Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер ІІІ-135                         14.12.2017 година                                  град Бургас

 

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Бургаски Окръжен съд                                                                        Трети състав

На двадесет и осми ноември                                                               година 2017

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Парашкевов

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Кремена Лазарова

                                                                                2. Таня Евтимова

                   

                    Съдебни заседатели:

 

Секретар  Жанета Граматикова

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Кремена Лазарова

в.гр.дело номер  1693 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по въззивна жалба вх.№ 7406/11.09.2017г. на НРС от Етажната собственост в комплекс „РИЧ 1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен адрес: гр.Несебър, местност „А.“, представлявана от председателя на управителния съвет Оксана Юрьевна Буц,  против  решение № 126/10.08.17г. по гр.д.№ 1041/16г. по описа на НРС, с което са уважени предявените от А.Д.Б., р.на 21.08.1957г., гражданин на Руската Федерация, живущ ***, дом **, корпус *, квартира 58 и Е.М.М., р. на **.**.****г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус **, искове за отмяна на решенията на проведеното на 14.10.2016г. общо събрание на ЕС. Моли да бъде отменено и постановено ново, с което исковете бъдат отхвърлени. Нови доказателства не са допуснати.

Въззиваемите А.Д.Б. и Е.М.М., представлявани от своите процесуални представители, оспорват въззивната жалба. Твърдят, че не е основателна и молят да бъде потвърдено

 

решението на НРС. Не ангажират нови доказателства, нямат доказателствени искания.

Жалбата е подадена в срока по чл.259 ГПК от легитимирани лица и е допустима.

Районният съд е разгледал искове с правно основание чл. 40, ал.1 ЗУЕС.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, прецени становищата на страните и закона, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред НРС е образувано по искова молба от А.Д.Б. против Етажната собственост на жилищна сграда с идентификатор 51500.510.122.1, по КККР на гр.Несебър, с административен адрес: гр.Несебър, м.“А.“, комплекс „РИЧ 1”, блок 1, представлявана от Оксана Юрьевна Буц – председател на Управителния съвет на ЕС. Въззиваемият твърди, че е собственик на идеална част от подробно описания в исковата молба самостоятелен обект в сградата в бл.1 на основание покупко-продажба от страна на съпругата му. Твърди, че на 14.10.2016г. етажните собственици в бл.1 на посочената по-горе жилищна сграда са провели общо събрание, на което са взели управленски решения по отношение на общите части на сградата. Заявява, че събранието е незаконосъобразно проведено, като свикано и проведено в противоречие със ЗУЕС. Излага подробни мотиви в исковата си молба. Моли всички приети решения да бъдат отменени. Ангажира доказателства.

В хода на производството с определение № 94/15.02.2017г. – стр.70, районният съд е постановил съединяване на гр.д.№ 1047/2016г. по описа на НРС, заведено от Е.М. против същите ответници и със същия предмет, към настоящото.

Въззивниците – етажните собственици на жилищната сграда с идентификатор 51500.510.122.1, по КККР на гр.Несебър, с административен адрес: гр.Несебър, м.“А.“, комплекс „РИЧ 1”, блок 1, представлявани от Оксана Юрьевна Буц – председател на Управителния съвет на ЕС, са оспорили исковете в депозирания в срока и по реда на чл.131 ГПК отговор срещу исковата молба. На първо място са оспорили допустимостта им, като са се позовали на пропускане на преклузивния срок по чл.16, ал.9 ЗУЕС. На следващо са твърдели законосъобразност на провеждането на общо събрание и вземането на решения, свързани с управлението на общите части на блок 1 в цитирания по-горе комплекс. Също са ангажирали доказателства.

Съдът, след като се запозна подробно с доказателствата по делото и взе предвид приложеното на стр.35 електронно писмо на адв. Полименова до собствениците на СОС в комплекс „Рич 1“, блок 1, приема, че връчването на копие от протокола за проведеното общо събрание на 14.10.2016г. е станало по реда на чл.16, ал.7, предл. III ЗУЕС на 31.10.2016г. Исковете са заведени

 

 

при спазване на преклузивния срок на чл.40, ал.2 ЗУЕС за атакуване на решенията на ОС на ЕС и са допустими.

Относно основателността им намира следното:

По повод собствеността на посочените в исковите молби СОС, които ищците и настоящи въззиваеми са посочили като свои, в хода на производството пред НРС са приложени писмени доказателства- два броя нотариални актове - № **, т.****, рег.№ 6267, д.№ 1335/10.06.2011г. на нотариус Ст.Ангелов – стр.9 и н.а. № ***, т.*****, рег.№ 14589, д.№ 3483/29.10.2010г. на нотариус Ст.Ангелов – стр.236. Във въззивната жалба не е повдиган спор относно собствеността, затова съдът приема по реда на чл.153 ГПК, че двамата се легитимират като  собственици на идеални части от тях.

Видно от приложените копия от покана и протоколи за залепяне на покана (стр.177-181) от 05.10.2016г. и от 06.10.2016г., Управителният съвет на ЕС на комплекс „Рич 1“, бл.1, представляван от Оксана Буц, е свикал ОС на собствениците на жилищни имоти на 13.10.2016 г. от 16.00ч., пред рецепцията на сградата на бл.1. Поканата е изготвена от Управителния съвет на ЕС и подписана от председателя и трима от членовете. Понеже се касае за колективен орган, по правилото на чл.59, ал.2, т.8 АПК, е достатъчно актът да бъде подписан от председателя или неговия заместник. В случая е подписан от председателя на УС и трима от членовете на съвета, ето защо поканата е редовна.

Безспорно е, че събранието е проведено и са взети решения по дневния ред, състоящ се от 16 точки.

Спори се дали са спазени изискванията на закона при свикването и  провеждането му, за да бъдат счетени приетите решения за законосъобразни.

По този повод в исковата молба е въведено оплакване за неспазване на срока за поставяне на поканата за провеждане на общото събрание. Твърди се, че поканата е залепена на 06.10.2016г., а не както е посочено в приложения на стр.178 протокол – на 05.10.2016г., затова не е спазен срокът по чл.13, ал.1 ЗУЕС от 7 дни преди датата на събранието.

По този повод по делото са приложени както писмени, така и гласни доказателства.

От приложения на стр.178 протокол е видно, че на 05.10.2016г. на информационното табло пред рецепцията на сградата на бл.1, комплекс “Рич 1“ е залепена покана за свикване на Общо събрание на ЕС. Протоколът е подписан от три лица, както и от председателя на УС на ЕС – Оксана Буц.

На същата дата – 05.10.2016г., около 16ч. е установено, че поканата липсва от информационното табло. Ето защо на проведено заседание на УС – стр.179, е взето решение на следващия ден да бъде отново залепена покана за свикване на ОС.

По делото е безспорно, че на 06.10.2016г. на информационното табло е залепена покана за провеждане на спорното ОС на ЕС.

 

Както става ясно, първият и съществен спор относно законосъобразността на насроченото за 13.10.2016г. ОС, е спазването на минималния 7-дневен срок за отправяне на покана преди датата на провеждането му.

По този повод са събрани и гласни доказателства. Доколкото официалният документ по дефиниция е такъв, съставен от орган на държавна власт в рамките на компетенциите му и по повод изпълняваните от него функции, съдът приема, че както протоколите на стр.178 и стр.179, така и поканата – стр.180, 181 съставляват частни документи – протоколите удостоверителни такива, а поканата – диспозитивен. Диспозитивните документи могат да бъдат атакувани относно тяхното авторство, а свидетелстващите – относно отразените в тях факти.

Във въззивната жалба е наведен довод за недопустимост на приемане на гласни доказателства, като въззивниците се позовават на обстоятелството, че законът изисква писмен акт за установяване на обстоятелството, че е залепена покана до собствениците на СОС за провеждане на ОС. Ето защо считат, че при наличието на такъв писмен акт, какъвто са съставените и приложени на стр.178 и стр.179 протоколи, е недопустимо да бъдат събирани гласни доказателства – чл.164, ал.1, т.3 ГПК.

Съдът не споделя горното твърдение. Писмените актове, които законът изисква, за да бъдат доказани определени обстоятелства, са актовете представляващи форма за действителност, за да се осъществи определен фактически състав. Пример за това е сключването на гражданския брак, което става със съставянето на акт за брак. Без съставен акт, не може да се счете, че бракът е сключен и сключването му, съгласно чл.164, ал.1, т.3 ГПК, е недопустимо да бъде доказвано със свидетелски показания.

В случая съставянето на протокол за залепване на покана за ОС не е условие за действителност на поканата, а за доказване на датата на поставянето й. Ето защо цитираната забрана в случая не е приложима.

Затова съдът се запозна и обсъди показанията на св.К., св.Ф. и св.В..

Първият свидетел – К. категорично е заявил, че е посещавал комплекс „Рич 1“ в периода от 03.10.206г. до 14.10.2016г. ежедневно и е сигурен, че на 05.10.2016г. на информационното табло е била залепена покана за ОС.

Другите двама свидетели – св.Ф. и св.В. са също така категорични, от своя страна, че на 05.10.2016г. не е имало покана на таблото. Св.Ф. твърди, че още от 03.10.2016г. е следяла стриктно за поставяне на покана, понеже е очаквала провеждане на ОС. Дори на 05.10.2016г. сутринта е срещнала живущ в съседния блок и са разговаряли за това, че до този ден не е обявено насрочване на ОС.

 

 

 

Едва на следващия – 06.10.2017г., свидетелката видяла залепена покана, веднага я снимала с телефона си и уведомила съпруга си – въззиваемия Б..

Същото се установява и от показанията на св.В.. Той е потвърдил, че на 05.10.2016г. са обсъждали с Ф. липсата на поставена покана за ОС, понеже из комплекса била разпространена информация за провеждане на такова и свидетелят, като представител по пълномощие на няколко лица, бил заинтересуван от датата му. Ето защо твърди, че със сигурност си спомня, че на 06.10.2016г. Ф. му изпратила снимка на поканата за ОС.

Показанията на тези двама свидетели са в пълно противоречие с тези на св.К.. Съдът, обаче, ги кредитира, като споделя мотивите на НРС в тази връзка. Настоящият състав приема, че не е логично, УС на ЕС, представляван от председателя Оксана Буц, да е узнал на 05.10.2016г., че залепената покана за свикване на събрание липсва и да не предприеме незабавни действия още в същия ден за поставяне на нов екземпляр от нея. Както става ясно от протокола от заседанието на УС – стр.179, това е констатирано в 16.00ч. и съдът приема, че е имало достатъчно време, за да бъде залепена нова покана в същия ден, така че да бъде спазен минималният 7-дневен срок до датата на събранието. По неизвестни причини това не е сторено. Ето защо не дава вяра на твърденията, че на 05.10.2016г. действително е поставена покана за ОС и приема, че това е станало на 06.10.2017г.

Неспазването на минимално изискуемия срок до провеждането на събранието опорочава всички извършени действия и води до извод за незаконосъобразност на приетите решения, понеже разпоредбата на чл.13, ал.1 ЗУЕС е императивна.    

Само при изложените факти и правни изводи следва заключение за  правилност на обжалваното решение на НРС. Затова, като споделя по реда на чл.272 ГПК мотивите на съдията-докладчик, настоящият състав приема, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъда потвърдено.

В полза на въззиваемата М. се следват направените в настоящата инстанция разноски в размер на 600лв., съобразно приложения договор за правна помощ. Въззиваемият Б. не е представил доказателства за извършени разноски, затова такива няма да му бъдат присъждани.

Водим от всичко така изложено, БОС

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 126/10.08.17г. по гр.д.№ 1041/16г. по описа на НРС.

 

ОСЪЖДА Етажната собственост на сграда с идентификатор 51500.510.122.1, по КККР на гр.Несебър, с административен адрес: гр.Несебър, м.“А.“, комплекс „РИЧ 1”, блок 1, представлявана от Оксана Юрьевна Буц – председател на Управителния съвет на ЕС, да заплати на Е.М.М., р. на **.**.****г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус 11, направените в настоящата инстанция разноски в размер 600лв.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: