Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. София,…………......г.

 

В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Наказателно отделение, V въззивен състав в открито съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                       

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИРОСЛАВА ТОДОРОВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   ВЕСЕЛИНА ВЪЛЕВА

                                                                                                    ДАЯНА ЦВЕТАНОВА      

 

при участието на секретаря Вера – Мария С. и прокурора Маргарита Немска, след като разгледа докладваното от мл. съдия Цветанова в.н.о.х.д. № 950/2011 г., въз основа на закона и доказателствата по делото намери следното:

 

Производството е по реда на глава ХХІ НПК

 

Образувано е по жалба на адвокат С.Р. – защитник на подсъдимия Ц.А.Ц., срещу присъда от 14.02.2011 г., постановена по н.о.х.д. № 5097/10 г., с която Софийски районен съд, НО, 15 състав е признал подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 201 от НК – за това, че на 31.01.2010 г. в гр. С., на пл. "В. З." *, в качеството му на длъжностно лице - комисионер в заложна къща, собственост на "Д.И." ООД, с управител Н.Х.У., присвоил чужди вещи: монета - турска лира, 22 карата, тегло 7.2 гр. на стойност - 288.00 (двеста осемдесет и осем) лева; монета - Наполеон, 21,60 карата, 6.43 гр. на стойност - 250, 77 (двеста и петдесет и 0.77) лева; гривна - гладка, овална, 5.7 гр.на стойност - 199,50 (сто деветдесет и девет и 0.50) лева; гривна - овална, с орнаменти, бели, 5.8 гр. на стойност - 203.00 (двеста и три) лева; гривна - плетена, 4.6 гр. на стойност - 161.00 (сто шестдесет и един) лева; гривна - плетка „Картие", 6.1 гр. на стойност - 213,50 (двеста и тринадесет) лева; гривна - дамска, широка, 27.5 гр. на стойност - 962,50 (деветстотин шестдесет и два и 0.50) лева; гривна - сглобяеми пластини, 11.2 гр.на стойност - 392.00 (триста деветдесет и два) лева;гривна - с кръстче и ключ, усукана, 1.3 гр. на стойност - 45,50 (четиридесет и пет и 0.50) лева, гривна - с плочица 1.3 гр. на стойност - 45,50 (четиридесет и пет и 0.50) лева; пръстен - тип халка мъжки с бял камък 13.4 гр. на стойност - 469.00 (четиристотин шестдесет и девет) лева; пръстен - мъжки 5.2 гр., с черно оцветяване на стойност - 182.00 (сто осемдесет и два) лева; пръстен – мъжки, с бяло злато отгоре  9 гр. на стойност - 315.00 (триста и петнадесет) лева; пръстен - халка диамантирана 6.1гр. на стойност  - 213,50 (двеста и тринадесет и 0.50) лева; халка мъжка гравирана 2.2 гр. на стойност - 77.00 (седемдесет и седем) лева; пръстен - мъжки, 3.2 гр., с малко камъче на стойност - 112.00 (сто и дванадесет) лева; пръстен -дамски, 4.3 гр. с прозрачен камък на стойност - 150,50 (сто и петдесет и 0.50) лева; пръстен - дамски, 3.8 гр. с 8 камъчета на стойност - 133.00 (сто тридесет и три) лева; пръстен - 4.9 гр., с украса листа, висок на стойност 171,50 (сто седемдесет и един и 0.50) лева; пръстен - 6.6 гр., правоъгълен дамски с рубин на стойност - 231.00 (двеста тридесет и един) лева; пръстен дамски, 3.5 гр., с бяло камъче и 6 малки на стойност - 122,50 (сто двадесет и два и 0.50) лева; ажурена халка 3 гр.на стойност - 105.00 (сто и пет) лева; пръстен - дамски, 3.9гр. с цветчета с камъчета на стойност - 136,50 (сто тридесет и шест и 0.50) лева; пръстен - дамски 1.7 гр. с цвете на стойност -59,50 (петдесет и девет и 0.50) лева; пръстен - дамски 1.6 гр. с орнамент тип листо на стойност - 56.00 (петдесет и шест) лева; пръстен - дамски 1.9 гр. с 6 камъчета на две дъги на стойност - 66,50 (шестдесет и шест и 0.50) лева; пръстен - дамски 2.6гр. с бяло злато на стойност - 91.00 (деветдесет и един) лева; пръстен - 4.1 гр. дамски с опал на стойност - 143,50 (сто четиридесет и три и 0.50) лева; пръстен - дамски с рубин 3 гр. на стойност - 105.00 (сто и пет) лева; пръстен - дамски с 4 камъчета 1.5 гр. на стойност - 52,50 (петдесет и два и 0.50) лева; пръстен - дамски 3.4 гр. с три камъчета на стойност - 119.00 (сто и деветнадесет) лева; халка гладка 3 гр. на стойност 105.00 (сто и пет) лева; дамска гладка халка 3.4гр. на стойност - 119.00 (сто и деветнадесет) лева; пръстен, дамски 4.7гр. сьс сърце с камъни на стойност - 164,50 (сто шестдесет) лева; пръстен - дамски 1 гр. с плетеница на стойност - 35.00 (тридесет и пет) лева; пръстен - дамски 2.Згр. с плетено сърце на стойност - 80,50 (осемдесет и 0.50) лева; пръстен - дамски с камък 1.2 гр. на стойност - 42.00 (четиридесет и два) лева; пръстен - дамски 1.7 гр. с 5 камъчета на стойност - 59,50 (петдесет и девет и 0.50) лева; пръстен - 3.4 гр. дамски с 2 камъка „маркиза" и много малки камъчета на стойност -119.00 (сто и деветнадесет) лева; пръстен - дамски 1.2 гр. тип ромбче с камък на стойност - 42.00 (четиридесет и два) лева; пръстен - 1.1 гр. тип осморка с камъчета на стойност - 38,50 (тридесет и осем и 0.50) лева; пръстен - 2гр. дамски 4 камъчета и две дъги разминати на стойност - 70.00 (седемдесет) лева; кръст 3.4 гр.с бяло разпятие на стойност - 119.00 (сто и деветнадесет) лева; медальон със синьо камъче - 1.9 гр. на стойност - 66,50 (шестдесет и шест и 0.50) лева; медальон 3.2 гр. гладък овален на стойност 112.00 (сто и дванадсест) лева; кръст гладък 2.1гр. на стойност - 73,50 (седемдесет и три и 0.50) лева; кръст с разпятие 1.9 гр. на стойност - 66,50 (шестдесет и шест и 0.50) лева; медальон „вяра, надежда, любов" 1 гр. на стойност - 35.00 (тридесет и пет) лева; медальон „жаба" 3.5гр. със зелен камък на стойност - 122,50 (сто двадесет и два и 0.50) лева; медальон зодия дева l.l гp. на стойност - 38.50 (тридесет и осем и 0.50) лева; медальон „Пеперуда" 1.3 гр. на стойност - 45,50 (четиридесет и пет и 0.50) лева; ланец - 8.3 гр. с бели и жълти елементи на стойност - 290,50 (двеста и деветдесет и 0.50) лева; синджир – Картие  4.4 гр. на стойност - 154.00 (сто петдесет и четири) лева; ланец плетка сърце 7.8 гр. на стойност - 273.00 (двеста седемдесет и три) лева; синджир гладък кръгъл 4 гр. на стойност - 140.00 (сто и четиридесет) лева; синджир с листенца 1.4гр. на стойност - 140.00 (сто и четиридесет) лева; тьнък синджир „Панцер" 2.4 гр. на стойност - 84.00 (осемдесет и четири) лева; ланче 3.1 гр. усукана плетка на стойност - 108,50 (сто и осем и 0.50) лева; синджир 6.1 гр. приплескана плетка на стойност - 213,50 (двеста и тринадесет и 0.50) лева; синджир - 4.2 гр. подобно на картие на стойност - 147.00 (сто четиридесет и седем) лева; синджир - 3.9 гр. обикновен „Анкър" на стойност - 136,50 (сто тридесет и шест и 0.50) лева; синджир с медальон детелина 2 гр. на стойност - 70.00 (седемдесет) лева; синджир - с кръст и зодия риби - 3.5гр. на стойност - 122,50 (сто двадесет и два и 0.50) лева; синджир - с четирилистна детелина 1.5гр. на стойност - 52,50 (петдесет и два и 0.50) лева; синджир - обикновен 3.1 гр. с висулка с бяло камъче на стойност -108,50 (сто и осем и 0.50) лева; синджир - ланец с кръст 12.8гр. на стойност  - 448.00 (четиристотин четиридесет и осем) лева; синджир - бяло злато с подкова 2.9 гр. на стойност - 101,50 (сто и един и 0.50) лева; 2 обици халки 2.3 гр. на стойност - 80,50 (осемдесет и 0.50) лева; 2 обици големи топчета 1.2гр. 42.00 (четиридесет и два) лева; две обици топчета малки 1.1 гр. на стойност - 38.50 (тридесет и осем и 0.50) лева; две обици с по 5 камъчета 1.5гр. на стойност - 52,50 (петдесет и два и 0,50) лева; две обици с по 1 бял камък 2.9гр. на стойност - 101,50 (сто и един и 0.50) лева; две обици -с плетка 2.3гр. на стойност - 80,50 (осемдесет и 0.50) лева; две обици треперушки 1.5гр. на стойност - 52.50 (петдесет и два и 0.50) лева; две обици касички с камъче l.l гp. на стойност - 38.50 (тридесет и осем и 0.50) лева; две обици с оранжев камък 1.7 гр. на стойност - 59,50 (петдесет и девет и 0.50) лева; 1 обица овална 1.5 гр. с бял метал на стойност — 52.50 (петдесет и два и 0.50) лева; 1 обица с камъче 0.7 гр. на стойност - 24,50 (двадесет и четири и 0.50) лева - общо 302.23 грама на обща стойност 10 639, 77 лева и чужди пари - сумата от 5 492,00 лева - всичко на обща стойност 16 131,77  лв., връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.2, ал.1 и ал.2, вр. с чл.36 от НК го е осъдил на „пробация" при следните пробационни мерки: 1). задължителна регистрация по настоящ адрес: гр.С., кв."Я.", бл.**, вх.*, ап.* два пъти седмично - за срок от 3 /три/ години; 2). задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години. Със същата присъда съдът е признал подсъдимия за виновен и в извършване на престъпление по чл. 326 от НК – за това, че на 01.02.2010 г. около 01, 30 ч. в гр. С., пл. „В. З." № *, в заложна къща, собственост на „Д.И." ООД, с управител Н.Х.У. предал по друг начин - чрез паник - бутон, свързан с ОДЧ -ОСОД - СДВР, заблуждаващи знаци за помощ - че е извършено нападение и при условията на  - чл. 55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.2, ал.1 и ал.2, вр. чл.36 от НК го е осъдил на „пробация” при следните пробационни мерки: 1). задължителна регистрация по настоящ адрес: гр.София, кв."Я.", бл.*, вх.*, ап.* два пъти седмично - за срок от 1 /една/ година; 2). задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На осн. чл. 23, ал.1 от НК съдът е групирал така наложените наказания като е наложил най - тежкото измежду тях - наказание „пробация" при следните пробационни мерки: 1). задължителна регистрация по настоящ адрес  два пъти седмично - за срок от 3 /три/ години и 2). задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години. На основание чл.59, ал.2 от НК е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан за периода от 02.02.2010 г. до 05.02.2010 г. На основание чл.45 от ЗЗД съдът е осъдил подсъдимия да заплати на „Д.И." ООД обезщетение за причинените му имуществени вреди в размер на 5492.00 лв. /пет хиляди четиристотин деведесет и два лева/. На основание чл.189, ал.3 НПК е осъдил подсъдимия да заплати по сметка на СРС държавна такса в размер 219,68 лв. върху уважения размер на гражданския иск, направените разноски по делото в размер на 60 лв., както и на основание чл.190, ал.2 НПК - държавна такса в размер на 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Доводите във въззивната жалба са за неправилност на присъдата поради явна несправедливост на наложеното наказание, изведени при твърдения, че при определянето му съдът не е съобразил обществената опасност на деянието и на дееца. При тези доводи се иска въззивната инстанция да измени присъдата в санкционната част като намали размера на наказанието.

С постановеното по реда на чл. 327 НПК определение, въззивният съдебен състав, извършвайки пълна служебна проверка, е приел, че за правилното решаване на делото не се налага провеждането на съдебно следствие в тази инстанция. До същия извод достигна и съдебният състав, разгледал делото.

В съдебно заседание пред въззивния съд защитникът на подсъдимия Ц. поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Представителят на СГП счита постановената присъда правилна и пледира за потвърждаването й.

Повереникът на гражданския ищец изразява становище, че присъдата е обоснована, правилна и законосъобразна и пледира за потвърждаването й.

Подсъдимият не се възползва от правото си да участва в съдебното заседание, за което е надлежно уведомен.

Въззивният съд, след като прецени изложените в жалбата доводи, становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалвания съдебен акт, намери за установено следното:

Производството пред първата инстанция е протекло по диференцираната процедура, уредена в глава ХХVІІ НПК. По реда на чл. 371, т. 2 НПК подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства за тях. Съдът е приел, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и е постановил определение по реда на чл. 372, ал. 4 НПК, с което е обявил, че ще ползва същото самопризнание при постановяване на присъдата.

С оглед естеството на диференцираната процедура в нейната разновидност по т. 2 на чл. 371 НПК първоинстанционният съд има правомощието да разгледа делото по този, а не по общия ред, само след като обосновано е преценил, че досъдебното производство е било проведено обективно, всестранно и пълно, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, че събраните в първата фаза на процеса доказателствени материали са достатъчни за разкриване на обективната истина, като по съдържание категорично подкрепят самопризнанието на подсъдимия, което е изразено пред съда недвусмислено и свободно при ясно разбиране на фактите на обвинението.  Следователно въззивният съд дължи проверка на първо място дали са били налице основания за провеждане на съкратено съдебно следствие и на законосъобразността на определението по чл. 372, ал. 4 НПК – дали действително самопризнанието на подсъдимия се явява подкрепено от събраните в досъдебното производство доказателства. При извършването на пълна служебна такава въззивният съд намери, че в досъдебното и в първоинстанционното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основание за връщане на делото на прокуратурата или за ново разглеждане от районния съд. На подсъдимия са разяснени правата и последиците от самопризнанието и той доброволно ги е приел и се е съгласил да не се събират доказателства за фактите в обвинителния акт. На следващо място, въззивният съд, след като извърши проверка на определението по чл. 372, ал. 4 НПК в контекста на събраните по делото материали, намира, че то е обосновано и законосъобразно. За правилното изясняване на обстоятелствата по делото, и за разкриването на обективната истина в пълнота не е било необходимо провеждането на съдебното следствие по общия ред. Събраните годни доказателства в досъдебното производство чрез гласните доказателствени средства - показанията на свидетелите Н.У., А.М., Д.Б., Н. Н., Н. Г., В.К., С.А., К.К., И.И. и П.Т.; писмените доказателства и доказателствени средства – допълнително споразумение към трудов договор №3/04.01.10 г., удостоверение за актуално състояние на „Д.И." ООД, заложни билети с кодове №2866Z, №2865Z, №2863Z, №2860Z, №2858Z, №2854Z, №2853Z, №2849Z, №2845Z, №2844Z, №2838Z, №2831Z, №2826Z, №2812Z, №2809Z, №2804Z, №2801Z, №2795Z, №2793Z, №2791Z, №2787Z, №2780Z, №2779Z, №2776Z, №2771Z, №2762Z, №2761Z, №2750Z, №2744Z, №2732Z, №2722Z, №2721Z, №2715Z, №2709Z, №2708Z, №2743Z, №2657Z, длъжностна характеристика на длъжността „комисионер заложна къща", справка за съдимост, разписка (л.96 от досъдебното производство) и Протокол за оглед на веществени доказателства, Протокол за оглед на местопроизшествие, Протоколи за доброволно предаване и способите за събиране и проверка на доказателства – заключението съдебно-оценителна експертиза, не съдържат противоречия, налагащи непосредствената им проверка от съда в хода на съдебното следствие. Проследени поотделно и в своята цялост, те съвкупно подкрепят направеното от подсъдимия самопризнание.

Предвид изложеното съдът е приел правилно фактическата обстановка, изнесена в обстоятелствената част на обвинителния акт и не са налице основания за внасяне на изменения или допълнения в същата, поради което въззивната инстанция я възприема, а тя е следната:

По силата на допълнително споразумение към трудов договор № 3/04.01.10 г., сключен с „Д.И." ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ч., ул."Х. С." №**, ЕИК по БУЛСТАТ: *********, представлявано от управителя му Н.У. подсъдимият Ц. заемал длъжността „комисионер заложна къща" в заложна къща, собственост на цитираното по - горе юридическо лице. Местонахождението на заложната къща, където Ц. изпълнявал трудовите си задължения, било в гр.С., пл.„В. З." № *. Съгласно  длъжностната си характеристика, подсъдимият Ц.Ц. следвало да предоставя парични заеми от името на заложната къща, обезпечени със залог върху движими вещи като злато, бижута, техника, мобилни телефони и лаптопи. От друга страна съобразно т.II /Основни отговорности, присъщи за длъжността/ от длъжностната му характеристика за длъжността, която заемал, подсъдимият следвало да не си позволява укриване или кражба на заложените в заложната къща вещи или парични средства. Подсъдимият Ц. носел и отговорност за възникнали липси в заложната къща. Тъй като имал нужда от пари, заради игра на хазарт, подсъдимият решил да вземе намиращите се в заложната къща движими вещи и пари, собственост на дружеството, като с оглед удостоверяване на липсата им - да инсценира грабеж. В изпълнение на тези си намерения, на 31.01.2010 г. в гр. С., на адреса на заложната къща, стопанисвана от „Д.И." ООД Ц. взел следните чужди вещи: монета - турска лира, 22 карата, тегло 7.2 гр.; монета - наполеон, 21,60 карата, 6.43 гр.; гривна - гладка, овална, 5.7 гр.; гривна - овална, с орнаменти, бели, 5.8гр.; гривна - плетена, 4.6гр.; гривна - плетка „Картие", 6.1гр.; гривна - дамска, широка, 27.5гр.; гривна -сглобяеми пластини, 11.2 гр.; гривна - с кръсче и ключ, усукана, 1.3гр.; гривна - с плочица 1.3 гр.; пръстен - тип халка мъжки с бял камък 13.4гр.; пръстен - мъжки 5.2гр., с черно оцветяване; пръстен - мъжки, с бяло злато отгоре 9гр.; пръстен -халка диамантирана 6.1гр.; халка мъжка гравирана 2.2гр.; пръстен - мъжки, 3.2гр., с малко камъче; пръстен - дамски, 4.3гр с прозрачен камък; пръстен - дамски, 3.8гр. с 8 камъчета; пръстен - 4.9гр., с украса листа; пръстен - 6.6 гр., правоъгълен дамски с рубин; пръстен - дамски, 3.5гр., с бяло камъче и 6 малки; ажурена халка 3 гр.; пръстен -дамски, 3.9гр. с цветчета с камъчета; пръстен - дамски 1.7гр. с цвете; пръстен - дамски 1.6гр. с орнамент тип листо; пръстен - дамски 1.9гр. с 6 камъчета на две дъги; пръстен -дамски 2.6гр. с бяло злато; пръстен - 4.1 гр. дамски с опал; пръстен - дамски с рубин Згр.; пръстен - дамски с 4 камъчета 1.5гр.; пръстен - дамски 3.4гр. с три камъчета; халка гладка 3 гр.; дамска гладка халка 3.4гр.; пръстен, дамски 4.7гр. със сърце с камъни; пръстен - дамски 1 гр. с плетеница; пръстен - дамски 2.Згр. с плетено сърце; пръстен -дамски с камък 1.2гр.; пръстен - дамски 1.7гр. с 5 камъчета; пръстен - 3.4 гр. дамски с 2 камъка „маркиза" и много малки камъчета; пръстен - дамски 1.2гр. тин ромбче с камък; пръстен - 1.1 гр.тип осморка с камъчета; пръстен - 2гр. дамски 4 камъчета и две дъги разминати; кръст 3.4 гр.с бяло разпятие; медальон със синьо камъче - 1.9гр.; медальон 3.2гр. гладък овален; кръст гладък 2.1гр.; кръст с разпятие 1.9гр.; медальон „вяра, надежда, любов" 1 гр.; медальон „жаба" 3.5гр. със зелен камък; медальон зодия дева 1.1 гp.; медальон „Пеперуда" 1.3гр.; ланец - 8.Згр. с бели и жълти елементи; синджир -Картие 4.4гр.; ланец плетка сърце 7.8гр.; синджир гладък кръгъл 4гр.; синджир с листенца 1.4гр.; тънък синджир „Панцер" 2.4гр.; ланче 3.1 гр. усукана плетка; синджир 6.1гр.  приплескана плетка;  синджир - 4.2гр.  подобно на картие;  синджир  -  3.9 гр. обикновен „Анкър"; синджир с медальон детелина 2 гр.; синджир - с кръст и зодия риби - 3.5гр.; синджир - с четирилистна детелина 1.5гр.; синджир - обикновен 3.1гр. с висулка с бяло камъче; синджир - ланец с кръст 12.8гр.; синджир - бяло злато с подкова 2.9гр.; 2 обици халки 2.3гр.; 2 обици големи топчета 1.2гр.; две обици топчета малки 1.1 гр.; две обици с по 5 камъчета 1.5гр.; две обеци с по 1 бял камък 2.9гр.; две обици -с плетка 2.3гр.; две обици треперушки 1.5гр.; две обици касички с камъче 1.1 гр.; две обици с оранжев камък 1.7гр.; 1 обица овална 1.5гр. с бял метал; 1 обица с камъче 0.7гр. или общо 302.23 грама на обща стойност 10 639, 77 лева, както и сумата от 5 492,00 лева, собственост на търговското дружество, при което работел. Подсъдимият скрил инкриминираните вещи и пари, за да ги изхарчи на хазарт, доколкото бил изгубил голяма сума пари. С цел да прикрие извършеното от него присвояване на чужди пари и вещи, подсъдимият помолил своята приятелка - св. Ася Георгиева Михайлова, да го завърже и да заключи входната врата и решетката на заложната къща. След известни увещания, св. Михайлова се съгласила и завързала подсъдимият Ц.. На 01.02.2010 г. около 01,30 ч. в гр. С., от адреса на пл. „В. З." *, в заложната кьща, собственост на „Д.И." ООД, с управител Н.У., подсъдимият натиснал паник-бутон, свързан с ОДЧ - ОСОД - СДВР като помолил за помощ, доколкото върху него в заложната къща е извършено нападение, при което той е завързан. На място дошли служители на СДВР, пред които по-късно подсъдимият признал реализираните от него престъпни деяния и тяхната цел.

При така установените факти първоинстанционният съд правилно е възприел, че подсъдимият е осъществил престъпление по чл. 201 НК.

От обективна страна на инкриминираната дата в качеството му на длъжностно лице -  комисионер в заложна къща, собственост на "Д.И." ООД, взел чужди вещи, поверени му да ги пази и управлява, укрил местонахождението им от собственика като се разпоредил с тях, с което подсъдимият ощетил патримониума на търговеца, тъй като вещите, за чието пазене е бил отговорен подсъдимият, са били изведени от него.

Районният съд правилно е приел, че подсъдимият е действал умишлено, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието - в интелектуален аспект е имал формирана в съзнанието представа за това, че присвояването на чуждо имущество, поверено му в съответното качество, е забранено от закона, както и че осъществяването на подобно поведение е наказуемо деяние, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици - съзнавал е, че с извършването на действията си ще причини вредоносния резултат, и от волева страна е искал настъпването на общественоопасните последици, които се изразяват в противозаконното фактическо преминаване на чуждото имущество от чуждия в неговия патримониум.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна и състава на престъплението по чл.326 НК. От обективна страна на инкриминираната дата в гр. С., пл. „В. З." № *, в заложна къща, собственост на „Д.И." ООД, подсъдимият предал чрез паник-бутон, свързан с ОДЧ - ОСОД - СДВР, заблуждаващи знаци за помощ във връзка с  извършено нападение. Първоинстанционният съд правилно е приел, че подсъдимият е действал умишлено, при форма на вината пряк умисъл.

Съдът намира, че присъдата е правилна и в нейната санкционна част.

Актуалната редакция на чл. 58 а НК е била приложима към датата на постановяване на присъдата. Предвид липсата на протест е безпредметно обсъждането на разрешението, възприето от районния съд за определяне на наказанието при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” НК, в контекста на това дали последната привилегия е била задължителна последица предвид уредения в чл. 2, ал. 2 НК принцип, или е следвало да намерят приложение новите правила по силата на препращането към тях от процесуалната норма на чл. 373, ал. 2 НПК, действаща към момента на провеждане на съкратеното съдебно следствие.

За извършеното от подсъдимия престъпление по чл.201 от НК законодателят е предвидил наказание до осем години лишаване от свобода и факултативно наказание конфискация до една втора от имуществото и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 НК, а за престъплението по чл.326 НК законодателят е предвидил наказание до две години лишаване от свобода. Това означава, че в настоящия случай, за да настъпи предвиденият в чл. 373, ал. 2 НПК привилегирован резултат от приложението на диференцираната съдебна процедура, наказанието и за двете престъпления следва да бъде определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” НК, като наказанието лишаване от свобода се замени с пробация. 

 При така определените рамки на индивидуализация на наказателната отговорност на подсъдимия районният съд внимателно е обсъдил всички относими обстоятелства за личността му и степента на обществената опасност на деянието и е наложил справедливо наказание за всяко от двете престъпления.

При индивидуализацията на наказанието за престъплението по чл.201 НК съдът правилно е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства възстановяването на част от вредите, изразеното съжаление и добросъвестното процесуално поведение. Признанието на фактите от страна на подсъдимия, предвид това, че обуславя приложение на привилегията на чл.55 НК не може да бъде възприето повторно като смекчаващо обстоятелство, като каквото неправилно го е възприел първоинстанционният съд. Като отегчаващи обстоятелства съвсем правилно е отчел проявената от страна на подсъдимия изключителната изобретателност, предварително продължително обмисляне и подготовка на ясен план за извършване на намисленото престъпление, намиране и продължително мотивиране на друго лице, което да подпомогне подсъдимия в прикриване на престъплението, както и лошите характеристични данни за подсъдимия / предишното осъждане, за което макар и да е настъпила реабилитация по право, свидетелства за личността на подсъдимия като я очертава в негативен аспект / като въззивният съд счита, че като отегчаващо обстоятелство следва да бъде отчетена и високата стойност на предмета на престъплението.  

При преценка за правилността на разрешението кои пробационни мерки да бъдат определени въззивният съд съобрази изложеното по-горе за личността на подсъдимия и като го оцени в контекста на потребността от поправянето и превъзпитаването на същия, намери за достатъчно определянето на двете задължителни мерки по чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК и при очевидния превес на отегчаващите отговорността обстоятелства намери за справедливо разрешение определянето на продължителността на задължителната регистрация по настоящ адрес и периодичните срещи с пробационен служител в максимален размер от три години. Правилно периодичността на първата от мерките е фиксирана на два пъти седмично при зачитане на обстоятелството, че подсъдимият не е личност с утвърдени престъпни навици и не се налага по-интензивното въздействие на тази мярка. 

Въззивният съд споделя като обоснована и преценката на районния съд, че с оглед естеството на престъплението по чл.326 НК и данните за личността на подсъдимия справедливо наказание се явява пробация при двете задължителни мерки по чл. 42а, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК с продължителност от една година.

На следващо място, районният съд законосъобразно е преценил, че са налице предпоставките на чл. 23, ал. 1 от НК да бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените на подсъдимия Ц. наказания по настоящото дело, а именно - „пробация" с приложение на пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години, тъй като всяко едно от деянията е било извършено преди да има влязла в сила присъда, за което и да е било от тях.

В заключение, след обобщаване на резултатите от извършената на основание чл. 314 НПК служебна проверка на присъдата, въззивната инстанция не констатира  основания за нейното изменение или отмяна, поради което прие, че следва да бъде изцяло потвърдена.

 

При тези мотиви и на основание чл. 334, ал.1, т.6 и чл. 338 НПК Софийски градски съд,

 

 

Р    Е    Ш    И   :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда от 14.02.2011 г., постановена по н.о.х.д. № 5097/10 г., с която Софийски районен съд, НО, 15 състав.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                                     2.