Р Е Ш Е Н И Е

 

№1271/26.3.2018г.

 

гр.Варна 26.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, тридесет и първи състав в публично съдебно заседание, проведено на двадесети седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: Любомир Нинов

 

  при участието на секретар Мария Минкова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№14183/2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 Мотивиран от така изложените съображения, Варненски районен съд

                  Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА между К.Т.К. ЕГН********** и В.Д.К. ЕГН********** сключен на 3.05.2003г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр.В****, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак №552 на длъжностното лице по гражданското състояние при ОбС гр.В*** по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

Утвърждава споразумението по чл.51 СК, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата Т**** К.К. ЕГН********** и Деница К.К. ЕГН********** на майката В.Д.К. ЕГН**********, като определя местоживеенето им при нея.

ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на бащата К.Т.К. ЕГН********** *** с децата Т**** К.К. ЕГН********** и Деница К.К. ЕГН**********, като му дава възможност да ги вижда и взема при себе си първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10ч. в събота до 18ч. в неделя, петнадесет дни през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск и половината почивни дни през Коледната и Великденската ваканции.

ОСЪЖДА бащата К.Т.К. ЕГН********** *** да заплаща в полза на всяко от децата Т**** К.К. ЕГН********** и Деница К.К. ЕГН********** чрез неговата майка и законен представител В.Д.К. ЕГН********** месечна издръжка в размер на по 200лв. за всяко от тях, с падеж десето число на месеца за който се дължи издръжката, заедно със законната лихва върху нея считано от датата следваща падежа до нейното изплащане до настъпване на обстоятелства за неиното изменение или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище находящо се в гр.В**** на В.Д.К. ЕГН**********.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да продължи да носи брачното си фамилно име К..

ОСЪЖДА К.Т.К. ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Варна сумата от 338лв., на основание чл.6 и чл.7 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: