П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

    Година 2017                      №………..                   град С.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,               НО,  13 състав

 

На  шестнадесети януари                     две хиляди и седемнадесета година

 

В публично  заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА

 

                     

СЕКРЕТАР: А.А.

ПРОКУРОР:  ДОЙЧО ТАРЕВ

като разгледа докладваното от С Ъ Д И Я Т А ЙОРДАНОВА

НОХД №   4042 по описа за 2016 год.

И въз основа на закона и данните по делото

 

 

                                     П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия А.Х.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, ЕГН **********, с висше образование, женен, с постоянен и настоящ адрес:***, народен представител, неосъждан за това за ВИНОВЕН в това че:

I. На 01.05.2016г., за времето от около 16.10 часа до около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, при условията на продължавано престъпление - с две деяние, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, противозаконно пречил на органи на властта /полицаи от автопатрул при РУ на МВР - К./ да изпълнят задълженията си, както следва:

1.     На 01.05.2016г., около 16.10 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта /полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор С.П.П./ да изпълни задълженията си по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на движението, регламентирани в чл. 14, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 ЗМВР - Охранителната дейност е дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България. Дейността по ал. 1 се осъществява от полицейските органи съобразно компетентността им чрез патрулно-постова дейност; чл. 165, ал. 1, т. 13ДвП - Определени от министъра на вътрешните работи служби контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост; чл. 170, ал. 1-4 ЗДвП - Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава. Същите налагат и предвидените в този закон наказания. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнап със стоп-палка; чл. 206 ППЗДаП и чл. 207 ППЗДвП - Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на движението се осъществява от органите, определени в Закона за движението по пътищата. Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни форми. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка, а именно да спре М. и да му състави акт за установяване на административно нарушение за извършено от него нарушение на правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му /за извършена от А.М. маневра „тройно изпреварване“ на забранен за това участък/, като при подаден му сигнал за спиране със „стоп - палка“ от страна на С.П., М. не спрял, а вместо това демонстративно помахал с ръка и се отдалечил с по- висока скорост;

2.        На 01.05.2016г., около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта /полицай от автопатрул при РУ на МВР — К. - младши инспектор В.С.Г./ да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 84, ал. 1 ЗБЛД - Нарушенията се установяват с актове, съставени от компетентни длъжностни лица, упълномощени от ръководителите на ведомствата по ЧЛ. 1, АЛ. 2 от този закон, а именно да състави акт за установяване на административно нарушение на лицето Г.Р.Р., за извършено от Р. нарушение по чл. 6 Закона за българските лични документи, като действията му били насочени към възпрепятстване на младши инспектор В.С.Г. да състави акт - намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН, афиширал показно и заплашително положението си на народен представител, назидателно и на висок тон питал защо съставят актове на „неговите хора“, наредил на Р. да не подписва акта, вследствие на което Р. отказал да го подпише - Престъпление по чл. 270, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

На осн. Чл.270, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Х.М. наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение отлага по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.М., със снета по делото самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 01.05.2016г., около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - като демонстративно пристигнал на мястото на извършване на проверката и съставянето на АУАН, намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН и афиширал показно и заплашително положението си на народен представител, държал се с полицаите - св. В.С., св. С.П. и св. Ю.А. грубо, арогантно и цинично, назидателно ги питал защо съставят актове на „неговите хора“, с действията си демонстрирал неуважение към полицейските служители и незачитане на обществения ред, грубо и на висок тон има поискал отчет за цялостната дейност през дежурството, както и да му представят всички актове, които са съставили до момента, заплашил ги като им казал „Ще ви уволня и след три дена ще се видим цивилни“. Престъпление по чл. 325, ал.1 от НК.

 

На осн. Чл. 325, ал.1 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия А.  Х.М. от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „Глоба“ в размер на 3000/три хиляди/ лева.

 

На осн. Чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 223,27 лв, направени на досъдебното производство в полза на държавата и по сметка на МВР.

 

На осн. Чл.190, ал.2 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.М. да заплати 10 лв. за служебно издаване на два броя изпълнителни листове по делото.

 

 Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред Софийски Апелативен съд.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: