О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                    

                        № 564         03.11.2021г.       град Стара Загора

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в закрито заседание на трети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар                                                                                                       и с участието

            на прокурора                                                                                                        като разгледа

            докладваното от съдия    Р. ТОДОРОВА    частно административно дело № 651 по описа за 2021г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                         

 

 Производството е по реда на чл.60, ал.5 и сл. от Административно процесуалния кодекс  /АПК/.

 

Образувано е по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, подадена чрез пълномощника му адв. В.М. от САК, против Разпореждане от 21.10.2021г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за недопускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като по същество съображенията са за постановяването му в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че неправилно и необосновано решаващият административен орган е приел, че не е мотивирано и доказано наличие на материалноправни предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово. Твърди, че оспореното решение е постановено без да са разгледани, обсъдени и преценени всички релевантни данни и доказателства, на които се основава направеното искане за допускане на предварителното изпълнение на административния акт, като изложените в решението мотиви не кореспондират с представените доказателства. Направено е искане за отмяна на обжалваното Разпореждане от 21.10.2021г. на Изпълнителния директор на ИАОС, за недопускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово.

 

Съдът, след преценка на материалите по делото и приложените доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

 

С Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. на Изпълнителния директор на ИАОС, е постановено издаването на Комплексно разрешително рег. № 40-Н2/ 2021г. на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, за изграждане и експлоатация на следните инсталации и съоръжения: 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия (т.1.1 и т.5.2, б. „а“ от Приложение № 4 към ЗООС) и 2. Инсталация за производство на водород (т.4.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС), при условията на разрешително № 40-Н2/ 2021г., приложение № 1 към решението.

 

С вх. № КР-16252 от 07.10.2021г. в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, е постъпила подадена от „БРИКЕЛ“ ЕАД молба, с искане, на основание чл. 60, ал.3 във вр. с ал.1 от АПК, да бъде допуснато предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово. В искането е посочено, че допускането на предварителното изпълнение се налага с оглед да се осигури защитата на здравето на гражданите, на особени важни държавни и обществени интереси, както и за защита на особено важни финансови интереси на „БРИКЕЛ“ ЕАД, като допускането на предварителното изпълнение е от изключителна важност както за дружеството от икономическа гледна точка, така и като цяло за околната среда. Изложени са съображения, че е налице особено важен държавен и обществен интерес от допускане на предварителното изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, с оглед обезпечаване нормалното функциониране на дружеството и осигуряване на сигурността на снабдяването на енергийната система с електрическа и топлоенергия, в изпълнение на задълженията на енергийното предприятия по чл.69 от Закона за енергетиката /ЗЕ/; че своевременното изпълнение на условията по разрешителното ще донесе големи ползи за спазване на екологичното законодателство, тъй като чрез използването на заложения в КР горивен микс ще се подобри екологичната обстановка в гр. Гълъбово и региона, като ще се намалят емисиите на серен диоксид и прах; че чрез допускане на предварителното изпълнение дружеството ще изпълни ангажиментите, свързани със спазване на поетите задължения от РБългария към ЕС за намаляване на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух; че своевременната реализация на предложението ще подпомогне процеса по установяване на съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух по показател серен диоксид в района на гр. Гълъбово, тъй като заключението от извършеното „Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на „БРИКЕЛ“ ЕАД в приземния атмосферен слой“, е че след извършване на промените, емисионните концентрации на замърсители ще са под нормите на допустимите емисии и че промяната в производствената дейност ще има безспорно положителен ефект върху екологичната обстановка в района на гр. Гълъбово. Сочи се още, че забавянето в реализацията на замяната на част от основното гориво с биомаса и нефтошисти ще доведе до непосилни за дружеството разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове, като подобряването на финансово-икономическите условия са от изключителна важност за продължаване на функционирането на централата, осигуряването възнагражденията на 1300 души персонал и своевременното осигуряване на услугите на своите абонати.  

 

Във връзка с направеното искане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово и преценката за неговата основателност,  от Изпълнителния директор на ИАОС са изискани становища от Кмета на Община Гълъбово, РИОСВ – Стара Загора и Дирекции „ОЧВ“ и „КВЕСМС“ в МОСВ.

С оспореното в настоящото съдебно производство Разпореждане от 21.10.2021г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за недопускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, на основание чл.60, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК, е отказано допускането на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово. От фактическа страна отказът е обоснован с липсата на мотивирано и доказано наличие на някоя от материалноправните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК, за допускане предварителното изпълнение на административния акт. Прието е, че с искането за допускане на предварителното изпълнение дружеството не е представило доказателства в подкрепа на твърдението, че смесеното изгаряне на лигнитни въглища, биомаса и нефтошисти ще доведе до намаляване на емисиите на серен диоксид и прах, като при извършване на текущ контрол на горивната инсталация през 2019г. и през 2020г., при установено изгаряне на неразрешени горива (биомаса) и модифицирано гориво RDF /за което на оператора „БРИКЕЛ“ ЕАД са наложени санкции по реда на Закона за ограничаване изменението на климата/, са отчетени средночасови концентрации на серен диоксид, надвишаващи нормативно установените към настоящия момент норми за серен диоксид. Сочи се за несъстоятелно твърдението, че „своевременната реализация на предложението ще подпомогне процеса по установяване на съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух по показател серен диоксид в района на гр. Гълъбово, тъй като предвидената частична замяна на изгаряните лигнитни въглища с други горива, които са със значително по-ниско сярно съдържание, ще доведе до намаляване на максимално еднократните концентрации на серни оксиди в атмосферния въздух“. Като бланкетни и неподкрепени с доказателства са възприети и доводите, че предварителното изпълнение на решението ще допринесе до подобряване на финансово-икономическите условия за функционирането на „БРИКЕЛ“ ЕАД.   

 

 Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата против Разпореждане от 21.10.2021г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за недопускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, като подадена в законово регламентирания срок /на 25.10.2021г., чрез пощенски оператор/, от легитимирано лице с правен интерес и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустима.

 

 Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

 Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. В ал.2 на чл.60 от АПК е предвидено, че предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на акта.

В хипотезата на допускане на предварително изпълнение на административен акт по искане на страна в производството, обосноваването, установяването и доказването наличието на една или повече от нормативно предвидените материалноправи предпоставки, с които законът в разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК свързва възможността да бъде допуснато предварителното изпълнение на акта, е в тежест на заявилото искането лице. В случая, както правилно е приел решаващият административен орган, подаденото от „БРИКЕЛ“ ЕАД на основание чл. 60, ал.3 във вр. с ал.1 от АПК искане да бъде допуснато предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на КР, нито е обосновано, нито е доказано от гл.т съществуването на обстоятелства, които законът в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК регламентира като материалноправно основание за допускане на предварителното изпълнение на административния акт. Общо формулираните в искането съображения не съдържат посочване на конкретни факти и обстоятелства, относими за преценката досежно наличието на основанията по чл.60, ал.1 от АПК. Част от изложените в искането доводи /възпроизведени и в подадената пред съда жалба/ - за това, че „БРИКЕЛ“ ЕАД е част от критичната инфраструктура на РБългария по см. на т.29а от §1 от ДР на Закона за енергетиката; че съгласно чл.69 от ЗЕ енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти, като обезпечават сигурността на снабдяването; че основните принципи по ЗЕ, при които се извършват производството, преносът и разпределението на електрическа и топлинна енергия, са гарантиране и защита на живота и здравето на гражданите, на околната среда и т.н/, очевидно са ирелевантни за преценката наличието на материалноправните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварителното изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово – изпълнението на произтичащите от ЗЕ задължения за енергийното предприятие и съблюдаването на основните принципи при осъществяването на неговата дейност, се следва и от действащото към момента издадено на „БРИКЕЛ“ ЕАД Комплексно разрешително. Въз основа на представената с писмо вх. № 16365/ 12.10.2021г. информация от Директора на РИОСВ – Стара Загора, правилно и обосновано Изпълнителният директор на ИАОС е приел за недоказано твърдението на „БРИКЕЛ“ ЕАД, че смесеното изгаряне на лигнитни въглища, биомаса и нефтошисти, ще доведе до намаляване на емисиите на серен диоксид и прах. Очевидно документите, на които се позовава жалбоподателя, представени във връзка с издаването на КР – Данни за очакваните емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при осъществяване на промяната и заключението от извършеното „Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на „БРИКЕЛ“ ЕАД в приземния атмосферен слой“, се явяват опровергани от резултатите извършения текущ контрол на горивната инсталация през 2019г. и през 2020г., като при констатираното изгаряне на неразрешени горива (биомаса) и модифицирано гориво RDF, са отчетени по-високи стойности на средночасови концентрации на серен диоксид, независимо от по-голямото количество изгорена биомаса. Въз основа на информацията, съдържаща се в писмо вх. № 16445 от 14.10.2021г. на Директора на Дирекция „ОЧВ“ в МОСВ, обосновано решаващият административен орган е приел, че за да се установи какъв би бил ефектът от спазване на предвидените в КР по-строги средногодишни норми за допустими емисии за емисиите на серен диоксид, подходът е извършване на математическо моделиране преди и след въвеждането на новите норми, за което в случая не е налице необходимост, тъй като резултатите от наличното математическо моделиране  на разпространението на емисиите от дейността на всички централи в басейна „Марица-Изток“ сочат, че дори при пълно натоварване на същите не би следвало да се регистрират превишения на нормите в гр. Гълъбово. Доводите на „БРИКЕЛ“ ЕАД, че забавянето в реализацията на замяната на част от основното гориво с биомаса и нефтошисти, ще доведе до непосилни за дружеството разходи за закупуване на квоти за емисии на парникови газове и до „огромни пропуснати ползи“ и съотв. че допускането на предварителното изпълнение Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово би довело до „подобряването на финансово-икономическите условия, които са от изключителна важност за продължаване на функционирането на централата, осигуряването възнагражденията на 1300 души персонал и своевременното осигуряване на услугите на своите абонати“, са абсолютно бланкетни, неподкрепени с каквито и да е било конкретни данни и доказателства и съотв. необосновано и недоказано се явява наличието на основанието по чл. 60, ал.1, предл. последно, за допускане на предварителното изпълнение на акта в хипотезата „за защита на особено важен интерес“ на дружеството. Само по себе си обстоятелството, че е налице влязло в сила Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ – Стара Загора, съгласно което реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху околната среда и върху предмета и целите на защита в защитената зона, не е достатъчно за обосноваване и доказване съществуването на някое от законово предвидените основания за допускане предварителното изпълнение на решението за издаване на ново КР.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че при липсата на обоснована от фактическа страна и надлежно доказана, съобразно законовите критерии по 60, ал.1 от АПК, необходимост от допускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Фактическата и доказателствена необоснованост на подаденото на основание чл. 60, ал.3 във вр. с ал.1 от АПК искане от „БРИКЕЛ“ ЕАД гл. т на съществуването на обстоятелства, които законът в разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от АПК регламентира като материалноправно основание за допускане на предварителното изпълнение на административния акт, обуславя извод, че в съответствие и при правилно приложение на закона с обжалваното Разпореждане от 21.10.2021г. на Изпълнителния директор на ИАОС, е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово.

 

Съдът констатира, че по делото с подаване на жалбата не е приложен документ за внесена държавна такса, дължима се в съдебното производство съгласно т.2б, б. „б” от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. С оглед на което „БРИКЕЛ“ ЕАД следва да бъде осъдено да внесе по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса в размер на 50 лева.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.60, ал.5 от АПК, съдът

 

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

Отхвърля жалбата на „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, против Разпореждане от 21.10.2021г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за недопускане на предварително изпълнение на Решение № 40-Н2-И0-А0/ 2021г. за издаване на Комплексно разрешително (КР) на „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, като неоснователна.

 

ОСЪЖДА „БРИКЕЛ“ ЕАД, ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: