П Р О Т О К О Л

 

гр. Велико Търново, 30.03.2018 г.

           

Великотърновски районен съд                           Четвърти състав                                    

На 30.03.2018 г.

В публичното заседание в следния състав:

                  

                                                                 Председател: Кирил Хаджитанев

Секретар: С.И.

Прокурор: Красимир Стайков

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 571 по описа за 2018  г.

На именното повикване в  09.15 часа се явиха:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Вписва съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К., роден на *** г. ***, с постоянен и за призоваване адрес:*** и настоящ адрес: ***, българин, български гражданин, със средно образование,  работи, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.01.2018г. в дома си в ***, общ.Велико Търново, като проявил жестокост към гръбначно животно му причинил противозаконно смърт - прерязал с нож гърлото на куче - престъпление по чл. 325 б, ал. 1, пр. 1 от НК.

На основание чл. 325 б, ал. 1, пр. 1 от НК и чл. 36 от НК, при условията на чл. 381, ал.4 от НПК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3, вр. с ал. 1, т. 1 от НК му налага НАКАЗАНИЕ пробация със следните пробационни мерки:

- по чл. 42 а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- по чл. 42 а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.К., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. В. Търново, разноските по делото в размер на 117.30 лв. /сто и седемнадесет лв. и 30 ст./, както и сумата от 5.00 лв. /пет лв./ държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд, гр. В. Търново.

 

 

 

ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК и чл. 53, ал. 1, б. А от НК, иззетия по делото, като веществено доказателство нож, като принадлежащ на виновния и послужил за извършване на умишлено престъпление, като ПОСТАНОВЯВА унищожаването му.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК иззетото по делото като веществено доказателство яке да се върне на собственика му К.Н.К..

ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК и Регламент (ЕО) № 1069/2009г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, не предназначени за консумация от човека, иззетия по делото като веществено доказателство труп на куче, находящ се на съхранение в Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново, като ПОСТАНОВЯВА унищожаването му, като вещ без стойност по реда предвиден в чл. 12, б. А от Регламент (ЕО) № 1069/2009г. /изгаряне/ или при наличие на съответните предпоставки по алтернативния ред на чл. 19, т. 1, б. А /заравяне/ от Регламент (ЕО) № 1069/2009г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.

 

 

                    С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

 

               адв. Хр. К.                                                   Кр. Стайков

 

ПОДСЪДИМ:

 

                К.К.

         

 

Съдът намира, че окончателното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 и чл. 383, ал .1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 571/2018 г. на ВТРС.

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 571/2018 г. по описа на ВТРС.

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Препис-извлечение от протокола, относно веществените доказателства да се изпрати на Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново, както и на служба „Архив” при ВТРС – за сведение и изпълнение.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: