реш е н И Е

 

№ 649/20.7.2022г.

 

гр. Пазарджик

 

в името на народа

 

Административен съд – Пазарджик, VIII-и състав, в открито заседание на седми юли, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

при секретаря Янка Вукева, като разгледа докладваното от съдия Бабаков административно дело № 513, по описа на съда за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Образувано е по жалба на „Асарел Медет“ АД, ЕИК 822106269 против Заповед № РД-09-3 от 15.03.2022г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик, с която на основание чл. 158 т.4, чл. 159 ал.1 пр.3 и чл. 160 ал.1 от ЗООС  е постановено спиране на дейността на три броя центробежни сепаратори „KNELSON“, находящи се в отделение „Флотация“ на корпус „Ситно трошене“ на площадката на „Асарел- Медет“АД гр. Панагюрище до влизане в сила на решение по ОВОС за ИП.

С жалбата и чрез процесуалния си представител дружеството излага съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед поради издаването й при несъобразяване с изискванията за форма и съдържание /липса на мотиви/ и в противоречие с целта на закона.

В съдебно заседание, дружеството- жалбоподател се представлява от адв. П., която поддържа жалбата, а в писмени бележки излага допълнителни съображения в подкрепа на релевираните вътре доводи.

Ответникът - Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, чрез процесуалния си представител- юрк. Ч. оспорва жалбата.  Допълнителни съображения излага в писмени бележки.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно -правния спор:

С Решение по ОВОС № 7-3/04.05.2012г. на Министъра на околната среда и водите е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение на , Асарел-Медет” АД: „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”. Решението е оспорено пред ВАС, поради което дружеството е отправило искане до компетентния орган, на основание чл. 60, ал. 2 във връзка с ал. 1 от АПК, за допускане на предварително изпълнение. С Решение № 22/01.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите предварително изпълнение е допуснато. Решението е влязло в сила и са започнали разпоредените с него дейности. С Решение № 8906/12.06.2019г. по адм. д. № 8918/2015г. на ВАС е отменено Решение № 7- 3/04.05.2012г. на Министъра на ОСВ. След отмяна на това решение, допуснатото предварително изпълнение с Решение № 22/01.02.2013г. на министъра на околната среда и водите е разпоредено на отпаднало правно основание и действието му се прекратява. С отмяната на Решение № 7-3/04.05.2012г. на Министъра на ОСВ е възобновена висящността на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, започнала имено до влизането в сила на ЗИД на ЗООС (обн., ДВ бр. 32 от 2012г., в сила от 24.04.2012г.), по повод депозирано с писмо вх. № ОВОСУ-6871/06.03.2009г. уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”. Висящността на производството е възобновено на етапи преди провеждане на срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС.

Предвид изложеното, органът е поискал от „Асарел-Медет” АД подробна информация, относно етапа, до който са достигнали дейностите по изпълнение на инвестиционното предложение при действието на предварителното изпълнение на решението по ОВОС, която е постъпила в РИОСВ-Пазарджик с вх. № ПД-03-1(4) на 24.09.2020г. От информацията е видно, че всички дейности по реализация на ИП, одобрени с отмененото решение по ОВОС, допуснати с решението за предварително изпълнение са приключили.

Органът е приел, че следва да бъде възстановено фактическото положение на площадката на „Асарел-Медет“ АД, съществуващо към момента преди осъществяване на дейностите по предварителното изпълнение до произнасяне на компетентния орган по висящата процедура по ОВОС. В тази връзка била издадена Заповед за налагане на ПАМ № РД-09- 2/28.01.2021г., с която е наредено да бъде възстановено фактическото положение на площадката на „Асарел-Медет“АД, гр. Панагюрище, съществуващо към момента преди осъществяване на дейностите по предварително изпълнение на ИП „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”, допусната с решение № 22/01.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите. По жалба на „Асарел- Медет“ АД е било постановено  решение № 28/16.02.2021г. на МОСВ, с което Заповед за налагане на ПАМ № РД-09- 2/28.01.2021г.е отменена.

С писмо изх. № РД-03-53/04.11.2021 г. от МОСВ са поискани методически указания относно предприемане на последващи действия, в отговор на което с писмо вх. № РД-03-53-(2)/15.11.2021г. са получени методически указания за извършване на постфактум оценка съгласно Практиките на съда на ЕС, относно прилагане директивите по ОВОС.

С писмо изх. № РД-03-53-(3)/23.11.2021г. на „Асарел-Медет АД са дадени указания за действията, които трябва да предприеме за провеждане на висящата пред директора на РИОСВ- Пазарджик процедура по ОВОС, след влязлото в сила решение на ВАС.

Със Заповед № РД-08-190/14.12.2021г. на директора на РИОСВ-Пазарджик е наредено да се извърши извънредна комплексна проверка на „Асарел-Медет“АД, с цел да се установи обема, вида и местоположението на извършените дейности по разширяване промишлената площ на дружеството, както и оценка за възможността за спиране експлоатацията на обекта или части от това разширение до приключване на производството по издаване на Решение по ОВОС. С доклад вх. № РД-15-54/29.12.2021г. до директора на РИОСВ-Пазарджик, от експертите на РИОСВ-Пазарджик подробно са описани извършените дейности, както и неусвоените площи на отделните подобекти. Заключението на експертите в доклада е, че е необходимо изготвяне на професионална експертиза, на която да бъдат обосновани правилните мерки и действия по отношение бъдещата дейност на обекта. 

С цел предприемане на необходимите мерки и действия по отношение бъдещата дейност на „Асарел-Медет“ АД и във връзка с чл. 36, ал. 1 от АПК, поради необходимостта от дълбоко специални знания, с писмо изх. № РД-17-688/30.12.2021г. е поискано от ректора на минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“да изготви за нуждите на производството експертно становище.

С вх. № РД-17-688-(6)/23.02.2022г., в РИОСВ-Пазарджик постъпва експертно становище от проф. д-р инж. К. - ректор на минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ със следното заключение:

-Добивът на медни руди от рудник „Асарел“ се извършва в непрекъснат 24/7 режим на работа. Потенциалният риска от авария заради неспазване на технологичните параметри за добив на полезни изкопаеми, включващи задължителните минимални безопасни разстояния на работни, неработни и транспортни площадки, осигуряващи безопасната работа на рудника, ще доведе до неговото цялостно спиране на производствената дейност и невъзможност за рестартиране на технологичните процеси. С оглед на гореизложеното може да се заключи, че е невъзможно да се извършва безопасен и екологичен добив в рудник „Асарел“ без усвояване на допълнителни площи.

- Категорично е невъзможно да функционира хвостохранилище „Люляковипа“ без разширението. Основната функция да хвостохранилището е да поеме отпадъка от обогатителната фабрика и е пряко свързано с основната дейност на компанията. То е съоръжения с най-голям риск във всеки минно-добивен комплекс по света. Неусвояването на новите площи поставя под натиск околната среда за потенциално залпово изпускане на води с много по-високо pH от нормалното за района. Поставя под риск населението в района от замърсяване с неорганизирани емисии от преустановяване на оросяването на хвостохранилището.

- Рудник „Асарел“, Обогатителна фабрика, хвостохранилище ,,Люляковица“ и Западно насипище са технологично и ситуационно свързани. Компрометирането на работата на едно от съоръженията ще има негативно отражение на всички, в този смисъл невъзможността да се разшири Западно насипите би довело до спиране работата на рудник „Асарел“. обогатителна фабрика, а от там и на цялата компания. Следователно за нормалното функциониране на комплекса е нужно да се предвидят площи за разширяване на Западно насипище.

- Категорично е невъзможно да функционира Окисно насипище без разширение, защото по същество е елемент от комплекса „Асарел-Медет“. Окисно насипище е свързано в мрежата за управление на рудничните и около рудничните води. Компрометирането му би довело до неконтролируемо изпускане на дренажни води в сека Асацелска, коего е изключително голям риск за екологичното равновесие в района, както и за здравето на хората.

- Спирането експлоатацията на корпус„Ситно трошене“. Мелнично отделение и флотация и Претоварен възел № 1 ше окажат негативно въздействие основната дейност, защото това са основни процеси в обогатяването на руди в обогатителна фабрика „Асарел“. Това ше доведе до невъзможност да се преработват заложените в годишните работни проекти количества руда и до спиране работата па предприятието, т.е. по - голям екологичен отпечатък, значителни и труднопреодолими негативни социални и икономически последици “.

- С вх. № РД-17-688-(9)/02.03.2022г. от ректора на минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“— проф д-р инж К., постъпва допълнено становище, в което той пояснява, че центробежните сепаратори тип „KNELSON“ с чийто пуск се въвеждат нови технологии и се подобряват съществуващите такива, с цел максимално оползотворяване на подземните богатства и повишаване на екологосъобразността на производството, не са част от основния технологичен процес, но спомагат за неговото подобряване.

В тази връзка била издадена процесната Заповед № РД-09-3 от 15.03.2022г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик, с която на основание чл. 158 т.4, чл. 159 ал.1 пр.3 и чл. 160 ал.1 от ЗООС  е постановено спиране на дейността на три броя центробежни сепаратори „KNELSON“, находящи се в отделение „Флотация“ на корпус „Ситно трошене“ на площадката на „Асарел- Медет“АД гр. Панагюрище до влизане в сила на решение по ОВОС за ИП.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, намира следното от правна страна:

Жалбата е подадена срещу подлежащ на обжалване и контрол за законосъобразност индивидуален административен акт, в законоустановения срок от лице с правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Процесната заповед е издадена на основание чл. 158 т.4, чл. 159 ал.1 пр.3 и чл. 160 ал.1 от ЗООС - за предотвратяване извършването на административно нарушение, свързано с опазване на околната среда, поради реализация на инвестиционно предложение по разширяване, при постановена в резултат на съдебно решение непроведена процедура по ОВОС.

Заповедта е издадена от компетентен орган съгласно чл. 158 вр. чл. 160 ал.1 от ЗООС.

Заповедта обаче е изготвена  при допуснато съществено процесуално нарушение по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК, тъй като същата не е мотивирана. На първо място, в оспорената заповед се сочи, че тя се издава на основание   чл. 158 т.4, чл. 159 ал.1 пр.3 и чл. 160 ал.1 от ЗООС. Съгласно първата цитирана разпоредба, оспорената ПАМ се издава за  предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения. Същевременно, съгласно чл. 159 ал.1 пр.3 от ЗООС,също посочена в заповедта, ПАМ има възстановителен характер- т.е с нея се възстановява първоначално фактическо положение. От друга страна, по- надолу в заповедта словесно е описано, че ПАМ се издава с цел преустановяване административно нарушение, свързано с околната среда и водите. При това положение не става ясна волята на органа какъв вид ПАМ издава- дали със същата се възстановява първоначалното положение преди изпълнението на инвестиционното намерение /възстановителна/, или се преустановява извършването на административно нарушение/преустановителна/. Ако ПАМ е преустановителна, задължително е следвало да бъда описано какво е нарушението, чиито вредни последици се преустановяват с нея, а това не е сторено. От друга страна, в самата заповед се сочи, че вече е имало издадена ПАМ за възстановяване на първоначалното фатическо положение, която впоследствие е била отменена с решение на МОСВ- т.е. самият орган е приел, че възстановяването на първоначалното фактическо положение е било незаконосъобразно.

Ето защо,основателни са възраженията в жалбата, че е налице неяснота във волята на органа досежно вида ПАМ, наложена на дружеството и целените с нея последици.

От друга страна, в оспорената заповед отсъстват мотиви относно връзката на издадената ПАМ и дейността на центробежните сепаратори тип KNELSON, които се запечатват до издаването на решение за ОВОС.  В заповедта се сочи, че с процесните сепаратори се въвеждат нови технологии и се подобряват съществуващи такива, с цел максимално оползотворяване на подземните богатства, както и че сепереторите не са част от основния технологичен процес, а само го подобряват При това положение, не става ясно защо е необходимо тези сепаратори да се запечатват, и по какъв начин тяхното спиране, ще предотврати или преустанови евентуалното извършване на  нарушения  или ще окаже въздействие върху околната среда и водите. След като изрично се сочи, че сепараторите не са част от основния технологичен процес на дружеството, не става ясно и  защо е необходимо, тяхната дейност да се спира, до влизането в сила  на решение за ОВОС. Съгласно разпоредбите на чл. 92 и чл.93 от ЗООС, ОВОС се извършва задължително или се преценява нуждата от изготвянато й във връзка с определени инвестиционни предложения. В оспорената ПАМ изрично се отбелязва, че сепараторите не са част от основния технологичен процес на дружеството, поради което е необходимо да бъдат изложени съображения, дали те са включени в инвестиционното намерение и по какъв начин изготвната ОВОС ще се отрази на дейността им.

Основателни са възраженията в жалбата и че от цитираното в заповедта становище Вх. № РД-17-688-9/02.03.2022 г. на ректора на Минно- геоложкия университет, не се установява  вредно влияние от дейността на сепараторите върху околната среда.

С оглед на изложеното, оспорената заповед, като немотивирана, следва да бъде отменена.

Разноски не се претендират и такива не следва да бъдат присъждани.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предложение второ от АПК, Пазарджишкият административен съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на „Асарел Медет“ АД, ЕИК 822106269 Заповед № РД-09-3 от 15.03.2022г за налагане на принудителна административна мярка издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пазарджик, с която на основание чл. 158 т.4, чл. 159 ал.1 пр.3 и чл. 160 ал.1 от ЗООС  е постановено спиране на дейността на три броя центробежни сепаратори „KNELSON“, находящи се в отделение „Флотация“ на корпус „Ситно трошене“ на площадката на „Асарел- Медет“АД гр. Панагюрище до влизане в сила на решение по ОВОС за ИП.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: /п/