Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Ихтиман, 01.02.2017 година

 

В      И  М  Е  Т  О   Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

ИХТИМАНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ПЪРВИ СЪСТАВ,  в открито съдебно заседание на първи февруари две хиляди и седемнанадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от съдията Йорданова гр. дело № 745 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Иск с правно основание чл. 28, ал. 1 от Закона за закрила на детето

Делото е образувано по повод подадена искова молба от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Ихтиман, с която се иска от съда да се произнесе с решение с което да настани детето Р.Д., на 15 години, гражданин на Ислямска република Афганистан до навършване на пълнолетие. Мотивите за предприемане на мярката са, че детето е било установено в гр. София, влязло е не по установения ред на територията на страната и по негови данни родителите му са починали.

В съдебно заседание представителят на ДСП поддържа молбата, като моли да бъде потвърдена заповедта на директора на ДСП за временното настаняване на детето Раифула Д..

Според представител на ДДРЛГ “К. Ляпчева” гр. Долна баня детето е започнало да се интегрира в институцията и не е създавало проблеми с режима и във взаимоотношенията с останалите възпитаници.

Ихтиманска районна прокуратура изразява становище, че искането на Дирекция “Социално подпомагане” е основателно и детето следва да бъдат настанено в ДДЛРГ “Костанца Ляпчева” гр. Долна баня.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните с оглед разпоредбата на чл. 12 ГПК, намира за установено следното.

От приложения по делото социален доклад, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец се установява, че на 08.09.2016 г. в дирекцията е бил получен сигнал от 04 РУ София за това, че Р.Д. е бил намерен в района на площад „Журналист“ в гр. София, без документи за самоличност и без възрастен придружител.

Видно от представеното уведомително писмо от 09.08.2016 г. спряво Раифула Д. е била предоставена незабавна полицейска закрила, доколкото лицето нама документи за самоличност и средства за препитание и е непридружен чужд гражданин.

В съдебно заседание детето при изслушването му по реда на чл. 15 ЗЗакрД заявява, че е на 15 години, като е преминал границата на България с помощта на каналджии. Родителите му били починали, като Раифула изразява желание да остане в България, да учи български език, като му харесва в дома, в който е настанен.

От представената справка, изготвена от Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, се установява, че Раифула Джатанул е регистриран като чужденец /непридружен непълнолетен/, търсещ закрила съгласно Закона за убежището и бежанците с имена Раифула Арман, роден на *** г. с ЛНЧ **********

От правна страна:

Съгласно т. 1 на чл. 3 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г.(ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.), висшите интереси на детето са "... първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи". В съответствие с тази уредба е и нормата на чл. 10, ал. 1 от ЗЗакрД, прогласяваща правото на всяко дете на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси. В настоящото охранително производство задължението на съда е да установи, изхождайки единствено и само от интересите на децата, от кого следва те да бъдат отглеждани и възпитавани и за какъв срок.

Българското законодателство е приложимо по отношение на всички малолетни и непълнолетни лица, пребиваващи на територията на страната и в този смисъл след като непълнолетно лице – чужд гражданин е в риск, то спрямо него следва да бъдат предприети и съответни мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето.

Съгласно чл. 26 от ЗЗакрД, настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция се извършва от съда.  Искането за мерките по ал. 1 пред съда се прави от общинската служба за социално подпомагане, прокурора или родителя пред районния съд по седалището на общинската служба за социално подпомагане. Нормата на чл. 25 от същия нормативен акт сочи основанията за настаняване на дете извън семейството му, а те са: дете чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени; чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето; чиито родители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;  което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.

Несъмнено е, че непридружените от родители или други възрастни малолетни и непълнолетни лица,, които пребивават на територията на Република България са особено уязвима група и са деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето

Предвид събраните по делото доказателства съдът приема, че искането е основателно. Налице са основанията по чл. 25 ЗЗакрД за настаняване на детето в специализирана институция. Детето се намира на територията на Република България без да има близки и роднини, които биха могли да поемат грижите за неговото отглеждане и възпитание.  Съдът приема, че към настоящия момент не съществува друга възможност за закрила на ненавършилото пълнолетие дете, като отсъствието на родителски грижи и надзор създава реална опасност за живота и здравето му и за правилното му физическо, емоционално и интелектуално развитие.

            Тъй като обективно е невъзможно детето да бъдат настанено в семейна среда, съдът намира, че мярката по чл. 4, т. 6 ЗЗакрД се явява единствената възможна и адекватна за неговата закрила.

Съдът приема, че срокът за настаняването следва да бъде определен за срок до навършване на пълнолетие, като при промяна на обстоятелствата мярката за закрила би могла да бъде изменена.

В тежест на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман следва да бъдат възложени сторените от съда разноски във връзка с осигуряване на преводач за изслушване на детето в съдебно заседание.

 

Воден от горното С Ъ Д Ъ Т

 

Р Е Ш И:

 

         НАСТАНЯВА Раифула Арман, роден на *** г. с ЛНЧ ********** на основание чл. 28 ЗЗакрД за отглеждане в специализирана институция – ДДЛРГ “Костанца Ляпчева” гр. Долна баня  за срок до навършване на 18 години.

           

ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман“ ДА ЗАПЛАТИ в полза на Районен съд – Ихтиман сумата от 50,00 /петдесет/ лева, сторени разноски в производството.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок, считано от днес пред Софийски окръжен съд.

 

            След влизане на решението в сила препис да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” – Ихтиман и на директора на ДДЛРГ “Костанца Ляпчева” гр. Долна баня  .

 

                                                     Районен  съдия:

                                                                                              /Р. Йорданова/