Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер V-128  Година 2016,  23 декември                    гр.Бургас

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Бургаският окръжен съд,                          втори въззивен граждански състав

на двадесет и четвърти ноември         година две хиляди и шестнадесета,

в откритото заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА МИХОВА

2. мл.с.МАРТИН БАЕВ

секретар Т.С.

като разгледа докладваното от съдия Даниела Михова

въззивно гражданско дело № 1089 описа за 2016 година

 

Производството е по чл.258 и сл.от ГПК и е образувано по въззивната жалба на „ДВОРА“ ЕООД гр.Поморие, ЕИК 203691475, в качеството му на Управител на Етажната собственост на жилищна сграда с идентификатор 5749Е509.24.4 по КККР на гр.Поморие, комплекс „Сънсет ризорт, бл.Б (Бета), против решение № 70 от 04.04.2016 г. по гр.д.541/2015 г. по описа на Поморийски районен съд, с което са отменени решенията на Общото събрание на Етажната собственост на комплекс на жилищна сграда е идентификатор 57491.509.24.4 по КККР на гр.Поморие, с административен адрес в гр.П, ул. „К Б I”, № *, комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС „Двора” ЕООД гр.Поморие, взети по т.3, т.5, т.6, т.7 и т.9 от дневния ред на събранието, ответната ЕС е осъдена да заплати на въззиваемите-ищци Р. Н А. и И.А. разноски по делото в размер на 1 980 лв, и с което решение е оставено без уважение искането на ЕС за присъждане на разноски по делото. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно и необосновано. Претендира се отмяна на обжалваното решение и постановяване на решение, с което искът на въззиваемите се отхвърля като неоснователен и недоказан. Не се сочат нови доказателства.

Въззиваемите-ищци Р. Н А. и И.А., двамата със съдебен адреса*** - адв.Мария Иванова, оспорват въззивната жалба с писмен отговор в срока по чл.263 от ГПК, както и в съдебно заседание – чрез процесуалния си представител. Твърди се, че обжалваното решение се страда от пороците, визирани в жалбата, поради което се претендира потвърждаване на решението на ПРС. Също не сочат нови доказателства.

Въззивната жалба е подадена в законовия срок, от легитимирано лице, против акт на съда, подлежащ на обжалване, поради което е допустима.

С оглед твърденията на страните и събраните по делото доказателства, съдът приема са установено от фактическа и правна страна, следното:

Производството е образувано пред първоинстанционния съд по исковата молба на въззиваемите Робии Н А. и И.А., против въззивната Етажна собственост на жилищна сграда с идентификатор 5749Е509.24.4 по ККККР на гр.Поморие, комплекс „Сънсет ризорт, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС - „Двора” ЕООД гр.Поморие, за отмяна на взетите решения на проведено на 10.09.2015 г. Общо събрание на ЕС. Ищците твърдят, че са собственици на самостоятелен обект с идентификатор 5749Е509.24.4.84 (апартамент 3), в процесната сграда, и на 10.09.2015 г., са присъствали на проведено ОС на собствениците на самостоятелни обекти в ЕС. Твърдят, че при организирането и провеждането на ОС, са допуснати множество нарушения на ЗУЕС, водещи до незаконосъобразност на взетите решения по т.З, т.5, т.6, т.7 и т.9 от дневния ред на ОС. По-конкретно се твърди, че събранието е проведено в друга сграда - бл.Д, а не в сградата на ЕС (нарушение на чл.16, ал.1 ЗУЕС); за протоколчик на ОС е избрано лице, което не е собственик, ползвател или обитател в процесната ЕС; одобреният и гласуван по т.5 от дневния ред на ОС, бюджет на ОС включва разходи за множество сгради, сред които и процесната ЕС, поради което приемането на такъв бюджет следва да стане на ОС на всички ЕС; част от разходите по бюджета са такива за обекти, които не са общи части, поради което нямат характер на разходи на ЕС; част от разходите не са за управление и поддръжка, а консумативни или разходи за ремонт, при липса на вноска, събирана от собствениците за ремонти, при различен ражим, съгл.ЗУЕС, основанието за събиране и за начина за изчисляване на вноските за управление и за тези за поддръжка и ремонт. По отношение на решението по т.7 от дневния ред на ОС, се твърди, че то противоречи на чл.11, ал.1, т.11 от ЗУЕС. Изложени са и допълнителни оплаквания за незаконосъобразност на взетите решения, вкл. че решението на ОС по т.6 от дневния ред, размерът на годишната такса за разходи за управление и поддръжка на общите части да е 15 евро на кв.м. притежавана площ, включително общите части към обекта, платима от всички собственици и обитатели, независимо от това колко време пребивават в ЕС, противоречи на чл.51, ал.1 и ал.2 ЗУЕС; решението по т.9 от дневния ред (при забава в плащането на годишната такса за разходи за управление и поддръжка да се дължи неустойка по 1% за всеки ден забава, но не повече от 100 % от дължимото задължение) притоворечи на трайната съдебна практика, съгласно която неустойка, по-голяма от 20 % от задължението, когато собственикът не е търговец, е прекомерна.

Предявеният иск е с правно основание чл.40, ал.1 ЗУЕС.

Ответникът е оспорил иска. В представения в законовия срок отговор на исковата молба се излагат твърдения, че организирането, провеждането, вземането на решения, изготвянето и връчването на протокола от ОС са извършени законосъобразно, в съответствие е изискванията на ЗУЕС.

С обжалваното решение първоинстанционният съд е приел, че редът за свикване на ОС е спазен, но че са били допуснати нарушения на нормативно определения начин на провеждане на ОС на ЕС – на чл.15, ал.3 от ЗУЕС, доколкото поради липсата на изискуемия кворум от 33% ид.части от общите части 1 час след обявения в поканата час, събранието е проведено на следващия ден, но не в часа и на мястото, посочени в поканата по чл.13, ал.1 за свикване на общото събрание (в 9.00 ч.), а в различен час (12.00 ч.). Независимо от допуснатото нарушение на реда на провеждане на съобранието, което е опорочило взетите на него решения, съдът е разгледал останалите сочени от ищците основания за незаконосъобразност на взетите решения и е приел за основателни част от тях – относно решението по т.6 от дневния ред е приел, че то е в противоречие с чл.51, ал.1 и 2 от ЗУЕС; решението по т.7 е прието, че противоречи на чл.11, ал.1, т.11 от ЗУЕС; решението по т.9 от дневния ред е прието, че противоречи на чл.16, ал.3 от ЗУЕС, тъй като такава точка не е било предвидена в дневния ред, обявен с поканата по чл.13, ал.1 от ЗУЕС. Поради констатираните нарушения по провеждане на ОС, съдът е отменил атакуваните от ищците решения.

При извършената проверка по реда на чл.269 от ГПК съдът констатира, че обжалваното решение е валидно и допустимо.

По наведените оплаквания за неправилност на решението, по които въззивният съд дължи произнасяне, съдът намира следното:

При така въведените от страните твърдения и представени доказателства, дъсът приема от фактическа страна следното:

Въззиваемите-ищци са собственици, по силата на нот. акт № * том *, рег.№ *, дело № * от * г. на нотариус Г.Недина с район на действие ПРС (л.6-9), на самостоятелен обект с идентификатор 57491.509.24.4.84 - апартамент 3, находящ се в процесната сграда в комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), като сградата е в режим на ЕС.

На 26.08.2015 г. на входната врата на сградата е залепена покана за свикване на ОС на ЕС на блок Б (Бета), насрочено за 09.09.2015 г. от 8.00 ч. с посробно описване на дневния ред. За залепването на поканата на 26.08.2016 г. е съставен Протокол, подписан от управителя и от М П Т – собственик на самостоятелен обект в сградата (л.53). До част от етажните собственици, вкл.до ищеца Р.А., е на електронната им поща е изпратено съобщение за залепената покана на ОСЕС (л.49-52).

В поканата за свикване на ОС ЕС е отразен дневният ред на събранието – 9 точки, и е отразено, че събранието е „насрочено за 09.09.2015 г. от 08.00 ч. в ресторант „Диамант” на етаж 1-ви (първи, партер) на сграда Д (делта), в комплекс „Сънсет ризорт”, адрес гр.П, ул. „К Б”, № *“, като регистрацията на участниците ще започне от 7.40 ч. до 8.00 ч. на 09.09.2015 г. Изрично е посочено, че ако в посоченото време не се събере кворум от 67% ид.части от общите части на сградата, събранието ще се отложи с 1 час, а ако и след това не се събере кворум от 33% ид.части от общите части на сградата, „събранието ще се състои на 10.09.2015 г. от 12.00 ч. в зала „Емералд“ на етаж -1-ви (минус първи) на сграда Д (делта)“ (л.54-55). Обявен е дневен ред, както следва: 1. Избор на протоколчик; 2. Одобряване на годишния отчет за дейността на управителя за 2014 г. до м.юли на 2015 г.; З. Избор на управител за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 4. Избор на контрольор за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 5. Приемане на годишен бюджет за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 6. Определяне на размера, начина, сроковете и условията на плащане на паричните вноски за разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда Б (Бета) и обслужващите обекти към сградата; 7. Приемане на решение, е което се възлага на управителя на сграда Б (Бета) да сключи договор за поддържане на общите части и прилежащите обекти с когото прецени, при условия и цени, каквито прецени, но в рамките на приетия бюджет на ЕС; 8. Обсъждане и приемане на решение относно паркирането на автомобили по алеите на комплекс „Сънсет Ресорт“; 9. Обсъждане и приемане на решение относно процедурата по констатиране и санкциониране на нарушения на правилника за вътрешния ред.

Видно от представения препис от протокол от ОС на ЕС на сграда Б (Бета), в комплекс „Сънсет ризорт”, проведено на 09.09.2015 г. И 10.09.2015 г. (л.12 - 25), на 09.09.2015 г. в 8.00 ч., на посоченото място са се явили представители на собственици на 8 самостоятелни обекта в сградата (вкл.на ищците), притежаващи общо 10,26066% ид.части от общите части на сградата. Събранието е било отложено за 09.09.2015 г. от 9.00 ч., когато присъстващите са били същите, респ.представляваните идеални части от общите части на сградата, поради което събранието е било отложено „на основание чл.15, ал.2 от ЗУЕС за 10.09.2015 г. от 12.00 ч.“. На 10.09.2015 г. от 12.00 ч., в протокола е отразено, че са присъствали собственици и представители на собственици на 22 самостоятелни обекта в сградата, притежаващи общо 52,87370% ид.части, които са били прекалкулирани за нуждите на гласуването, към 100%. Разгледани са и са гласувани 9-те точки от дневния ред, съотв.са взети решения по тях с отразени проценти от гласуването. Отразеният в протокола дневен ред на събранието е: 1. Избор на протоколчик; 2. Одобряване на годишния отчет за дейността на управителя за 2014 г. до м.юли на 2015 г.; З. Избор на управител за сграда А (Алфа) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 4. Избор на контрольор за сграда А (Алфа) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 5. Приемане на годишен бюджет за сграда А (Алфа) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.; 6. Определяне на размера, начина, сроковете и условията на плащане на паричните вноски за разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда А (Алфа) и обслужващите обекти към сградата; 7. Приемане на решение, е което се възлага на управителя на сграда А (Алфа) да сключи договор за поддържане на общите части и прилежащите обекти с когото прецени, при условия и цени, каквито прецени, но в рамките на приетия бюджет на ЕС; 8. Обсъждане и приемане на решение относно паркирането на автомобили по алеите на комплекс „Сънсет Ресорт“; 9. Обсъждане и приемане на решение относно процедурата по констатиране и санкциониране на нарушения на правилника за вътрешния ред. Очевидно е, че посочването в дневния ред на събраните в протокола на сграда А (Алфа) вместо Б (Бета), е техническа грешка, още повече, че по повод обсъждането на съответната точка и гласуването на решението, сградата е посочена правилно. Взетите решения са:

1.Избор на Н Г П за протоколчик; 

2.Приет и одобрен е годишният отчет за дейността на управителя за 2014 г. до м.юли на 2015 г.

З.Избран е за управител за ЕС на сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г., „Двора“ ЕООД;

4.Избран е контрольор за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г. – Т Т;

5.Приет е предложеният годишен бюджет за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г.;

6.Годишната вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда Б (Бета), да е в размер на 15 евро на кв.метър от общата застроена площ на апартамента, вкл.общите части, платима еднократно до края на м.ноември предходната година; паричната вноска за разходите за управление и поддръжка на ЕС да се заплаща от всички собственици, ползватели или обитатели в еднократен размер, независимо колко време пребивават в ЕС в рамките на 1 календарна година и независимо от достъпа на външни лица във всеки обект в ЕС.

7ъзлага се на управителя на ЕС да сключи договор за поддържане на общите части и прилежащите обекти с когото прецени, при условия и цени, каквито прецени, но в рамките на приетия бюджет на ЕС.

8.Да се обозначат места за паркиране по алеите на комплекс „Сънсет Ресорт“.

9.Прието е решение за промяна на чл.8 от Правилника за вътрешния ред за сграда Б (Бета), като са променени имуществените санкции при нарушения на вътрешния ред, както следва: по т.1 – от 2% на 20% от годишната такса при първоначално нарушение, и от 10% на 30% при повторно нарушение; по т.2 – от 2% на 50%; по т.3 – от 10% на 60%; по т.4 – имуществената санкция се променя от 0,1% на 1% за всеки ден забава, но не повече от 100% от общото годишно задължение.

Искът е предявен в законовия срок, от легитимирани лица, поради което е допустим.

Както се посочи по-горе, ищците искат отмяна само на част от взетите решения на ОС – по т.3, т.5, т.6, т.7 и т.9, поради което висящ пред настоящата инстанция е спорът за законосъобразността само на тези решения.

Съгласно задължинелната съдебна практика на ВКС по чл.290 от ГПК, недопустимо е решение на Общо събрание на етажните собственици да бъде отменено на основание, което не е посочено в исковата молба (Решение № 58 от 25.03.2014 г. на ВКС по гр. д. № 5704/2013 г., I г. о., ГК; Решение № 37 от 20.04.2016 г. на ВКС по гр. д. № 4432/2015 г., I г. о., ГК).

В този смисъл, настоящият състав приема, че неправилно първоинстанционният съд е отменил като незаконосъобразни атакумваните решения на ОС на ЕС, поради приетото от съда нарушаване на процедурата по провеждане на ОС, по-конкретно – на разпоредбата на чл.15, ал.2 и ал.3 от ЗУЕС.

Оплакване за нарушаване на разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗУЕС в исковата молба няма. Такова оплакване е въведено едва с молба от 17.02.2016 г. (след провеждане на първото открито съдебно заседание на 10.02.2016 г.), като е основано на чл.143, ал.2 от ГПК, с оглед представените от ответника писмени доказателства и е заявено като „допълване на исковата молба с нови възражения“. Заявено е, че ищците не са имали достъп до представените от ответника доказателства, поради което допълват твърденията си от исковата молба за основания за незаконосъобразност на взетите решения.

Съгласно Решение № 55 от 27.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5558/2014 г., I г. о., ГК, постановено по реда на чл.290 от ГПК, уточненията, направени от ищеца в първото съдебно заседание по реда на чл.143, ал.2 от ГПК, не променят основанието на иска такова, каквото е очертано в обстоятелствената част на исковата молба, а само го детайлизират посредством релевиране на конкретни фактически твърдения в рамките на заявената от ищеца фактическа рамка на спора. Това са твърдения за факти, които са част от вече посоченото основание на иска и които като такива се обхващат от обективните предели на силата на присъдено нещо на съдебното решение по делото, независимо дали са посочени изрично или не, т.е. не могат да бъдат основание за предявяване на нов иск за същото право. Същевременно чрез поясняването на исковата молба ищецът може да отстрани вътрешни противоречия между собствените си фактически твърдения, както и да обоснове връзката между заявените факти и търсената с иска защита. Съдът е посочил изрично, че основанието на иска представляват фактите, с които ищецът свързва възникването и съществуването на спорното право, чиято защита търси в исковия процес.

В настоящия случай ищците изрично са посочили в исковата молба фактите, поради които считат, че взетите решения на ОС са незаконосъобразни. Допълването на основанието на иска с нов факт, какъвто е неспазване на процедурата по провеждане на ОС, по-конкретно – на изискването на чл.15, ал.2 и 3 от ЗУЕС, за дата и час на провеждане на ОС, представлява въвеждане на ново основание за незаконосъобразност на взетите решения, което не може да стане по реда на чл.143, ал.2 от ГПК. Следва да се посочи, че това основание не може да се въведе и по реда на чл.147 от ГПК, тъй като не се касае за нови, нововъзникнали или новоузнати обстоятелства. Поканата за ОС с посочените в нея дата и час на провеждане, е била известна на ищците, както и часът, от който реално е започнало провеждането на ОС, тъй като ищците са присъствали лично на събранието (както на 09.09.2016 г., така и на 10.09.2016 г.).

Независимо от горното, с оглед разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗУЕС, съгласно която когато в случаите по ал.2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл.13, ал.1 за свикване на общото събрание, и обстоятелството, че в поканата до етажните собственици изрично е посочено, че при липсата на изискуемия кворум , „събранието ще се състои на 10.09.2015 г. от 12.00 ч.“, т.е.датата и часът, в които се е провело прозесното ОС, са тези, които са били съобщени на етажните собственици с поканата по чл.13, ал.1 от ЗУЕС.

Ето защо, неправилно, според настоящия състав, първоинстанционният съд е отменил решенията по т.3, т.5, т.6, т.7 и т.9, поради нарушаване на разпоредбата на чл.15, ал.2 и ал.3 от ЗУЕС.

Твърденията в исковата молба за незаконосъобразност на взетите решения поради неспазване на процедурата за свикване и провеждане на ОС, са: провеждане на ОС в друга сграда; ненадлежно връчване на поканата за свикване на ОС; липсата на отразяване в протокола от проведеното ОС, кои от присъстващите са собственици, и кои – обитатели, и на последно място – за протоколчик е било избрано лице, за което не е отбелязано какво качество има.

Съдът приема за неоснователно твърдението на ищците, че провеждането на ОС на ЕС на сграда Б (Бета) в друга сграда Д (Делта) на същия комплекс „Сънсет Ризорт“, не представлява нарушение на чл.16, ал.1 от ЗУЕС, тъй като това място очевидно е в близост до сградата на ЕС, доколкото се намира в същия комплекс, и е било изрично съобщено на етажните собственици.

При представените писмени доказателства – покана по чл.13, ал.1 от ЗУЕС, протокол за залепването й на входната врата на сградата на 26.08.2015 г., писма, изпратени по електронна поща до етажните собственици за поставянето на поканата, съдът приема, че е спазена процедурата по връчване на поканата за ОС, съотв.е неоснователно и недоказано твърдението на ищците за ненадлежно връчване на поканата.

Неоснователно е и твърдението, че в протокола от проведеното ОС липсва отразяване, кои от присъстващите са собственици, и кои – обитатели. Изрично е посочено кои от собствениците на самостоятелни обекти в сградата присъстват лично, и кои са представлявани на основание представено пълномощно.

Неоснователно е и твърдението на ищците, че взетите решения са незаконосъобразни, поради нарушаване на процедурата по провеждане на ОС, тъй като избраният протоколист на събранието не е ясно дали е собственик на обект в ЕС, или ползвател, или обитател. В закона не е включено изискване протоколисътт на събранието да е измежду собствениците на обекти в ЕС. Съгласно чл.16, ал.4, предл.второ от ЗУЕС, протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия. В настоящия случай протоколистът е избран по т.1 от днедния ред, по предложение на председателя на събранието, с мнозинство от 95,16417% ид.части от общите части на сградата.

Ето защо съдът приема, че сочените от ищците в исковата им молба нарушения в процедурата по свикване и провеждане на ОС, които да водят до незаконосъобразност на взетите решения, не са налице.

Следва да се обсъди твърдяната от ищците незаконосъобразност на всяко от изброените решения на посочените от ищците основания, касаещи конкретното решение.

По отношение на решението по т.З от дневния ред, ищците не са изложили никакви конкретни оплаквания, освен посочените нарушения на процедурата по свикване и провеждане на ОС, обсъдени по-горе и приети от съда за неоснователни и недоказани. За пълнота следва да се посочие че избраният за управител за ЕС на сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г. - „Двора“ ЕООД, е избран с мнозинство от 95,16417% ид.части от общите части на сградата, при гласували против 4,83583% ид.части, поради което съдът намира, че при вземането на това решение не е налице нарушение на чл.19 и на чл.17 от ЗУЕС.

Съдът намира за основателен иска за отмяна на взетото решение по т.6 от дневния ред - годишната вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда Б (Бета), да е в размер на 15 евро на кв.метър от общата застроена площ на апартамента, вкл.общите части, платима еднократно до края на м.ноември предходната година; паричната вноска за разходите за управление и поддръжка на ЕС да се заплаща от всички собственици, ползватели или обитатели в еднократен размер, независимо колко време пребивават в ЕС в рамките на 1 календарна година и независимо от достъпа на външни лица във всеки обект в ЕС. На първо място следва сда се отбележи, че при така наименованата годишна вноска – „годишната вноска за разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда“, съдът приема, че се касае за разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост по чл.51 ат ЗУЕС, а не за вноска за поддържане на общите части на етажната собственост по чл.48 от ЗУЕС.

Съгласно чл.51, ал.1 и 2 от ЗУЕС, разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят, като не се заплащат разходите по ал.1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Нормата регламентира начина на разпределяне между съсобствениците на горните пера, и има императивен характер - в този смисъл е и практиката на Върховният касационен съд - определение № 1097 от 17.11.2011 г., постановено по гр.д. 630/2011 г. - І ГО. Съгласно дефиницията по § 1, точка 11 от ДР на ЗУЕС, разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост са такива за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата. Изключение от правилото на чл.51, ал.1 от ЗУЕС е допуснато само в хипотезите на ал.2 и ал.3 от ЗУЕС - за ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Посочената разпоредба е императивна, както се посочи по-горе, поради което нарушаването й води до незаконосъобразност на взетото решение по т.6 за определяне на размера и начина на плащане на тези разходи по различен начин от определения в закона.

Поради незаконосъобразността на решението по т.6 от дневния ред (определяне на размера и начина на плащане на разходите за управление и поддръжка на общите части на сграда), съдът намира, че е следва да се отмени и решението по т.5. от дневния ред, по която е приет предложеният годишен бюджет за сграда Б (Бета) за срок от 2 години – 2016 и 2017 г., тъй като той е основан в приходната си част на годишна вноска в размер на 15 евро на кв.м., а не определена по правилата на чл.51 от ЗУЕС.

Основателен, според настоящия състав, е и искът за отмяна на решението по т.7 от дневния ред на ОС. Съгласно чл.11, ал.1, т.11 от ЗУЕС, ОС може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица. Взетото по т.7 решение предвижда, възлагане на управителя на ЕС да сключи договор за поддържане на общите части и прилежащите обекти с когото прецени, при условия и цени, каквито прецени, но в рамките на приетия бюджет на ЕС. Не е налице конкретизиране на правомощия на управителния съвет (управителя), които ще бъдат възложени за изпълнение на това трето за ЕС лице, поради което съдът намира взетото решение за незаконосъобразно.

На последно място, незаконосъобразно е и взетото решение по т.9 от дневния ред на събранието. При обявен в дневния ред в поканата въпрос: „Обсъждане и приемане на решение относно процедурата по констатиране и санкциониране на нарушения на правилника за вътрешния ред“, е прието решение за „промяна на чл.8 от Правилника за вътрешния ред за сграда Б (Бета), като са променени имуществените санкции при нарушения на вътрешния ред, както следва: по т.1 – от 2% на 20% от годишната такса при първоначално нарушение, и от 10% на 30% при повторно нарушение; по т.2 – от 2% на 50%; по т.3 – от 10% на 60%; по т.4 – имуществената санкция се променя от 0,1% на 1% за всеки ден забава, но не повече от 100% от общото годишно задължение“. Съдът приема, че за вземане на решение за изменение на правилника на вътрешния ред, е следвало да има изрично обявяване в поканата за ОС, каквото не е налице. Още повече, че сама по себе си, промяната на размера на санкциите по т.8 от Правилника за вътрешния ред, не представлява „процедура по констатиране и санкциониране на нарушения на правилника за вътрешния ред“.

С така изложените съображения, съдът приема, че искът е частично основателен – по отношение на отмяната на решенията по т.5, 6, 7 и 9 от дневния ред на ОС, в която част обжалваното решение, поради съвпадането на крайните изводи на двете инстанции, макар при отчасти различни мотиви, следва да бъде потвърдено.

По отношение на решението по т.3 от дневния ред, съдът намира иска за неоснователен, и поради несъпадането на изводите на двете инстанции, решението в тази му част следва да бъде отменено и вместо това да се постанови отхвърляне на иска.

При така постановения резултат, обжалваното решение следва да бъде отменено и в частта, с която ответната ЕС е осъдена да заплати на ищците съдебни разноски над сумата от 1584 лв до присъдения размер от 1980 лв.

За въззивната инстанция, на въззиваемия-ищец не следва да се присъждат разноски, тъй като не са представени доказателства за сторени разноски. 

На въззивника-ответник следва да се присъдят разноски за: първоинстанционното производство в размер на 180 лв (от общо направени разноски в размер на 900 лв – юрисконсултско възнаграждение), за въззивното производство – разноски в размер на 103 лв ( от общо направени разноски от 415 лв – държавна такса и юрисконсултско възнаграждение).

 

Мотивиран от изложеното, Бургаският окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 70 от 04.04.2016 г. по гр.д.541/2015 г. по описа на Поморийски районен съд, В ЧАСТТА, с което е отменено решението на Общото събрание на Етажната собственост на комплекс на жилищна сграда е идентификатор 57491.509.24.4 по КККР на гр.Поморие, с административен адрес в гр.П, ул. „К Б”, № *, комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС „Двора” ЕООД гр.Поморие, взето по т.3 от дневния ред, а именно – за избор на „Двора“ ЕООД, ЕИК 203691475 за управител на ЕС; КАКТО И В ЧАСТТА, с която Етажната собственост на жилищна сграда е идентификатор 57491.509.24.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с административен адрес в гр.П, ул. „К Б”, № *, комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), е осъдена да заплати на Р. Н А. и И.А., съдебни разноски за първоинстанционното производство над сумата от 1584 лв до присъдения размер от 1980 лв, и е оставено без уважение искането на Етажната собственост на жилищна сграда е идентификатор 57491.509.24.4 по КККР на гр.Поморие, с административен адрес в гр.П, ул. „К Б”, № *, комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС „Двора” ЕООД гр.Поморие, за присъждане на разноски по делото, като вместо това, ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на Р. Н А., роден на *** г., гражданин на В, с паспорт № *** г., издаден от паспортната служба на В и на И.А., родена на *** г., гражданка на К, е паспорт № * г. от МВР на К,  против Етажната собственост на жилищна сграда с идентификатор 57491.509.24.4 по КККР на гр.Поморие, е административен адрес в гр.П, ул. „К Б”, № *, комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС „Двора” ЕООД гр.Поморие, за отмяна като незаконосъобразно на взетото решение по т.3 от дневния ред на общото събрание, проведеното на 9.9.-10.09.2015 г., с което е избран за управител на ЕС за срок от две години – 2016 и 2017 г., „Двора” ЕООД гр.Поморие .

ПОТВЪРЖДАВА решение № 70 от 04.04.2016 г. по гр.д.541/2015 г. по описа на Поморийски районен съд, в останалата обжалвана част.

ОСЪЖДА Р. Н А., роден на *** г., гражданин на В, с паспорт № *** г., издаден от паспортната служба на Великобритания и И.А., родена на *** г., гражданка на К, с паспорт № *** г. от МВР на Казахстан, двамата чрез пълномощника и съдебен адреса*** - адв.Мария Николаева Иванова, да заплатят на Етажната собственост на жилищна сграда с идентификатор 57491.509.24.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, е административен адрес в гр.П, ул. „К Б”, № * комплекс „Сънсет ризорт”, бл.Б (Бета), представлявана от управителя на ЕС „Двора” ЕООД гр.Поморие, съдебни разноски за първоинстанционното производство в размер на 180 лв (сто и осемдесет лева), и за въззивното производство – съдебни разноски разноски в размер на 103 лв (сто и три лева).

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                                                          2.