МОТИВИ   КЪМ   ПРИСЪДА   ПОСТАНОВЕНА   ПО  Н .О . Х . Д .  

                 № 4042 / 2016г. ,  ПО   ОПИСА НА  СГС , НО , 13  СЪСТАВ

 

               

         

                                                              

 

                    Софийска  градска  прокуратура е внесла пред   настоящия съд обвинителен акт срещу    А.  Х.М. за това ,  че  І.  На  01.05.2016г., за времето от около 16.10 часа до около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, при условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, противозаконно пречил на органи на властта /полицаи от автопатрул при РУ на МВР - К./ да изпълнят задълженията си, както следва: 1 .На 01.05.2016г., около 16.10 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта  /полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор С.П.П. / да изпълни задълженията си по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на Д.то, регламентирани в чл. 14, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 ЗМВР - Охранителната дейност е дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на Д.то по пътищата в Р.Б.. Дейността по ал. 1 се осъществява от полицейските органи съобразно компетентността им чрез патрулно-постова дейност; чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП - Определени от министъра на вътрешните работи служби контролират спазването на правилата за Д. от всички участници в Д.то и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост; чл. 170, ал. 1- 4 ЗДвП - Контролът по спазване на правилата за Д. и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава. Същите налагат и предвидените в този закон наказания. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка; чл. 206 ППЗДвП и чл. 207 ППЗДвП - Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на Д.то се осъществява от органите, определени в Закона за  Д.то по пътищата . Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни форми. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка, а именно да спре М. и да му състави акт за установяване на административно нарушение за извършено от него нарушение на правилата за Д. по пътищата, регламентирани в Закона за Д. по пътищата и Правилника за прилагането му / за извършена от А.М. маневра „тройно изпреварване“ на забранен за това участък /, като при подаден му сигнал за спиране със „стоп - палка“ от страна на С.П., М. не спрял, а вместо това демонстративно помахал с ръка и се отдалечил с по- висока скорост;  2. На 01.05.2016г„ около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта / полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор В.С.Г. / да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 84, ал. 1 ЗБЛД - Нарушенията се установяват с актове, съставени от компетентни длъжностни лица, упълномощени от ръководителите на ведомствата по  чл.  1,  ал.2  от този закон, а именно да състави акт за установяване на административно нарушение на лицето Г.Р.Р., за извършено от Р. нарушение по чл. 6 Закона за българските лични документи, като действията му били насочени към възпрепятстване на младши инспектор В.С.Г. да състави акт - намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН, афиширал показно и заплашително положението си на н.п., назидателно и на висок тон питал защо съставят актове на „неговите хора“, наредил на Р. да не подписва акта, вследствие на което Р. отказал да го подпише ,  престъпление по чл. 270, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК , както и  за това , че  ІІ    . На 01.05.2016г., около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - като демонстративно пристигнал на мястото на извършване на проверката и съставянето на АУАН, намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН и афиширал показно и заплашително положението си на н.п., държал се с полицаите - св. В.С., св. С.П. и св. Ю.А. грубо, арогантно и цинично, назидателно ги питал защо съставят актове на „неговите хора“, с действията си демонстрирал неуважение към полицейските служители и незачитане на обществения ред, грубо и на висок тон им поискал отчет за цялостната дейност през дежурството, както и да му представят всички актове, които са съставили до момента, заплашил ги като им казал „Ще ви уволня и след три дена ще се видим цивилни“ , престъпление по чл. 325, ал. 1 НК.

 

                              В съдебно заседание представителят на Софийска градска  прокуратура  подържа внесения обвинителен акт за извършени две  престъпления  от подсъдимия А.  Х.М., като с оглед на събраните по делото доказателства пледира за признаването  му    за виновен     в извършването на престъпление по  чл. 270, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК  , както и такова по  чл. 325, ал. 1 НК .  По отношение на наказанието   пледира да се наложи  предвиденото от закона наказание лишаване от свобода     за всяко едно от престъпленията в средния размер  предвиден в закона  за извършеното престъпление ,  а именно в размер на 1 година  лишаване от свобода  за престъплението  по  чл. 270, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК  , чието изпълнение   бъде отложено по реда на чл. 66 ал.1 от НК  за срок от 3 години , както и в размер на 1 година  лишаване от свобода   за престъплението  по   чл. 325, ал. 1 НК, чието изпълнение   бъде отложено по реда на чл. 66 ал.1 от НК  за срок от 3 години, а също и  да се наложи наказание  „ обществено порицание  „ .  Прокурорът пледира също за определяне на едно общо наказание  за двете престъпления  на осн. чл. 23 ал.1 от НК,  а именно 1 година  лишаване от свобода   , чието изпълнение   бъде отложено по реда на чл. 66 ал.1 от НК  за срок от 3 години, а също и   на осн. чл. 23 ал.2 от НК да се  присъедини наложеното  наказание  „ обществено порицание  „ ,както и пледира подсъдимия да бъде осъден на осн. чл.189 ал.3 от НПК да заплати направените по делото разноски  . 

                                   В съдебно заседание  упълномошеният  защитник     на подсъдимия А.  Х.М.  адв.     Л.   пледира   да бъде постановена оправдателна присъда по отношение на неговия    подзащитен, тъй като събраните  в хода на проведеното съдебно следствие доказателства не потвърждават тезата на обвинителната власт, че той е извършил деянията  , за които е обвинен .

                                     В съдебно заседание подсъдимият А.  Х.М. не  се признава за виновен   в извършването на деянията  , в които е обвинен. Подсъдимият А.  Х.М. дава   обяснения по обвинението , в които отрича  да е извършил инкриминираните  деяния  .  В последната си дума подсъдимият А.  Х.М.      сочи , че иска да бъде оневинен от обвиненията  , в които го обвинява прокуратурата.            

                                      Съдът като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните намира за установено следното от фактическа страна  :                                                  

                             Подсъдимият А.  Х.М. е  роден на *** ***   , ЕГН **********   ,българин, български гражданин,     женен, неосъждан, с висше   образование,   н.п.    , живущ ***.

                             С Решение № 1317 - НС / 10.10.2014г., на 10.10.2014г.,   Централната избирателна комисия обявила избраните народни представители в Ч. и Т. Н.С. на Р.Б.  , а именно  по изборни райони и кандидатски листи. Със същото решение подсъдимият А.Х.М. бил обявен за избран н.п. от Д.и.р. - К., от листата на политическа партия „Д. за П. и С.“. Подсъдимият А.Х.М. заемал длъжността н.п. в Ч. и Т. Н.С.  без прекъсване по време на целия  период , през който същото осъществявало дейността си   .

                      На 01.05.2016г.  за времето от  08 ,00 часа сутринта до 20,00 часа  вечерта  същия  ден свидетелите В.С.Г.  на длъжност младши инспектор в  РУ на МВР – К. , С.П.П. на длъжност младши инспектор  в РУ на МВР – К. и  Ю.Й.А. на длъжност младши автоконтрольор в РУ на МВР – К. , изпълнявали служебните си задължения по опазване на обществения ред, контрол на пътния трафик и осигуряване безопасност на Д.то по пътищата, в рамките на провеждаща се специализирана полицейска операция .  В рамките на провеждаща се специализирана полицейска операция  те били разположени  същия ден на  01.05.2016г за времето от  09 ,00 часа  до 12,00 часа и от 14,00 часа до 19,00 часа на кръстовището на ул. „Ц.Ш.“ и ул. „И.“ в град  К.. В рамките на утвърдения план от Началника на РУ - К. същите работели  по пътен контрол и проверка на документи  за самоличност  на лицата возещи се в автомобилите. Специализирана полицейска операция се отнасяла до  контрол на транспортните средства превозващи едър рогат добитък  на територията  обслужвана от  РУ  К. ,както и   по линия „ акцизни стоки „ на територията  обслужвана от  РУ  К.. Тримата свидетели В.С.Г.  , С.П.П. и  Ю.Й.А. в качеството им на полицейските служители  , изпълняващи  длъжността си,  били облечени с полицейски униформи ,както и  носели светлоотразителни жилетки с надпис „Полиция“. Свидетелят Ю.Й.А. носел на себе и бадж , на който имало неговото име  ,  номер и снимка . Тримата свидетели се намирали на посоченото място  заедно с служебният им автомобил с ДК № СА ******, който    бил с отличителни полицейски знаци и надписи. Посоченият служебен автомобил бил паркиран на около 2 -3 метра от пътното платно  и се виждал  от пътя . На 01.05.2016г. около 16,10  часа  подсъдимият А.Х.М., който по това време бил  н.п. в 43-то Н.С. от парламентарната група на ДПС управлявал  лек автомобил „Мерцедес MJI 230“ с per. № ****** в посока към град  К., обл. С., идвайки откъм град  С.. Подсъдимият се връщал от състоял се ромски турнир в град С. ,  в който участие бил взел и неговия собствен футболен отбор „ С.С. „ ,претърпявайки загуба след провел се футболен мач  с  друг футболен отбор,  и което футболно поражение било  нервирало подсъдимия  . Подсъдимият управлявал лек автомобил „Мерцедес MJI 230“ с per. № ****** ,като до него в колата на предната седалка седял свидетеля  Ю.И.С.  на ** години  , а отзад в автомобила седяли  свидетелите Б.Р.Ю. и Д.З.Д. .Задните стъкла на автомобила били затъмнени ,при което седящите отзад свидетели  Б.Р.Ю. и Д.З.Д.  не се виждали отвън. В  посоченото време навлизайки в град  К. в посока към град С. , подсъдимият М. извършил маневра   изпреварване  изпреварвайки три  автомобила  ,който  се  движели  един след друг последователно  в колона в  посока С. . Изпреварването на трите автомобила подсъдимият М. извършил на  забранен за това участък,  където имало пътна маркировка   „ единична   непрекъсната линия  „ и  било забранено изпреварването . Извършената маневра от подсъдимия  М. , която била в  нарушение на правилата за Д. по пътищата била забелязана от тримата полицейски служители  - свидетелите В.С.Г.  , С.П.П. и  Ю.Й.А. , при което  свидетелят С.П.П. подал на  подсъдимия М. сигнал да спре управлявания от  него лек автомобил  посредством светлоотразителна стоп-палка  с цел да спре водача на  автомобила и да му бъде  съставен акт за установяване на административно нарушение.  Подсъдимият М. възприел подадения му сигнал  да спре управлявания от него лек автомобил , но   неизпълнявайки подадения му сигнал  да спре, той помахал с ръка на полицейските служители когато се изравнил с тях  и продължил  да управлява лекия автомобил , като  след  преминаването     покрай полицейските служители леко увеличил скоростта на Д. на автомобила.  При  приближаването на лекия автомобил към  тримата полицейски служители и при преминаването покрай тях ,същите забелязали ,че отпред в автомобила се возят две лица ,а именно водача  на автомобила бил мъж  на видима възраст около 50 -56 години с прошарена коса , а пътника  до него в  автомобила бил по младо момче на видима възраст около 30 -35 години с черна коса . Управляваният от подсъдимия лек автомобил бил със затъмнени задни стъкла , което препятствало възможността  полицейските служители  да видят дали отзад в автомобила  на задните седалки пътуват и други пътници , освен  забелязаните от тях  водач на автомобила и пътника до него.   За извършеното нарушение свидетелят С.П.П. се обадил  по телефона  на дежурния  в районното и му продиктувал номера на автомобила , при което след направена справка в системата на полицията се установило ,че автомобила не се издирва и е собственост на фирма . Тримата свидетели В.С.Г.  , С.П.П. и  Ю.Й.А. продължили да изпълняват служебните си задължения на същото място.  Същите коментирали помежду си ,  знаейки  от колеги ,че автомобила с посочения номер , който не е спрял на подадения му сигнал със стоп палката се управлява от народния представител А.М. известен с прозвището „ Б.С. „ , който често пътувал в тоя район.

                       След около 10  -15 минути, намирайки се на  същото място, свидетелят  В.С.Г.  спрял  за проверка лек автомобил - микробус„Форд Транзит“ с peг. № *******, който се движел в същата посока на Д., както управляваният от  подсъдимия М. лек автомобил.Микробусът се управлявал от свидетеля Г.С. . В  микробуса пътували седем – осем лица ,включително с шофьора, сред които били свидетелите Д.З.Д. Т.И., З.В.  и  Г.Р.Р.  .  Пътуващите в микробуса лица били част от  притежавания от подсъдимия ромски футболен отбор „ С.С. „  , като същите се връщали от  провелия се в град С. ромски футболен турнир  след претърпяна загуба на провел се  футболен мач  с  друг футболен отбор. Свидетелят  В.С.Г.  проверил документите на водача на автомобила – свидетеля Г.С.  се , които били редовни , след което свидетелят  В.С.Г.   заедно със свидетеля С.П.П. предприели мерки да установят самоличността на лицата возещи се в автомобила ,при  което полицейските служители  поискали от пътуващите в автомобила да представят документите си за самоличност, с оглед извършване на проверка. При извършената проверка всички лица без едно от тях представили  документ за самоличност. Лицето , което  не разполагало с документ за самоличност , а именно свидетеля Г.Р.Р.  било поканено от свидетеля  В.С.Г.  да слезе от микробуса и отиде  до патрулния служебен автомобил  където да си каже имената и  ЕГН за  да му бъде извършена справка , както и да му бъде съставен акт за установяване на административна нарушение  по чл . 6 от ЗБЛД.  Останалите лица пътуващи в микробуса след като  чули отправената покана до лицето без документ за самоличност да слезе от микробуса , също излезли от  микробуса и започнали да говорят помежду си на ромски език, който бил неразбираем за полицейските служители . Лицето без документ за самоличност -  свидетеля Г.Р.Р. последвало свидетеля  В.С.Г.  до служебния автомобил и там продиктувало своите имена и ЕГН. Там  свидетелят С.П.П. се обадил на дежурния по телефона  и продиктувал съобщените му лични данни и описание на същото  ,след което след направена справка лицето  било   установено като Г.Р.Р..Тогава  свидетелят В.Г.  обяснил на свидетеля Г.Р.  ,че ще му бъде  съставен  акт за административно нарушение за това ,че не носи документ за самоличност , след което свидетелят В.Г.   седнал в намираща се близо до служебния автомобил беседка и започнал да  съставя акт за установяване на административно нарушение за извършено от свидетеля Р. административно нарушение по чл. 6 от Закона за българските лични документи. След като разбрали, че ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на свидетеля  Р., останалите лица, които пътували в спрения за проверка автомобил, започнали да говорят по телефоните си . Едно от лицата се обадило по мобилния телефон на  подсъдимия А.М. и го уведомило, че полицаите съставят акт на свидетеля Р.. Докато още говорел, той подал телефона на  свидетеля В.Г. и му казал да вземе телефона и да говори с „шефа“. Свидетелят  Г. отказал да говори по телефона с думите „ С никой няма  да говоря , аз си имам началник  и ако има нещо той ще ми  се обади , за да ми каже какво ще правим „ .Свидетелят  Г. попитал  също  кой е шефа , на  което не му било цитирано име , а му било  казано от лицето , което му подало телефона  „ като се върне шефа , ще видите какво ще стане с вас „Свидетелят  Г. попитал това лице , какво ще стане , но не последвал отговор, при което  свидетелят  Г. продължил да съставя акта .

                    В този момент  подсъдимият А.М. *** с управлявания от него автомобил и се намирал в района на град Д.Б.. След като бил уведомен по телефона за случващото се, подсъдимия  М. веднага обърнал посоката си на Д. и се насочил обратно към град К., към мястото, където полицаите съставяли акт на  свидетеля Р.. Междувременно  около 16,20 часа  подсъдимият се обадил  от  своя мобилен телефон с номер ****** на мобилния  телефон с номер ****** на Началника на РУ - К. – свидетеля В.П. и му казал , че в момента е в град Д.Б. и пътува от град С. към град С.. Двамата се познавали от много години ,тъй като били от един и същи град и  живеели на една и съща улица . Подсъдимият попитал  свидетеля П.  какво прави , на  което последния му обяснил, че предвид на това ,  че е голям християнски празник и е християнин , е нормално да празнува ,тъй като е Великден. Тогава подсъдимият обяснил   на свидетеля П. ***  ,където  е имало футболен ромски турнир , и че ромския футболен отбор пътува след него си  и на входа на град К. с посока от град Белово  микробус с футболистите от футболния отбор на ромите от С. е спрян от автопатрул  на РУ - К. . Подсъдимият обяснил   също  на свидетеля П. ,  че  единия от футболистите е без лична карта и неговите служители в момента започват  да му съставят акт за установяване на административно нарушение .Свидетелят П.   обяснил на  подсъдимия ,че служителите са там и си вършат работата , на   което подсъдимият му отвърнал , че се връща на мястото  на проверката . Свидетелят П. помолил  подсъдимия М. да  не го прави , да продължи  пътя си до С. и да не нарушава обществения ред, но  подсъдимият  М.  не го послушал свидетеля П. и затворил телефона ,прекъсвайки разговора . На тези думи и действия на подсъдимия ,   свидетелят П. веднага  се обадил по  мобилния телефон на свидетеля Ю.А.   и го предупредил ,че  народният представител А.М. отива на мястото на проверката и  че поведението на служителите  следва да бъде  съобразено със закона и Етичния кодекс на поведение  на служителите на МВР.Свидетелят А. съобщил  това на свидетеля Г.. Малко след това подсъдимият А.М. пристигнал при полицейските служители на мястото  където  се извършвала проверката на  спрения  микробус. Подсъдимият спрял управлявания от него лек автомобил „Мерцедес MJI 230“ с per. № ****** пред  спрения микробус   . В този момент свидетелят  В.Г.    след като  бил приключил с написването на   акта ,го  предявявал за подпис на свидетеля Р. , който  до този момент стоял  пред  полицейските служители и не създавал  никакви проблеми.   Тогава подсъдимият А.М. слязъл от управлявания от него автомобил  и се приближил се  до  полицейските служители - тримата свидетели В.Г. , С.П. и Ю.А. . Същите забелязали ,че подсъдимия М. е същото лице , което е управлявало лекия автомобил, който   преди това   е минал покрай тях и неспирайки  на подадения му сигнал със стоп палка им е помахал с ръка. От автомобила слязъл  и пътуващия в него свидетел  Б.Р.Ю.  , който също отишъл заедно с подсъдимия при полицейските служители.  Със слизането си от автомобила подсъдимият се представил с името си А.М.  като д. от Н.С. . Подсъдимият  извадил  картата си на н.п. и започнал да я размахва  постояно пред полицаите, афиширайки показно и демонстративно  пред тях качеството си на н.п..  Подсъдимият М.  назидателно и на висок тон  се обърнал към полицейските служители , като започнал да ги пита и да им  иска обяснение защо съставят актове на „неговите хора“.  Подсъдимият казал също на   полицейските служители да не съставят акт на свидетеля  Р. . Полицейските служители  обяснили на  подсъдимия  ,  че  свидетеля Р. не  носи документ за самоличност и  затова му е  съставен  акт .  Подсъдимият М.   казал също на полицейските служители  „ Защо само  на ромите пишете актове , нямате право да ги спирате , какво правите тука сега , защо спирате автомобили „. Подсъдимият  на два пъти ходил да чете написаното на баджа на свидетеля А..  Свидетелят  Б.Р.Ю. се обърнало към полицаите с думите „ На  мен нищо не  може да ми направите ,а  да видя  какво ще ми направите сега и аз нямам лична карта „.  Подсъдимият  М.  със заповеден тон наредил на свидетеля Р. да не подписва    акта . В резултат на думите на  подсъдимия М. , свидетеля Р. отказал да  подпише съставения му акт за административно нарушение  . Това обстоятелство било удостоверено  с подписа на свидетеля Ю.А. . Размахвайки картата си на н.п.,  подсъдимият  А.М. на няколко пъти изпускал картата и личните си  документи си на земята, след което ги събирал, говорел  завалено с  малко несвързани изречения и лъхал на алкохол. Полицейските служители имали съмнение ,че подсъдимия е употребил алкохол, но не извършили проверка  за употреба на алкохол на  същия , тъй като  при наличие на 10 човека около подсъдимия , в сравнение с тях , които били само трима ,    същите преценили ,че има опасност ситуацията да ескалира.  Полицейските служители  попитали също подсъдимия защо  не е спрял на подадената стоп палка , на  което същия отвърнал , че  въобще не е  минавал оттук. Подсъдимият разпоредил също на останалите лица от микробуса ,които били около тях  да снимат полицейските служители с телефоните си  и същите го послушали .  –Свидетелят А. също направил запис със своя телефон.Лицата се опитали  да снимат баджа на свидетеля А. , на което последния се отлепил баджа и  си го сложил в джоба . Подсъдимият  казал , че е  н.п. и поискал    от полицейските  служители грубо и на висок тон отчет за цялостната дейност  по време на  дежурството, а именно какво са извършили , както и  поискал също  да му предоставят всички съставени от тях актове. Полицейските служители  му обяснили, че има  законоустановен ред  ,по който може да изиска  тяхната дейност по служебен път. Подсъдимият М. отново се обадил по телефона на Началника на РУ – К. –свидетеля  В.П., като му заявил, че е констатирал нарушения , извършени от служителите на  РУ – К. . Подсъдимият казал  на свидетеля П. ,че  служителя Ю.А.  си е свалил полицейската  значка, като подсъдимия многократно повтарял името А. и цитирал някакви цифри . Подсъдимият казал  също  на свидетеля П. ,че  служителите  отказват да му дадат информация  за цялостната си служебна дейност през деня .Свидетелят П. му обяснил  ,че като н.п.  по презумция би следвало да е наясно , че когато иска информация следва да  е  по реда по Закона  за достъп до обществена информация  ,където има специална процедура . Свидетелят П. помолил подсъдимия използвайки думите „ Моля Ви  се не нарушавайте обществения ред  „ ,  на което подсъдимия му отвърнал с думите  Няма какво да ми се молиш“ и затворил телефона  прекъсвайки разговора .     Тогава тръгвайки си  от мястото на проверката , подсъдимият   отправил със заплашителен тон заплаха към полицейските служители, като им казал, че „ще ги уволни и след три дни ще се видят вече цивилни“. Малко след това подсъдимият  М. си тръгнал, управлявайки автомобила, с който бил дошъл. Подсъдимият бил  последван и от лицата, които били спрени за проверка.

                         След около 15 минути след проведения разговор с подсъдимия , на свидетеля П.   по мобилния му телефон се обадил свидетеля Ю.А. и му докладвал ,че всичко е приключило ,и че подсъдимия М. и останалите хора  са потеглили в посока С..   След това  същия ден  свидетеля П. имал още няколко позвънявания от мобилния телефон на подсъдимия  ,но свидетеля П.  виждайки изписания номер на  телефона на подсъдимия не вдигал   своя телефон . Около 18 часа  същия      ден свидетелят  П.  получил  СМС написан с латински букви    изпратен от  номера на мобилния телефон на  подсъдимия    . В СМС –а било написано „ В. , чух се с г- н К. и се разбрахме  да се видим  в понеделник , за да  му представя  снимковия материал  с твоите служители  как си скриха отличителните  знаци пред мен. Искам първо  да се видя с теб , защото мен ме интересува отношението  с теб , а за другите не ме е грижа, но той по моите констатации иска уволнение  на тези служители и неговото ръководство , обади ми   се ”. На другата сутрин свидетелят П. имал отново  две – три позвънявания от    номера на мобилния телефон на  подсъдимия    ,  на които свидетеля П. отново не вдигнал телефона си .Около 08,43 часа сутринта  свидетелят П. получил нов СМС написан на латински език от   изпратен от  номера на мобилния телефон на  подсъдимия     със следния текст : „ В. , не знам защо  не ми вдигаш телефона , но ако имаш желание  да се видим и да оставим  вчерашния случай  , да обсъдим вчерашния случай  , за да знам  какво да правя  , за мен е важно с теб да се разбера  за другите не ме е грижа „. От този момент свидетелят П. блокирал номера на мобилния телефон на  подсъдимия   за да не може да му се обажда и оттогава не бил провеждал  никакви разговори с подсъдимия .

                            След изтичане на дежурството същия ден на 01.05.16г , свидетеля  С.П.П.  изготвил  до Началника на РУ – К. две Докладни записки , а именно   Докладна записка    рег. № 1184 р -3605 / 03.05.16г.  относно неподчинение  на лек автомобил Мерцедес MJI 230“ с peг. № ******   и Докладна записка  рег. № 1184 р -3606 / 03.05.16г.  относно  проверка на МПС и лицата в него . В същите свидетелят П. изложил обстоятелствата по случилото се , като и двете били изведени  деловодно на датата 03.05.16 .г поради наличието на почивни дни.

                                  Съгласно заключението на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /  Обектът на експертизата - DVD-R, марка „ерго", 16Х 4.7GB, с изписан на него надпис от черен флумастер „Запис от 01.05.2016г.” съдържа 1 /един/ брой видеофайл е наименование ,,VID_20160501_163719.3gp”. Същият е записан във формат 3GP, цветен, със звук, резолюция 1920x1088 пиксела, кадрова честота З0к./сек. и обща продължителност  00:06:29ч.В кадър не се наблюдават данни за дата и часово време. От наименованието на файла, което е записано във формат VID_ГГГГММДД_ЧЧММСС, може да се достигне до заключение , че е регистриран на 01.05.2016г. в 16:37:19 ч.Видеофайлът е  цифров  презапис. Не се установиха следи от манипулация / намеса върху записаната информация.Прегледът на файловете бе извършен с професионален видеоредактор  и специализирани криминалистически програмни продукти за видеообработка  Avid Media Composer/dTective .Установено бе, че в рамките на записаният  интервал от време в кадър се наблюдава размяна на реплики между униформени и цивилни  лица от мъжки пол.От лицата и техните действия бяха извлечени снимкови кадри, представени в приложение, подредени в хронологичен ред. Извлечените изображения на лицата съдържат достатъчен брой общи и частни идентификационни признаци и са годни за провеждане на сравнително лицево - идентификационно изследване.При проведеното сравнително изследване със извлечени от ИИС „Справки” /АИС „БДС”  снимки-  сравнителен материал, се достигна до идентификационно заключение, че на видеофайл с наименование  VlD_20160501_163719.3gp” са заснети следните лица : А.Х.М. с ЕГН ********** ; С.П.П. с ЕГН ********** ; В.С.Г. с ЕГН **********.Останалите лица, посочени в задачите на постановлението    не се наблюдават на видеозаписа .При прослушване и анализ на предоставения   за изследване видеозапис - обект на експертизата, се установи, че на места звуковият съпровод е  с ниво, съизмеримо с фоновия шум от преминаващи превозни средства като разбираемостта в тези места е изключително ниска. Полезният сигнал е допълнително влошен от отдалечеността на звукозаписващата  техника от някои от участниците в разговора. Наличието на допълнителен фонов шум, отдалечеността на участниците в разговора от звукозаписващата  техника, както и това, че през по-голямата част от времето те говорят едновременно, затрудняват определянето на точния брой на лицата, участващи в разговора, както и да се установи с категоричност коя реплика на кой точно участник в разговора принадлежи. Затова в раздела “Текст на звуковия съпровод” репликите, които не могат да бъдат определени на кое от говорещите лица принадлежат, са обозначени с един и същ символ, а именно с “М:”.Поради така изложените причини не е възможно и цялостно разчитане на записания разговор и снемането на съдържанието му на хартиен носител.

                            Изложената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни и писмени  доказателства и доказателствени средства , а също и веществено доказателство : показанията на свидетеля  В.С.Г.  дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  и тези  на досъдебното производство / на л.   9 -12 от том 2 на досъдебно производство /  , приобщени към доказателствения  материал чрез тяхното прочитане  по реда на чл. 281  ал.4  вр. ал.1 т. 2  от НПК в прочетената им част   , показанията на свидетеля  С.П.П. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  , показанията на свидетеля    Ю.  Й.  А. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  , показанията на свидетеля  В.Н.П. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  , показанията на свидетеля   Г.А.Е. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  , показанията на свидетеля   К.  С.  П. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  и тези  на досъдебното производство / на л.   6  от том 3  на досъдебно производство /  , приобщени към доказателствения  материал чрез тяхното прочитане  по реда на чл. 281  ал.4  вр. ал.1 т. 2  от НПК в прочетената им част , отчасти от показанията на свидетеля    Г.Я.С. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  и тези  на досъдебното производство  от  08.08.16г . /  / на л.   9, 10  и 11  от том 3  на досъдебно производство /  , приобщени към доказателствения  материал чрез тяхното прочитане  по реда на чл. 281  ал.4  вр. ал.1 т. 1  от НПК в прочетената им част , показанията на свидетелката     Т.Б.М. а дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия  съд,  отчасти от показанията на свидетеля     Ю.И.С. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  и тези  на досъдебното производство  от 20.07.16г /  на л.    25 -27 от том  2  на досъдебно производство /  , приобщени към доказателствения  материал чрез тяхното прочитане  по реда на чл. 281  ал.4  вр. ал.1 т. 1  от НПК в прочетената им част, отчасти от показанията на свидетеля     Б.Р.Ю. дадени  в съдебно заседание на 21.11.16г.  пред настоящия съд , отчасти от показанията на свидетеля      Д.З.Д. дадени  в съдебно заседание на 21.11.16г.  , пред настоящия съд отчасти от показанията на свидетеля      Т. С.И. дадени  в съдебно заседание на 21.11.16г.  пред настоящия съд , отчасти от показанията на свидетеля      З.А.В.  дадени  в съдебно заседание на 21.11.16г.  пред настоящия съд ,  отчасти от показанията на свидетеля      Г.Р.Р. дадени  в съдебно заседание на 16.01.17г.  пред настоящия съд ,  от показанията на свидетеля     А.Я.А. дадени  в съдебно заседание на 16.01.17г.  пред настоящия съд , Справка от Виваком.относно мобилен номер № ******  рег. № С 11309 /13.07.16г ./  на л. 2 от папка  № 1   от досъдебно производство /   , копие на длъжностна характеристика  рег. № У  -53249 /17.05.13г. на длъжността „ Полицай – Старши Полицай „   - водач на  патрулен автомобил  в група  / звено „ Охрана  на обществения ред „ , сектор / група  / звено  „ Охранителна полиция  „ / РУП , УП / в ОДМВР / на  л. 4 - 6 от папка  № 1   от досъдебно производство / , кадрова справка  на  свидетеля  В.С.Г. рег. № 517 р -11670 / 04.07.16г   ./  на л. 7 от папка  № 1   от досъдебно производство / ,      , копие на длъжностна характеристика  рег. № У  -52915 /17.05.13г. на длъжността   „Младши автоконтрольор „ ІІ – І степен -  в група  / звено „  Пътен контрол  на „ , сектор / група  / звено  „ Охранителна полиция  „ / РУП , УП /  при   ОДМВР / на  л. 8 – 11  от папка  № 1   от досъдебно производство /  ,  кадрова справка  на  свидетеля  С.П.П. рег. № 517 р -11671 / 04.07.16г   ./  на л. 12 от папка  № 1   от досъдебно производство /  ,  копие на длъжностна характеристика  рег. № У  - 53247 /17.05.13г. на длъжността „ Полицай – Старши Полицай „   в група  / звено „ Охрана  на обществения ред „ , сектор / група  / звено  „ Охранителна полиция  „ / РУП , УП / в ОДМВР / на  л. 13 - 15 от папка  № 1   от досъдебно производство / , кадрова справка  на  свидетеля  Ю.  Й.  А. рег. № 517 р -   11672 / 04.07.16г./  на л. 16 от папка  № 1   от досъдебно производство /  ,  Писмо  на Началник сектор  „ Пътна полиция „ при  ОДМВР   С. рег. №  120400 - 8047/ 12.07.16г./  на л. 19  от папка  № 1   от досъдебно производство /  , Писмо  на Началник  РУ – К. рег. №  118400 - 1201/ 11.07.16г./  на л. 21  от папка  № 1   от досъдебно производство /    ,   Разпореждане на Зам.- Директор  на  ОДМВР – С.  рег. № 517 р -   7432 / 20.04.16г./  на л. 22  от папка  № 1   от досъдебно производство /     , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция за контрол  на транспортните средства  превозващи едър рогат добитък  на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3347 / 20.04.16г./  на л. 23 -25  от папка  № 1   от досъдебно производство / , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция по линия „ Акцизни стоки     на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3506 / 26.04.16г./  на л. 26 -29  от папка  № 1   от досъдебно производство /     ,  Ежедневна разстановка  и почасови графици на силите и средствата , осъществяващи   ППД и ПК   на територията  на РУ – К.  за  времето от 08, 00 ч. до 20,00ч . на 01.05.16г.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3572 / 28.04.16г./  на л.  30   от папка  № 1   от досъдебно производство /     , часови график  за работа  на нарядите  от ПК при  К.  СДВР  / ОДМВР  рег. №  1184 р - 3555 / 28.04.16г./  на л.  31   от папка  № 1   от досъдебно производство /  , информационна  карта  на     наряда     /  на л.  32   от папка  № 1   от досъдебно производство / , доклад  за проверени  лица и превозни средства  и справка /  на л.  33  -34    от папка  № 1   от досъдебно производство /  , месечен график /  на л.  35   от папка  № 1   от досъдебно производство /,  копие на декларация  за предоставяне на информация , във връзка с разпоредбата на чл.188 от Закона  за Д. по пътищата/  на л.  39   от папка  № 1   от досъдебно производство / , копие на декларация  за предоставяне на информация , във връзка с разпоредбата на чл.188 от Закона  за Д. по пътищата/  на л.  40    от папка  № 1   от досъдебно производство / ,  справка за  собствеността на леки автомобили Форд Транзит“ с peг. № *******  и Мерцедес MJI 230“ с peг. № ****** /  на л.  43 – 44     от папка  № 1   от досъдебно производство /   ,  копие на акт за установяване на админстративно нарушение №  364 /2016 , бл. № 409664  от 01.05.16г .  съставен на свидетеля Г.Р.Р. и Наказателно постановление  № 364 / 2016г от 10.05.16г.  издадено на свидетеля Г.Р.Р. /  на л.  19 -20     от  том ­ І    от досъдебно производство /  ,  Докладна записка  на  Началника на РУ – К.  рег. № 1184 р -3618 / 03.05.16г. /  на л.   39 -40      от  том ­ І    от досъдебно производство /   , Докладна записка  на  свидетеля  С.П.П. рег. № 1184 р -3605 / 03.05.16г.  относно неподчинение  на лек автомобил Мерцедес MJI 230“ с peг. № ******  /  на л.   41      от  том ­ І    от досъдебно производство /, Докладна записка  на  свидетеля  С.П.П. рег. № 1184 р -3606 / 03.05.16г.  относно  проверка на МПС и лицата в него/  на л.   42      от  том ­ І    от досъдебно производство /,    заключение на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /,  копие на Писмено съгласие на подсъдимия  за възбуждане на наказателно преследване срещу него вх. № 654 – 00 -113 /11.07.16г . /  на л.   35     от  том ­ ІІІ   от досъдебно производство /, Писмо на Председателя  на Управителния съвет  на Агенция „ Пътна инфраструктура „ изх. № 11 – 00 – 556 / 19.07.16г. /  на л.   44     от  том ­ ІІІ   от досъдебно производство /, Писмо на  Началник  сектор „ПП „ при  ОДМВР – Пазарджик  рег . № 100600- 8680  / 15.07.16г. /  на л.   46     от  том ­ ІІІ   от досъдебно производство /  , актуално свидетелство за съдимост  на подсъдимия , веществено доказателство – 1бр .оптичен носител  DVD – R марка „ ерго „ 16 Х 4.7 GВ  , с изписан на нето с черен флумастер  надпис „ Запис от 01.05.2016г „ –ВД 03683 .1 /  на л.   30     от  том ­ ІІІ   от досъдебно производство /  .

                           При обсъждането на събраните по делото гласни и писмени  доказателства  съдът  намира ,че  следва  кредитира изцяло  показанията  на  разпитаните по  делото очевидци  на случилото се на инкриминираната дата , а именно  показанията на свидетеля  В.С.Г.  дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  и тези  на досъдебното производство / на л.   9 -12 от том 2 на досъдебно производство /  , приобщени към доказателствения  материал чрез тяхното прочитане  по реда на чл. 281  ал.4  вр. ал.1 т. 2  от НПК в прочетената им част   , показанията на свидетеля  С.П.П. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  ,  а също  и  показанията на свидетеля    Ю.  Й.  А. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  ,  тъй като същите са последователни , подробни ,безпротиворечиви , детайлни и  логични . Видно е  от изложението в   показанията на тези трима свидетели очевидци  на случилото се на инкриминираната дата ,че показанията им  кореспондират изцяло  помежду си . В същите тримата свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А. излагат идентични фактически обстоятелства   за хронологията на събитията , за които дават показания .  В тях  и тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А. излагат подробно описание на  обстоятелствата  непосредствено преди преминаването на  лекия автомобил ,    , а именно  обстоятелствата , при които   свидетелите  заедно с патрулен полицейски автомобил  след като са били облечени с полицейски униформи ,както и са   носели светлоотразителни жилетки с надпис „Полиция“,  свидетелят Ю.Й.А. е  носел на себе и бадж ,  са се намирали на инкриминираното място изпълнявайки служебните си задължения,  като в тази насока  показанията им съответстват на писмените доказателства  по делото  - Писмо  на Началник сектор  „ Пътна полиция „ при  ОДМВР   С. рег. №  120400 - 8047/ 12.07.16г./  на л. 19  от папка  № 1   от досъдебно производство /  , Писмо  на Началник  РУ – К. рег. №  118400 - 1201/ 11.07.16г./  на л. 21  от папка  № 1   от досъдебно производство /    ,   Разпореждане на Зам.- Директор  на  ОДМВР – С.  рег. № 517 р -   7432 / 20.04.16г./  на л. 22  от папка  № 1   от досъдебно производство /     , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция за контрол  на транспортните средства  превозващи едър рогат добитък  на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3347 / 20.04.16г./  на л. 23 -25  от папка  № 1   от досъдебно производство / , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция по линия „ Акцизни стоки     на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3506 / 26.04.16г./  на л. 26 -29  от папка  № 1   от досъдебно производство /     ,  Ежедневна разстановка  и почасови графици на силите и средствата , осъществяващи   ППД и ПК   на територията  на РУ – К.  за  времето от 08, 00 ч. до 20,00ч . на 01.05.16г.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3572 / 28.04.16г./  на л.  30   от папка  № 1   от досъдебно производство /     , часови график  за работа  на нарядите  от ПК при  К.  СДВР  / ОДМВР  рег. №  1184 р - 3555 / 28.04.16г./  на л.  31   от папка  № 1   от досъдебно производство /  , информационна  карта  на     наряда     /  на л.  32   от папка  № 1   от досъдебно производство / , доклад  за проверени  лица и превозни средства  и справка /  на л.  33  -34    от папка  № 1   от досъдебно производство /  , месечен график /  на л.  35   от папка  № 1   от досъдебно производство /,    а последните установяват  причината,  поради която  тримата свидетели са се намирали на инкриминираното място , изпълнявайки възложените им служебни задължения . Идентични са показанията  и на тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А. за  обстоятелствата   на случилото се   при извършеното нарушение на забелязания  от лек автомобил , който е извършил  изпреварване  на три леки автомобила движещи  се в  колона въпреки  ,че  същия се е движил в пътен участък ,забраняващ изпреварването до момента в който е бил подаден сигнал  за спиране със стоп палка при извършеното пътно нарушение , както и обстоятелствата непосредствено    след това когато водача на автомобила е преминал покрай полицейските служители  и им е помахал с ръка , след което е увеличил скоростта на автомобила ,а също и  случилото се след това когато  полицейския служител – свидетеля П.,  се е обадил на дежурния и е  съобщил  за извършеното нарушение на преминаващия автомобил и  неговия номер  По нататък в показанията  си  и  тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А. излагат идентични показания на обстоятелствата    по спирането на буса и извършената проверка на документи за самоличност на  лицата  в него , при която е установено и обстоятелството ,че свидетеля Р. е  без документ за самоличност ,отправената  покана до същия  да отиде до патрулния полицейски автомобил  за съставяне на акт за установяване на административно нарушение , реакцията на останалите лица в буса ,  а също  и „ обаждането на шефа „ , отправената покана до свидетеля Г. да говори с  шефа  без да се съобщава кой е той  ,    както и отправената заплаха при неговото връщане.

В показанията си  по  - нататък  тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.  дават  подробно   описание на  извършените от подсъдимия действия  , както и отправените към тях   словесни изрази  , след неговото връщане на мястото на проверката , като показанията и на тримата  са идентични и кореспондират изцяло помежду си . Идентични са изложените обстоятелства в техните показания за демонстративното поведение на н.п.   , посредством размахването на д.ската карта , което подсъдимия е имал, както и исканото обяснение от полицейските служители  защо съставят актове нанеговите хора, нареждането от страна на подсъдимия на свидетеля Р.  да не подписва съставения му акт за административно нарушение , искания отчет  за цялостната дейност   на полицейските служители   по време на дежурството , който   същите е следвало да  представят  на подсъдимия   , а също и отправената  със заплашителен тон заплаха към полицейските служители от страна на подсъдимия , чеще ги уволни и след три дни ще се видят вече цивилни“. Изложеното в показанията  на тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.   за обстоятелствата  на случилото се  , се потвърждава и от  останалия събран доказателствен материал  по делото , а именно от установеното от заключението на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /   ,като е видно от отразените реплики  на посочения в експертизата М1  ,че същия настоятелно  иска да му бъде представен отчет за  дейността на полицейските служители посредством предоставяне на съставените актове до момента  ,като същия  демонстративно се представя за н.п.  .     Изложеното в показанията  на тримата   свидетели  В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.   за обстоятелствата на случилото се  , се потвърждава и от  показанията на свидетеля  В.Н.П. дадени  в съдебно заседание на 14.11.16г.  пред настоящия съд  , като свидетеля П. в показанията си възпроизвежда проведените разговори с подсъдимия, както и опитите  на последния  да се свърже със свидетеля П.   след като  си  е бил  тръгнал от инкриминираното място .

                                            Съществено противоречие  се наблюдава в показанията на разпитаните по делото свидетели относно обстоятелството дали подсъдимия е управлявал  лекия автомобил Мерцедес  след тръгването от ромския турнир и  при преминаването покрай тримата полицейски служители .В тази насока съдът намира  ,че следва да кредитира  показанията на тримата   свидетели очевидци   В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.    ,които свидетелстват ,че при  приближаването на лекия автомобил към   тях и при преминаването покрай тях ,същите са  забелязали ,че отпред в автомобила се возят две лица ,а именно водача  на автомобила  е бил мъж  на видима възраст около 50 -56 години с прошарена коса , а пътника  до него в  автомобила бил по младо момче на видима възраст около 30 -35 години с черна коса ,както и свидетелстват ,че именно водача на автомобила – по възрастния мъж с прошарената коса  е било лицето ,което при връщането при тях    със същия лек автомобил се е представило с  името А.М.   и със служебна карта на  н.п.. Обстоятелството ,че именно подсъдимия е управлявал лекия автомобил Мерцедес  след тръгването от ромския турнир се потвърждава и от показанията на свидетеля Г.С. , който е управлявал спрения за проверка от полицаите  микробус с  ромски футболисти . Свидетелят Г.С. в  показанията си в съдебно  заседание на 14.11.16г. пред настоящия съд свидетелства ,че  след приключване на мача , в който същия е бил защитник и   след загубата на отбора  , шефа на отбора – подсъдимия по делото М., винаги когато отбора е губил мача си тръгва пред отбора ,тъй като се нервива . Свидетелят Г.С. дава показания   ,че   подсъдимия е тръгнал с джипа Мерцедес 10 -15 минути преди тях . Свидетелят С. сочи , че е видял  кой се качва в колата , като отпред е седнал Ю. и шефа , а другите две момчета са били отзад , при което свидетелят С. допълва също ,че колата се  е управлявала от шефа -господин М. , което  обстоятелство свидетелят  С. е видял . В тази насока съдът намира ,че не следва да кредитира показанията на свидетелите  Ю.С. , Б.Ю. , Д.Д. и  Т.И.  ,които свидетелстват ,че колата се е управлявала от Ю.С. , тъй като показанията им противоречат  както на изложеното от тримата   свидетели очевидци   В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А., така и на посоченото в показанията на свидетеля Г.С.. 

                                           За разлика от изцяло кореспондиращите помежду си показания  на тримата   свидетели очевидци   В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.   за обстоятелствата на случилото се   на инкриминираната дата и място , показанията на останалите разпитани свидетели очевидци  - Г.С., Ю.И.С. ,Б.Р.Ю., Д.З.Д. Т.И., З.В.  и  Г.Р.Р., освен че противоречат един на друг  за  събитията  ,които са се случили , са и вътрешно противоречиви сами по себе си , при което  съдът  кредитира техните показания единствено досежно обстоятелството ,че същите са били на инкримнираната дата и място .         Следва да се  посочи и обстоятелството ,че тези свидетели , а именно Г.С., Ю.И.С. ,Б.Р.Ю., Д.З.Д. Т.И., З.В.  и  Г.Р.Р. се намират и в близки отношения  с подсъдимия , по голямата част,   от които    играят в неговия  собствен футболен отбор , като тези обстоятелства  оказват  извесно влияние върху способността на свидетелите  да дават правдиви  и безпристрастни показания , което следва да бъде преценено  при оценката на  техните показания в случай на  налично противоречие с останалите доказателства по делото .  В тази насока  свидетелят Г.С. дава показания  , че след като полицайте са ги  проверили него и другите лица в буса и се е установило , че  свидетеля Р. е без лична карта ,останалите  лица без свидетеля Р. са били държани в буса  и не  им е  било разрешавано да слизат от него  ,  като на едно от лицата , което е било непълнолелно – свидетеля З.В. ,на което му се е ходило до тоалетната не е било разрешено да отиде след запитване от свидетеля С.,  а последното обстоятелство е  мотивирало свидетеля С. да се обади на шефа – подсъдимия М. , на когото  свидетеля С. е обяснил , че  ги държат в автобуса и не  ги пускат  да слизат  . Тези обстоятелства изложени от свидетеля С. освен ,че противоречат на изложеното в показанията  на тримата   свидетели очевидци   В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.   за обстоятелствата на случилото се   на инкриминираната дата и място , противоречат и на изложеното в  показанията на свидетеля  В.Н.П.  ,тъй като свидетеля П. в показанията си сочи ,че при първото му  обаждане  по телефона ,  подсъдимият  му е обяснил   ,  че  единия от футболистите е без лична карта и неговите служители в момента започват  да му съставят акт за установяване на административно нарушение,    а не му е казал ,че проблемът се изразява  в  соченото от свидетеля С.  задържане в автобуса . В показанията   си   свидетелят С.   , сочи също , че всички останали лица са стояли в буса до края на случката  , а единствен той е  слезнал  от буса при идването на подсъдимия , като същевременно свидетеля С.   сочи  ,че нищо не  е чул от разговора на полицаите с подсъдимия .   Показанията на свидетеля С. са  вътрешно противоречиви относно конкретните обстоятелства на случилото се  след идването на подсъдимия  ,тъй като въпреки  ,че същия сочи  ,че нищо не  е чул от разговора на полицаите с подсъдимия, то свидетеля сочи,че при идването на подсъдимия , последния е попитал полицаите  защо  съставят акт ,но което  полицаите са му казали  ,че няма лична карта и той им отвърнал  пишете и да си тръгнем ,   както и е казал за акта „ ти си мъж , ако искаш го подпиши , ако искаш недей „. От показанията на свидетеля     Ю.И.С.   не могат да бъдат изяснени конкретните обстоятелства на случилото се след идването на подсъдимия  на мястото на проверката ,тъй като свидетеля С. дава показания , че е останал в колата   ,където  радиото е свирило и не е чул какво си  говорили. Показанията на свидетеля      Б.Р.Ю.  , който по неговите думи единствен е слязъл  с подсъдимия  и е отишъл   до полицаите съдът намира , че също са вътрешно противоречиви , тъй като  свидетелят Ю. едновременно твърди  ,че всички момчета  освен момчето   ,което е било без лична карта , са били вътре в буса и не са  били пускани , защото са говорели на цигански език ,  но същевременно сочи ,че  след  тяхното отиване  хората от буса са  излезли отвън .От друга страна в показанията си свидетелят Ю. сочи , че  не знае как са проверили буса ,тъй като е бил в колата на щефа ,но  същевременно  дава показания ,че преди да пристигнат едно момче не са го пускали да пикае , а само шофьора е бил изваден и проверен за документи , а  на момчето     което е било без документи  са взели да  му пишат акт. От показанията на свидетеля      Д.З.Д. не могат да бъдат изяснени конкретните обстоятелства на случилото се след идването на подсъдимия  на мястото на проверката ,тъй като свидетеля Д. дава показания , че е останал в колата    и не е слизал да види какво е станало, не е чул разговора и нищо не му е направило впечатление  , а впоследствие е разбрал ,че заради „ К. „  е имало  проблеми .  В показанията си свидетелят Т.И. сочи ,че при извършената проверка в буса полицаите са казали на лицата в буса  „ Какво говорите , говорете на език , който разбирам и аз  „ , шефа е бил извикан заради това ,че едно от лицата - – свидетеля З.В. по прякор „ К.  „ не е бил пуснат да отиде до тоалетната  след като полицейски  служител е казал „Аз знам какво сте замислили , сега ще ми слизате от буса „ , но този свидетел в показанията си също не може да възпроизведе нищо от състоялия се разговор между полицейските служители и подсъдимия след неговото връщане на мястото на проверката ,въпреки че  свидетеля Илиев сочи ,че при идването на шефа е бил до буса  до вратата отвън. В показанията си свидетелят З.В. сочи ,че при проверката в буса един от полицейските служители се е обърнал към лицата с думите  „ Защо  говорите на цигански език , това е забранено , ние сме в България „ , след което не му е било разрешено да слезе от буса за да отиде до тоалетната с думите „ Никой няма да мърда оттук „ , а последното е мотивирало свидетеля З.В. да се обърне  към свидетелят Т.И. с думите „ Да се обадим на шефа „ , като след идването на подсъдимия на мястото на  проверката , свидетелят З.В. също не може да възпроизведе   конкретния разговор състоял се между подсъдимия и полицейските служители. В показанията си свидетелят очевидец Г.Р.Р.  свидетелства ,че предоставянето на съставения му акт да го подпише ,същият  не го е подписал  , тъй като е бил без очилата си и не е виждал и не е могъл да го прочете , като на  въпроса  дали може да отиде  до автобуса да си вземе очилата му е  било отвърнато „ Не , никъде няма да ходиш , аз ще ти го прочета  „ , като след пристигането на подсъдимия и на въпроса на  последния към другите двама полицаи  за какво става въпрос , същите са отговорили на подсъдимия       „ Какъв си ти за да ти даваме обяснения „ . Според показанията на свидетеля очевидец Г.Р.Р.  в отговор  подсъдимия е предоставил някаква карта, след което се е обърнал към свидетеля и  го е попитал за какво става въпрос , на което свидетеля  му  е отговорил , че му пишат акт и трябва да го подпише , при  което подсъдимия  го е попитал къде са му очилата ,   след последвалия отговор от страна на свидетеля в автобуса , полицейския служител се е обърнал към свидетеля  и е казал да подпише акта , на което свидетеля му е отвърнал ,че не може да подпише и прочете без очила , като на въпроса на  подсъдимия към полицейските служители дали свидетеля може да отиде до автобуса да си вземе очилата , последните са отговорили отрицателно , а полицая ,който е бил написал акта е казал, че той ще го прочете на свидетеля, на  на което свидетеля Р. му е отвърнал  „ Вие   може прочетете много неща . Аз трябва да знам лично  какво чета и какво трябва да подписвам  „ , на което подсъдимия е  казал  на свидетеля „ Щом не си го прочел няма да се    подписваш „ , а полицейския служител  му е казал „ Искаш , не искаш акт влиза в сила „ , при което свидетеля Р. е отишъл в автобуса , взел  си е очилата и  е излязъл .  Така изложените обстоятелства в показанията на свидетеля Р. , а именно във връзка с обстоятелствата с очилата , чиято липса е била пречка за    прочитането и подписването на съставения му акт , не се потвърждават от показанията на нито един  от останалите разпитани по делото свидетели очевидци  или други такива , нито подобни обстоятелства се излагат в обясненията на самия подсъдим по делото , при което с оглед на изолирания от останалия доказателствен материал характер на  показанията на свидетеля Р. ,съдът намира , че  същите не следва да се кредитират .  Сочените в показанията на свидетеля Р. обстоятелства са   напълно изолирани от   показанията на всички останали свидетели по делото , включително и изложеното в обясненията на подсъдимия . В тази насока  в показанията  си  свидетеля С.  ,който е  управлявал буса сочи,че при идването на подсъдимия , последния е попитал полицаите  защо  съставят акт ,но което  полицаите са му казали  ,че няма лична карта и той им отвърнал  пишете и да си тръгнем ,   както и е казал за акта „ ти си мъж , ако искаш го подпиши , ако искаш недей „ , което  също опровергава показанията на свидетеля Р. .  Освен това видно от снимките изготвени от заключението на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство / ,  във всички снимки , където е заснет свидетелят Р., същия  е с поставени  очила  на очите  си   , което опровергава изложеното в неговите показания    ,че е бил без очила , поради което не е можел да прочете и да  подпиша съставения  му акт за административно нарушение .Свидетелят А.А.  , който  е бил треньор на ромския отбор е останал след  проведената футболна среща  на стадиона да гледа и останалите мачове ,поради което не е  присъствал на проверката и няма непосредствени възприятия от събитията по време на полицейската  проверка , при което от показанията му не могат да се  установят  релевантни обстоятелства за инкриминирания период от време на проверката  . Свидетелката Т. Петкова, съпруга на брата на подсъдимия   , която е собственик на фирмата , на  която се води лекия автомобил Мерцедес MJI 230“ с peг. № ******  не е очевидец и не е присъствала на извършената полицейска проверка , при което същата  не е възприела обстоятелства  случили  се през инкриминирания период от  време . Свидетелите Г.Е. и К.П. също не са присъствали  на извършената проверка и нямат лични възприятия от инкриминирания период от време , като в показанията си същите свидетелстват за осъществени от тях служебни задължения по установяване на обстоятелствата , кой е бил собственика и кой е бил ползвателя на лек автомобил Мерцедес MJI 230“ с peг. № ******.

                                               Относно обясненията на подсъдимия, в  които  същия отрича  да е извършил деянията   ,като сочи   че това е „ скалъпен  за него инцидент , с който се цели същия да бъде очернен, което го навява на мисълта

, че   срещу него се опитват да го провокират ,  като същия в качеството си на н.п. се е опитал да помогне  и да защити П.та съответните граждани , което е негово  задължение като н.п.    ,съдът намира ,че  не следва да  кредитира и същите следва да бъдат възприети като негова защитна версия , тъй като същите  противоречат на останалия  събран доказателствен материал по делото , а именно изложеното в    показанията  на тримата   свидетели очевидци   В.С.Г.   , С.П.П.   и Ю.  Й.  А.   за обстоятелствата на случилото се   на инкриминираната дата и място ,  а също и на изложеното в  показанията на свидетеля  В.Н.П., както и  от установеното от заключението на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /   ,като е видно от отразените реплики  на посочения в експертизата М1  ,че същия настоятелно  иска да му бъде представен отчет за  дейността на полицейските служители посредством предоставяне на съставените актове до момента  ,като същия  демонстративно се представя за н.п.  . Показанията на останалите свидетели очевидци  на случилото се по време  на проверката - Г.С., Ю.И.С. ,Б.Р.Ю., Д.З.Д. Т.И., З.В.  и  Г.Р.Р.  също не потвърждават изложеното в обясненията на подсъдимия по делото  нито за инсценировката ,нито за  оказана защита, тъй като  същите сами  са противоречиви  , както едни  на други така и помежду си , а именно относно причината поради която подсъдимия е бил извикан на мястото на проверката  - дали заради това ,че свидетеля В. не е бил пускан да отиде до тоалетната ,както сочат някой от свидетелите ,   или заради това ,че на свидетеля Р. е бил съставен акт за административно нарушение , което самия подсъдим е съобщил при първото си обаждане  на свидетеля П. искайки от него съдействие именно по този въпрос    , както и са противоречиви относно конкретните обстоятелства на случилото се и проведения разговор между подсъдимия и полицейските служители при  връщането му  на мястото на проверката .     

                                            Съдът намира ,че следва да кредитира изцяло  заключението  на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /,  ,  като съдът намира ,че  същата е компетентно дадена и по делото не са налице основания същата да не бъде кредитирана .   

                                            Съдът намира, че следва да  кредитира изцяло събраните по делото подробно изброени по – горе в мотивите на  съда писмени  доказателства , като не са основания някое от тях да  не бъде кредитирано .

                                            Същото се отнася и до приложеното по делото   веществено доказателство – 1бр .оптичен носител  DVD – R марка „ ерго „ 16 Х 4.7 GВ  , с изписан на нето с черен флумастер  надпис „ Запис от 01.05.2016г „ –ВД 03683 .1 /  на л.   30     от  том ­ ІІІ   от досъдебно производство /   ,което представлява случайно направен   запис  от частно      лице и с оглед на изложеното   в заключението  на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 ,  където се сочи ,че не  са се  установили следи от манипулация / намеса върху записаната информация ,  то не са налице  основания  това  веществено доказателство не бъде кредитирано     от  настоящия съд .                              

                                                 При обсъждането на  останалата част на събраните  по делото гласни и писмени доказателства  ,както и  доказателствени средства  съдът не констатира  съществени противоречия  в събрания доказателствен материал по делото , които да следва да се обсъждат  , като изложената фактическа обстановка се потвърждава изцяло , последователно и безпротиворечиво от посочените по  - горе   гласни  и  писмени доказателства събрани в хода на проведеното съдебно следствие по делото.

                                                При така изяснената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи :

                                 Подсъдимият   с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна  състава на престъплението  по чл. 270, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, а именно :  І.  На  01.05.2016г., за времето от около 16.10 часа до около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, при условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, противозаконно пречил на органи на властта /полицаи от автопатрул при РУ на МВР - К./ да изпълнят задълженията си, както следва: 1 .На 01.05.2016г., около 16.10 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта  /полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор С.П.П. / да изпълни задълженията си по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на Д.то, регламентирани в чл. 14, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 ЗМВР - Охранителната дейност е дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на Д.то по пътищата в Р.Б.. Дейността по ал. 1 се осъществява от полицейските органи съобразно компетентността им чрез патрулно-постова дейност; чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП - Определени от министъра на вътрешните работи служби контролират спазването на правилата за Д. от всички участници в Д.то и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост; чл. 170, ал. 1- 4 ЗДвП - Контролът по спазване на правилата за Д. и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава. Същите налагат и предвидените в този закон наказания. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка; чл. 206 ППЗДвП и чл. 207 ППЗДвП - Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на Д.то се осъществява от органите, определени в Закона за  Д.то по пътищата . Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни форми. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка, а именно да спре М. и да му състави акт за установяване на административно нарушение за извършено от него нарушение на правилата за Д. по пътищата, регламентирани в Закона за Д. по пътищата и Правилника за прилагането му / за извършена от А.М. маневра „тройно изпреварване“ на забранен за това участък /, като при подаден му сигнал за спиране със „стоп - палка“ от страна на С.П., М. не спрял, а вместо това демонстративно помахал с ръка и се отдалечил с по- висока скорост;  2. На 01.05.2016г„ около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, противозаконно пречил на орган на властта / полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор В.С.Г. / да изпълни задълженията си, регламентирани в чл. 84, ал. 1 ЗБЛД - Нарушенията се установяват с актове, съставени от компетентни длъжностни лица, упълномощени от ръководителите на ведомствата по  чл.  1,  ал.2  от този закон, а именно да състави акт за установяване на административно нарушение на лицето Г.Р.Р., за извършено от Р. нарушение по чл. 6 Закона за българските лични документи, като действията му били насочени към възпрепятстване на младши инспектор В.С.Г. да състави акт - намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН, афиширал показно и заплашително положението си на н.п., назидателно и на висок тон питал защо съставят актове на „неговите хора“, наредил на Р. да не подписва акта, вследствие на което Р. отказал да го подпише .

                             От обективна страна по делото  се установява , че подсъдимият е извършил  действия по  противозаконно пречене  на органи на властта /полицаи от автопатрул при РУ на МВР - К./ да изпълнят задълженията по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на Д.то като действията му са извършени  при условията на продължавано престъпление - с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото .  От обективна страна по делото  се установява , че  подсъдимия с действията си е противозаконно е пречил  на  орган на властта полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор С.П.П. да изпълни задълженията си по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на Д.то, регламентирани в  цитараните  норми на чл. 14, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1 ЗМВР ,  чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП , чл. 170, ал. 1- 4 ЗДвП , чл. 206 ППЗДвП и чл. 207 ППЗДвП - Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на Д.то се осъществява от органите, определени в Закона за  Д.то по пътищата . Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни форми. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка ,  а именно да спрат подсъдимия  М. и да му съставят  акт за установяване на административно нарушение за извършено от него нарушение на правилата за Д. по пътищата, регламентирани в Закона за Д. по пътищата и Правилника за прилагането му  за извършена от А.М. маневра „ изпреварване на три последователни автомобила “ на забранен за това участък , като при подаден му сигнал за спиране със „стоп - палка“ от страна на С.П., М. не е  спрял, а вместо това демонстративное  помахал с ръка и се отдалечил с по- висока скорост . От обективна страна по делото  се установява , че  подсъдимия с действията си е противозаконно е пречил  на  орган на властта / полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор В.С.Г. / да изпълни задълженията си, регламентирани в цитраната норма  чл. 84, ал. 1 ЗБЛД, а именно да състави акт за установяване на административно нарушение на лицето Г.Р.Р., за извършено от Р. нарушение по чл. 6 Закона за българските лични документи, като действията му  са били насочени към възпрепятстване на младши инспектор В.С.Г. да състави акт - намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН, афиширал показно и заплашително положението си на н.п., назидателно и на висок тон питал защо съставят актове на „неговите хора“, наредил на Р. да не подписва акта, вследствие на което Р. отказал да го подпише .

                                          Деянието е осъществено при форма на вината пряк умисъл , доколкото подсъдимия    е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, а именно че с действията си  противозаконно пречи  на органи на властта /полицаи от автопатрул при РУ на МВР - К./ да изпълнят задълженията по опазване на обществения ред и осигуряване безопасност на Д.то, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване   .

                                         Подсъдимият   с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна  състава на престъплението  по чл. 325, ал. 1 НК  , а именно На 01.05.2016г., около 16.40 часа, в гр. К., обл. С., на кръстовище на ул. „Ц.Ш.“ с ул. „И.“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - като демонстративно пристигнал на мястото на извършване на проверката и съставянето на АУАН, намесил се неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН и афиширал показно и заплашително положението си на н.п., държал се с полицаите - св. В.С., св. С.П. и св. Ю.А. грубо, арогантно и цинично, назидателно ги питал защо съставят актове на „неговите хора“, с действията си демонстрирал неуважение към полицейските служители и незачитане на обществения ред, грубо и на висок тон им поискал отчет за цялостната дейност през дежурството, както и да му представят всички актове, които са съставили до момента, заплашил ги като им казал „Ще ви уволня и след три дена ще се видим цивилни“.

                                     От обективна страна по делото  се установява , че подсъдимият е извършил  действия  изразили се в   демонстративно пристигане  на мястото на извършване на проверката и съставянето на АУАН, намесване   неправомерно в процедурата по съставяне на АУАН и афиширане показно и заплашително положението си на н.п., държане   с полицаитесвидетеля В.С., свидетеля С.П. и свидетеля  Ю.А. грубо, арогантно и цинично, назидателно ги питал защо съставят актове нанеговите хора“, с действията си демонстрирал неуважение към полицейските служители и незачитане на обществения ред, грубо и на висок тон им поискал отчет за цялостната дейност през дежурството, както и да му представят всички актове, които са съставили до момента, заплашил ги като им казалЩе ви уволня и след три дена ще се видим цивилни“. Тези действия  на подсъдимия,  а именно  по демонстративното пристигане  на мястото на извършване на проверката и съставянето на АУАН, намесване   по  неправомерен начин  в процедурата по съставяне на АУАН ,и  показното  и заплашително афиширане   на  положението  му  на н.п.,  грубо, арогантно и цинично, държане   с полицаитесвидетеля В.С., свидетеля С.П. и свидетеля  Ю.А., както и отправените думи  към същите ,  а именно с назидателен тон защо съставят актове нанеговите хора,,  поискването грубо и на висок тон  на отчет за цялостната дейност през дежурството, както и да му бъдат  представени  всички актове, които са съставили до момента,  а също и отправената  заплаха   посредством изречението Ще ви уволня и след три дена ще се видим цивилни,  съдът намира ,че   представляват  незачитане на установения правов ред и обществените порядки , тъй като  същите са извърщени по отношение на лица – полицейски служители , изпълняващи  служебните си задължения по опазване на обществения ред и контрол  на безопасността по пътищата и  то в момент на осъществяване на  служебните задължения . Действията на подсъдимия са  непристойни и с  тях се нарушава грубо обществения ред и се  изразява явно неуважение към обществото, тъй като същите са били насочени към възпрепятстване на  законната  дейност на лица опазващи именно обществения ред и безопасността по пътищата и то в момент на осъществяване на тази дейност , като извършването им от лице овластено със законодателна власт , която е била явно  и показно демонстрирана , е целяло  да представи пренебрежителното отношение на овластеното със законодателна власт лице по отношение на установения обществен ред и необходимостта да се спазва установения правов ред,а също и наличие на  чувството за всевластие   и безнаказаност ,олицетворение , на което е  била отправената заплаха за уволнение към полицейските  служители .

                                          Деянието е осъществено при форма на вината пряк умисъл , доколкото подсъдимия    е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, а именно че  действията  му са непристойни  , предвиждал е неговите общественоопасни последици  - грубото нарушение на обществения ред  и изразяването на явно неуважение към обществото и е искал тяхното настъпване   .

                                             Доводите на защитата в хода на съдебните прения  по делото съдът намира за неоснователни , тъй като   извършването  на деянията  в лицето на подсъдимия по делото се установява по безсъмнен начин от събраните по делото гласни ,  писмени доказателства и доказателствени средства, както и вещественот доказателство по делото  ,обсъдени и изброени подробно  по – горе в мотивите  на съда .  Изложеното от защитата ,че  от събраните по делото доказателства не  се е установило   по категоричен и безспорен начин ,че подсъдимият   е осъществил престъпните състави  визирани в обвинителния акт , е неоснователно  тъй като именно от цитираните по -  горе доказателства  се установява по безспорен начин осъществяването на деянията  от страна на подсъдимия  по делото както от обективна , така и от субективна страна по делото , при което е неоснователно  изложеното от защитата , че  е налице пълна неадекватност на обвиненията спрямо подсъдимия, като за  представеното възражение по обвинителния акт , настоящият съд е  взел отношение и се е произнесъл с определение в съдебно заседание на 14.11.16г. Соченото от защитата  „ разясняване  на П.та на един гражданин  по отношение  на съставянето на акт  за установяване на административно нарушение  „ ,което  е посочено от обвинението като „ уникална процесуална конструкция „ за препятстване  на орган на властта да изпълни задълженията си не  се споделя от настоящата съдебна инстанция , тъй като  по настоящето дело от фактическа страна не се установява подсъдимия да е извършил сочените от защитата действия  „ разясняване  на П.та на един гражданин  по отношение  на съставянето на акт  за установяване на административно нарушение  „ ,нито се установява от фактическа страна ,че лицето спрямо , което  е бил съставен акта за административно нарушение  е било без очила при съставянето на акта . Последното обстоятелство се излага единствено в показанията на свидетеля Р. , като същите не се подкрепят от нито едно друго доказателство по делото , а напротив  се опровергават от останалия събран доказателствен  материал , което обстоятелство е обсъдено подробно  по – горе в мотивите  на съда при обсъждане на събрания доказателствен материал по делото. От фактическа страна по делото се установява , че  подсъдимия   е извършил действия  по намесване  в процедурата по съставяне на АУАН  посредством   извършеното афишириране  показно и заплашително на  положението  му  на н.п., осъщественото питане  към полицейските служители назидателно и на висок тон  защо съставят актове нанеговите хора“,  както и извършеното  нареждане от странана подсъдимия  на свидетеля Р. да не подписва акта, вследствие на което свидетеля Р. отказал да го подпише, като тези му действия  не могат да бъдат охарактеризирани  в съответствие   със соченото от защитата „ разясняване  на П.та на един гражданин  по отношение  на съставянето на акт  за установяване на административно нарушение   , а същите представляват действия , които са били насочени към препятстване изпълнението на служебните задължения на  полицейските служители , в частност  свидетеля полицай от автопатрул при РУ на МВР - К. - младши инспектор В.С.Г. да   изпълни задължението да  състави акт за установяване на административно нарушение на свидетеля Р. . В тази връзка съдът намира ,че деянието по чл.270 ал.1 от НК  е осъществено от обективна страна , тъй като независимо от обстоятелството ,че  към момента на пристигането  на подсъдимия  на мястото на проверката   , актът за установяване на административно нарушение на свидетеля Р. вече е бил написан,  то процедурата по съставянето на  акта за установяване на административно нарушение на свидетеля Р. , не е била приключила  тъй като актът за установяване на административно нарушение на свидетеля Р.  не е бил предявен на свидетеля Р. за запознаване и  подпис , и същия не е бил изразил своето отношение  към съставения му акт за установяване на административно нарушение, а именно дали  след запознаването с  акта  ще  направи обяснения и   възражения  ,които  ще отрази писмено в съответната графа на акта , както и дали ще подпише същия или ще откаже да го        подпише . Доводите на защитата ,че  в случай , че се приеме  за вярно отразеното в обвинението , то е следвало да бъде повдигнато обвинение по    тежкия състав по чл. 269 от НК и по чл.325 ал.2 от НК ,  но това  не е било  направено от обвинението , тъй като в този случай би могло да се искат СРС – та и разпечатки от телефоните на заинтересованите лице , са неоснователни , тъй като изцяло в прерогативите  на прокуратурата е повдигането на съответното обвинение , а  съда е обвързан с внесеното обвинение по делото от прокурора визирано в обвинителния акт  , и следователно съда  не би могъл да  се произнася по непредявено обвинение . По отношение на довода  на защитата ,че  е  „ приложен  някакъв запис частичен , на който дори не е направена експеритза  , съдът намира ,че не са налице основания да не се  кредитира заключението на вещите лица по изготвената  комплексна  техническа експертиза  с Протокол 16 /ИДИ -189 /  на  л.    18 -29      от  том ­ ІІІ     от досъдебно производство /, тъй като  при извършеното изследване на   обекта на експертизата - DVD-R, маркаерго", 16Х 4.7GB, с изписан на него надпис от черен флумастерЗапис от 01.05.2016г.” съдържа 1 /един/ брой видеофайл е наименование ,,VID_20160501_163719.3gp”, записан във формат 3GP, цветен, със звук, резолюция 1920x1088 пиксела, кадрова честота З0к./сек. и обща продължителност  00:06:29ч.., представляващ  цифров  презапис,  не  са се установили  следи от манипулация / намеса върху записаната информация ,като регледът на файловете е бил  извършен с професионален видеоредактор  и специализирани криминалистически програмни продукти за видеообработка  Avid Media Composer/dTective , при което  за съда не съществува процесуално основание да изключи от доказзателствения материал изготвеното заключение на вещото лице , а обстоятелството ,че записът е частичен  се установява от показанията на изготвилия записа – свидетеля Ю.А. ,който свидетелства ,че не е записал изцяло цялата извършена  проверка ,  а   след като  подсъдимия  е подканвал хората си   с думите „ Снимайте ги , снимайте ги как се държат „ е извадил телефона си и го е включил на запис , като е направил  запис само от  няколко  минути . Доводите  на защитата  за „ наличие на завист между издигащ се в кариерата полицай и футболист – циганин , който изведнъж се  оказало , че е станал н.п. „   са неоснователни, тъй като  по делото от показанията на тримата полицейски служители , се установява от  фактическа страна  ,че при връщането от страна на подсъдимия  на  мястото на проверката  полицейските служители са  имали съмнение ,че подсъдимия е употребил алкохол, но не  са извършили проверка  за употреба на алкохол на  същия , тъй като  при наличие на 10 човека около подсъдимия , в сравнение с тях , които били само трима ,    същите са  направили преценка  ,че има опасност ситуацията да ескалира, както и се установява от  фактическа страна  ,че полицейските служители  са  попитали също подсъдимия защо  не е спрял на подадената стоп палка , на  което същия е  отвърнал , че  въобще не е  минавал оттук , при което не  се потвърждава изложеното от защитата ,че „  от първите  мигове е търсен начин  да  бъде злепоставен съседа на шефа на РУ К. „. Съдът намира за  неоснователен довода на защитата ,че  неспирането  на  подадения  сигнал със стоп – палка представлява административно нарушение ,   тъй като настоящия съд намира , че действията на подсъдимия , който при подадения  му сигнал за спиране съсстоп - палкаот страна на полицейския служител  С.П., М. не  е спрял, а вместо това демонстративно  е помахал с ръка и се отдалечил с по- висока скорост, разкриват  белезите на извършено престъпление по чл.270 ал.1 от НК. Налице е  по  - висока степен на обществена опасност на извършените от подсъдимия действия , които  не могат да бъдат квалифицирани като извършено административно нарушение именно с оглед на конкретното своебразие на начина на тяхното извършване , а именно не само неспиране  на  подаден сигнал със стоп – палка от  полицейски служител след извършено пътно нарушение  , но и демонстративно помахване с ръка на полицейските служители ,  което представлява израз на пренебрежително отношение  както към униформените   лица от състава на полицията , които изпълняват служебните  си задължения , така и към необходимостта да се съблюдават  приетите правни норми , чието създаване е било  в ръцете на самия подсъдим с оглед на  заеманата от него длъжност на н.п.. Следва да се посочи и обстоятелството ,че подсъдимия не само не е спрял на подадения му сигнал за спиране ,    но и  напротив е   увеличил скоростта на управлявания от него лек автомобил , с което отново е показал отношението си към действащите правни норми , а именно че същите  не се отнасят до него . В този смисъл с оглед на конкретния начин , по който е осъществено деянието , а също и с оглед на обстоятелството ,че са осъществени две деяния  , то действията на подсъдимия не представляват извършено административно нарушение , а осъществяват състав на престъпление по чл. 270 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, доколкото разкриват по висока степен на обществена опасност . По делото от фактическа страна от показанията на разпитаните  свидетели по делото се установява по безсъмнен начин, че затъмнените стъкла на лекия автомобил , управляван от подсъдимия са били само отзад , но не и  отпред , при което не е съществувала пречка за полицейските служители да видят водача на автомобила и пътника до него , както неоснователно пледира защитата . За наличието на обстоятелството ,че е била налице специализирана полицейска операция по делото са налице множество писмени доказателства в тази  насока , а именно  Писмо  на Началник сектор  „ Пътна полиция „ при  ОДМВР   С. рег. №  120400 - 8047/ 12.07.16г./  на л. 19  от папка  № 1   от досъдебно производство /  , Писмо  на Началник  РУ – К. рег. №  118400 - 1201/ 11.07.16г./  на л. 21  от папка  № 1   от досъдебно производство /    ,   Разпореждане на Зам.- Директор  на  ОДМВР – С.  рег. № 517 р -   7432 / 20.04.16г./  на л. 22  от папка  № 1   от досъдебно производство /     , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция за контрол  на транспортните средства  превозващи едър рогат добитък  на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3347 / 20.04.16г./  на л. 23 -25  от папка  № 1   от досъдебно производство / , План  относно  организиране и  провеждане на специалиазирана полицейска операция по линия „ Акцизни стоки     на територията обслужвана от  РУ – К.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3506 / 26.04.16г./  на л. 26 -29  от папка  № 1   от досъдебно производство /     ,  Ежедневна разстановка  и почасови графици на силите и средствата , осъществяващи   ППД и ПК   на територията  на РУ – К.  за  времето от 08, 00 ч. до 20,00ч . на 01.05.16г.  на Началник  РУ – К. рег. №  1184 р - 3572 / 28.04.16г./  на л.  30   от папка  № 1   от досъдебно производство /     , часови график  за работа  на нарядите  от ПК при  К.  СДВР  / ОДМВР  рег. №  1184 р - 3555 / 28.04.16г./  на л.  31   от папка  № 1   от досъдебно производство /  , информационна  карта  на     наряда     /  на л.  32   от папка  № 1   от досъдебно производство / , доклад  за проверени  лица и превозни средства  и справка /  на л.  33  -34    от папка  № 1   от досъдебно производство /  , месечен график /  на л.  35   от папка  № 1   от досъдебно производство /,  при което и това обстоятелство е установено по делото , противно на доводите  на защитата.  Неоснователно е изложеното от защитата ,че   „ идването на подсъдимия е  по искане на лицата от автобуса , които твърдят , че са подложени на тормоз „ ,тъй като  при първото си обаждане на свидетеля П.  , подсъдимият е  обяснил   на свидетеля П. ***  ,където  е имало футболен ромски турнир , и че ромския футболен отбор пътува след него си  и на входа на град К. с посока от град Белово  микробус с футболистите от футболния отбор на ромите от С. е спрян от автопатрул  на РУ - К.  ,както и че  единия от футболистите е без лична карта и неговите служители в момента започват  да му съставят акт за установяване на административно нарушение , тоест проблемът  заради който подсъдимия се е обадил на  свидетеля П.  като Началник  РУ – К.  е бил именно съставения акт на свидетеля  Р. ,който е бил без лична карта и именно същия е мотивирал подсъдимия да се върне на мястото  на проверката .

                                          По индивидуализацията на наказанието  по отношение на подсъдимия   :

                              В разпоредбата на  чл. 270 ал.1 вр. чл.26 ал.1  от НК  за извършеното от подсъдимия  престъпление по този състав е  предвидено наказание лишаване от свобода  до  три години  или глоба от 500 до 2000лв .  Съдът намира ,че с оглед на обстоятелството , че са извършени две престъпни деяния при условията на продължавано престъпление , то адекватното наказание измежду двете предвидени наказания в разпоредбата  на чл. 270 ал.1 от НК се явява наказанието         лишаване от свобода , което следва да бъде наложено на подсъдимия по настоящето дело.   Съдът намира , че по настоящето дело при индивидуализацията на наказанието , което следва да се наложи на подсъдимия не   са налице предпоставките на чл. 55 ал.1  т.  2 б. Б   от НК за   замяна на предвиденото  наказание лишаване от свобода  при липсата на предвиден най – нисък  предел ,  тъй като по делото  не  са налице  нито  многобройни  смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства  ,нито изключителни смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства  ,  като и най – лекото предвидено в закона наказание от  3   месеца  лишаване от свобода   не се оказва несъразмерно тежко  . По   реда на чл. 54 ал.1 от НК  съдът  като съобрази   наличието на отегчаващи  вината на подсъдимия обстоятелства , а именно   демонстрираното пренебрежително отношение към необходимостта  да се спазват правилата за Д. по пътищата и явното пренебрежително отношение към униформените лица , изразило се в демонстративно помахване с ръка и увеличение скоростта на управлявания лек автомобил  , извършено от  лице, което  с оглед на заеманата длъжност би следвало стриктно да  изпълнява правните норми , които самия той приема  в качеството му на законодател , и които с оглед на приемането им от законодателния орган , включващ самия подсъдим , са задължителни за всички останали лица , а поведението на подсъдимия ,  което свидетелства за наличие на съзнание за безнаказаност ,   който се е върнал на мястото при същите униформени лица , където е  афиширал именно това си качество – член на законодателния орган , представлява и поведение на всевластие  при осъщественото питане защо се съставят актове на „  неговите хора „ . Като смекчаващо вината на подсъдимия обстоятелство съдът намира  , че следва да бъде оценено чистото му съдебно минало, при което при индивидуализацията на наказанието  лишаване от свобода , което следва да се  наложи на подсъдимия за извършеното от него престъпление , съдът намира че  на подсъдимия следва да се наложи наказание лишаване от свобода  за срок от   6 месеца  ,считано от влизане на присъдата в сила . Налице са основания за  отлагане  по реда на чл. 66 ал.1 от НК на изпълнението на наложеното  лишаване от свобода  за срок от 3 месеца   , тъй като съдът налага наказание на подсъдимия лишаване от свобода  за срок от до 3 години , подсъдимия не е осъждан и съда намира , че за постигане целите на  наказанието , не е необходимо  и за поправянето на осъдения , не е наложително същия да изтърпи наложеното му наказание . По отношение продължителността на изпитателния срок , съдът намира ,че същия следва да бъде индивидуализиран до   3 години ,считано от влизане на присъдата в сила , което е минималния размер предвиден в  закона , като се съобрази чистото  съдебно минало на подсъдимия.

                             В разпоредбата на чл. 325  ал.1  от НК  за извършеното от подсъдимия   престъпление по този престъпен състав се предвижда  наказание лишаване от свобода до 2 години  или пробация ,  както и обществено порицание . На  основание чл. 78 А ал.1 от НК   за извършеното престъпление по  чл. 325  ал.1  от НК  подсъдимия   следва да бъде освободен  от наказателна отговорност като му   се наложи  административно наказание глоба  ,тъй като  по делото са налице основанията  за приложение на чл. 78 А от НК ,  а именно предвиденото наказание за извършеното престъпление , което е умишлено е до 3 години , деецът не  е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по раздел ІV на глава осма от НК ,с извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Съдът намира , че не следва да намери приложение  забраната по чл. 78 А ал.7 от НК  , тъй като за другото извършено престъпление  е наложено наказание лишаване от свобода , доколкото същото е извършено спрямо орган на власт при изпълнение на службата му .  По отношение индивидуализацията на предвиденото административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лв , съдът съобразявайки наличието на смекчаващо вината  на подсъдимия обстоятелство  като чистото му съдебно минало и    наличието на   отегчаващо вината на подсъдимия обстоятелство , изразило  се в обстоятелството , че престъплението е извършено от лице , което с оглед на положението  ,което заема в обществото – н.п. е  следвало стриктно да следи за спазването и да спазва сам правните норми , които сам приема ,  но  вместо това е било показно афиширано именно това му качество като израз на всевластие ,безнаказаност и недосегаемост , съдът намира , че по делото са налице основания за налагане на административно наказание глоба в размер на 3000 лв  ,  което е  над средния размер  на  административното наказание предвидено в закона .                                           

                                          На основание чл. 189  ал.3 от НПК с оглед изхода на делото,   на подсъдимия следва да се възложат направените по делото разноски  ,  и същия следва да бъде осъден  да заплати направени  на досъдебното производство   в размер на  223 ,27    лв  в полза на държавата и по сметка на МВР .

                                           На  основание чл. 190 ал.2 НПК  подсъдимият следва да бъде осъден да заплати     10 лв. за служебното издаване на     два   изпълнителни   листа по делото .

                                        Поради изложените съображения съдът постанови  присъдата  си .

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                              СЪДИЯ  :