Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.  София, 24.07.2015г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Софийският  градски  съд,  I  ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 17 състав, в публичното заседание  на осми май две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                       СЪДИЯ :   ТЕОДОРА   НЕЙЧЕВА

 

 

при секретаря Д.И., разгледа докладваното от съди­ята гр. д. № 12969 по описа за 2009г., и за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Предявени са обективно-съединени искове с правно основание чл.26, ал.1, хип.2, предл.2 от ЗЗД от ищците М.С.Т. и Б.С.Т. срещу ответника по делото Н.М.И.. Горните искове са уточнени с молба от 14.04.2010 г., депозирана по делото, с която ищците твърдят наличие на нищожност по отношение на сключената сделка между тяхната баба С. С. Г. в качеството й на продавач и на ответника в качеството му на купувач. Същите твърдят, че обективирания в нотариален акт № 96, том.1, рег.3464, дело 88/2008 г. договор за покупко-продажба на недвижим имот страда от пороци, посочени в разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗЗД, поради което не е произвел своето правно действие. Излагат се твърдения за нищожност на упълномощителната сделка, въз основа на която ответника е продал сам на себе си недвижимия имот, представляващ апартамент № 26, в град ************** на две основания, а именно - липса на съгласие поради липса на представителна власт, липса на съгласие, обусловено от липса на воля, поради липса на индивидуализация на недвижимия имот, предмет на пълномощното, което са твърди, че е подписано от С. С. Г. - наследодател на ищците. На второ място се твърди липса на предписана от закона форма по отношение на сключения договор за покупко-продажба закрепен в нот. акт № 96/2008 г. Липсата на предписаната от закона форма се обосновава с твърдяната опорочена форма на предшестваща сделка, а именно - упълномощаването на С. С. Г. на ответника да се разпорежда със собствения й имот.

Ответникът е депозирал в срока отговор на исковата молба, като оспорва предявените искове. С отговора на молба-уточнение от 26.05.2010 г. същият сочи, че предявените искове с молба от 14.04.2010 г. на първо място са недопустими и на второ място са неоснователни, като излага твърдения в тази насока.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, съобразно чл. 12 и чл. 235, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, във връзка с доводите на ищеца и възраженията на ответника, намира от фактическа и правна страна следното:

Безспорно е установено, че договор покупко  - продажба, обективиран в нотариален акт  № 96, том  № III, рег. 3464, н.д.88/2008г. на Нотариус Е.К., с  рег. № 311 в Нотариалната камара, с район на действие  - района на Софийски районен съд, с който на 02.04.2008г., посоченият като продавач – Н.М.И. като пълномощник на С. С. Г. е продал сам на себе си следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 26/двадесет и шест/, находящ се в град *******************-ра/втора/част, в блок 249/двеста четиридесет и девет/, бивш блок 27/двадесет и седем/, вх.*****,  състоящ се от една стая, дневна, кухня  и сервизни помещения, със застроена площ от 65.20/шейсет и пет цяло и двадесет стотни /кв.м., при съседи: стълбище, ап.27, двор, двор, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18/осемнадесет/, без площ по документ за собственост, при съседи: коридор, мазе № 17, мазе № 19,   ЗАЕДНО с 1. 067% / едно цяло нула шейсет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с правото на строеж върху мястото,   на основание чл. 26, ал. 2, изречение 1, предложение 2 от ЗЗД – поради липса на съгласие.  

В този аспект, от събраните по делото гласни и писмени доказателства по безспорен и категоричен начин се доказа, че при извършване на покупко-продажбата на 02.04.2008г. на процесиня недвижимия имот е липсвало съгласието на собственичката - С. С. Г., както, че същата умишлено е била въведена в заблуждение да подпише пълномощно в полза на Н.М.И..  От показанията на свидетелката С. става ясно, че към момента, в който се твърди С. Г. да е извършила упълномощаването, то последната е била с влошено зрение и слух. С. ясно описва случилото се в деня на подписване на пълномощието и споделеното и непосредствено от С. Г. - че е била подмамена да подпише пълномощното, защото подписвайки го, тя е смятала, че ще и бъдат върнати парите, които по - рано са и били откраднати. Нейните показания ясно доказват, че у С. Г. никога не е имало формирана воля за продажба на това жилище, а същата е имала желанието да остави жилището на внучката си. От споделеното от свидетелката става ясно. че С. Г. не е предприемала пътуване до град Димитровград, каквото се твърди тя да е осъществила и където се твърди тя да е извършила упълномощаването, тъй като същата е пребивававала в град София по това време и е провела неколкократно разговори дъщерите си от домашния стационарен телефон, което изключва възможността тя да е напускала пределите на град София.

Противоречиви и некореспондиращи с фактическата обстановка са свидетелските показания на свидетеля Петров, който твърди, че е работел като таксиметров шофьор към 2008 г. и той е закарал С. до град Димитровград, като и описва конкретните метеорологични условия. От съдебните удостоверения по делото е видно, че към периода 2008 г. свидетелят В.Й.П. не е притежавал изискуемите документи за извършване на таксиметрова дейност, а описаните от него метеорологични условия през времето на пътуването са в диаметрална противоположност от тези който са били, според представените по делото удостоверението от Института по метеорология и хидрология към БАН.

При извършената очна ставка между свидетелят С. и свидетелят Петров се установява, че Петров не е познат за никой от членовете на семейството на С., въпреки твърдението от него, че той многократно се е виждал със С..

Още в провелото се на 08.03.2011 г. о.с.з. е направено оспорване на представената разписка, в която се твърди, че С. С. Г. е получила сумата от 80 000 (осемдесет хиляди) лева.

С определение от о.с.з. на 08.03.2011 г. е открита процедура по оспорване истинността на разписката. Въпреки задължението да представи тази разписка, ответникът в продължение четири години не представи оригинала на разписката, което е индиция за това, че същият не притежава оригинал на пододобна разписка, каквато и никога не е била подписвана от С. Димитрова Г..

С оглед изложеното, съдът намира, че следва да бъде уважен  главният иск за обявяване на нищожен договор покупко  - продажба, обективиран в нотариален акт  № 96, том  № III, рег. 3464, н.д.88/2008г. на Нотариус Е.К., с  рег. № 311 в Нотариалната камара, с район на действие  - района на Софийски районен съд, с който на 02.04.2008г., посоченият като продавач – Н.М.И. като пълномощник на С. С. Г. е продал сам на себе си следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 26/двадесет и шест/, находящ се в град *******************-ра/втора/част, в блок 249/двеста четиридесет и девет/, бивш блок 27/двадесет и седем/, вх.Б, ет.2,  състоящ се от една стая, дневна, кухня  и сервизни помещения, със застроена площ от 65.20/шейсет и пет цяло и двадесет стотни /кв.м., при съседи: стълбище, ап.27, двор, двор, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18/осемнадесет/, без площ по документ за собственост, при съседи: коридор, мазе № 17, мазе № 19,   ЗАЕДНО с 1. 067% / едно цяло нула шейсет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с правото на строеж върху мястото,   на основание чл. 26, ал. 2, изречение 1, предложение 2 от ЗЗД – поради липса на съгласие.

По отношение на предявения при условията на евентуалност иск, подробно посочен уточнителна писмена молба от 14.04.2010г.,  съдът намира, че не следва да бъде разглеждан същия, тъй като е уважен главният иск   - за обявяване на договор покупко  - продажба, обективиран в нотариален акт  № 96, том  № III, рег. 3464, н.д.88/2008г. на Нотариус Е.К., с  рег. № 311 в Нотариалната камара, с район на действие  - района на Софийски районен съд, с който на 02.04.2008г., посоченият като продавач – Н.М.И. като пълномощник на С. С. Г. е продал сам на себе си следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 26/двадесет и шест/, находящ се в град *******************-ра/втора/част, в блок 249/двеста четиридесет и девет/, бивш блок 27/двадесет и седем/, вх.Б, ет.2,  състоящ се от една стая, дневна, кухня  и сервизни помещения, със застроена площ от 65.20/шейсет и пет цяло и двадесет стотни /кв.м., при съседи: стълбище, ап.27, двор, двор, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18/осемнадесет/, без площ по документ за собственост, при съседи: коридор, мазе № 17, мазе № 19,   ЗАЕДНО с 1. 067% / едно цяло нула шейсет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с правото на строеж върху мястото,   на основание чл. 26, ал. 2, изречение 1, предложение 2 от ЗЗД – поради липса на съгласие.

По разноските:  С оглед изхода на спора, следва ответникът да бъде осъден да заплати на ищците, на основание чл.78, ал. 1 от ГПК  сумата в общ размер на 2052лева /две хиляди  и петдесет и два лева/  – за разноски по делото. Не следва да бъде присъждана на ищеца като разноски по делото – внесената гаранция в размер на 3000лева, тъй като за връщането й на ищеца съществува друг процесуален ред. Не следва да бъде присъждана на ищеца като разноски по делото – внесената по сметка на Агенция по вписванията държавна такса от 337.87лева. Относно оС.лите претендирани като сторени разноски, посочени в списъка по чл.80 ГПК, следва да бъдат присъдени като разноски, които възлизат в общ размер на 2052лева /две хиляди  и петдесет и два лева/, ккато бе изложено по –горе.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН договор покупко  - продажба, обективиран в нотариален акт  № 96, том  № III, рег. 3464, н.д.88/2008г. на Нотариус Е.К., с  рег. № 311 в Нотариалната камара, с район на действие  - района на Софийски районен съд, с който на 02.04.2008г., посоченият като продавач – Н.М.И. като пълномощник на С. С. Г. е продал сам на себе си следният недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 26/двадесет и шест/, находящ се в град *******************-ра/втора/част, в блок 249/двеста четиридесет и девет/, бивш блок 27/двадесет и седем/, вх.Б, ет.2,  състоящ се от една стая, дневна, кухня  и сервизни помещения, със застроена площ от 65.20/шейсет и пет цяло и двадесет стотни /кв.м., при съседи: стълбище, ап.27, двор, двор, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18/осемнадесет/, без площ по документ за собственост, при съседи: коридор, мазе № 17, мазе № 19,   ЗАЕДНО с 1. 067% / едно цяло нула шейсет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с правото на строеж върху мястото,   на основание чл. 26, ал. 2, изречение 1, предложение 2 от ЗЗД – поради липса на съгласие.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал. 1 от ГПК  Н.м.И., с ЕГН **********,  с адрес, посочен в исковата молба, да заплати на М.С.Т., с ЕГН ********** и Б.С.Т., с ЕГН **********,***, партер, сумата от  2052лева /две хиляди  и петдесет и два лева/  – за разноски по делото.

 

Решението е постановено при участието на третото лице - помагач на страната на ищеца П.Г.И..

 

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок от съобщението за изготвянето му.

                                                                                       СЪДИЯ :    ......................

                                                                                                 /Теодора  Нейчева/