Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 382                                 21.03.2017 г.                                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският районен съд                                                 Х граждански състав

На двадесет и втори февруари                                                    Година 2017

В открито заседание в следния състав:

 

                    Председател: Димана Кирязова-Вълкова

Секретар: Станка Атанасова

 

като разгледа докладваното гр.д. № 5065 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         

          Производството е образувано по повод предявените от Д.С.Х. против „МЕДИАТОР 2010” ООД и изменени в съдебно заседание на 22.02.2017 г. искове за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца обезщетение в размер на 5 000 лв. за причинените му неимуществени вреди- претърпени душевни страдания и негативни преживявания, настъпили в резултат на изнасяне на невярна информация и позорни обстоятелства за ищеца в две публикации в издаваното от ответника електронно издание „Флагман”- www.flagman.bg, а именно в статия от 21.01.2014 г. със заглавие „Извънредно! Издирват опасния престъпник *** след клане в бургаската дискотека „Планета Пайнер” и в статия от 22.01.2014 г. със заглавие „Вижте *** от касапницата в бургаската дискотека „Планета Пайнер”, като ищецът претендира обезщетение от по 2 500 лв. за настъпилите вреди в резултат на всяка от двете публикации, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 22.01.2014 г. до окончателното им изплащане, както и направените разноски по делото. В исковата молба се твърди, че в двете публикации ищецът е описан като опасен престъпник, като за него са били употребени следните думи и изрази: „...Издирваният опасен престъпник за жестокото клане в бургаската дискотека „Планета пайнер” се казва Д.С.Х. по прякор ***” и „...един от нашумелите сред най-опасните и непредвидими престъпници- с прякор ****”. Твърди се също така, че горните публично разгласени от ответника твърдения са неверни, клеветнически и позорящи ищеца, като му е било приписано качеството на престъпник, а в сочения в публикациите период той не е бил осъждан и срещу него не са били налице влезли в сила присъди по наказателни дела. Ищецът твърди, че в резултат на двете публикации е понесъл неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени душевни страдания и негативни преживявания от необходимостта да опровергава пред роднини, близки и пред работодателите си горните неверни твърдения и клевети, поради което претендира процесното обезщетение. В съдебно заседание се явява процесуален представител на ищеца, който поддържа исковете, ангажира доказателства.

          Така предявените искове са с правни основания чл. 49 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, като същите са допустими.

          Ответникът „МЕДИАТОР 2010” ООД не е депозирал отговор на исковата молба, не е изразил становище по предявените искове, не е ангажирал доказателства, като същият не изпраща процесуален представил в съдебно заседание.

          Първоначално същите искове са били предявени и против К.Г.К., но с молба от 28.09.2016 г. исковете против нея са оттеглени, поради което съдът е прекратил производството по делото в тази му част.     

След преценка на събраните по делото доказателства и разпоредбите на закона, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото са представени копия на две статии в интернет сайт - от 21.01.2014 г. и 22.01.2014 г., като и в двете е посочено, че техен автор е Флагман.бг. Представено е и извлечение от същия интернет сайт, съгласно което издател на Флагман.бг е „Медиатор 2010” ООД.

Първата публикация (тази от 21.01.2014 г.) е озаглавена „Извънредно! Издирват опасния престъпник **** след клане в бургаската дискотека „Планета Пайнер”. В статията е посочено, че бургаската дискотека „Планета Пайнер” е била превърната в „кървава баня“, като в болница е бил откаран един служител от охраната, който се опитал да озапти един от нашумелите сред най-опасните и непредвидими престъпници - с прякор *****, както и е направено кратко описание на инцидент в посочената дискотека.

Втората публикация е от 22.04.2014 г. и е озаглавена „Вижте **** от касапницата в бургаската дискотека „Планета Пайнер”, като в нея е посочено, че издирваният от полицията опасен престъпник за жестокото клане в бургаската дискотека „Планета Пайнер” се казва Д.С.Х. по прякор *****, като срещу него има и друго дознание за наръгване на човек и той е агресивен. Посочено е също така, че ***** е ранил един от охранителите на дискотеката, като е забил нож на две места- в рамото и в шията му, близо до сънната артерия и той по чудо е оживял.

Видно от представеното по делото свидетелство за съдимост на ищеца от 07.07.2016 г., към тази дата същият е бил неосъждан. Приложена е и справка за съдимост на ищеца от 21.12.2016 г., от която се установява, че с Решение № 508/19.05.2009 г. по НАХД № 708/2009 г. на БРС, влязло в сила на 19.06.2009 г., същият е бил признат за виновен в това, че на 27.07.2008 г. по хулигански подбуди е причинил леки телесни повреди на повече от две лица, като е бил освободен от наказателна отговорност на осн. чл. 78а от НК, а със споразумение от 18.10.2016 г. по НОХД № 3303/2016 г. на БРС, в сила от същата дата, Д.Х. е бил признат за виновен в извършването на 12-13.04.2016 г. на хулиганство, съпроводено със съпротива срещу органи на властта и отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост.   

По делото са разпитани свидетелите Д. Ч. и Р.З..

Св. З. заявява, че ищецът Х. е приятел на единия му син и го познава от десетина години. Според свидетеля ищецът е добро момче, бил е добър ученик и добър приятел на сина му. Твърди, че в началото на 2014 г. синът на свидетеля и ищецът отишли в работилницата на свидетеля, като ищецът бил видимо притеснен и разстроен, започнал да разказва какво било написано за него в интернет сайта „Флагман” и по време на разговора дори се разплакал. Казал им също така, че приятелката му го напуснала, заради написаното в този сайт. Видно било, че ищецът много тежко преживява случващото се. Свидетелят заявява, че след това отворил сайта „Флагман” и останал потресен от написаното за ищеца, тъй като го изкарвали много голям престъпник, а според него това не било вярно. При предявяване на процесните публикации свидетелят е заявил, че именно тях е прочел тогава. Свидетелят също така заявява, че ищецът не е агресивен човек и не отговаря на описания в статиите статус на престъпник. Твърди, че след тези статии ищецът е изпаднал в голяма депресия, но у него нямало агресия към издателите на сайта, нито реваншизъм. Заявява също така, че ищецът му казал, че след като прочели тези статии, родителите на приятелката му й забранили да се среща с него.    

Св. Ч. (приятел на Х.) заявява, че ищецът има прякор „****”. Твърди, че през м. март 2014 г. закарал с колата си ищеца до една фирма за архитектура, за да си подаде той документи за работа там, но Х. се върнал много бързо, бил видимо разстроен и казал на свидетеля, че във фирмата го попитали дали в статиите на „Флагман” става въпрос за него, след което му казали, че не могат да вземат такъв човек на работа. Тогава ищецът показал на свидетеля двете процесни статии, като според него изнесената в тях информация не отговаря на истината. Заявява, че ищецът му казал, че не го взели на работа именно заради тези публикации, като той бил афектиран и разстроен от написаното за него. След това двамата отново се срещали няколко пъти, като ищецът отново бил притеснен, разстроен и умърлушен. Споделил също така със свидетеля, че приятелката му го оставила, заради написаното в статиите, тъй като родителите й й забранили да се вижда с такъв човек. Според свидетеля поне половин година след публикациите ищецът е бил притеснен и в недобро състояние и постоянно мислел за написаното, като дори и към момента в поведението му все още се чувства промяна и той не е толкова усмихнат и весел, както бил преди това. Свидетелят твърди, че Х. по принцип е весел, усмихнат и добър човек, като той никога не е имал агресивно поведение.

При така събраните доказателства съдът намира, че предявеният иск е доказан както по основание, така и по размер, по следните съображения:

Съгласно чл. 49 от ЗЗД, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

От събраните по делото доказателства- писмени и гласни, безспорно се установи, че в интернет сайта „Флагман“, чийто издател е ответното дружество, са били публикувани две статии на различни дати, като и в двете ищецът, посочен в едната статия поименно, а в другата с прякора му „****“, е описан като опасен престъпник. Посочено е също така, че същият е участвал във възникнал инцидент в бургаска дискотека, при който е пострадал охранител на дискотеката, като в едната статия е посочено, че именно ищецът е наранил с нож това лице. Разпитаните по делото двама свидетели безспорно установяват, че ищецът е бил много разстроен и притеснен след тези две публикации в продължение на поне половин година, като и до момента предишното му състояние не се е възстановило напълно. Установи се също така, че в резултат на тези две публикации на ищеца е била отказана работа, за която същият е кандидатствал, както и че приятелката му го е напуснала под давлението на родителите си- отново заради написаното в двете публикации, които обстоятелства също са довели до душевни страдания и негативни преживявания у ищеца.

Видно от справката за съдимост на ищеца, към датата на процесните интернет-публикации същият е бил осъждан веднъж- за нанесени леки телесни повреди на повече от две лица. Не се ангажираха обаче никакви доказателства, че същият действително е участвал в описания в статии инцидент в дискотека „Планета Пайнер“ в гр. Бургас, нито че именно той е нанесъл твърдяните в статиите прободни рани на охранител в дискотеката, нито че са налице извършени от него престъпни деяния, които да го квалифицират като „***“ и „***“ престъпник, както е описан той в статиите.

Предвид горното съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки на чл. 49, вр. чл. 45 от ЗЗД за ангажиране отговорността на ответника, а именно противоправно виновно поведение на негов/и служител/и, изразяващо се в изготвяне на статии, съдържащи неверни и позорящи твърдения относно ищеца, настъпили неимуществени вреди за ищеца, изразяващи се в негативни преживявания и душевни страдания, които са продължили интензивно поне половин година и които до момента не са отшумели напълно, както и наличие на причинно-следствена връзка между противоправното деяние на служител/и на ответното дружество и настъпилите вреди за ищеца.    

Що се отнася до размера на дължимото обезщетение и на осн. чл. 52 от ЗЗД съдът намира, че с оглед характера и интензитета на причинените увреждания справедливо в случая е обезщетение в претендирания общ размер от 5 000 лв., от които по 2 500 лв. за причинените на ищеца вреди с всяка една от двете интернет-публикации. Ето защо предявеният от Д.Х. иск следва да бъде уважен в пълния му размер.

На осн. чл. 84, ал. 2 от ЗЗД в полза на ищеца следва да бъде присъдено и обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху главницата, считано от датата на второто увреждане- 22.01.2014 г. (както е заявена акцесорната претенция) до окончателното й изплащане, а на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца следва да бъдат присъдени и направените разноски по делото, които са в размер на 1 200 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Бургаският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

        ОСЪЖДА „МЕДИАТОР 2010” ООД, ЕИК 201554175, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от В. Й. В., да заплати на Д.С.Х., ЕГН **********,***, сумата от 5 000,00 лв. (пет хиляди лв.), представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди- претърпени душевни страдания и негативни преживявания, настъпили в резултат на изнасяне на невярна информация и позорни обстоятелства за ищеца в две публикации в издаваното от ответника електронно издание „Флагман”- www.flagman.bg, а именно в статия от 21.01.2014 г. със заглавие „Извънредно! Издирват опасния престъпник **** след клане в бургаската дискотека „Планета Пайнер” и в статия от 22.01.2014 г. със заглавие „Вижте **** от касапницата в бургаската дискотека „Планета Пайнер”, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.01.2014 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лв.), представляваща направените от ищеца съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала:

СА