Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 30

Силистра, 10.04.2018 година

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Силистренският окръжен съд, в открито заседание на трети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Василева

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Виолета Александрова

                                                                                         2. Ралица Райкова

 

при секретаря Данаила Георгиева, като разгледа докладваното от съдия Александрова в.гр.д. № 52 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Въззивно производство по чл.258 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по въззивна жалба на Районния прокурор при РП-Дулово с искане за отмяна на решение № 20/31.01.2018 г., постановено по гр.д. № 493/2017 г. по описа на Дуловски районен съд, в частта, с която е допуснал промяна към личното име на С.Х.Р., да прибави псевдонима „хаджи“. В частта, с която е допусната промяна на фамилното име от „Р.“ на „Р.“ решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Силистра поддържа въззивната жалба.

Ответницата по жалбата С.Х.Р. (Р.) не е депозирала писмен отговор, не се явява, не изпраща процесуален представител и не е депозирала становище.

 

Окръжният съд, като обсъди доказателствата по делото и оплакванията в жалбата, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Жалбата е процесуално допустима, но по същество неоснователна.

 

Молба по чл.19, ал.1 от ЗГР.

 

Молителката твърди, че през м.март 2017 г. е посетила Божи гроб в Светия град Йерусалим, притежава приложеното свидетелство за поклонничество, удостоверяващо правото ѝ да носи званието „хаджия“ и че всичките ѝ близки, приятели и познати се обръщат към нея като поклонник с това звание. Първоначално моли „хаджи“ да се добави пред фамилното име, а след това – пред личното име – хаджи С.. Съдът е допуснал тази промяна като псевдоним.

Съгласно чл.19, ал.1 от ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Очевидно името на молителката не е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, не се и твърди това, поради което следва да се прецени дали в случая „важни обстоятелства“ налагат исканата промяна с добавка пред личното име.

Районният съд е уважил молбата, като е определил добавката като „псевдоним“. Молителката обаче не я определя като псевдоним, дори изрично не я характеризира. Прилага писмено доказателство за „звание“. Званието не е синоним на псевдоним. Освен това в жалбата и в хода по същество пред въззивната инстанция прокурорите правилно излагат доводи и сочат съдебна практика, че псевдонимът е измислено от притежателя или околните име, което става известно в обществото и обикновено се ползва от хора на литературата и изкуството. В процесния случай няма такива данни. Не е ясно с какво се занимава молителката, известна ли е в обществото, каква пречка е за нея липсата на тази добавка. Не е представено нито едно писмено доказателство, в което тя да е записана „хаджи С.“. Като форма на обръщение може да бъде житейски употребявано, най-често в шеговита форма, защото това е едно необосновано желание. Не се твърди и няма доказателства за специална религиозна длъжност или обвързаност на молителката, която да изисква добавката в личните ѝ документи. По същество приложеното свидетелство е една туристическа атракция – ноторен факт е, че то се връчва на всеки турист, посетил Божи гроб.

Предвид изложеното следва да се приеме, че не са налице важни обстоятелства за допускане на исканата промяна, поради което в тази част молбата следва да бъде отхвърлена след частична отмяна на обжалваното решение.

Водим от горните съображения, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 20/31.01.2018 г., постановено по гр.д. № 493/2017 г. по описа на Дуловски районен съд, в частта, с която е допуснал промяна към личното име на С.Х.Р., да се прибави и псевдонима „хаджи“, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ молбата на С.Х.Р. (Русева), за допусне промяна пред личното ѝ име да се добави „хаджи“.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.