Р Е Ш Е Н И Е

 

2012, 15.02.

 

45

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесети януари, две хиляди и дванадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АВТОНОМКА БОРИСОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА адм. дело 409/11г. по описа , ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :                  

            Производството е по чл. 306, ал. 5 и 6 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/.

            Жалбоподателят – Г.Й.А. оспорва Разпореждане № 1023/09.11.2011г. на председателя на Административен съд – гр. Кюстендил, с което на основание чл. 304, ал. 1 от АПК й е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. В жалбата се твърди, че влязлото в сила съдебно решение е изпълнено чрез издаване на удостоверения № 0804000716/12.05.2011г., като се счита за необоснован извода в оспореното разпореждане, че цитираните удостоверения са антидатирани. Развиват се съображения за неправилност разпореждането на председателя на съда поради обстоятелството, че не е взета предвид процедурата по издаване на удостоверения за данъчни оценки и по-конкретно, че за издаването им е било необходимо явяване представител на “М.” ЕООД пред административния орган и заплащане на следващата се такса за предоставяне на административната услуга. Отрича се това да е сторено. В представено по делото писмено становище от 19.01.2012г. жалбоподателката изразява становище, че в качеството й на кмет на община Б.Д. за периода от 07.11.2007г. до 23.10.2011г. не е длъжностното лице, което е задължено да издава удостоверения за данъчни оценки в община Б.Д., респективно не е длъжностното лице по чл. 304, ал. 1 от АПК. Иска се отмяна на оспореното разпореждане.

            Ответното дружество, представлявано от адв. П., оспорва жалбата. Развиват се съображения, че оспореното разпореждане е правилно и се подкрепят изцяло изложените в него мотиви.

            Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил дава заключение, че жалбата е неоснователна.

            Настоящият тричленен състав на Административния съд – гр. Кюстендил, след като на основание чл. 306, ал. 5 и 6 от АПК разгледа жалбата, счита следното:

            Жалбата допустима – предявена е в срока по чл. 306, ал. 5 от АПК, от страна с право на жалба съгласно чл. 306, ал. 5 от АПК. Отговаря и на останалите изисквания за редовност и допустимост.           

            По основателността на касационната жалба :

            С оспореното разпореждане председателят на Административен съд – гр. Кюстендил на основание чл. 304, ал. 1 от АПК е наложил административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на кмета на община Б.Д. за това, че не е изпълнил влязлото в сила съдебно решение № 34 от 16.02.2011г. по адм. дело № 370/2010г. по описа на съда. Взел е предвид от фактическа страна, че посоченото съдебно решение е влязло в сила на 26.05.2011г. и не е изпълнено в двуседмичния срок по чл. 174 от АПК, включително и до 09.11.2011г. /датата на постановяване на разпореждането по чл. 306, ал. 2 от АПК/. Председателят е приел, че представените от кмета на община Б.Д. в срока по чл. 306, ал. 3 от АПК удостоверения за данъчни оценки, са антидатирани. Въпреки избора на нов кмет към момента на постановяване на оспореното разпореждане, санкцията е наложена на Г.Й.А., заемала и изпълнявала длъжността кмет през процесния период, с оглед личния характер на ангажираната административнонаказателна отговорност.

            Като взе предвид обстоятелствата по делото, становищата и възраженията на страните, настоящият състав на Административния съд счете жалбата за неоснователна, а оспореното разпореждане за законосъобразно. Правилно, в съответствие със закона и фактите по делото е счетено, че преди и към момента на налагане на наказанието са налице предпоставките за ангажиране на отговорността по чл. 304, ал. 1 от АПК -  качеството длъжностно лице на кмета на община Б.Д., чието е задължението да изпълни съдебния акт - влязлото в сила съдебно решение чрез издаване на указаните в него удостоверения за данъчни оценки. Възраженията на жалбоподателката, свеждащи се до това, че не кметът на общината дължи предоставянето на административната услуга и не следва да отговаря за неизпълнението на съдебното решение, са несъстоятелни. На първо място по този въпрос с влезлия в сила съдебен акт съдът се е произнесъл окончателно. Субективните и обективни предели на силата на пресъдено нещо на съдебно решение № 34/16.02.2011г. по адм. дело № 370/2010г. обвързват кмета на община Б.Д.. Той е страната, която на основание чл. 23, ал. 1 от АПК е призната за компетентния да издаде административния акт орган и то при условията на обвързана компетентност. На второ място индивидуалният административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 от АПК е не самият документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, а волеиязвлението за издаването му. Органът, компетентен да формира това властническо волеизявление, всъщност е този, който е длъжен да изпълни съдебното решение. Съгласно чл. 23, ал. 1 от АПК компетентен по отношение издаването на удостоверение за данъчна оценка е кметът на общината. Конкретните действия по създаването на документа, материализиращ предоставената административна услуга, са действия по изпълнението на индивидуалния административен акт – властническото волеизявление, макар че волеизявлението може да бъде изразено изрично и чрез конклудентните действия по издаването на документа. Последните, имащи чисто фактически характер, се извършват от служителите на съответната администрация.

            Обосновани от доказателствата по делото са и изводите на председателя на съда, че представените в срока по чл. 306, ал. 3 от АПК удостоверения за данъчна оценка са антидатирани и не сочат изпълнение на съдебното решение, още по-малко в определения двуседмичен срок. Тези решаващи изводи намират опора и в процесуалния закон – чл. 161 ГПК вр. чл. 144 АПК. С оглед процесуалното поведение на Г.Й.А. във връзка с вмененото й задължение да представи указани от съда писмени доказателствени средства, законосъобразно е прието, че е създала пречки за събиране на допуснатите доказателства. При наличието на тази предпоставка е  настъпила процесуалната последица – съдът е приел за доказани онези факти, за установяването на които страната е създала пречки.

            От друга страна, взаимоизключващи се са твърденията на жалбоподателката, че удостоверенията за данъчна оценка не са издадени поради неплатена такса за това, а същевременно – че такива са издадени на 12.05.2011г.

            Изводът е, че преценката на председателя на съда за наличие на предпоставките по чл. 304, ал. 1 от АПК, е обоснована и законосъобразна.

            Воден от изложените съображения за законосъобразност на оспореното разпореждане и на основание чл. 306, ал. 6 от АПК, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД

                                                                                                 

            РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 1023/09.11.2011г. на Председателя на Административен съд – гр. Кюстендил по адм. дело № 308/2011г. по описа на съда.                     

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :1.

 

                                                                                                                      2.