Р Е Ш Е Н И Е   №126

 

Град Несебър, 10.08.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

              Несебърският районен съд, трети състав, в публично съдебно заседание на  единадесети юли, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ПЕТРОВ

 

при секретаря Красимира Любенова, като разгледа докладваното от съдия Петър Петров гр.д.№ 1041 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

              Производството е образувано въз основа на предявени искове с правно основание чл.40 от Закона за управление на етажната собственост.

              В исковата молба, подадена от ищеца А.Д.Б., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, същият твърди, че заедно със съпругата си Г.Н.Ф., притежават в режим на съпружеска имуществена общност част от Апартамент № 76, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 51500.510.122.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, разположен на шести етаж в блок 1 на комплекс „Р.1”, със застроена площ от 87,25 кв.м. и 15,86 кв.м. идеални части от общите части на сградата. Ищецът и съпругата му се легитимират за собственици на част от жилището на основание договор за покупко-продажба, сключен на 10.06.2011г. и обективиран в нотариален акт № 15, том VІІІ, рег.№ 6267, дело № ..35/2011г. на нотариус с рег.№ ... на НК и район на действие Несебърския районен съд. Ищецът твърди също, че на 14.10.2016г. е било проведено Общо събрание на Етажната собственост (ОСЕС) на комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1), за което е бил съставен протокол. Ищецът е присъствал на събранието. Счита, че решенията, взети на това ОСЕС, са незаконосъобразни, тъй като е нарушена процедурата по свикването и провеждането на ОСЕС. Счита за нарушен чл.12, ал.1, т.1 от ЗУЕС, предвид, че събранието е било свикано само от председателя на УС, а не от всички членове на УС. Не е спазен срок за свикване на общо събрание с оглед императивната разпоредба на чл..., ал.1 от ЗУЕС. Счита за нарушени и чл.16, ал.6 и ал.7, изр.3-то от ЗУЕС, предвид, че протоколът от ОСЕС не е бил изготвен към 20.10.2016г., когато е било залепено съобщението за неговото изготвяне, а въпреки няколкократните искания, копие от протокола е бил изпратен на съпругата на ищеца едва на 31.10.2016г., но без да е заверен и без към него да са приложени списъкът на лицата, присъствали на събранието и списъкът на пълномощниците. На 05.10.2016г. е било установено от членовете на управителния съвет, че залепената същия ден по-рано покана за свикване на ОСЕС за ...10.2016г. липсвала, което било удостоверено с протокол, и което наложило на 06.10.2016г. да бъде залепена нова покана. Разминаване относно часа на залепената на 06.10.2016г. покана е била налице между отразеното в самата покана и в протокола от ОСЕС, което налагало извода за залепени две покани за свикване на събранието. Ищецът твърди, че оспорил на основание чл.16, ал.9 от ЗУЕС съдържанието на протокола от ОСЕС, като оспорването, направено в писмена форма, е било изпратено както по електронен път, така и по пощата, но съдържанието на протокола не е бил поправено в срок. Въпреки, че в протокола е посочено, че събранието е проведено при кворум 42,5107% от общите части, които ищецът счита, че са неправилно изчислени, при гласуването на точките от дневния ред не са били обявени резултатите, т.е. мнозинството, с които са взети решенията. Неправилното посочване на кворума, при които е проведено събранието, се потвърждава от отразеното в протокола по-долу, че предстои да бъдат предприети действия по определяне на идеалните части за всеки самостоятелен обект в блок 1 на комплекса. Решението по т.3 е било взето в нарушение на чл.16, ал.3 от ЗУЕС, а в нарушение на същата разпоредба, както и на чл.23, ал.2 от ЗУЕС, е взето и решението по т.4 от дневния ред, тъй като отчета на УС, който е приет, не е подписан от членовете на УС, а само от Председателя на УС. Предсрочното прекратяване мандата на КС и избиране на нов състав на КС по т.6 от дневния ред ищецът счита, че е взето в нарушение на чл.24, ал.8 от ЗУЕС. Решението по т.9 от дневния ред за одобряване дейността на УС относно разходването на средства от бюджета, засяга друга етажна собственост – тази в блок 2, и в нарушение на чл.51 от ЗУЕС. Налице е разминаване относно периода, за който е приет и одобрен бюджета на ЕС, като макар в дневния ред да е обявено и решението по т.11 да е взето за периода 2016-2017г., към протокола е приложен бюджет, който се отнася за периода 2015-2016г.; при разискванията и вземането на решението проектобюджета не е бил представен на разположение на присъстващите собственици, респ. техните пълномощници, а конкретни суми не са били посочвани и обсъждани, както и разходите не са гласувани поотделно. При обсъждането на т.12 от дневния ред в протокола не са отразени конкретни изявления на отделни етажни собственици, респ. пълномощници, а формулираното решение съществено се различава от действително взетото решение на ОСЕС, като освен това то не е съобразено с чл.50, ал.2, т.1 от ЗУЕС и незаконосъобразно определянето на размера на вноските за Фонд „Ремонт и обновяване” е предоставено на компетентността на УС. С това решение е нарушен и чл.51 от ЗУЕС, определящ начина на разпределяне на разходите за управление и поддръжка на общите части между отделните етажни собственици. Моли съдът да постанови решение, с което да бъдат отменени всички решения, взети на 14.10.2016г. ОСЕС на к-с „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1), с адрес: град Несебър, местн. „А.”, като незаконосъобразни. Претендира разноски.

              В отговора на исковата молба ответникът Етажната собственост, чрез председателя на управителния съвет, заявява, че счита иска за неоснователен, както и че оспорва твърденията на ищеца. Ответникът уточнява, че комплекс „Р.1” се състои от две самостоятелни сгради, като всяка едно от тях с намиращите се самостоятелни жилищни обекти образува отделна етажна собственост. Ответникът признава, че първоначално поканата за свикване на ОСЕС е била залепена на 05.10.2016г., т.е. в срока по чл..., ал.1 от ЗУЕС, както и че след като по-късно през деня членове на УС установили, че поканата липсва, се наложило да бъде залепена нова такава на следващия ден – 06.10.2016г. Изброява 16-те точки от дневния ред според залепената покана. Твърди, че към 16:00 часа на ...10.2016г. е липсвал изискуемия кворум от 67% ид. части от общите части, като са били представени 3.7927% ид. части. По тази причина събранието е било отложено за 17:00 часа, когато отново не е бил налице изискуемия кворум от 33% ид. части. Събранието било проведено при условията на чл.15, ал.3 от ЗУЕС, а именно на 14.10.2016г. от 16:00 часа, на което присъствали 42.5107% ид. части от общите части на етажната собственост, имало е и преводачи от руски на български език и обратно. Ответникът оспорва твърдението на ищеца, че е подал възражение в срока по чл.16, ал.9 от ЗУЕС до УС – изпращал е е-мейли и пратки чрез куриер до различни лица. Отрича с взетото по т.12 от дневния ред решение да са нарушени чл.50, ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 от ЗУЕС. Счита, че протоколът отговаря изцяло на изискванията на ал.5 на чл.16 от ЗУЕС и е съставен в законоустановения 7-дневен срок. Моли искът да бъде отхвърлен като неоснователен.

              С Определение № 94/15.02.2017г., постановено по настоящото дело, на основание чл.2.. от ГПК са съединени за общо разглеждане гр.д.№ 1041/2016г. и гр.д.№ 1047/2016г. двете по описа на Несебърския районен съд, като производството по двете дела да продължи под номера на по-рано образуваното дело – гр.д.№ 1041/2016г. на РС - Несебър.

              Производството по по-късно образуваното дело е образувано въз основа на предявен от Е.М.М., родена на ***г., гражданка на Руската Федерация, иск също насочен срещу Етажната собственост на комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1), с адрес: град Несебър, местн. А.. Макар в исковата молба да се сочи, че етажната собственост се представлява от управителя В.В.А., с иска също се атакуват решенията, взети на проведеното на 14.10.2016г. от 16:00 часа ОСЕС. Ищцата Е.М.М. също твърди, че е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.510.122.1.64, находящ се в сградата в режим на етажна собственост. И според нея не е спазен изискуемият от закона 7-дневен срок за провеждане на ОСЕС, предвид, че поканата за свикването е залепена на 06.10.2016г. Според ищцата на проведеното на 14.10.2016г. ОСЕС е следвало да бъдат представени не по-малко от 67% от общите части на сградата, а като са били представени 42.5107% ид. части, означава, че събранието е проведено без да е налице изискуемият от закона кворум, което от своя страна предполага незаконосъобразност на взетите на него решения. На самостоятелно основание следва да бъдат признати за незаконосъобразни решенията по т.4, т.5, т.8, т.9, т.11 и т.12 от дневния ред на събранието. Ищцата твърди, че е уведомила председателя на УС на ЕС, че ще отсъства повече от месец от имота си, което е свързано с дължимите от нея задължения за заплащане на такса за управление и поддръжка на общите части по чл.51 от ЗУЕС. Не са й били представени и поисканите от нея отчети за 2015-а и 2016-а години, както и доклада за провеждането на финансовата дейност на УС за същите години и докладите, свързани с разходване на финансови средства за ЕС. Неправилно са определени притежаваните от всеки от етажните собственици идеални части от общите части на сградата, като ищцата също твърди, че не е било известно колко от тях са били представени в началото на събранието. Решенията за приемането на доклада и отчета за разходите за ЕС е необходимо да бъдат приети с квалифицирано мнозинство, но решението по т.9 е незаконосъобразно. Нарушен е и чл.14, ал.4 от ЗУЕС във връзка с начина на представителство на етажни собственици на ОСЕС. Моли да бъдат отменени всички решения, взети на ОСЕС поради неспазване на процедурата по неговото провеждане, а при условията на евентуалност, да бъдат отменени като незаконосъобразни решенията по т.4, т.5, т.8, т.9, т.11 и т.12 от дневния ред. С допълнителна молба ищцата посочва, че представител на ЕС е Председателят на УС Оксана Буц.

              Ответникът е подал отговор на исковата молба на Е.М.М., в който също излага становище за неоснователност на иска и моли той да бъде отхвърлен като такъв. На твърденията на ищцата ответникът противопоставя обстоятелството, че протоколът не е оспорен от нея по реда и в сроковете по чл.16, ал.9 от ЗУЕС, не е доказала, че има качеството на собственик в етажната собственост и не е присъствала на ОСЕС, както и че е предявила иска си в срока по чл.40, ал.2 от ЗУЕС. Не е доказано, че молбите на ищцата са били връчвани на ръководните органи на ЕС, а и въобще да са изпращани. Счита за ирелевантно твърдението, че ищцата не е имала достъп до разходооправдателните документи и отчетите на УС и КС, които освен това са били на разположение на присъствалите на ОСЕС. Правилно са определени идеалните части от общите части на ЕС, които са били представени на проведеното ОСЕС, чиито решения се атакуват. Отрича твърдението за нарушение на чл.14, ал.4 от ЗУЕС, а и липсва конкретизация в исковата молба кой е представлявал повече от трима етажни собственици. 

              В съдебно заседание ищецът А.Д.Б. не се явява, представлява се от упълномощен адвокат, който заявява, че поддържа исковата молба и искането за отмяна на решенията на ОС на ЕС. Представя писмени бележки.

              Ищецът Е.М.М. също не се явява в съдебно заседание, представлява се от процесуален представител, който също поддържа предявения иск за отмяна решенията на ОС на ЕС, ангажира доказателства. Представя писмени бележки, в които обсъжда писмените доказателства. Счита, че писмените документи, касаещи свикването на събранието, са нарочно съставяни за нуждите на настоящото производство за да се извлече благоприятен резултат, респ. същите са с променено съдържание, а това се потвърждава от гласните доказателства. Протоколът от общото събрание на ЕС не отговаря на законовите изисквания за съдържание и едновременно с това не отразява точно събитията, които са се случили на събранието. Поддържа и останалите доводи за незаконосъобразност на част от решенията.

              Ответната страна – останалите етажни собственици в етажната собственост на комплекс „Р.1” с адрес град Несебър, местн. „А.”, се представляват в съдебно заседание от Председателя на Управителния съвет на ЕС и от упълномощен от него адвокат. Поддържа се становището за неоснователност на исковете и за спазване на процедурата за свикване и провеждане на общото събрание съобразно изискванията на ЗУЕС. Моли исковете на двамата ищци да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани, като в представените писмени бележки излага фактическа обстановка, която счита за доказана, каквато е описана в отговорите на исковите молби, включително и че съдържанието на протокола от проведеното ОСЕС не е оспорен и същият отговаря на изискванията на закона за съдържание.

              Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

              На 10.06.2011г. свидетелят Г.Н.Ф.е придобила по силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот, в качеството й на купувач, който договор е обективиран в нотариален акт № 15, том VІІІ, рег.№ 6267, дело № ..35/2011г. на нотариус С.А.с рег.№ ... на НК и район на действие Несебърския районен съд, 60/100 (шестдесет стотни) идеални части от следния недвижим имот, находящ се в град Несебър, местността А., Рич, община Несебър, а именно: Апартамент №76, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.510.122.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със заповед № 300-5-81/02.10.2003г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – заповед № КД-14-02-367 / 07.04.2009г. на началника на СГКК – Бургас, находящ се в сграда 1, с адрес на имота: град Несебър, А., Рич, етаж 6, ап.76, предназначение на обекта: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, със застроена площ на апартамента 87,25 кв.м., ведно с 15,86 кв.м. идеални части от общите части на сграда № 1, като общата площ на апартамента ведно с общите части възлиза на 103,11 кв.м., ведно  със съответните идеални части кв.м. от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 51500.510.122. По време на сключване на възмездната сделка, купувачът Г.Н.Ф.е била в сключен граждански брак А.Д.Б., по който начин и на основание чл. 21, ал.1 от Семейния кодекс, двамата са придобили и притежават апартамента в режим на съпружеска имуществена общност и по който начин ищецът се легитимира като носител на спорното материално право, което пък е условие за активна процесуална легитимация по иска с правно основание чл.40 от ЗУЕС.

              Ищцата Ельмира М.М. е собственик по силата на нотариален акт № ..3, том ХVІІІ, рег.№ 14..9, дело № 3483/2010г. на нотариус С.А.с рег.№ ... на НК и район на действие Несебърски районен съд, на следния недвижим имот, находящ се в град Несебър, местност А., Рич, а именно: Апартамент № 64, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.510.122.1.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Несебър, одобрени със заповед № 300-5-81 / 02.10.2003г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – заповед № КД-14-02-367 / 07.04.2009г. на началника на СГКК Бургас, с адрес на имота: град Несебър, А., Рич, етаж 5, ап.64, предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1; със застроена площ на апартамента 79,53 кв.м., ведно с 14,45 кв.м. идеални части от общите части на сграда  № 1, като общата площ на апартамента ведно с общите части възлиза на 93,98 кв.м., ведно със съответните идеални части кв.м. от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 51500.510.122.

              На 20.07.2016г. ищцата Е.М.М. е изготвила молба до Председателя на Управителния съвет на ЕС, в която е заявила, че тя и членовете на домакинството й не ползват притежаваното от нея жилище в сградата в режим на етажна собственост през периодите от месец януари до месец май и от месец септември до месец декември, и през които периоди не предоставя на други лица ползването на апартамента, както и че през 2016г. е ползвала жилището си по-малко от месец, а именно от 16-и юли до 4-ти август. Това заявление ищцата М. е направила във връзка с отчета за разходите за управление и обслужване на общите части на етажната собственост, но е решила да предаде молбата на друго лице – М. Ангелска, без обаче да се съдържат данни дали тази молба е достигнала до Председателя на УС на ЕС, за който е предназначено, и въобще М. Ангелска, да е поемала задължение да предаде молбата.

              По същия начин е процедирано и с молбата на Е.М. от 27.07.2016г., с която е поискала доклад за отчета за 2015/2016г. и в която молба е посочила електронен адрес на кореспонденция.    

              На 06.10.2016г. е изготвена покана за свикване на Общо събрание на собствениците н.Е.с.н.к. „Р.1”***, сграда с идентификатор № 5500.510.122.1 по плана на Община Несебър. Поканата е подписана единствено от Председателя на Управителния съвет на ЕС О.Ю.Б., а в нея е посочено, че събранието се свиква по инициатива на УС на ЕС на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗУЕС и ще се проведе на ...10.2016г. н 16:00 часа пред рецепцията в сграда с идентификатор 51500.510.122.1, при следния дневен ред: 1. Избор на Председател на Общото събрание; 2. Избор на протоколчик на Общото събрание; 3. Отчет на Г.Ф.за финансовата дейност на инициативната група за периода от 01.05.2015г. до 10.07.2015г. и неговото приемане; 4. Отчет за дейността на Управителния съвет на ЕС за периода от 10.07.2015г. до ...10.2016г. и неговото приемане; 5. Отчет на Контролния съвет за резултатите от проверката на дейността на Г.Ф.(инициативната група) за периода от 01.05.2015г. до 10.07.2015г. Отчет на Контролния съвет за резултатите от проверката на дейността на Управителния съвет за периода от 01.05.2015г. до ...10.2016г.; 6. Промяна а състава на Контролния съвет; 7. Възлагане на Управителния съвет на ЕС да проведе преговори и получи информация от вещо лице относно разпределението на общите части в ЕС между всеки от самостоятелните обекти в нея; 8. Възстановяване на разходите на водене на съдебни дела за събиране на задължения на собственици към ЕС за 2015 – 2016г. чрез залепване на пропорционална част от тях от всеки собственик в ЕС или по друг начин; 9. Утвърждаване/одобряване на дейността на Управителния съвет относно разходването на средства от бюджета на ЕС за 2015 – 2016г. включително, но не само относно разпределението на общите разходи в комплекса между двете сгради в него, както : 75,21% за „Р.1”, блок 1 и 24,79% за „Р.1” блок 2; 10. Възлагане на Управителния съвет да проведе преговори и да извърши необходимите действия за обединяването в една обща ЕС на „Р.1”, блок 1 и „Р.1”, блок 2; 11. Приемане на бюджета на ЕС за 2016 – 2017г. съгласно Приложение № 1 към Протокола от ОС на ЕС; 12. Определяне на размера на дължимите суми за всеки един самостоятелен обект в ЕС за 2016 – 2017г. за парични вноски във фонд „Ремонт и обновяване” и парични вноски за управление и поддържане на общите части на етажната собственост; ... Определяне на срок, в който собствениците следва да заплатят определените с решение по предходната точка дължимите суми за 2016 – 2017г.; 14. Определяне на крайната и началната дата на финансовата 2016 – 2017г.; 15. Определяне на срокове и начин за доброволно събиране или по съдебен ред на дължимите суми от собственици към ЕС. Възлагане на определени дейности във връзка с това на Управителния съвет на ЕС; 16. Утвърждаване на извършените разходи и сключените договори с адвокати за провеждане на насроченото Общо събрание на ЕС.

              В представения протокол от проведеното ОСЕС от 14.10.2015г. е инкорпориран списък на представените от участниците с ОС документи при тяхната регистрация, както и списък на присъствалите етажни собственици и техните пълномощници, както и процентите идеални части, които представляват.

              За да се декларира, че е спазен закона относно свикването и провеждането на ОСЕС, в протокола е посочено, че към 16:00 часа на 05.10.2016г. членовете на УС на ЕС установили, че залепената покана за свикване на ОС липсвала на мястото, където е поставена, за което бил изготвен протокол, поради което поканата била залепена повторно на следващия ден – в 16:00 часа на 06.10.2016г. и в нея била актуализирана датата на повторното й обявяване, като за повторното залепване на поканата бил съставен протокол. Описано е също, че до 05.10.2016г. никой от собствениците не е уведомил писмено Председателя на УС на ЕС, че не ползва самостоятелния си обект или че ще отсъства повече от един месец от собствения си обект в ЕС по смисъла на чл..., ал.2 от ЗУЕС, поради което на никой от тях тя не е изпращана по електронната поща.

              Тъй като към 16:00 часа на ...10.2016г., когато е започнала регистрацията на присъстващите участници на ОС, не бил налице изискуемият съгласно чл.15, ал.1 от ЗУЕС кворум, събранието било отложено с един час на основание чл.15, ал.2 от ЗУЕС. В 17:00 часа на...10.2016г. също била установена липсата на изискуемия кворум от 33% идеални части от общите части на ЕС, поради което събранието било отложено на следващия ден – на 14.10.2016г. от 16:00 часа на същото място, когато присъствали лично или чрез пълномощни етажни собственици, представляващи 42.5107% идеални части от общите части на ЕС. За нуждите на гласуването и отчитането на резултатите от гласуванията по отделните точки от дневния ред, в протокола  от ОСЕС е посочено, че по време на регистрацията на всеки участник е било дадено картонче с пореден номер при вписването му като участник в събранието, с помощта на което той да гласува, както и да се изказва; за всеки регистрационен номер са били изчислени съответните проценти идеални части от общите части на ЕС. С мнозинство за председател на събранието е избран В.В.А., а за протоколчик – В.К.Н.. Свидетелят В.Н. решил да води паралелен протокол, което като предложение било подложено на гласуване и отхвърлено. По т.3 от дневния ред с мнозинство е прието решение, според което ОС задължава Г.Ф.да представи отчет за финансовата дейност на инициативната група за периода от 01.05.2015г. до 10.07.2015г., който следва да представи на Председателя на УС на ЕС в срок от един месец от провеждане на събранието. По т.4 от дневния ред с мнозинство е приет и одобрен отчета за дейността на УС за периода от 10.07.2015г. до ...10.2016г., като пак с обикновено мнозинство по т.5 от дневния ред е приет и одобрен отчета за дейността на КС за периода от 01.05.2015г. до ...10.2016г. С решение по т.6 от дневния ред са освободени членовете на КС и е избран нов в състав В.К., Т.И. и Е.А.. Решението по т.7 от дневния ред е формулирано като „Управителния съвет на ЕС да проведе преговори и получи необходимата информация от вещо лице относно разпределението на общите части на ЕС и между всеки от самостоятелните обекти в нея”. ОСЕС е взело решение по т.8, с което са задължени  собствениците, които са заплатили доброволно дължимите такси към ЕС след заведени срещу тях от ЕС съдебни дела, да възстановят извършените от ЕС разходи за воденето на тези съдебни дела, като е възложено на Председателя на УС на ЕС да предприеме необходимите мерки. С решение по т.9 ОС на ЕС е утвърдил и одобрил дейността на УС относно разходването на средства от бюджета на ЕС на 2015 – 2016г. включително, но не само относно разпределението на общите разходи в комплекса между двете сгради в него, както следва : 75,21% за „Р.1”, блок 1 и 24,79% за „Р.1”, блок 2. Възложено е УС да проучи възможността за обединяване в една обща ЕС на двете самостоятелно регистрирани ЕС – на „Р.1”, блок 1 и на „Р.2”, блок 2, като проведе преговори и извърши необходимите действия, каквото е принципното решение, гласувано и прието с обикновено мнозинство по т.10 от дневния ред. С решение по т.11 от дневния ред е приет и одобрен бюджета на ЕС за 2016 – 2017г., предложен от Председателя на УС на ЕС. По т.12 от дневния ред са приети решения, както следва: 1) Ежемесечните вноски във Фонд „Ремонт и обновяване” за 2016 – 2017г. да са в размер, определен съобразно идеалните части на отделните собственици и общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната, в съответствие с чл.50, ал.2, т.1 от ЗУЕС. Като конкретните им размери за всеки отделен собственик ще бъдат изчислени от Председателя на УС или упълномощено от него лице, на база на приетите в бюджета разходи, които ще се заплащат от средствата във Фонд „Ремонт и обновяване”; 2) Разходи за управление и поддръжка за 2016 – 2017г. да се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства, независимо от етажа, на който живеят, съгласно чл.51, ал.1 от ЗУЕС, като конкретните им размери за всеки отделен собственик ще бъдат изчислени от Председателя на УС или упълномощено от него лице, на база на приетите в бюджета разходи за управление и поддръжка; 3) Общата стойност на средствата във Фонд „Ремонт и обновяване” и разходи за управление и поддръжка съгласно бюджета на ЕС са в размер на ..5 000 лева за финансовата 2016 – 2017г.  С решението по т... е бил определен срокът до 31.12.2016г., до който собствениците следва да заплатят дължимите суми към ЕС за финансовата 2016 – 2017г., а както и крайният срок за заплащане на дължимите суми към ЕС за всяка следваща финансова година – 31-ви декември на първата календарна година от съответната финансова година. С решението по т.14 от дневния ред за начална дата на финансовата 2016 – 2017г. е определена 1-ви май 2016г., а като крайна – 01.05.2017г.  По т.15 от дневния ред също са приети няколко  решения, както следва: 1) Председателят на УС на ЕС или определено от него лице да изготви списък с всички собственици, които не са платили в срок дължимите от тях суми към ЕС, както и размера на дължимите суми; 2) Председателят на УС на УС или определено от него лице да уведоми собствениците, включени в горепосочения списък с длъжници, като им даде подходящ срок, в който те доброволно да заплатят задълженията си към ЕС; 3) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, Председателят на ЕС следва чрез определено от него лице да заведе и води до приключването им във всички инстанции съдебни и изпълнителни дела от името и за сметка на ЕС срещу етажни собственици, които не са платили в срок задълженията си към ЕС, както за финансовата 2016 – 2017г., така и за предходни финансови години, като в тази връзка извършва всякакви необходими действия. С решението по т.16 от дневния ред ОС е одобрило извършените разходи и сключените договори с адвокати във връзка с провеждането на настоящото ОС на ЕС. В протокола от ОС на ЕС не посочено кога е приключило събранието. В него е посочено, че към него се прилагат отчетите и бюджета, копията от пълномощни и списъците в регистрирани лица, а като неразделна част от него са описаните в него – списъци с присъстващите лица, пълномощни на участниците в ОС и други. Съставеният протокол от проведеното ОСЕС е подписан от председателстващия събранието и от протоколчика.

              Протоколът от проведеното ОСЕС е изготвен на 20.10.2016г. и на същия ден е изготвено съобщение за неговото изготвяне, което съобщение е било поставено на видно и общодостъпно място – рецепцията на сградата с идентификатор №  51500.510.122.1, като за поставянето на съобщението е бил изготвен протокол. Както съобщението така и протоколът за поставяне на съобщението са подписани от Председателя на УС на ЕС О.Ю.Б. и от етажните собственици А.М.М.и И.А.Б.          Ищецът А.Д.Б., който е присъствал на събранието, е  подал възражение на основание чл.16, ал.9 от ЗУЕС, отправено до УС на ЕС, с което посочва, че протоколът от проведеното ОСЕС е изпратен по електронната поща на 31.10.2016г., а на следващия ден протоколът, отчета на УС на ЕС, отчета на КС и бюджет били качени на фейсбук-страницата на ЕС. С възражението си оспорва протокола, в частта, с която е декларирано, че е спазен срока за свикване на събранието чрез залепването на поканата. Възразява и против посочения в протокола процент на представените идеални част от общите части на етажната собственост – 42.5107%, с довода, че никой от собствениците/пълномощниците от началото на регистрацията, по време на гласуване по точките от дневния ред до края на събранието не е разполагал с информация за притежаваните от него идеални части, а при гласуването по отделните точки от дневния ред не са обявявани резултатите от гласуванията, респ. с какъв процент идеални части от общите части са приемани. Иска да бъде заличено от съдържанието на протокола информацията за кворума на провеждане на събранието. Възражението, касаещо решението по т.4 от дневния ред, не е насочено към оспорване съдържанието на протокола, а има значение за законосъобразността на решението, защото се твърди от ищеца, че отчета на УС на ЕС е подписан само от председателя на УС, но не и от всички членове на УС на ЕС. Оспорва констатацията в протокола по т.11 от дневния ред, че Председателят на УС на ЕС е представил в писмен вид бюджета на ЕС за 2016-2017г., като отрича това да е сторено. Не били отразени в протокола всички изявления при обсъжданията по т.12 от дневния ред, а действително взетото решение не е намерило отражение в протокола. Посочва и за непълноти в списъка на представените от участниците в ОС документи при тяхната регистрация, касаещи участниците с №№ 16 и 17.

              Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

             Формираната задължителна съдебна практика приема, че срокът по чл.40 от ЗУЕС е преклузивен, поради което и за спазването му съдът следи служебно. Пропускането му води до извод за недопустимост на исковата молба и оттам прекратяване на производството.

             Между страните не се спори (с оглед че никой от двамата ищци не е въвел в подадените от тях искови молби довод за обратното), че съобщението за изготвения протокол от заседанието на ОСЕС е поставено на 20.10.2016г., откогато е започнал да тече срока по чл.40, ал.2 от ЗУЕС, а след като всеки от ищците А.Б. и Е.М. са предявили исковете си на това основание на 18.11.2016г., съдът приема, че този срок е спазен от всеки от двамата ищци.

              При предявен конститутивен иск по чл.40, ал.1 от ЗУЕС преценката за законосъобразност, която е длъжен да извърши съдът, е ограничена само до изрично посочените в исковата молба нарушения, представляващи самостоятелни основания за отмяна на атакуваните актове на общото събрание. Това следва от характера на производството, което е исково и съдът дължи произнасяне само по заявените в исковата молба основания. В този смисъл е задължителната практика на ВКС, постановена по реда на чл.290 от ГПК – Решение № .. от 25.03.2014г. по гр.д.№ 5704/20..г. на ВКС, І г.о. В исковите молби са изложени твърдения за незаконосъобразно свикване на ОСЕС поради нарушение на чл.12, ал.1, т.1 от ЗУЕС и поради неспазване срока за поставянето на поканата за свикване на ОСЕС (чл..., ал.1 от ЗУЕС), за неправилното посочване в протокола за проведеното ОСЕС на кворума, при който е проведено, предвид, че не е било известно идеалните части от етажната собственост, които явилите се лица представляват – чл.16, ал.5 от ЗУЕС, неспазването на срока по чл.16, ал.6 от ЗУЕС за изготвяне на протокола от проведеното ОСЕС, неизпълнение на задължението по чл.16, ал.7 от ЗУЕС за изпращане на копия от протокола Изразени са конкретни доводи за незаконосъобразност на взетите решения по т.3, т.4, т.5, т.6, т.8, т.9, т.11 и т.12 от дневния ред на събранието. Изложените в съдебно заседание доводи за незаконосъобразно свикване и провеждане на ОСЕС не представляват нови основания от тези, които са очертани в обстоятелствената част на исковите молби, а само ги детайлизират посредством релевиране на конкретни фактически твърдения в рамките на заявения от ищците предмет на спора, тъй като това са твърдения за факти, които са част от вече посоченото основание на исковете, а не могат да бъдат приравнени на изменение на исковете по основание по смисъла на чл.214, ал.1 от ГПК (Решение № 55/27.04.2015г. по гр.д.№ 55../2014г. на ВКС, І г.о.).          

               Разпоредбата на чл..., ал.1 от ЗУЕС предвижда поканата да бъде подписана от лицата, които свикват общото събрание. В случая ищецът А.Б. възразява, че е нарушен чл.12, ал.1, т.1 от ЗУЕС, но не с довода, че УС на ЕС не е взел решение за свикване на ОСЕС, а с довода, че поканата е подписана само от председателя на УС на ЕС, а не от всички членове на УС. Разпоредбата на чл..., ал.1 от ЗУЕС обаче не следва да се тълкува разширително, като основното съображение на съда произтича от чл.22, ал.1 от ЗУЕС, изискваща решенията от Управителния съвет за да се приемат с мнозинство (включително и за свикване на ОСЕС) и присъствие на две трети от членовете на УС. Така, след като не се изисква присъствие на всички членове на заседанията, както и за вземане на решение за свикване на ОСЕС не е необходимо това да бъде прието с гласовете на всички членове на УС, означава, че не могат да бъдат задължени членовете на УС, които не са присъствали на заседанието, на което е взето решение за свикване на ОСЕС, както и присъствалите, които обаче не са гласували „За” на решението за свикване на ОСЕС, да подписват поканата за свикване на това ОСЕС. Достатъчно е поканата да бъде подписана от Председателя на УС на ЕС (както в случая) или от упълномощен от него друг член на УС.            

              Основателен и доказан обаче се явява основния довод на ищците за неспазване на срока по чл..., ал.1 от ЗУЕС. Въпреки, че посочената разпоредба задължава в поканата да бъдат посочени датата и часът на поставянето й, документът, който удостоверява поставянето на поканата е протоколът за това действие. Такъв протокол в случая липсва, с което е нарушен чл..., ал.1, изр.2-ро от ЗУЕС. От друга страна, съдът приема, че поканата, подписана единствено от Председателя на УС на ЕС – О.Ю.Б., е поставена на 06.10.2016г., както е посочено в самата покана, при липса на протокол, по който начин пък е нарушен чл..., ал.1, изр. 3-то от ЗУЕС, защото осмият ден, според тази разпоредба, на който най-рано е следвало да се проведе събранието, е 14.10.2016г. Когато ищцата Е.М. навежда довода в исковата си молба, че на тази дата – 14.10.2014г., ОСЕС е проведено в нарушение на чл.15, ал.1 от ЗУЕС, т.е. при липса на изискуемия кворум от най-малко 67 на сто идеални части от общите части на ЕС, в известен смисъл този довод се явява неотносим, защото в случая на тази дата ОСЕС е проведено на основание чл.15, ал.3 от ЗУЕС, т.е. дори и тогава да са присъствали етажни собственици, респ. техни пълномощници, които да са представили поне 67 на сто идеалните части от общите части на сградата, това не би заличило нарушението на чл..., ал.1, изр.3-то от ЗУЕС, след като събранието е започнало на ...10.2016г., когато са приложени чл.15, ал.1 и ал.2 от ЗУЕС.

              По делото са представени два броя покани за ОС на собствениците на ЕС на комплекс „Р.1”, които по съдържание се различават единствено по датите – едната е от 05.10.2016г., а другата от 06.10.2016г.; двете покани са подписани от председателя на УС на ЕС О.Ю.Б. и от членовете на УС – С.А.Н., В.В.А. и В.В.В. (не са подписани само от един от членовете на УС - О.В.К.). Представени са и два броя протоколи, съответно от 5-и и 6-и октомври 2016г., според които двете покани са били поставени на посочените в тях дати, като протоколите освен от О.Ю.Б., са подписани и от етажните собственици П.А.Б., Ю.А.И.и М.С.Б., а според представеният едновременно с тези четири документа и протокол от 05.10.2016г., членовете на УС установили в 16:00 часа на 05.10.2016г., че залепената покана са свикване на ОСЕС липсвала от мястото, където е поставена, поради което взели решение тя да бъде залепена повторно на 06.10.2016г. С представянето на тези пет документа ответната страна се домогваше да докаже, че поканата за свикване на ОСЕС действително е била залепена на 05.10.2016г., а оттам и спазването на срока по чл..., ал.1, изр.3-о от ЗУЕС. Тези документи – протоколи и покани, представляват частни свидетелстващи документи и представляват единствено доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях са направени от посочените в тях лица по смисъла на чл.180 от ГПК. От гледна точка на съдържанието на документите обаче, които съдът е длъжен да прецени по свое убеждение, с оглед всички обстоятелства по делото (чл.178, ал.2, изр.1-во от ГПК), тяхната материална доказателствена сила е разколебана. Веднъж установен смисълът на това, което се изразява в документа, съдът по свое убеждение преценява каква вяра трябва да му бъде дадена, доколкото това, което се твърди там, отговаря на истината. Убедителността на това, което се изявява в един документ, е различна в зависимост от това от кого изхожда той, кога е съставен, по какъв повод е съставен; съдът и тук е длъжен да вземе предвид всички доказателства по делото – както доказателствата, които потвърждават верността на съдържанието, така и тези, които го опровергават.

              На първо място, не е имало причина на 05.10.2016г. да се изготвят две покани, едната подписана само от Председателя на УС на ЕС, а другата подписана от Председателя на УС на ЕС и други трима членове на УС, след като и първата е могла да бъде подписана от същите членове на УС на ЕС. На второ място, щом като от ответната страна се твърди, че е имало възможност в 16:00 часа на 05.10.2016г. да бъде съставен протокол за липсваща покана, поставена същия ден по-рано, членовете на УС на ЕС са имали възможност да изготвят и втора покана от същата дата, да я поставят отново и да удостоверят това действие със съставянето на втори протокол за поставяне на поканата пак от 05.10.2016г. този път от 16:00 часа или с по-късен час, ако действително са искали да бъдат уведомени максимален брой собственици за предстоящото ОС, както е посочено в протокола за липсващата покана, а не да решават да залепват поканата на следващия ден. Трето, ответникът не представя доказателства дали и кога е изпратена поканата за свикване на събранието по начините, предвидени в чл..., ал.3 от ЗУЕС, както е сторил с протокола от проведеното ОСЕС, и съответно ако това е сторено на 05.10.2016г., да би могло да се приеме индиректно, че поканата е изготвена на тази дата и поставена на видно и общодостъпно място на сградата.  Всичко това, обосновава извода, че тези пет документа  (л.177-181 от делото) не са съставени на посочените в тях дати –  5-и и 6-и октомври 2016г., респ. нито една от двете покани, подписани от председателя на УС на ЕС и други трима членове на УС, не е била поставяна на видно и общодостъпно място за свикване на ОСЕС, насрочено за ...10.2016г. В тази връзка съдът кредитира показанията на свид. Г.Ф., че на 05.10.2016г. не е имало поставена никаква покана за свикване на ОСЕС на ...10.2016г., а такава е била поставена на 06.10.2016г. преди обяд и това е поканата именно от 06.10.2016г., подписана единствено от О.Ю.Б. – Председателя на УС на ЕС (л.28), като отчете нейната заинтересованост предвид, че е съпруга на ищеца на А.Б., но отчете и заинтересоваността на председателя и членовете на УС на ЕС, щото исковете, с които се атакуват решенията на ОСЕС, да бъдат отхвърлени, като за целта един от фактите, които следва да докажат, е спазването на срока по чл..., ал.1, изр.3-о от ЗУЕС. По всички изложени по-горе съображения съдът не кредитира показанията на свид. В.К., че на 05.10.2016г. е имало покана за ОСЕС, и че това е била поканата с дата 05.10.2016г., подписана от Председателя и други членове на УС, с уточнението, че свид. К.е виждал тази покана (която никога не е била поставена на видно и общодостъпно място и по този начин не е послужила за свикване на ОСЕС за ...10.2016г.), но не на 05.10.2016г., а по-късно, когато е била съставена, което не е станало по-рано от провеждане на самото ОСЕС. Съдът не кредитира показанията на свид. К., защото те противоречат и на доказателствата, представяни от ответната страна, по чието искане този свидетел е разпитан. Така, същият твърди, че е видял поканата на 05.10.2016г. след 14:00 часа и е бил в комплекса поне до 17:00 часа, но не твърди за настъпила през този период от време липса на поканата и за удостоверяване на тази липса с протокол, въпреки, че участва в изготвяне на документи за провеждане на ОСЕС. Поради това и изводът, който съдът прави, е че двете покани, протоколите за поставянето им и протоколът за липса на покана, представени от ответната страна с отговора на исковата молба, са съставени и подписани след провеждане на ОСЕС и за нуждите на протокола за неговото провеждане (свид. В.Н. е категоричен, че на събранието и по-конкретно преди разискванията и обсъжданията по точките от дневния ред, не се е обсъждал въпроса за залепване на поканата, а съдържанието на протокола в частта, с която са декларирани обстоятелствата, които ответната страна се домогваше да докаже с петте документа, не представляват част от съдържанието на протокола по чл.16, ал.5 от ЗУЕС, не представляват изявления на участници в събранието и не обвързват по никакъв начин съда, защото в тази част отразеното в протокола не се ползва с материална доказателствена сила), те са съставени едновременно (като съдът допуска протоколът от 05.10.2010г. за констатирана липса на покана да е съставен в друг момент с оглед, че той не е подписан от всички членове на УС, подписали поканите с посочени в тях дати от 5-и и 6-и октомври 2016г.) и използвани недобросъвестно от ответната страна чрез представянето им по делото за да създаде у съда погрешно убеждение за съществуването на значими за делото факти, каквито в действителност не са налице. Ето защо предвид останалите доказателства по делото, съдът не дава вяра на посоченото в петте документа, че съществуват обективираните в тях факти, респ. на 05.10.2016г. не е била поставена покана са свикване на ОСЕС за ...10.2016г. и не е бил съставен протокол на 05.10.2016г. за поставянето, поради което на същия ден не е установена липсата на тази покана по причина, че тя е премахната от видното и общодостъпно място, на което е била поставена по-рано, в резултат на което е взето решение да бъде поставена нова покана на следващия ден и за тази цел на 06.10.2016г. е изготвена нова покана, подписана от четирима от членовете на УС, била е поставена на мястото на старата покана и че за това действие също е бил съставен протокол.

              Неспазването на срока по чл..., ал.1 от ЗУЕС за поставянето на поканата за свикването на общо събрание се явява самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на всички решения, взети на ОСЕС, защото посочената разпоредба е императивна и неспазването й представлява съществено нарушение на процедурата по свикването на събранието, а оттам и до незаконосъобразното му провеждане, защото нарушава правото на етажните собственици да участват в ОСЕС и при вземането на решения. 

              От изявленията на страните в съдебно заседание, включително и от ответната страна, а и от съдържанието на протокола от проведеното ОСЕС от 14.10.2016г., се установява, че в случая са били налице условията на чл.17, ал.5 от ЗУЕС, за да бъдат определени идеалните части от общите части на ЕС по правилата на ал.4 на чл.17 от ЗУЕС, както и решение по ал.6 на чл.17 от ЗУЕС не е вземано нито на ОСЕС от 14.10.2016г., нито на предходно такова. Освен това в съставения протокол от ОСЕС от 14.10.2016г. се съдържат противоречия, като от една страна е посочено, че протоколът съдържа информация за явилите се лица и идеалните части, които те представляват, както и че са били изчислени съответните проценти идеални части от общите части на етажната собственост, а от друга страна, при обсъжданията по т.7 от дневния ред свид. К.изрично заявява, че са налице значителни несъответствие (които не се дължат на грешки в пресмятането), което е наложило вземането на решение да се възложи извършването на действия, свързани с изчисляването на притежаването от всеки от етажните собственици на съответните на притежаването от всеки от тях самостоятелен обект идеални части от общите части на сградата, и евентуалното одобрение с последващо решение по чл.17, ал.6 от ЗУЕС (а не да бъде установяван в производство по чл.40 от ЗУЕС, в каквато насока бяха доказателствените искания на ответната страна, като същите не бяха допуснати, защото установяването и провеждането на ОСЕС при точно определени и известни проценти от идеални части от общите части, притежавани от всеки собственик, следва да предхожда провеждането на събранието, а не съдът да проверява дали произволното посочване на тези идеални части в проценти са правилно посочени и съдът да осъществява дейността по чл.17, ал.4 или ал.6 от ЗУЕС, където е предвидено това да става единствено с решение на ОСЕС). Всичко това означава, че при провеждането на ОСЕС на 14.10.2016г. по правилата на чл.15, ал.3 от ЗУЕС процентът на представените идеални части от общите части на сградата в режим на ЕС е посочен съвсем произволно, което се е отразило и на  начина на гласуването и на обявяването на резултатите (в тази връзка от показанията на свид. Н.се установява, че при провеждане на събранието не са обявявани резултатите от гласуването, т.е. колко от представените идеални част от общите части са гласували „За”, „Против” и „Въздържал се”, а само е било обявявано, че решението е вземано с мнозинство, а конкретните резултати от гласуването са посочвани едва при изготвянето на протокола), по който начин съдът приема, че протоколът от ОСЕС не отговаря на изискването за съдържание по смисъла на чл.16, ал.5 от ЗУЕС, защото не отразяват точно идеалните части от етажната собственост, които представляват явилите се лица, и макар и да е посочен начина, по който всеки от участниците е гласувал, неправилното отразяване на резултатите от гласуването, не може да обективира дали действително са приети решения, т.е. след като не е ясно и категорично установено кой от участниците в събранието какви идеални части от общите части в ЕС представлява, не би могло да бъде направен законосъобразен извод дали са приети с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост (чл.17, ал.3 от ЗУЕС).

              Нарушението на чл.16, ал.7, изр. 3 от ЗУЕС чрез непредставяне на копие от протокола от проведеното общо събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала”, и приложенията към него, респ. изпращането му на собствениците по електронната поща 11 дни след като е съобщено, че протоколът е изготвен (на 31.10.2016г.), е нарушение на тази разпоредба, но не е съществено и не е от такова естество, че само по себе си да се отрази на законосъобразността на свикването и провеждането на събранието и оповестяването на взетите решения и тяхната законосъобразност. То би могло да има отношение в някои случаи по въпрос за началото на срока по чл.16, ал.9 от ЗУЕС за оспорване съдържанието на протокола.

              Възражението на ищцата Е.М., че отсъства, не е направено във връзка с необходимостта от изпращане на копие от протокола по чл.16, ал.7, във връзка с чл..., ал.2 от ЗУЕС, а е на основание чл.51, ал.2 от ЗУЕС и във връзка с решението по т.9 от ЗУЕС. То обаче е неотносимо към законосъобразността на това решение, а има значение за неговото изпълнение и по въпроса дали ищцата М. дължи или не заплащане на такси за управление и поддръжка на общите части, който въпрос обаче не е предмет на спора по иска по чл.40 от ЗУЕС.

              С оглед направения от съда извод за незаконосъобразно свикване и провеждане на общото събрание поради нарушаване на императивни разпоредби на Закона за управление на етажната собственост, което е довело и до незаконосъобразност на взетите на ОСЕС решения, предявените искове за отмяна на тези решения следва да бъдат уважени като основателни и доказани.

              С оглед правилата на процеса по чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищците следва да бъдат присъдени направените от всеки от тях разноски, а именно А.Б. в размер на 80 лева за платена държавна такса, а Е.М. в размер на 780 лева, включващи платена държавна такса в размер на 80 лева и платено адвокатско възнаграждение в размер на 700 лева, които суми ответната страна следва да бъде осъдена за заплати на всеки от тях.

              Съдът не следва да се произнася по присъждане на разноски в полза на ответника, тъй като такива не са правени, а и не се дължат по чл.78, ал.3 от ГПК с оглед изхода на делото.

              Предвид гореизложеното, Несебърският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

              ОТМЕНЯ по предявени искове от А.Д.Б., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, живущ ***, дом .., копрус 2, квартира .., и Е.М.М., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус 11, като незаконосъобразни всички решения, взети на проведено на ...10.2016г. и на 14.10.2016г. Общо събрание на етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., обективирани в протокол от 14.10.2016г.

              ОСЪЖДА Етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Б., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, живущ ***, дом .., копрус 2, квартира .., сумата в размер на 80 лв. (осемдесет лева), представляваща направени по делото разноски за платена държавна такса.

              ОСЪЖДА Етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.М., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус 11, сумата в размер на 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева), включваща разноски по делото за платена държавна такса в размер на 80 лева и за платено адвокатско възнаграждение в размер на 700 лева.

 

 

              Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

 

 

 

 

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: