Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

                                                                                              №62

 

Днес, 18.09.2019 година, в гр. София, Съдебната палата, кабинет № 59, полк. Петър Стоянов, в качеството си на съдия – докладчик по АНД № 131/2019 год. по описа на  Софийския военен съд,  като се запознах с материалите по делото и обсъдих въпросите по чл. 376 от НПК, установих следното:

Делото е подсъдно на Софийски военен съд.

Делото е образувано с внесено в съдът постановление на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с предложение за освобождаване на обвиняемият ор. полковник Никола Христомиров Николов от наказателна отговорност и налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от НК, за извършено престъпление по чл.283 от НК, за това ,че на 08.03.2018 год. в гр. София, на паркинга на хотел „Балкан”, около 17,00 часа, използвайки своето служебно положение-длъжностно лице-началник на 01 сектор към 04 отдел в Националната служба за охрана при Президента на РБ, набавил за себе си противозаконна облага/ в  противоречие с разпоредбата на чл. 56, ал.3 от закона за НСО „При изпълнение на служебните си отношения, в обществения и личния си живот служителите са длъжни да имат поведение, съобразено с Етичния кодекс на служителите от Националната служба за охрана” и чл. 2, ал.2 от Етичния кодекс на служителите на национална служба за охрана при Президента на РБ, обявен със заповед № 879/2009 год. на началника на НСО, а  именно ,…не може да получава лични облаги, освен възнаграждението си от дейност или услуга, предприети или осъществени от името и за сметка на службата”/, като получил от дипломатическото аташе на Посолството на държавата Катар в София г-н Фахад Халид ал-Мусаллам- часовник марка „Ролекс”, модел Ойстерс” на стойност 90/деветдесет/лева и набавил за другиго противозаконна облага, както следва:

-на подп. Димитър Василев Георгиев от НСО в размер на 500/петстотин/ евро с левова равностойност 977,92 лв.

-на подп. Петьо Ангелов Петков от НСО в размер на 500/петстотин/ евро с левова равностойност 977,92 лв.

-на о.р. полк. Драгомир Георгиев Маринов от НСО в размер на 500/петстотин/ евро с левова равностойност 977,92 лв.

-на полк. Красимир Петков Тренев от НСО в размер на 500/петстотин/ евро с левова равностойност 977,92 лв.

-на полк. Веселин Георгиев Тодоров в размер на 100/сто/ евро с левова равностойност 196,58 лв.

-на подп. Румен Димитров Атанасов в размер на 100/сто/ евро с левова равностойност 196,58 лв.

-на ст. лейт Петър Стоянов Томчев в размер на 100/сто/ евро с левова равностойност 196,58 лв.

-на лейт. Станислав Радостинов Радоев в размер на 100/сто/ евро с левова равностойност 196,58 лв.

-на ст. лейт. Цветомир Пламенов Обретенов в размер на 100/сто/ евро с левова равностойност 196,58 лв., на обща стойност 2500 /две хиляди и петстотин/ с левова равностойност в размер на 4889,58/четири хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и 58 ст./които пори получил от дипломатическо аташе на посолстното на държавата Катар в София, г-н Фахад Халид ал-Мусаллам, всичко на обща стойност 4979158/четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 58 ст./

С внесено в съда постановление на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с предложение за освобождаване на обвиняемият ор. полковник Никола Христомиров Николов от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по същото наказателно производство е било образувано АНД № 59/2019 год. по описа на Софийския военен съд. Съдията-докладчик по делото с разпореждане № 50 от 10.06.2019 год. е прекратил съдебното производство и е върнал делото на Военно-окръжна прокуратура гр. София за отстраняване на констатираните от него допуснати отстраними съществени  нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, изрично посочени в решение №10/13.05.2019 год. постановено по ВАНД №10/2019 год. на Военно-апелативният съд, както и тези посочени в обстоятелствената част на самото разпореждане.

Военно-окръжна прокуратура гр. София е протестирала разпореждане №50/10.06.2019 год. въз основа на което Военно-апелативният съд е образувал ВЧНД №28/2019 год. по описа на съда. По делото е било постановено определение №35/09.07.2019 год. по описа на съда. С определението е било потвърдено разпореждане №50/10.06.2019 год. на Софийския военен съд. Освен това е посочено „че в така изготвеното постановление с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, освен посочване една квалификация на деянието и на доказателствени източници, няма направени логически съждения за правно релевантните факти и съставомерността  на престъплението по чл. 283 от НК, респективно по чл. 387, ал. 1 от НК”.

На 29.08.2019 год. прокурорът отново е внесъл в съда постановление на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с предложение за освобождаване на обвиняемият ор. полковник Никола Христомиров Николов от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по същото наказателно производство по което е било образувано и настоящото дело. При сравняване на постановлението послужило за образуване на АНД№59/2019 на СВС с това послужило за образуване на настоящото производство се установява, че прокурора не е изпълнил нито едно от дадените указания посочени по-горе. Единствената разлика между двете постановления е, че в последното  липсва пасажа „образувано срещу военни длъжностни лица-офицери от Национална служба за охрана при Президента на РБ, които в гр. София, в периода 07.03.2018-08.03.2018 год. при и по повод изпълнение на служебните задължения, във връзка с посещение на международна делегация в Р. България злоупотребили с властта си и със служебното си положение, не изпълнили задълженията си по служба и превишили властта си, от което произлезли вредни последици-престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК”. Отпадането на този пасаж от постановлението по никакъв начин не санира и отстранява посочените в съдебните актове отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаването правото на защита на обвиняемия.

Съгласно нормата на чл. 413, ал. 1 от НПК, влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. Като не е изпълнил дадените от съда със съответните съдебни актове задължителни указания, прокурорът е нарушил посочената норма от НПК. Това от своя страна съставлява пречка за разглеждане на делото в открито съдебно заседание и съдебното производство по настоящото дело следва да бъде прекратено и делото изпратено на прокурора за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила.

Предвид горното и на основание чл. 377, ал. 1, вр. чл. 249, ал. 4, т. 1 от НПК

 

 

                        Р   А   З   П   О   Р   Е  Д    И  Х:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по АНД № 131/2019 год. по описа на Софийския военен съд и ИЗПРАЩАМ делото на Военно-окръжна прокуратура гр. София за отстраняване на посочените в решение №10/13.05.2019 год. на ВАпС, разпореждане №50/10.06.2019 год. на СВС и определение №35/09.07.2019 год. на ВАпС съществени нарушения на процесуалните правила.

Препис от разпореждането да се връчи на обвиняемият, неговия защитник и прокурора.

Обвиняемият, неговия защитник и прокурора да се уведомят , че разпореждането в 7-дневен срок от връчването му може да бъде обжалвано и протестирано пред Военно-апелативния съд по реда на глава 22 от НПК.

 

 

 

СЪДИЯ - ДОКЛАДЧИК: