Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 35                                        24.06.2014 год.                              гр.Чирпан

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр.Чирпан, трети състав

   

На 17.06.2014 год.

 

В публично заседание в състав:

                                                     

                                                              Председател: АТАНАС ДИНКОВ

                                                   

Секретар: Д.В.

 

сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Атанас Динков гр.дело номер № 430 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Производството е по реда на чл.357 и сл. от Кодекса на труда (КТ).

         В исковата молба (ИМ) и конкретизиращите такива, депозирани от Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 против Историческия музей гр.Чирпан се сочи, че до 20.09.2013 год. ищцата заемала длъжностите - Директор на Историческия музей Чирпан на пълен щат и Уредник в Историческия музей Чирпан на 1/2 щат. Излага се също така, че със Заповеди, съответно № 82 и № 81 от 20.09.2013 год. и двете правоотношения на ищцата с Историческият музей били прекратени, първото по реда на чл.328, ал.1, т.5 от КТ, а второто по реда на чл.334 и чл.335 от КТ. От съда се иска да бъде признато за незаконосъобразно прекратяването със Заповеди № 82 и № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан на трудовите правоотношения между ищцата и Историческия музей гр.Чирпан за двете длъжности и заповедите да бъдат отменени, като незаконосъобразни, да бъде възстановена ищцата на заеманите преди от нея длъжности - съответно Директор на Историческия музей гр.Чирпан и Уредник в музея на 1/2 щат, да и бъде присъдено  обезщетение  за  времето, през  което е останала без работа поради прекратяване на трудовите й правоотношения, но за не повече от 6 месеца, в размер на брутното й трудово възнаграждение за всяка една от длъжностите, определено от месеца предхождащ уволнението или сума в общ размер на 4890 лева, както и да бъде отбелязана съответната промяна в трудовата й книжка. Претендират се направените съдебни и деловодни разноски.

         В срока по чл.131 от ГПК е постъпил за отговор от ответната страна, в който се излагат доводи, че прекратяването на трудовите отношение между ищцата и Историческият музей гр.Чирпан е законосъобразно.

         В о.с.з. ищцата редовно призована, лично и чрез процесуален  представител поддържат становище, исковете да бъдат уважени.

         В о.с.з. ответната страна, редовно уведомена, не изпраща представител, като с писмено заявление поддържа становище да бъде постановено справедливо решение по спора.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2, 3 и чл.225, ал.1 от Кодекса на труда.

Не се спори  по делото, а и се установява от приложените писмени доказателства - трудови договори, че страните са се намирали в трудови правоотношения до 20.09.2013 год. като ищцата е заемала длъжностите - Директор на Историческия музей Чирпан на пълен щат и Уредник в Исторически музей Чирпан на 1/2 щат.

Не се спори между страните, а и видно от представените Заповеди № 82 и № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан е, че и двете правоотношения на ищцата с Историческият музей са били прекратени, считано от 21.09.2013 год. първото по реда на чл.328, ал.1, т.5 от КТ, а второто по реда на чл.334 и чл.335 от КТ.

В Заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на Община Чирпан, като мотиви за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата са посочени – „Липса на качества за ефективно изпълнение на работата”, като в скоби се сочи и „Несправяне с работата и трудовите задължения”. Законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ изисква работодателят да посочи и докаже точно какви качества липсват на работника или служителя, за да изпълнява ефективно възложената му работа, които последният не притежава, като тези качества следва да бъдат съобразени с длъжностната характеристика и да са в причинна връзка с неизпълнението на конкретните трудови задължения (В т.см. Решение № 483-2009-II г.о. год. на ВКС). Ако заповедта за уволнение по чл.328, ал.1, т.5 от КТ само възпроизвежда законовият текст, тя е незаконна (В т.см.Решение № 445-01-III г.о., Решение № 303-02-III г.о., Решение № 1219-04-III г.о. всички на ВКС, както и „Коментар на КТ”, Мръчков, Средкова и Василев, 10 издание, Сиби, 2009 год.). Непосочването на фактическите основания за уволнението в заповедта, съставлява самостоятелно основание за признаване уволнението за незаконно, когато то е било извършено поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Приема се трайно в практиката на ВКС, че възможностите на уволнения работник или служител за адекватна съдебна защита се ограничават, тъй като работникът или служителят се поставят в състояние на процесуална изненада и в неравноправно положение спрямо работодателя в рамките на съдебния процес. При липса на такива мотиви съдът не може да провери осъществили ли са се релевантните за спора факти, съответно правилно ли е било прекратено трудовото правоотношение на посоченото в заповедта основание. Тъй като, както беше посочено по-горе в Заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на Община Чирпан е бил възпроизведен само законовият текст, това обуславя извод за незаконосъобразност на уволнението, извършено с процесната заповед. 

По отношение на Заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, съдът отчита, че действително чл.334 от КТ дава възможност на двете страни по трудов договор за допълнителен труд (чл.110, 111 и 114 от КТ) да го прекратят с предизвестие от 15 дни, като причините, поради които настъпва прекратяването са без значение. Тази разпоредба обаче е приложима само по отношение на договорите, посочени като такива за допълнителен труд. От съдържанието на процесния трудов Договор № 047/03.04.2013 год. и от приложената длъжностна характеристика за длъжността - Уредник в Отдел „Археология” при Историческия музей гр.Чирпан, която представлява неразделна част от договора се установява, че договорът не е за допълнителен труд. Поначало за вида на договора не се съди по посоченото в него правно основание, а по изрично предвидените от страните по него клаузи. Понятието „вид трудов договор” по смисъла на КТ следва да се свързва със специфичните съществени елементи в неговото съдържание. Това съдържание прави трудовите договори различни един от друг. Основен признак, който определя един трудов договор като вид трудов договор са особеностите при определяне на престацията на работната сила (В т.см. проф.В.Мръчков, „Договорът в трудовото право”, Сиби, 2010 год.). Тези особености могат да бъдат различни – наличие или отсъствие на клаузата „срок”, връзка на трудовия договор с други трудови договори, уговорка относно престацията на работна сила като изпитване, заместване и пр. В случая като се отчете спецификата на длъжността - Уредник в Отдел „Археология” при Исторически музей гр.Чирпан, посочените в длъжностната характеристика основни функции и задължения на длъжността, както и нейното нормиране се установява, че страните са сключили трудов договор за определен срок – до 02.04.2018 год. за непълно работно време – 4 часа, извън работното време по основният трудов договор и това е посочено изрично в договора. В тази връзка съдът намира, че Договор № 047/03.04.2013 год. е до завършване на определена работа по смисъла на чл.68, ал.1, т.2 от КТ. По принцип трудов договор до завършване на определена работа се сключва за изпълнение на определен вид и количество работа (В т.см. проф.Кр.Средкова, „Трудово право, специална част”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”). Тази работа в случая е извършване на - събирателска, фондова, научноизследователска, проучвателска и популяризаторска дейност, представяне на културното наследство, ръководство и участие в теренни проучвания и пр. дейности изрично посочени в длъжностната характеристика към договора, които ще се изпълняват от уредника до 02.04.2018 год.

С оглед на тези съображения съдът намира, че разпоредбата на чл.334 от КТ е неприложима. Трудовият договор, сключен между страните не може да бъде прекратен с 15-дневно предизвестие, тъй като не е сред лимитативно изброените в нормата видове договори. Затова съдът намира, че Заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан за уволнение е незаконна и следва да бъде отменена.

Основателността на иска за отмяна на уволнението води и до основателност на иска за възстановяване на предишната работа и за заплащане на обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа поради незаконното уволнение.

Съгласно чл.225, ал.1 от КТ при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа. При иска по чл.344, ал.1, т.3 КТ тежестта за доказване е възложена на ищеца. Той трябва да докаже оставането си без работа, претърпените вреди и техния размер. Вредите съставляват загубеното поради уволнението трудово възнаграждение, а техният размер е равен на изгубеното трудовото възнаграждение или разликата между това възнаграждение и възнаграждението, получавано при новия работодател, когато то е по-ниско. Причинната връзка между претърпените вреди и уволнението не е необходимо да се установява, тъй като тя се предполага. Оставането без работа е съществен елемент от фактическия състав на чл.225, ал.1 КТ, който следва да се установи по несъмнен начин в процеса с допустимите в закона писмени доказателства - напр. сл.бележка или удостоверение от съответното бюро по труда или представяне на трудовата книжка, от която да се констатира обстоятелството, че ищецът е останал без работа по трудово правоотношение за определен период от време.

Между страните няма спор, че ищцата е заемала длъжностите - Директор на исторически музей Чирпан на пълен щат и Уредник в исторически музей на 1/2 щат.

От назначената по делото съдебно счетоводна експертиза се установява, че ищцата е била освободена от заеманите длъжности на 21.09.2013 год. като месеца предхождащ уволнението е август 2013 год. За месец август 2013 год. ищцата е получила следните брутни трудови възнаграждения по длъжности – като Директор на Историческия музей Чирпан – 660 лева, а като Уредник при Историческия музей Чирпан – 155 лева.

         От трудовата книжка на ищцата се установява, че няма друго вписване на възникнало трудово правоотношение след прекратяване на трудовите договори с ответният музей. При това положение съдът намира, че този иск е основателен, като обезщетението следва да бъде определено за периода от 21.09.2013 год. до 21.03.2014 год. на основание чл.235, ал.3 ГПК и следва да бъде уважен в размера на поисканата сума от 4890 лева.

            Съгласно разпоредбата на чл.346, ал.1 от КТ когато уволнението бъде признато за незаконно промяната се вписва в трудовата книжка на работника. Това се извършва от работодателя, а при отказ от инспекцията по труда. С оглед установената правна регламентация и фактическа обстановка съдът счита искането за недопустимо първо, защото не е доказан отказ за вписване на настъпилата промяна и второ, защото законът предвижда административна процедура за извършване на това действие. Искането ще се остави без разглеждане, като недопустимо в съдебното производство. 

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищцата направените по делото разноски за един адвокат в размер на 600 лева, а на държавата дължимата държавна такса в размер на 195.60 лева и сумата от 155 лева за възнаграждение за вещото лице.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

                  

ПРИЗНАВА уволнението на Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 за незаконно и ОТМЕНЯ Заповед № 81 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, с която на основание чл.334, ал.1 от КТ е било прекратено трудовото й правоотношение.

 ПРИЗНАВА уволнението на Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 за незаконно и ОТМЕНЯ Заповед № 82 от 20.09.2013 год. на Кмета на  Община Чирпан, с която на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ е било прекратено трудовото й правоотношение.

ВЪЗСТАНОВЯВА Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 на предишните й длъжности – Директор на Историческият музей гр.Чирпан на пълен щат и Уредник в Историческият музей гр.Чирпан на 1/2 щат.

ОСЪЖДА на основание чл.225, ал.1 от КТ, Историческия музей гр.Чирпан, представляван от и.д.директора Т.П.И. да заплати на Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 сумата от 4890 (четири хиляди осемстотин и деветдесет) лева, представляваща обезщетение за времето от 21.09.2013 год. до 21.03.2014 год. през което е ищцата е останала без работа, поради незаконосъобразното й уволнение.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК, Историческия музей гр.Чирпан, представляван от и.д.директора Т.П.И. да заплати на Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 сумата от 600 (шестотин) лева, представляваща направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК, Историческия музей гр.Чирпан, представляван от и.д.директора Т.П.И. да заплати на Държавата по сметка на Районен съд гр.Чирпан, дължимата държавна такса в размер на 195.60 (сто деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева и сумата от 155 (сто петдесет и пет) лева за възнаграждение за вещото лице.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането с правно основание чл.346 от КТ за задължаване Историческия музей гр.Чирпан, представляван от и.д.директора Т.П.И. да впише в трудовата книжка на Н.Д.Я., ЕГН:********** ***-Б-З0 настъпилата промяна в трудовата й книжка.  

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: