Р Е Ш Е Н И Е

№..........................

гр.София, 24.02.2021г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-3 с-в в публично съдебно заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

                                                                СЪДИЯ: ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА

 

при секретаря Румяна Аврамова, разгледа търговско дело № 1310 по описа за 2020г. и взе предвид следното:

Производството е по предявен от прокурор от Софийска градска прокуратура иск с правно основание чл. 40, ал. 2, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП /Закон за политическите партии/ за разпускане на Политическа партия „В.”.

Предметът на предявения от прокурор при Софийска градска прокуратура /СГП/ иск е очертан от конкретните твърдения в исковата молба и се ограничава до проверка наличието на основанието по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за политическите партии /ЗПП/ за разпускане на политическа партия „В.“ поради извършване на дейност, нарушаваща системно изискванията на ЗПП, която съгласно твърденията на ищеца конкретно се изразява в незаконосъобразност при учредяване и образуване на политическата партия.

Ищецът твърди, че е налице установено системно нарушение на закона, поради обстоятелството, че партията е регистрирана след проведено учредително събрание в противоречие с чл. 12, ал. 2 ЗПП, тъй като на същото са присъствали по-малко от 500 граждани с избирателни права /част от посочените като присъствали лица всъщност са пребивавали извън страната в този период, други са били починали, трети, отразени в списъците, всъщност не са присъствали и т.н./, както и сред представените с искането за вписване на партията в регистъра декларации за индивидуално членство по чл. 11 от ЗПП е имало неистински  такива /напр. подадени от починали лица/ и с некоректно попълнени данни за подписалите ги лица.

Ответникът оспорва иска. Счита, че партията участва активно и законосъобразно в политическия живот на страната, като е регистрирана по надлежния ред и е участвала в редица проведени вече избори, както и е подавала редовно годишни финансови отчети, а при извършвани одити не са констатирани нарушения. Настоява, че партията е учредена при спазване изискванията на закона и в този смисъл оспорва твърденията на ищеца относно броя и присъствалите на учредителния конгрес и твърденията относно представените декларации.

При заявените твърдения в исковата молба и очертания предмет на делото, ищецът – Софийска градска прокуратура– носи тежест да докаже следните факти: че ответникът е регистрирана политическа партия; че политическата партия извършва дейност; че конкретно посочените в исковата и допълнителната молба действия – провеждане на учредително събрания с по-малко от 500 участници и липса на представени и изискуеми декларации от лицата, посочени като учредители попадат в обхвата на предвидените от нормата на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП основания за разпускане на политическа партия и в случай, че посочените факти са обхванати от фактическия състав на посочената норма – че същите са се осъществили.

При доказване на горното, в тежест на ответника е да докаже направените от него възражения.

От служебно изготвената справка по фирменото дело на партията се установява, че първоначалната съдебна регистрация е извършена на 02.02.2015 година с решение на Софийски градски съд по ф.д. 720/2014 година. Видно от постъпилите в изпълнение разпореждането на съда писмени доказателства, съдържащи се в преписката по фирменото дело, е проведено в условията на чл. 595, вр. чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. чл. 15 и сл. от ЗПП производство, вкл. в открито съдебно заседание на 23.01.2015 година. От протокола от това съдебно заседание е видно, че участвалият на основание чл. 16 от ЗПП прокурор е изразил положително становище за регистриране на ПП „В.“.

Участието на прокурора в охранителното производство при първоначална регистрация на партията е предвидено в ЗПП с оглед защита на обществения интерес. В условията на представителна демокрация ролята на политическите партии като посредници между гражданите и политическата система е съществена. Тя е израз на признатото демократично право на гражданите с избирателни права и със сходни цели и интереси за управлението на държавата да се сдружават, като формират политически партии, чрез които да получат реална възможност да влияят в управленските решения. В условията на политически плурализъм  /залегнал в чл. 11 от Конституцията/ процесът по учредяване, регистрация и участие на дадена партия в политическия живот е предмет на изрична и императивна нормативна  регламентация /такава се съдържа, както в Конституцията, така и в ЗПП/. Именно поради тази обществена значимост на политическите партии, производството по регистрация е предвидено в закон, като съдът е този, който извършва преценка дали са спазени изискванията на закона, подпомогнат от заключението на участващия прокурор, съблюдаващ обществения интерес и поддържане на законността.

В конкретния случай, тази преценка е извършена още през 2015 година, когато съдът е намерил че представените в охранителното производство доказателства установяват предпоставките за вписване на политическата партия в регистъра, в какъвто смисъл е и изрично заявеното становище на прокурора. Тази преценка включва и осъществяването на установения в закона и следващ императивна последователност динамичен фактически състав – от образуване на инициативен комитет до провеждане на учредително събрание в определен срок и с определен минимален състав и набиране на минимален брой членове /чл. 7 до чл. 19 от ЗПП/. Следователно, твърдените в исковата молба обстоятелства във връзка с учредяването и регистрацията на партията са били в предметния обхват на проведеното преди около 6 години производство. Видно от доказателствата по делото, прокурорът не е упражнил и правото на протест срещу постановеното съдебно решение, съобразно правата си по чл. 18, ал. 1 ЗПП.

В чл. 38, т. 5 от ЗПП е предвидена една от изчерпателно предвидените възможности за прекратяване на политическа партия – разпускане с решение на Софийски градски съд. В нормата на чл. 40, ал. 1 ЗПП са посочени и единствените хипотези, при които може да се постанови разпускане, като в конкретния случай – тази по чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП e когато партията с дейността си нарушава системно изискванията на Закона за политическите партии.

Само от формулировката и семантичното тълкуване на посочената разпоредба е видно, че разпускане при условията на чл. 40, ал. 1, т. 1 касае учредена и вече регистрирана по установения ред политическа партия /както е в случая/, която извършва дейност, именно с каквато цел е създадена. Или, дейността /по смисъла на цитираната норма/ обективно е последваща регистрацията /от който момент сдружението на гражданите придобива качеството на партия като правен субект/ и ако тя е осъществявана в нарушение на ЗПП, може да обоснове приложението на най-строгата санкция – разпускане на вече регистрираната партия.

Партиите се регистрират, за да извършват политическа дейност и именно тази дейност не може да противоречи на изискванията на ЗПП, единствено системни /постоянни, повтарящи се/ нарушения на този закон обосновава приложението на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП /тоест, акцентът на закона е върху дейността на партията като политически субект и външно обективираните в тази връзка нейни действия/. Такава дейност предполага активност на партията, извършване на конкретни действия. Състоянието, в което се твърди да съществува партията в продължение на около шест години – регистрирана при нарушения на закона - не може да се определи и поради това като дейност по смисъла на цитираната норма.

Щом се касае до налагане на най-тежката санкция, при това на правен субект, който както беше посочено по-горе е свързан със значим обществен интерес и засягане конституционно установения принцип на политически плурализъм, законът не може да бъде тълкуван и разширително. Тоест, хипотезите, при които със съдебно решение може да се разпусне партията, са лимитативно и изчерпателно изброени. Аргумент за извода, че законът не е предвидил хипотезата на разпускане на вписана в регистъра политическа партия по причини, свързани със закононарушения при учредяването, може да се намери и в аналогичната уредба на ЗЮЛНЦ. В чл. 13, ал. 1, т. 3, б. а от същия е предвидено, че юридическото лице с нестопанска цел се прекратява с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато не е учредено по законния ред. Следователно, ЗЮЛНЦ изрично предвижда възможността за прекратяване при допуснати нарушения при учредяване. Или, тук законът ясно и изрично е предвидил като основание за прекратяване именно последващо установени закононарушения при неговото учредяване, която хипотеза по аргумент от противното изрично е изключена от приложното поле на чл. 40, ал. 1 от ЗПП. Това е оправдано и с оглед отредената в Конституцията засилена роля на политическите партии, свързана с участието на гражданите в управлението на държавата, които макар и подобно на сдруженията по ЗЮЛНЦ са обединения на граждани с определени цели и интереси, имат по-специфични, обществено значими функции. Именно това е дало отражение в изричната, императивна законова регламентация, вкл. чрез предвиждане участието на прокурор в производството по регистрация, вкл. и в невъзможността за последващо разпускане на партията поради начална липса на предпоставките на закона за регистрирането й.

В този смисъл може да се добави и че както за учредителите на една партия, така и за нейните членове и симпатизанти и за обществото като цяло, в даден период от време, след постановеното от съда съдебно решение /гарант за законността и правния ред/, въз основа на мотивирана преценка, че при учредяването на партията са спазени изискванията на закона, последната е участвала легитимно в политическия живот на страната и е изразявала волята на определена част от гражданите в държавата. Поради това, законодателят ясно е определил, че обществената нужда не налага разпускане на политическата партия, в чиято дейност не се откриват нарушения на закона или Конституцията, при евентуално последващо установяване на нарушения при учредяването й. Напротив, общественият интерес и обществото в условията на демократичен плурализъм, налагат установяване на определена сигурност в политическия живот и допуснатите от закона и по предвидения ред /чрез вписване в съответния регистър/ на участниците в него. Поради това и с разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП законодателят цели да разпусне и прекрати само онези политически партии, които при активното си участие в политическия живот, нарушават императивните правила на ЗПП. В противен случай, при разширително тълкуване на нормата, може да се засегнат интереси на отделни социални групи, представени от конкретната политическа партия, която от своя страна е ангажирана с отговорността към споделящите идеите и вижданията й граждани и която в неопределен период от време е извършвала дейност именно представлявайки ги в политическия живот в страната. Точно с оглед охраняване неотменимите граждански права на свободно сдружаване и съответно участие в политическите процеси, законът не е допуснал възможността за разпускане на една партия в неограничен период от време след регистрацията й и след заявената от нея политическа дейност.

Предвид всичко изложено се налага извод, че заявените от ищеца твърдения не попадат в обхвата на нормата на чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП, като законът не допуска налагане на най-строгата санкция на разпускане на политическата партия в условията на повторна преценка на предпоставките за регистрирането й и законосъобразността на нейното учредяване. В този смисъл искът е недоказан и подлежи на отхвърляне, като не следва да се обсъждат и останалите, събрани по делото доказателства.

Само за пълнота следва да се отбележи и че твърденията на Прокуратурата относно присъствалите на учредителното събрание лица и представени декларации, не се потвърдиха, а напротив – се опровергават от събраните в хода на производството гласни доказателствени средства, като всички разпитани свидетели заявяват, че са присъствали на проведеното учредително събрание и са подписали декларация за индивидуално членство.  

Възраженията на ответника, от друга страна, относно финансовата отчетност и дейност на партията и участието й в изборите също са неотносими, тъй като не са сред очертаните с исковата молба като действия, с които системно е нарушаван ЗПП.

По разноските.

Ответникът претендира разноски и с оглед изхода на производството такива са дължими. Същевременно, обаче, направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение е основателно, като съдът намира за съответно на правната и фактическа сложност на делото, проведените съдебни заседания и процесуални действия възнаграждение от 1200 лева.

Така мотивиран, Софийски градски съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от прокурор от Софийска градска прокуратура срещу Политическа партия „В.“, регистрирана по ф.д. № 720/2014 година на СГС, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. ******, иск с правно основание чл. 40, ал. 2, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за политическите партии - за разпускане на Политическа партия „В.” поради това, че същата с дейността си нарушава системно изискванията на Закона за политическите партии.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 3, вр. с ал. 11 ГПК, Държавата, представлявана от министъра на финансите да заплати на Политическа партия „В.“, регистрирана по ф.д. № 720/2014 година на СГС, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. ****** сумата от 1350 лева – разноски в настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от връчването му.

                                                                                     

 

СЪДИЯ: