходели   напред назад . Свидетелката С. отново написала протокол за възбрана  на намереното количество отпадна мазнина. Съдружникът  на свидетеля С.Б. във фирмата„ Б.Е.О. „   - свидетелят Т.А.  ,който бил собственик на склада в „ Ботунец „ , където фирмата „ Б.Е.О. „   била наемател бил посочен  като лице отговорно  да не бъде местено възбранената отпадъчна мазнина. В понеделник в кабинета на подсъдимия отишъл свидетеля Т.А. , които не представил исканите документи – регистрация на базата в ОБДХ – София , нито документи за произход  на  възбраненото количество отпадъчна мазнина.Същият представил договор за наем на  склада си в вБотунец „ , където фирмата „ Б.Е.О. „   била  посочена като наемател, след което след проведен разговор с адвоката си била пусната жалба до БАБХ срещу действията по извършената проверка от страна на ОБДХ –София .

                                Съгласно  съдебно оценителна експертиза / л. 11 – 17  от  том  VІІІ  на досъдебното производство / , приета в съдебно заседание на 26.03.18г. пред насмеон тоящия съд   :  Стойността на 167 бр. неупотребявани 60-литрови пластмасови бидона следователно възлиза на 7 181лв.без ДДС (седем хиляди сто осемдесет и един лева) или 8 617,20лв. с ДДС. Съгласно направените  в експертизата изчисления и приемания експертизата приема към дата 04.11.2016г. за цена на тон отработено растително готварско олио UCO 730 EUR/t. Стойността на 30 тона отработено растително готварско олио към 04.11.2016г. при приета цена на тон 730евро при курс 1 EUR = 1,95583 BGN е: 21 900 EUR или 42 833лв.(четиридесет и две хиляди осемстотин тридесет и три лева) без ДДС или 51 399,60лв.с ДДС. След направените изчисления експертизата установява , че общата стойност на 8 180 литра отработено растително готварско олио и на 167 бр. неупотребявани 60-литрови пластмасови бидона към дата 05.10.2016г., както и на 30 тона отработено растително готварско олио към 05.11.2016г., възлизат на стойност 60 270 лв.без ДДС (шестдесет хиляди двеста и седемдесет лева) или 72 324лв. с ДДС. В съдебно заседание  вещото лице  посочва  ,че след като е изслушала свидетелите в съдебно заседание  ,определената от нея цена на отработено растително готварско олио би следвало  да бъде наполовина по ниска ,при  което същата приема 450 лв за тон и стойност от 3420 лв,   за 7,6 тона , равняващо се на 8180л.  по  задачата от т.1 от експертизата и стойност от 13500 лв  за  30 тона по   задачата от т.2 от експертизата.

                                  Изложената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни и писмени  доказателства :   показанията  на свидетелката М.И.К. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд,  показанията  на свидетеля К.  П.  Р. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд,   показанията  на свидетеля  Д.И.М. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд , показанията  на свидетеля  С.Х.Б. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г.  и тези дадени в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд   , показанията  на свидетеля Т.М.А.  дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд , показанията  на свидетеля  М.Б.Н. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд, показанията  на свидетеля Е.Г.Х. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд, показанията  на свидетеля В.Х.  В. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетеля  А.Д.Д. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  и тези дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 07.11.17г. / находящ  се на л. 9 -10 от том 8 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.5 вр. ал.1 т.1 от НПК , показанията  на свидетеля   Д.Д.И. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  ,показанията  на свидетелката   И.М.П. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  ,  показанията  на свидетелката   П.Й.  Й.– О.дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд   , показанията  на свидетеля    Г.И. Г.дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетелката    Е.С.С. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд съд  и тези дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 29.06.17г. / находящ  се на л. 73 от том 5 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.5 вр. ал.1 т.2 от НПК, показанията  на свидетеля     К.П.Н. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд   , показанията  на свидетеля      И.Л.С.  дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетеля       Д.М.Ж. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд   , показанията  на свидетеля        К.А.А. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетелката         С.А.К. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд , показанията  на свидетелката          И.П.С. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетеля         Т.А.И. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съди тези дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 21.07.17г. / находящ  се на л. 99 -101  от том 5 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.4 вр. ал.1 т.2 от НПК  , показанията  на свидетеля   И.М.К.      дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд ,   показанията  на свидетеля   И. К.И. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетеля     А.Д.Д.     дадени в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд  , показанията  на свидетеля      А.С.К. дадени в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд   , отчасти от обясненията на  подсъдимия по  делото дадени в  съдебно заседание на 02.05.18г. пред настоящия съд ,писмо   изх. № 4055 – КХ /10.07.17г. на  Доц.  д  - р Т.С.  Зам. Изпълнителен директор на БАБХ  прието  в съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд,  протокол от 17.04.18г. на  среща  на БАБХ с РИОСВ  за класифициране на отпадъците    приет в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд   ,  писмо на  подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град  до Началника на 02 РПУ – СДВР за  извършване на съвместна проверка изх. № 1542 / 05.10 16. / л. 29 от  том  І на досъдебното производство /  , Заповед № 447 / 03.10.16г. подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град   за извършване на съвместна проверка  със служители  на СДВР и служители на РИОСВ  , / л. 30 от  том  І на досъдебното производство /   ,пълномощно от Д.Т.И.  за упълномощаване на  А.Д.Д. / л. 161 от  том  І на досъдебното производство /  , договор за  наем от 01.08.16г   / л. 162 от  том  І на досъдебното производство /    , приемо – предавателен протокол / л. 163 от  том  І на досъдебното производство /   , фактура / л. 164 от  том  І на досъдебното производство /   ,сигнал на Е.Х.   до подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град  № 355 /26.09.16г. / л. 170 от  том  І на досъдебното производство / , констативен протокол № 0000009  / л. 174 от  том  І на досъдебното производство /  , предписание № 1001113  и покана / л. 9 -10  от  том  ІІ на досъдебното производство /  , предписание № 1001114  / л. 11  от  том  ІІ на досъдебното производство /  ,       предписание № 1001115  / л. 12  от  том  ІІ на досъдебното производство /  , констативен протокол № 0006228 / л. 11  от  том  ІІ на досъдебното производство /  ,  констативен протокол № УОООВП  СА 37  / л. 19 -21  от  том  ІІ на досъдебното производство /  , констативен протокол № УОООВП  СА 03  / л. 25 -27  от  том  ІІ на досъдебното производство /   , сигнал до ДАНС вх. № Ж -145 / 07.03.17г. на М.К. / л. 37 -39  от  том  ІІ на досъдебното производство /, сигнално писмо  от  „ Ф.Б. „ ООД представлявано от М.К. до Министерство   на земеделието и храните и на вниманието на Изпълнителния директор на БАБХ относно конфликт на интереси и нелоялна конкуренция  от 13.12.16г. / л. 46 – 47   от  том  ІІ на досъдебното производство /, заповед  за отстраняване от работа на подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град     0  Р – 1 / 14.07.17г. / л. 107 от  том  V на досъдебното производство /,  длъжностна характеристика за длъжността  Директор  на ОДБХ – София град   / л. 37 - 42  от  том    на досъдебното производство / ,заповед № РД 11 – 433 / 18.03.16г. на Изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване  на Стандарна оперативна процедура  за извършване на официален контрол в обектите  за производство и търговия с храни във връзка със спазване  на здравните правила  ,относно странични животински продукти и производни продукти , непредназначени  за консумация от човека  / л. 47 от  том    на досъдебното производство /,  Стандарна оперативна процедура  за извършване на официален контрол в обектите  за производство и търговия с храни във връзка със спазване  на здравните правила  ,относно странични животински продукти и производни продукти , непредназначени  за консумация от човека  / л. 48 – 57  от  том    на досъдебното производство /,   съдебно оценителна експертиза / л. 11 – 17  от  том  VІІІ  на досъдебното производство /, заповед №  НК -20  – 433 / 16.12.16г. на Изпълнителния директор на БАБХ за  налагане на дисциплинарно наказание  на подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град  / л. 6  – 11  от   папка №  1 А  от  досъдебното производство /,   дисциплинарно дело  №14 по описа на БАБХ / папка    2  от  досъдебното производство /, дисциплинарно дело  №16 по описа на БАБХ / папка    3  от  досъдебното производство  /  ,  актуално свидетелство за съдимост на подсъдимия  .

                         При обсъждане на събраните гласни доказателства съдът намира, че следва да  кредитира изцяло показанията на разпитаните  свидетели по делото,които са  дадени в съдебното производство в съдебни заседания  пред настоящия съд и тези на свидетеля  А.Д.Д. дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 07.11.17г. / находящ  се на л. 9 -10 от том 8 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.5 вр. ал.1 т.1 от НПК, тези  на  свидетелката    Е.С.С. дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 29.06.17г. / находящ  се на л. 73 от том 5 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.5 вр. ал.1 т.2 от НПК  и тези   на свидетеля         Т.А.И. дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 21.07.17г. / находящ  се на л. 99 -101  от том 5 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.4 вр. ал.1 т.2 от НПК  ,   тъй като показанията   на   разпитаните свидетели по делото са последователни  и  логични ,  взаимно допълващи се ,  като съдът не намира съществено противоречие в тях,  при което настоящи съд ги кредитира изцяло   .В тази насока   съдът намира , че следва да кредитира   изцяло  показанията   на свидетелката М.И.К. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г ,   тъй като същите са подробни , последователни ,логични , безпротиворечиви сами по себе си и  с останалия доказателствен материал за възприетите от  свидетелката обстоятелства  ,за които същата дава показания . Следва да се посочи , че показанията   на свидетелката М.И.К. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г . са в пълно съответствие с изложеното в  показанията  на свидетеля К.  П.  Р. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд, като показанията  им   съответстват изцяло помежду си и се допълват взаимно  ,   като  следва да се посочи обстоятелството ,че свидетеля К.  П.  Р.  не е чул  непосредствено съдържанието  на проведения  телефонен разговор между жена си и подсъдимия , а  възпроизвежда в показанията си , предаденото от съпругата си съдържание  на разговора , което същата му е  споделила.В тази връзка следва да се    посочи , че  изложеното в показанията   на свидетелката М.И.К. и  показанията  на свидетеля К.  П.  Р. се потвърждава и от  изложеното в     показанията  на свидетеля  Д.И.М. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд  . В тази насока при обсъждане показанията на   тези трима разпитани  свидетели  по делото , а именно М.И.К.  , К.  П.  Р.  и Д.И.М.  ,  съдът намира ,че е налице единствено противоречие относно обстоятелството , какво е било съдържанието на проведения разговор  между свидетеля Д.И.М.   и подсъдимия Г. в заведение „ Неро” през май 2016г., доколкото  свидетелката М.И.К.  дава  показания , че в този разговор  е „  било заявено желание фирмата „ УОН „  да поеме  всички обекти в София, а фирмата „ Ф.Б. „ ООД да прекрати дейността си в София „  , свидетелят  К.  П.  Р.   дава показания , че в този             разговор      буквално   е било казано  ,че „ Ф.Б. „ ООД няма   да  събира олио на територията на София „  ,  а свидетеля Д.И.М.  в показанията си сочи ,че   „на срещата от страна на свидетеля М. с подсъдимия  е било обсъдено  обстоятелството , че в този период от време фирмата „Ф.Б.“ ООД    била получила доста обаждания от клиенти на фирмата „ УОН „ ,които искали да работят с фирмата „Ф.Б.“ ООД и подсъдимия  искал да бъде посредник между двете фирми за уреждане на взаимотношенията  , като  фирмата „Ф.Б.“ ООД  трябвало да не работи с тези нови клиенти , които всъщност били клиенти на другата фирма „ УОН „.Свидетелят Д.И.М. сочи също , че   в разговора подсъдимият Г. споменал  , че ако се обаждат  клиенти , които били на другата фирма  „ УОН „.,фирмата „Ф.Б.“ ООД не трябва да работи с тях .  ,както и  е казал  „ Това е бизнес , от който дефакто има хляб  за всички , нека да се разберем „ , „ Имам доста инспектори , които мога да ги пратя и да заставят  хората да работят с другата фирма отново „ ,” Аз имам доста влияние за да ви изгоня от София  „ , „  Имам достатъчно правомощия , власт и испектори , за да ви изгоня от София  „.. Констатираното   противоречие  в  показанията на  тримата свидетели за конкретното съдържание на разговора между свидетеля М. и подсъдимия   ,  доколкото свидетелите М.И.К.   и К.  П.  Р.    свидетелстват за всички обекти на територията на София , които следвало да се поемат от фирмата„ УОН  „ , като фирмата „Ф.Б.“ ООД се оттегли от София   ,  а свидетеля М. свидетелства  само  за обекти , които са били  клиенти на фирмата „ УОН „ в София и са изявили желание  да работят с фирмата „Ф.Б.“ ООД ,  съдът намира , че следва да бъде преодоляно,  като се възприеме единствено изложеното  от свидетеля М. като пряк очевидец възприел непосредствено думите на   подсъдимия   . Показанията   на свидетелката М.И.К. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г    и тези на свидетеля К.  П.  Р. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд се потвърждават изцяло и от изложеното в показанията  на свидетеля       Д.М.Ж. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд   , който излага обстоятелства  за извършена проверка на   ресторант „ КФС „ на площад Гарибалди , при която инспектор по храните при извършена проверка в ресторанта е  казал , че фирмата , с която работят  „Ф.Б.“ ООД не е издържала одити или сертификат, при което  трябва да сменят тази фирма и се препоръчва фирмата  „ УОН „.  Идентични са показанията на четиримата свидетели М.И.  , К.К.  П.  Р.  , Д.И.М.   и Д.М.Ж.   за начина , по  който клиенти на фирмата  „Ф.Б.“ ООД не са искали да работят повече с тази фирма  след посещение от инспектори от Агенцията по храните , където е било  казано ,че фирмата  „Ф.Б.“ ООД няма  разрешение  да извършва дейност по  събиране на отработени мазнини , при което е дадена препоръка да се работи с друга фирма – фирмата „ УОН „ .

                              Обстоятелствата по извършената проверка в складовата база  на „  Прогрес „ , съдът намира           , че се изясняват от една страна от  показанията  на свидетеля В.Х.  В. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд   и показанията  на свидетелката          И.П.С. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд , които са извършили проверката на място , както и от показанията  на свидетеля     А.Д.Д. ,     дадени в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд, който ги е закарал до обекта . Съдът не намира съществени противоречия в показанията им  относно начина , по който е била извършена проверката ,както и какво точно е било установено и какви действия са били предприети от проверяващите .  Относно тази проверка следва да се посочат и показанията  на свидетелката   И.М.П. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд ,която свидетелства в качеството си на Директор на РИОСВ – София  за обаждането на подсъдимия в  качеството му на Директор на ОБДХ –София , както и  причините , поради които същата е изпратила свои служители за участие в съвместна проверка със служители на ОБДХ –София.  В тази насока следва да се посочат и показанията на показанията  на свидетеля Е.Г.Х. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд, от които се установява  причината за извършената проверка и начина на подаване на сигнала от свидетеля Х. . От друга страна следва да се посочат и показанията  на свидетеля  А.Д.Д. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  и тези дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 07.11.17г. / находящ  се на л. 9 -10 от том 8 на досъдебното производство /, както и  показанията  на свидетеля    Г.И. Г.дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд  , които също изясняват обстоятелства във връзка с извършената проверка в      базата на „ Прогрес „ , като следва да се посочи , че същите излагат  възприетите от тях факти и обстоятелства от позицията  на проверявани лица , които са били засегнати от  действията на лицата извършили проверката в складовата база     . В тази насока следва да се посочат и  показанията  на свидетеля      И.Л.С.  дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  , от които се установява  обстоятелства по извозването на възбранената отпадъчна мазнина , както и бидоните , в които същата се е намирала , от страна на фирмата „ УОН „  до базата на същата , както и какво точно се е случило със отпадъчната мазнина впоследствие по нататък във времето. Обстоятелствата по извършената  проверка в  складовата база на  „ Прогрес „ в ******се  изясняват и от показанията  на свидетеля   И. М.К.      дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд ,  както и от   показанията  на свидетеля   Иван  К.И. дадени в  съдебно заседание на 18.04.18г. пред настоящия съд  ,  които в показанията си , свидетелстват относно оказаното полицейско съдействие при тази проверка.

                             Обстоятелствата по извършената  проверка в склада в Ботунец ,предшествана от проверката  на газстанцията  ,находяща се в район Сердика , съдът намира ,че се изясняват  цялостно    и безпротиворечиво от    показанията  на свидетелката    Е.С.С. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд съд  и тези дадени на досъдебно производство в протокол за разпит от 29.06.17г. / находящ  се на л. 73 от том 5 на досъдебното производство /, приобщени към доказателствения материал чрез тяхното прочитане по реда на чл. 281 ал.5 вр. ал.1 т.2 от НПК,  както и от показанията  на свидетелката   П.Й.  Й.– О.дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд, като същите в показанията си с оглед заеманите от тях длъжности в ОБДХ –София ,свидетелстват относно начина , по който е била извършена проверката ,  установените при нея констатации и предприетите от тях действия в тази връзка .   Обстоятелствата по извършената  проверка в склада в Ботунец ,предшествана от проверката  на газстанцията  ,находяща се в район Сердика , съдът намира ,че се изясняват   и от показанията  на свидетеля  С.Х.Б. дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г.  и тези дадени в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд   ,   както и от показанията  на свидетеля Т.М.А.  дадени в  съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд ,  като следва да се посочи ,че тези свидетели излагат възприетите от тях факти и обстоятелства по време на проверката в качеството си на лица засегнати от действията на проверяващите ги. Относно тази проверка следва да се посочат и показанията  на свидетелката   И.М.П. дадени в  съдебно заседание на 04.04.18г. пред настоящия съд ,която свидетелства в качеството си на Директор на РИОСВ – София  за обаждането на подсъдимия в  качеството му на Директор на ОБДХ –София , както и  причините , поради които същата е изпратила свои служители за участие в съвместна проверка със служители на ОБДХ –София. 

                                 При обсъждане обясненията на  подсъдимия по  делото дадени в  съдебно заседание на 02.05.18г. пред настоящия съд ,съдът намира , че не следва да кредитира същите единствено  в частта , в която  същия отрича да е  отправял каквито и да е заплахи по отношение на свидетелката М.И.К.   в проведения  с нея телефонен разговор , както и относно обстоятелството ,че същия й е казал,  недей да работиш по този  незаконен начин в София, а  си направи база в София , а също  и в частта , с която сочи ,че при разговора със свидетеля М. в заведението „ Неро  през по  - ранен период от време , е казал същото направете си  база в София и си работете  , възприемайки ги като негова защитна  , тъй като в тази им част неговите обяснения противоречат на изложеното  в показанията на свидетелите М.И.К.   ,  К.  П.  Р.     и Д.И.М.. Съдът намира ,че в тази им обясненията на  подсъдимия са нелогични ,  опровергават се категорично от показанията  на цитираните свидетели  и представляват негова защитна версия . В останалата  им част съдът намира ,че следва да кредитира изцяло дадените подробни обяснения на подсъдимия  по делото по внесеното обвинение спрямо него, доколкото същите не се опровергават в нито една част от останалия събран доказателствен материал по делото , а именно нито от събраните гласни ,нито от събраните писмени доказателства ,при което   съдът не намира  основание да не кредитира дадените обяснения на подсъдимия по делото  изцяло .

                                При обсъждане заключението  на вещото лице по  изготвената  съдебно оценителна експертиза / л. 11 – 17  от  том  VІІІ  на досъдебното производство / , приета в съдебно заседание на 26.03.18г. пред настоящия съд   ,  съдът  намира ,че следва кредитира изцяло  изготвеното заключение като  съдът намира , че същото е  компетентно  дадено  и обосновано   с изискуемата  мотивировка , при което  не са налице основания същото    да не бъде  кредитирано изцяло. В тази насока съдът  намира  , че същото  следва да бъде прието съобразно внесената корекция от страна на вещото лице  ,което  приема  по – ниска  стойност на отработената мазнина , след  изслушване на  свидетелите в съдебно заседание  , като определената от нея цена на отработено растително готварско олио би следвало  да бъде наполовина по ниска.

                                               Съдът кредитира изцяло събраните по делото  писмени доказателства ,  като същите  потвърждават изцяло  изложеното от свидетелите  относно приетата по делото фактическа обстановка , при което съдът не намира основание за некредитиране на  всички писмени доказателства по делото .                 

                                           При така изяснената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи  :

                                               По  първото обвинение  за извършено  престъпление по

чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК .   :                                   

                                           Подсъдимият  с деянието си   не е   осъществил  от  обективна  и субективна страна състава на престъплението  по  чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК    , а  именно за това че : І . На 05.10.2016г. и 05.11.2016г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да набави облаги за другиго и да причини другиму вреди, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като деянията са извършени от лице, заемащо отговорно служебно положение и са настъпили значителни вредни последици, както следва: 1. На 05.10.2016г. в гр. София, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да набави облаги за дружеството „УОН“ ЕООД, изразяващи се в безвъзмездно придобиване на 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ и да причини вреди на дружеството „И.“ ЕООД, изразяващи се в 8180 литра отработено растително готварско на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като разпоредил на служителя на ОДБХ - София град В.Х.В. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „И.“ ЕООД, находящо се в гр. ******на ул. ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето посоченото по-горе имущество, която проверка била от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ - София град, не издал нарочна писмена заповед за извършване на проверката, включително извън регламентираното работно време, липсвало законово основание за извършване на проверката, тъй като подадения сигнал не касаел хранителни продукти или транспорт на СЖП и не съдържал данни за нарушение от компетентността на ОДБХ — София град, с което нарушил разпоредбите на: чл. 28, ал. 1 от Закона за храните - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Българската агенция по безопасност на храните осъществява държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК) на: 1. животните, предназначени за клане; 2. суровините и храните от животински произход; 3. страничните животински продукти; 4. продуктите, получени от странични животински продукти; 5. генетично модифицираните организми като продукти или съставка на храни от животински произход.(2) Държавният ветеринарно-санитарен контрол по ал. 1 има за цел да:

1. предотврати възникването на опасност за здравето на хората, свързана с консумация на суровини и храни от животински произход; 2 контролира вида, състава и безопасността на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях; 3 .предотврати разпространението на заразни болести по животните; чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на: 1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход; 2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1; 3.  производството на продукти, получени от странични животински продукти; 4.  провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход, както на разпоредби на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва: .. .Постъпили писмени сигнали и жалби се завеждат с входящи номера в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...Писмените сигнали задължително трябва да съдържат следната информация: име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала; максимално подробна информация относно нарушението... Устни сигнали се подават на горещия телефон на БАБХ — 0700 122 99, както и на телефоните на поделенията на БАБХ...При приемане на устен сигнал или сигнал, подаден по телефона, служителят попълва формуляр за приемане на устно подадения сигнал или жалба по образец и предава сигнала за регистрация в деловодна система на БАБХ ,, Е-документооборот “. Анонимни сигнали не се проверяват. При подаване на сигнал на някой друг от телефоните в БАБХ, съответния служител, който в момента е на този телефон, приема сигнала, стреми се да получи максимална информация - какво точно е нарушението, какви са нанесените вреди, вземани ли са до момента мерки. Получилия сигнала служител е длъжен да оформи писмено сигнала по образец, като запише следната информация: номер на телефона, на който е получен сигнала, часа на получаване, име на служителя, който е получил сигнала, име, адрес и телефон за връзка с подадетял на сигнала, максимално подробно получената информация относно нарушението. Служителят веднага предава така оформения сигнал за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...На регистрация  подлежат всички жалби и сигнали, постъпили в БАБХ.../, като от деянието са настъпили значителни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „И.“ ЕООД с 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 — литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, или общо имущество на стойност 20 924.40 лева /двадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „И.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази институция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите и, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение и са настъпили значителни вредни последици;      2. На 05.11.2016г. в гр. София, в качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение, а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град, с цел да причини вреди на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД - имуществени, изразяващи се в 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, превишил властта си и нарушил служебните си задължения, като устно разпоредил на служителката на ОДБХ - София град Е.С.С. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, находящо се в гр. София, ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето горепосоченото количество отработено олио, която проверка била от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ — София град, не издал нарочна писмена заповед за извършване на проверката, включително извън регламентираното работно време, липсвало законово основание за извършване на проверката, тъй като обектът на проверката не касаел хранителни продукти или транспортиране на СЖП до склад, не бил подаден сигнал по съответния ред, съдържащ достатъчно подробни данни за нарушение от компетентността на ОДБХ — София град, с което нарушил разпоредбите на: чл. 28, ал. 1 от Закона за храните - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Българската агенция по безопасност на храните осъществява държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК) на: 1. животните, предназначени за клане;2. суровините и храните от животински произход;3. страничните животински продукти; 4.продуктите, получени от странични животински продукти; 5. генетично модифицираните организми като продукти или съставка на храни от животински произход.(2) Държавният ветеринарно-санитарен контрол по ал. 1 има за цел да:   1. предотврати възникването на опасност за здравето на хората, свързана с консумация на суровини и храни от животински произход; 2. контролира вида, състава и безопасността на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях; 3. предотврати разпространението на заразни болести по животните; чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на: 1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход; 2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1; 3. производството на продукти, получени от странични животински продукти; 4. провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход, както на разпоредби на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва: ...Постъпили писмени сигнали и жалби се завеждат с входящи номера в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...Писмените сигнали задължително трябва да съдържат следната информация: име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала; максимално подробна информация относно нарушението ...Устни сигнали се подават на горещия телефон на БАБХ0700 122 99, както и на телефоните на поделенията на БАБХ...При приемане на устен сигнал или сигнал, подаден по телефона, служителят попълва формуляр за приемане на устно подадения сигнал или жалба по образец и предава сигнала за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот“. Анонимни сигнали не се проверяват. При подаване на сигнал на някой друг от телефоните в БАБХ, съответния служител, който в момента е на този телефон, приема сигнала, стреми се да получи максимална информация - какво точно е нарушението, какви са нанесените вреди, вземани ли са до момента мерки. Получилия сигнала служител е длъжен да оформи писмено сигнала по образец, като запише следната информация: номер на телефона, на който е получен сигнала, часа на получаване, име на служителя, който е получил сигнала, име, адрес и телефон за връзка с подателя  на сигнала, максимално подробно получената информация относно нарушението. Служителят веднага предава така оформения сигнал за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...На регистрация подлежат всички жалби и сигнали, постъпили в БАБХ.../, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД с 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази дирекция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите и, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение  .

                              В инкриминирания  период от време от обвинението , а именно  на 05.10.2016г. и 05.11.2016г..,   подсъдимият   е имал качеството на „длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1,6. „а“ НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно служба в държавно учреждение,  тъй като същия   е била   назначен на длъжнаст , а именно Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град .С оглед  на визираното естество на възложената   му  работа  , а именно с оглед на характера , съдържанието и обема на изпълняваната от подсъдимия     длъжност       като „Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София град „   видно от  длъжностната характеристика на длъжността ,същата  е с широк обем от  правомощия ,  на  високо ниво в служебната йерархия , с  важност на изпълняваните функции ,    при  което е видно , че   подсъдимия  е лице, което заема отговорно служебно положение  В този смисъл подсъдимия      като лице  заемащо посочената  длъжност и придобиващо по този начин  качеството  на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение , може да бъде субект на  престъплението  по   чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК  .

                                                      От обективна страна по делото във връзка  с обвинението   срещу подсъдимия     за осъществяване  на  формата на изпълнителното деяние  по

чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК  визирана от обвинението като   превишаване на  властта   си ,  така  както се сочи  в Постановление  № 2 от 09.06.1980г. по Н. Д. № 2 / 1980г. на Пленума  на ВС , че   длъжностното  лице превишава  властта си , когато извършва действия ,които влизат в компетентността  на друго длъжностно лице , от друга служба , на колегиален орган или когато могат да се  извършват само при строго определени условия , а именно касае се  за действия  по отношение  на чужди властнически правомощия или функции , следва да се установи по делото , че подсъдимия   е  превишил  властта  си като  е  извършил действия , които влизат в компетентността  на друго длъжностно лице  ,тоест осъществил е чужди властнически правомощия или функции.

                                            От обективна страна по делото във връзка  с обвинението   срещу подсъдимия    за осъществяване  на  формата на изпълнителното деяние  по

чл. 282 ал. 2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26 ал. 1 НК визирана от обвинението като  нарушение на служебни задължения така  както се сочи  в Постановление  № 2 от 09.06.1980г. по Н. Д. № 2 / 1980г. на Пленума  на ВС , че   длъжностното лице нарушава служебните си задължения , когато в пределите на своята компетентност , в кръга на възложените задачи и функции извършва дейност  ,която не е съобразена с установените изисквания  на заеманата длъжност , като се касае  до действие в нарушение на службата , следва да се установи по делото , че подсъдимия   е нарушил  служебните си  задължения като  е  извършил дейност, несъобразена с установените изисквания за заеманата длъжност.

                                             Настоящият  съдебен   състав намира ,   че подсъдимия      с действията си  съгласно обвинението  по  разпореждане  на служителя на ОДБХ - София град В.Х.В. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „И.“ ЕООД, находящо се в гр. ******на ул. ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето посоченото по-горе имущество, както и с действията си по  разпореждане  на служителката на ОДБХ - София град Е.С.С. да бъде извършена проверка на складово помещение на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, находящо се в гр. София, ******, където се съхранявало отработено растително готварско олио и да бъде иззето горепосоченото количество отработено олио, не е   превишил  властта  си като   не е  извършил действия , които влизат в компетентността  на друго длъжностно лице  ,тоест не е  осъществил е чужди властнически правомощия или функции  ,  а именно както е  визирано от обвинението от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ - София град. Не са налице и основания да се приеме , че с нарушил  служебните си  задължения като  е  извършил дейност, несъобразена с установените изисквания за заеманата длъжност. Това е така , тъй като     Регламент ( ЕО ) №1069 /2009 и Регламент ( ЕО ) №142 /2011  не са транспонирани в Закона за управление на отпадъците , при което СЖП  / странични животински продукти /  не попадат в обхвата на закона , а  същите  попадат в обхвата на  РИОСВ   едва  след като собственика ги класифицира като отпадъци ,  което става след като собственика подаде в РИОСВ работен лист за регистрация и той бъде одобрен .  Съгласно чл.10 б. „п „  на Регламент ( ЕО ) №1069 /2009 кухненските отпадъци  спадат към странични животински продукти категория 3 ,  с изключение на тези  , различни от посочените в чл.8 б.е , а съгласно т.22 от  приложение І на чл.2  на             Регламент ( ЕО ) №142 /2011 кухненските отпадъци  означават цялата отпадъчна храна ,включително  използвано олио за готвене , от ресторанти , обекти за обществено хранене и кухни , включително  централни кухни и кухни  в домакинства    .   В този смисъл са и показанията на свидетелката И.  П. *** ,както и на  свидетеля К.Н. ***, сочещи ,че ОБДХ контролира отработеното олио  когато  то е декларирано като СЖП категория 3 , а когато е декларирано като кухненски отпадък е от компетентността на РИОСВ , но  за да се приеме , че е  налице  отпадък , то следва същото да бъде регистрирано като такова. Съдът намира  ,че и показанията на свидетеля Д.И.   - Директор на БАБХ , както и протокол от 17.04.18г. на  среща  на БАБХ с РИОСВ  за класифициране на отпадъците    приет в  съдебно заседание на 25.04.18г. пред настоящия съд  ,  не влизат в противоречие с изложеното  в този смисъл. В тази връзка за да се приеме соченото от обвинението , че действията на подсъдимия влизат в компетентността  на друго длъжностно лице  ,тоест е  осъществил е чужди властнически правомощия или функции  ,  а именно както е  визирано от обвинението от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ - София град , то следва  да е налице   регистрация  в РИОСВ на  класифициран  отпадък и издаден   лист за регистрация . С оглед на безспорно установеното по делото обстоятелство , че  склада в ******не е имал регистрация в РИОСВ , както и склада в Ботунец , който е  бил подал заявление , но към момента на проверката  ,все още  не е бил издаден документ , за което свидетелства свидетелката И.  П. ***,  то  не би могло да  се приеме , че   липсва  законово основание за извършване на проверките , които са от компетентността на РИОСВ - София, а не на ОДБХ - София град . Независимо от обстоятелството ,че липсва  законово основание да се иска регистрация на склада  в ОБДХ , където се  съхраняват СЖП 3 категория , към които спадат и кухненските отпадъци , сред които е  и отработеното олио, каквито документи са изисквали проверяващите , изпратени по разпореждане  от страна на подсъдимия  в склада в ******и в склада в Ботунец, то при липсата на регистрация  на  двата склада в РИОСВ , не би могло да се приеме ,че съхраняваното там отработено олио  вече  е излязло от обхвата на ОБДХ  и е преминало  към РИОСВ  , при липсата на регистрационен документ за  съхранение на отпадък.  В тази връзка  съдът намира , че с действията си по разпореждане на двете проверки  , подсъдимия не е нарушил цитираните  законови норми чл. 28, ал. 1 от Закона за храните - Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води; чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Българската агенция по безопасност на храните осъществява държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК) на: 1. животните, предназначени за клане; 2. суровините и храните от животински произход; 3. страничните животински продукти; 4. продуктите, получени от странични животински продукти; 5. генетично модифицираните организми като продукти или съставка на храни от животински произход.(2) Държавният ветеринарно-санитарен контрол по ал. 1 има за цел да:1. предотврати възникването на опасност за здравето на хората, свързана с консумация на суровини и храни от животински произход; 2 контролира вида, състава и безопасността на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продуктите, получени от тях; 3 .предотврати разпространението на заразни болести по животните; чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на: 1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход; 2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1; 3.  производството на продукти, получени от странични животински продукти; 4.  провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход, тъй като отработеното олио е СЖП 3 -та категория , която е  т.3 от цитирания чл.220 ал. 1 т. 3 от  от Закона за ветеринарномедицинската дейност, визиращ контрола на БАБХ , като в чл.220 ал.2 т.2 от същия закон е визирана и целта  на този контрол по отношение на тези продукти , а за  да бъде класифицирано  същото като отпадък , следва    да е издаден съответен регистрационен документ от РИОСВ.  За първата проверка по делото е установено безспорно , че е налице издадена Заповед № 447 / 03.10.16г. подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град   за извършване на съвместна проверка  със служители  на СДВР и служители на РИОСВ  , / л. 30 от  том  І на досъдебното производство /    ,при  което е неоснователно претендираната  от обвинението  липса на  нарочна писмена заповед  ,както и не е налице нарушение на разпоредби на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, както следва: ...Постъпили писмени сигнали и жалби се завеждат с входящи номера в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот...Писмените сигнали задължително трябва да съдържат следната информация: име, адрес и телефони за връзка с подателя на сигнала; максимално подробна информация относно нарушението , доколкото по  делото е видно  ,че за  сигнала на Е.Х.   до подсъдимия в  качеството му на Директор  на ОДБХ – София град  № 355 /26.09.16г. / л. 170 от  том  І на досъдебното производство /  , въз основа , на който е осъществена първата проверка са спазени цитираните разпоредби.  За втората проверка липсва нарочна писмена заповед  от страна на подсъдимия ,което същия обяснява с обстоятелството , че и двете проверяващи са отговаряли именно за район, но следва да се посочи , че  в нито едно от вменените като нарушени от подсъдимия правни норми на чл. 28, ал. 1 от Закона за храните , чл. 220, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност , чл. 221 от Закона за ветеринарномедицинската дейност   и на разпоредбите на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ, няма посочено такова изискване . Единствено  за сигнала по телефона на кмета на район С.Т.К.е допуснато нарушение от страна на подсъдимия  нарушение на служебни задължения , който след неговото получаване на своя телефон е следвало съгласно разпоредбите на „Процедура за приемане и отчитане на жалби и сигнали, постъпили в Българска агенция по безопасност на храните“, утвърдена със Заповед № РД 11-1060 / 11.10.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ  да изпълни предписаното сочещо , че  Получилия сигнала служител е длъжен да оформи писмено сигнала по образец, като запише следната информация: номер на телефона, на който е получен сигнала, часа на получаване, име на служителя, който е получил сигнала, име, адрес и телефон за връзка с подателя  на сигнала, максимално подробно получената информация относно нарушението. Служителят веднага предава така оформения сигнал за регистрация в деловодна система на БАБХ „Е-документооборот „ , което по делото се установява ,че не е било извършено от подсъдимия ,който не е  оформил писмено сигнала по образец,  със изискуемата си информация  ,както и не го е предал за регистрация в деловодната система на БАБХ „Е-документооборот „.

                                           От   обективна  страна по делото за осъществяване  състава на престъплението по  чл. 282 ал.2 вр.   ал.1 вр. чл.26  ал.1 от НК  е необходимо да се установи по делото , че вследствие на нарушението   на служебните задължения   от страна на подсъдимия  или превишаването на  властта му ,в качеството  му    на длъжностно лице,  заемащо отговорно служебно поведение   са настъпили сочените от обвинението   значителни вредни последици,  като по настоящето дело обвинението сочи ,че същите са реално настъпили   по пункт 1 от обвинението или са  могли да настъпят немаловажни вредни последици  по пункт  2 от обвинението . В  този  смисъл по делото  следва да бъде установено   от обективна страна  наличие на изискуемата се причинно следствена връзка между извършено от  подсъдимия   нарушение   на служебни задължения или превишаване на власт  и  визираните от обвинението   настъпили по  първи пункт от обвинението  значителни вредни последици  или са  могли да настъпят немаловажни вредни последици  по пункт  2 от обвинението.                                               Настоящият съд намира ,че по делото  с оглед на неустановянето на извършено нарушение на служебни задължения или превишаване на права  от страна на подсъдимия  ,не е налице наличие на изискуемата се причинно следствена връзка  ,която да е довела   до соченото от  обвинението ощетяване на дружеството „И.“ ЕООД с 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 — литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, или общо имущество на стойност 20 924.40 лева /двадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/   ,както и  до  разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „И.“ ЕООД, за да се приеме  ,че вследствие на действията на подсъдимия са настъпили  така сочените имуществени  значителни вредни последици  ,  при което не се установява по делото наличие на този елемент от състава на престъплението , предмет на обвинението . По делото не са събрани доказателства сочещи ,че е било налице   уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази институция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите,  за да се приеме  ,че вследствие на действията на подсъдимия са настъпили  така сочените неимуществени  значителни вредни последици  , при което не се установява по делото наличие на този елемент от състава на престъплението , предмет на обвинението. Настоящият съд намира ,че по делото  с оглед на неустановянето на превишаване на права  от страна на подсъдимия  ,не е налице наличие на изискуемата се причинно следствена връзка  ,която да е довела   до соченото от  обвинението  , че са могли да настъпят немаловажни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД с 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази дирекция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите   . Установеното нарушение на служебни задължения относно  действията на подсъдимия , който не е  оформил писмено сигнала  на кмета на район Сердика по образец,  със изискуемата си информация  ,както и не го е предал за регистрация в деловодната система на БАБХ „Е-документооборот „ , съдът намира ,че не е довело  до реална  възможност да настъпят  сочените от обвинението немаловажни вредни последици - имуществени, изразяващи се в неправомерно ощетяване на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД с 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, както и уронване на авторитета на Областна дирекция по безопасност на храните - София град и създаване на недоверие у гражданите относно дейността на тази дирекция и законосъобразното упражняване правомощията на служителите   , тъй като при проверката е установено ,че действително на проверената газстанция находяща се в район Сердика  е имало складирани отработени мазнини , при което съдържанието на подадения сигнал е съответствало на  установеното ,и следователно действията на подсъдимия  са били обосновани с оглед на  наличие на действително постъпил сигнал  ,макар и неоформен по надлежния ред  .

                                 Освен неустановяване извършването на  престъплението  по чл.282  ал.2 вр. ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК от обективна страна  по делото от страна на подсъдимия   , то съдът намира , че същото  не е осъществено  и от субективна страна по внесеното обвинение   , доколкото по делото не се установява  нито наличие на пряк умисъл от страна  на подсъдимия  във връзка със съставомерните признаци на деянието , предмет на обвинителния акт , нито се установява наличието на специалната цел ,  с която следва да е извършено деянието.     По отношение на прекия умисъл ,който следва да  се установи по делото, съдът че същия не се установява, тъй като по делото не са опровергани обясненията на подсъдимия   по делото, че  същия  е разпоредил проверките  съгласно компетентността на ОБДХ , позовавайки се на европейското и българското законодателство.  Настоящата съдебна инстанция намира ,че по делото  не се установява да е налице „ специалната цел „ визирана от обвинението  , а  именно ,че деянието е извършено от подсъдимия   с цел  да набави облаги за дружеството „УОН“ ЕООД, изразяващи се в безвъзмездно придобиване на 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ и да причини вреди на дружеството „И.“ ЕООД, изразяващи се в 8180 литра отработено растително готварско на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ по пункт 1 от обвинението и  с цел да причини вреди на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД - имуществени, изразяващи се в 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД, тъй като по делото в хода на извършеното съдебно следствие  ,не са събрани    нито преки  ,нито косвени доказателства  за наличието на визираната от обвинението специална цел ,с която да  е извършено деянието от  страна  на подсъдимия    ,като в тази насока обвинението не  е доказано . Сочената цел  от обвинението , а именно подсъдимия да набави облаги за дружеството „УОН“ ЕООД, изразяващи се в безвъзмездно придобиване на 8180 литра отработено растително готварско олио на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ ,съдът намира  , че  не се установява  от  безспорно установеното по делото фактическо обстоятелство ,че през 2016г по проект за фритюрен мениджмънт в дружеството „УОН“ ЕООД , за период от 8 месеца е работил сина на подсъдимия – С.Г. , който е и приятел на управителя и собственика на фирмата – И.С.,  за  което свидетелства свидетеля И.С. ,което и подсъдимия потвърждава в обясненията си , доколкото сина на подсъдимия е бил пълнолетен и сам е можел да избира къде работи  , както и с  кого да се сприятелява , като следва да се посочи , че и комисията за конфликт на интереси ,не  е установила нарушение в тази насока въпреки , че е била сезирана от свидетелката М.К..   подсъдимия . Свидетелят С. сочи , че познава подсъдимия във връзка с работата си ,  като  по делото не са налице доказателства ,сочещи за наличие на други по близки отношения между двамата,  за  да се приеме ,че  с действията си подсъдимия е целял да набави облаги за дружеството „УОН“ ЕООД. Не са налице и доказателства ,че  подсъдимия  с действията си е целял  да причини вреди на дружеството „И.“ ЕООД, изразяващи се в 8180 литра отработено растително готварско на стойност 12 307.20 лева /дванадесет хиляди триста и седем лева и двадесет стотинки/ и 167 броя неупотребявани 60 - литрови празни бидони на стойност 8 617.20 лева /осем хиляди шестотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ по пункт 1 от обвинението  ,както и че е целял да причини вреди на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД - имуществени, изразяващи се в 30 тона отработено растително готварско олио на стойност 51 399.60 лева /петдесет и една хиляди триста деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ и неимуществени, изразяващи се разстройване на нормалната търговската дейност на дружеството „Б.Е.О.“ ЕООД ,доколкото по делото не е установено подсъдимия да има някаква връзка с тези две дружества , за  се приеме  ,че е целял именно  това ,  като  работата на сина му в конкурентна фирма в този период от време ,също сама по себе си неустановява  наличието на тази цел,  доколкото липсват доказателства в тази насока.

                                        По  второто обвинение  за извършено  престъпление по чл. 143 ал. 1  вр. с чл. 18 ал. 1 НК :

                                     Подсъдимият  с деянието си   не е   осъществил  от  обективна  и субективна страна състава на престъплението  по  143 ал. 1  вр. с чл. 18 ал. 1 НК , а  именно за това че :   На неустановена по делото дата в началото на месец октомври 2016г. в с. Враниловци, обл. Габрово, ул. „******, в телефонен разговор, направил опит да принуди М.И.К. — управител на дружеството „Ф.Б.“ ООД, да извърши нещо противно на волята й - да преустанови дейността в София на представляваното от нея дружество и да не извършва търговска дейност на територията на гр. София, като употребил заплашване и злоупотребил с властта си /афиширайки заеманата от него длъжност Директор на ОДБХ — София и изтъквайки правомощията, с които разполага като такъв, заявил, че дружеството„Ф.“ не трябва да  извършва дейност на територията на гр. София, в противен случай щял да затвори всички складове на дружеството, щял да изпрати всичките си подчинени инспектори да изхвърлят отзаведенията в София бидоните на„Ф.“ за събиране на отпадна мазнина и да направи така, че Ф.да не могат да оперират на терирорията на София/, като изпълнителното деяние е било довършено, но не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици на това престъпление, тъй като в крайна сметка М.К. не се подала на така упражнената принуда, а сигнализирала компетентните органи по надлежния ред за въпросния случай .

                                        Съдът намира , че по делото  не се установява от обективна страна подсъдимия да е извършил  действия по опит да принуди М.И.К. — управител на дружеството „Ф.Б.“ ООД, да извърши нещо противно на волята й - да преустанови дейността в София на представляваното от нея дружество и да не извършва търговска дейност на територията на гр. София,  с изречените от него думи в проведения с нея на инкриминирата дата и място , а именно  на неустановена по делото дата в началото на месец октомври 2016г. в с. Враниловци, обл. Габрово, ул. „******,  телефонен разговор . В тази насока следва да се отчете обстоятелството ,че разговора е проведен след  обаждане от страна на  свидетелката К. на подсъдимия , като   съдържанието на разговора и зададения й въпрос от страна на подсъдимия    на свидетелката  М.К. ,която в този момент се намирала в офиса си в село *****, Габровска област , е бил продиктуван от обстоятелството  ,че при извършената проверка на склада в ******е била намерена отпадъчна мазнина  с неясен произход и собственик,  като на бидоните е имало етиктети с надписи на управляваната от свидетелката  М.К. фирма  Ф.„. Тези обстоятелства са били известни на подсъдимия  , след като са му били съобщени  по телефона от извършилия проверката в склада ,служител на ОБДХ – София , а именно свидетеля В.. В този смисъл напълно логично е било отправеното  запитване от страна  на подсъдимия към  свидетелката  М.К. за  тези обстоятелства , а именно  установените по делото факти  на проведения разговор  при  който „     подсъдимия й казал „ М., тук имате един склад в ******където  сме конфискували стока „.Свидетелката К. му отвърнала , че те нямат склад в Нови искър, на което подсъдимия й  казал , „ Ами там са вашите съдове „  ,на  което свидетелката К.  му казала ,  че  „ те са голяма фирма и навсякъде имат съдове , имат   много обекти,  имат много хора, които го събират и предават на тях     .Подсъдимият й казал, че трябва да се видят и  да се разберат .Свидетелката К. му казала ,че няма какво да се разбират,  като те склад във въпросната база нямат „ . Следва да се посочи обстоятелството ,  че по делото от фактическа страна от показанията на свидетеля Д.  безспорно се установява  ,че  намерената отпадъчна мазнина е била закупена от фирмата     „ И.„  от „ Г.„ именно от свидетелката М.К. като управител на  последната фирма , и то  след като отпадъчната мазнина  се е намирала именно в този склад в Нови Искър,  като при закупуването мазнината вече е била в този склад, като и бидоните са били дадени по наем  на „ И.„  отново от същата фирма   „ Г.„ именно от свидетелката М.К., при което при проведения разговор  с подсъдимия свидетелката М.К. е била наясно  както с произхода на  стоката , за  която я е питал подсъдимия  , така и с нейния собственик , като същата се отнася и до бидоните . В този смисъл именно непълния  отговор от страна  свидетелката М.К., която е  разполагала с доста повече информация  по въпроса , който я е питал  подсъдимия , е  била причината същия след получаването  на отговора от нея    да   започне да се държи грубо с нея . Освен това е видно ,че именно след като  свидетелката К. го е  попитала в случая като какъв се обажда , като представител на фирма „ УОН „ , имайки предвид ,че сина му е служител в тази фирма или се обажда като директор на храните  ,то  тогава подсъдимият Г.  е станал доста агресивен и  е казал на свидетелката К.  да внимава  защото щял да изпрати  всичките си  200   инспектори  по  всички обекти в София и те щели да направят  така  ,че   да не вземат  мазнина от нито едно заведение , да им изхвърлят бидоните  , както и щял да конфискува всичките им камиончета и да забравят да се  занимават с тази дейност  в София, на което свидетелката К. му казала  да направи  каквото е необходимо , на което подсъдимия Г. й заявил  ,че  му предстои  пътуване в чужбина , празнуване на 50 годишнина , голямо парти и в момента  няма възможност да се занимава с тях , но като приключи партито и пътуването в чужбина , свидетелката К. да му се обади за да се разберат,  на което свидетелката К. му отвърнала , че няма какво да се разбират, при което съдът намира ,че вербалната агресия  със отправени заплашителни думи от страна на подсъдимия  към  свидетелката К., освен  че е била импулсивна реакция   , е била продиктувана именно от начина , по който свидетелката К. е отговорила  на зададения й въпрос за   конфискуваната стока в ******, а също и на отправения към него от свидетелката К.    въпрос за качеството , в което същия й се обажда. В този смисъл   съдът намира ,че   изречените от подсъдимия думи в проведения със свидетелката М.К.,  телефон разговор ,  преценени  в контекста на целия      проведен разговор , не са  целяли  н визираната от обвинението принуда , която следва да е била упражнена по отношение на  М.И.К.  като управител на дружеството „Ф.Б.“ ООД, а именно същата  да извърши нещо противно на волята й - да преустанови дейността в София на представляваното от нея дружество и да не извършва търговска дейност на територията на гр. София. Съдът намира ,че по делото не се установява да е налице и соченото от обвинението употребено   заплашване и злоупотреба с властта си от страна на подсъдимия , изразило се според обвинението в афиширане на  заеманата от него длъжност Директор на ОДБХ — София и изтъкване на  правомощията, с които разполага като такъв. Това е така , тъй като самата  свидетелка М.К.  , сочи  ,че тя  самата изрично го е попитала „   в случая като какъв се обажда , като представител на фирма „ УОН „ , имайки предвид ,че сина му е служител в тази фирма или се обажда като директор на храните  „, което свидетелства , че отсъства категорично афиширане  от страна на подсъдимия на  заеманата от него длъжност Директор на ОДБХ — София и изтъкване на  правомощията, с които разполага като такъв . Соченото от обвинението заплашване     , а именно  ,че          дружеството„Ф.“ не трябва да  извършва дейност на територията на гр. София, в противен случай щял да затвори всички складове на дружеството, щял да изпрати всичките си подчинени инспектори да изхвърлят от заведенията в София бидоните на„Ф.“ за събиране на отпадна мазнина и да направи така, че Ф.да не могат да оперират на терирорията на София  ,съдът намира ,че също  не е налице по делото .Това е така , тъй като  отправеното заплашване  следва да реално изпълнимо , а  по делото се установява , че  управляваното от свидетелка М.К.  дружество„Ф.“  ,не е имало склад в София , който подсъдимия с оглед на заеманата от него длъжност Директор на ОДБХ — София , да може да затвори. Другото сочено от обвинението  вербално заплашване   , а именно  че подсъдимия щял да изпрати всичките си подчинени инспектори да изхвърлят от заведенията в София бидоните на„Ф.“ за събиране на отпадна мазнина , също не е реално осъществимо  ,тъй като инспекторите на ОДБХ — София не разполагат с подобни правомощия . Другото сочено от обвинението  вербално заплашване   ,  а именно  подсъдимия  да направи така, че Ф.да не могат да оперират на терирорията на София  , според настоящия  съд не съдържа в себе си достатъчно конкретика  за евентуално извършване на предстоящи действия от страна на подсъдимия , за да може да се прецени същите дали биха могли да бъдат изпълнени. Следва да се посочи , че жалбата на свидетелка М.К.  ,видно от сигнал до ДАНС вх. № Ж -145 / 07.03.17г. на М.К. / л. 37 -39  от  том  ІІ на досъдебното производство /  , е била подадена  6 месеца след осъществяването на деянието , при което не може да се приеме  соченото от обвинението ,че   изпълнителното деяние е било довършено, но не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици на това престъпление, тъй като в крайна сметка М.К. не се подала на така упражнената принуда, а сигнализирала компетентните органи по надлежния ред за въпросния случай .

                                              Доводите на представителите  на държавното обвинение    в хода на съдебните прения  по делото ,че   обвинението е доказано по безспорен и категоричен начин след приобщаване по делото на всички  относими към предмета на  доказване гласни и  писмени доказателства , от които се установява безспорно съставомерност на инкриминираните  деяния по и по двата пункта от обвинението от обективна и от субективна страна ,  настоящия съд намира за  неоснователни,  тъй като  противно на доводите на прокурорите  ,както  събраните в хода на проведеното   съдебно следствие  гласни       доказателства ,  така и събраните писмени  доказателства  , не обуславят  правен извод за   съставомерност на инкриминираните   деяния изцяло  нито от  обективна , нито от субективна страна   , като подробни съображения в тази насока са изложени по – горе в мотивите на съда където са обсъдени всички елементи от съставите  на престъпленията      по чл.282 ал.2 вр. ал.1  вр. чл. 26 ал.1   от НК    ,както и по чл. 143 ал.1 вр. чл18 ал.1 от НК , за чието извършване е внесен обвинителен акт по делото срещу подсъдимия.  

                                   Доводите   на защитата с изключение на установеното  нарушение на служебни задължения от страна на подсъдимия   по  пункт 2 от обвинението за първото престъпление , за което са изложени подробни съображения  по – горе в мотивите на съда,   съдът намира за основателни , тъй като същите се базират на установената по делото фактическа обстановка и са  възприети от настоящата съдебна инстанция ,  като  подробни съображения  в тази насока са изложени  по – горе  в мотивите на съда. 

                                   При липсата на установяване  по делото на всички елементи от  съставите  на  двете престъпления  по чл.282 ал.2 вр. ал.1  вр. чл. 26 ал.1   от НК    ,както и по чл. 143 ал.1 вр. чл18 ал.1 от НК , то подсъдимия    на основание чл. 304 от НПК следва да  бъде признат за невиновен     и оправдан  по внесеното обвинение спрямо него за извършването на двете престъпления  .

                                             На основание чл. 190 ал.1  НПК с оглед изхода на    настоящето дело    направените по делото разноски в размер на  325  лв , следва да бъдат  оставени  за сметка на държавата .

                                          

                                        Поради    изложените съображения       съдът        постанови   присъдата  си .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    СЪДИЯ  :