Мотиви по нчд 5661/2018г. по описа на 25 състав, НО, СГС

Производството е по реда на чл.17 от Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест  /ЗЕЕЗА/ и Договор за екстрадиция между  правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати.

В Софийски Градски съд е постъпило искане от Софийска Градска прокуратура за допускане на екстрадиция по молба на Съединените американски щати от 06.12.2018г  за българския гражданин Р.Г.Й. с ЕГН**********, срещу който е образувано наказателно производство  за извършване на престъпления по чл.1962 /d/ и чл.1956 /h/, Раздел 18 от Кодекса на Съединените американски щати.

В съдебно заседание исканото лице Р.Й. не изразява съгласие за повеждане на екстрадиционна процедура при  опростени процедури, предвидени в чл.17 Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати / Договор/и чл.19 от ЗЕЕЗА.

Прокурорът поддържа направеното искане и  излага становище, че са налице основанията за допускане на екстрадиция на Р.Й., тъй като е налице молба, надлежно подадена от компетентните органи на молещата държава и съответния комплект от документи, съгласно чл.8 от Договора. Въз основа на събраните по делото доказателства прокурорът прави извод, че срещу исканото лице Р.Й. е образувано наказателно производство за извършени престъпления, които съответстват на  престъпления от НК на Република България и за които е предвидено също наказание „Лишаване от свобода“. Прокурорът пледира за  допускане на екстрадицията по отношение на исканото лице, вземане спрямо него на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на основание  чл.17, ал.7 от ЗЕЕЗА и предаване на основание чл.17,ал.8 от ЗЕЕЗА и чл.15,т.1 от Договора на вещите, иззети с протоколи за претърсване и изземване на 11.12.2018г

Защитната на исканото лице, адв.Д. пледира за отхвърляне на молбата за екстрадиция на подзащитния му, като излага становище, че са налице единствено хипотези за участието на Й. в инкриминираната от  Съединените щати в обвинителния акт престъпна дейност, без конкретни твърдения. При анализа на  събраните доказателствата, защитата счита, че делото не е попълнено с всички такива относими към предмета му. Посочва, че не се съдържа информация за директни контакти на Й. с другите обвинени лица, като  обвинението почива на спорни анализи на електронни пощи без доказателства за авторство, тъй като електронната поща е на фирма и всички служители са имат достъп до нея. В становището си по същество защитата иска отново преразглеждане от съдебния състав на искането му за прилагане по делото на документи от НАП, с оглед установява липсата на измама.

Защитата на исканото лице , адв. Н.  поддържа изложеното от колегата си и искането за отхвърляне на молбата за екстрадиция и посочва, че Й. през целия инкриминиран в обвинението период се е намирал на територията на Република България. Твърди, че формално описаните престъпления кореспондират с такива по българския НК, като обаче се акцентира, че съгласно законите на САЩ не се изисква знанието на Й. за извършване на престъпна дейност, поради което е неприложим закона на молещата страна по отношение на подзащитния й, който не е извършил деянията на територията на САЩ. Защитата насочва вниманието на съда към съдържанието на  клетвените показания, от които се установява, че ролята на Й. е била единствено да остойностява биткойн в реална валута, търговска дейност, разрешена от  българския закон, като осъществяването й не е извършено пряко и непосредствено от него. Комуникацията между Й. и обвинените румънски граждани е осъществявана по имейл. Защитата счита, че безспорно установено е ,че същият е получавал биткойни, предоставени му от клиенти, които е обменял. Защитата твърди наличие на основание за отказ на искането за екстрадиция, тъй като американския закон няма екстериториалност по отношение на действия на български гражданин, извършени на територията на Република България.

Исканото лице не дава съгласие по чл.19 от ЗЕЕЗА и чл.17 от Договора за опростени процедури, заявява, че му е разяснен принципа на особеността. Оспорва извършените престъпления, твърди, че се занимава от четири години с биткойн и  продажбата на същите за реална валута е  разрешено  от закона в България. Моли съда да не допуска екстрадицията.

Софийски градски съд, след като обсъди доводите на страните и взе предвид събраните по делото доказателства и приложимият закон намери следното:

Исканото лице  Р.Г.Й. е роден на *** г в гр. Лом, Република България, българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с полувисше образование електротехника, управител на  „Е.Ж.К.“ ЕООД, ЕГН **********.

На 05.07.2018г федералното жури в разширен състав, заседаващо в Източния район на К., е върнал обвинителен акт , обвиняващ Р.Й. за извършени престъпление, както следва:  „Конспирация за извършване на рекетиращо престъпление, което е за извършването или участието , пряко и косвено, в осъществяване на дейността на предприятие по схемата на рекетираща дейност“, в нарушение на Раздел 18, Кодекс на САЩ, чл.1962/d/, наказуемо с максимален срок на лишаване от свобода 20 години и глоба не повече от 250 000 щ.д. и „Конспирация за извършването на пране на пари“, в нарушение на Раздел 18, Кодекс на САЩ член 1956 /h/, наказуемо с максимален срок на лишаване от свобода 20 години и глоба не повече от 500 000 щ.д. В допълнение обвинителния акт съдържа заявление за конфискация, уведомяващо Й. за намерението на Съединените щати да искат конфискация на собственост, представляваща и придобита от приходите, получени в резултат на престъпленията, за които е повдигнато обвинение, съгласно Раздел 18, Кодекс на САЩ, чл.981/а/,/1/,/С/, чл.982,/а/,/1/ и 1963.

Съгласно законите на Съединените щати наказателното преследване е започнало след като жури в разширен състав съдебни заседатели от не по-малко от 16 лица, въз основа на решение, при което поне дванадесет от тях, след като са разгледали доказателствата, са гласували утвърдително, че е обвиненото лице е извършило престъпление, като е одобрило и върнало обвинителния акт, който да се внесе в Районния федерален съд на Съединените щати за Източния район на К.. След като обвинителния акт е върнат в Съда, на 05.07.2018г съдът е издал заповед за арестуването на обвиняемото лице – Р.Й..

В хода на разследването, според приложените по делото документи се установява, че започвайки поне на 31.12.2013г. и продължавайки поне до 5 юли 2018г., обширна международна мрежа, включваща Й. и други четиринадесет съконспиратори, срещу които са повдигнати обвинение и други лица, са осъществили схема за измама на жертви в Съединените щати, чрез извършване на измама, чрез онлайн аукциони и операция за  пране на пари чрез „А. О.А.F.“ /AOAF/ Network. AOAF Network е използвала уеб сайтове за онлайн аукциони и продажби, рекламиращи до потребители от в Съединените щати, за да слага фалшиви обяви за луксозни стоки като автомобили и е включила чуждестранни измамници с връзки в Александрия, Румъния.

Съконспираторите, които са основно румънски граждани, са слагали обяви на уеб сайтове за онлайн аукциони, като „eBay  и уеб сайтове за онлайн продажби като „craigslist“, за автомобили и други луксозни вещи, които не са съществували. Румънските съконспиратори убеждавали жертвите  да изпращат пари за рекламираните стоки, като са им изпращали убедителни комуникации, например като са се представяли за член на армията, който е трябвало да продаде рекламираната стока, преди да бъде изпратен на мисия или като лице, продаващо автомобил от името на починал член на семейството. Също така били използвани фактури, които съдържали фалшиви търговски марки на уеб сайтове за онлайн аукциони или продажби, като „eBay“ и „craigslist“, за да направят така, че сделките да изглеждат легитимни. Тези фактури са  инструктирали жертвите как да заплатят за стоката и са създавали у жертвите  фалшиво чувство за сигурност, обяснявайки какви мерки са налице, показващи, че сделката е безопасна.

След като жертвите са изплащали парите, AOAF Network е започвала сложна операция по пране на пари. Специално, румънските съконспиратори са убеждавали жертвите да изпращат пари в различни форми, включително чрез предплатени дебитни карти и банкови преводи. За предплатените дебитни карти, румънските съконспиратори са снабдявали американските съконспиратори с информация за тези предплатени дебитни карти и американските съконспиратори са създали клонирани дебитни карти за теглене на пари. За банковите преводи и други форми на плащане, румънските съконспиратори са изисквали от американските съконспиратори да ги снабдят с информация за банкови сметки, физически адреси или местоположение на  MoneyGram и „Western Union“, за да изпращат пари, като американските съконспиратори  са събирали парите от тези места.

Американските съконспиратори са вземали  парите  на жертвите и са ги обръщали в биткойн, за да ги върнат обратно на румънските съконспиратори. Тогава румънските съконспиратори са обръщали парите чрез доверени лица, които обменят биткойн, като Р.Й. е общувал директно с някои от румънските съконспиратори и е знаел, че помага в операция за пране на пари на румънските съконспиратори, които са извършвали измамническа дейност. Й. е вземал такса за предоставените от него услуги. Й. обменял биткойн  за фиатна валута, чрез трансакции на ръка като по този начин избягвал  необходимостта да използва  финансови институции.

С дипломатическа нота № 284 от 06.12.2018г Посолството на Съединените американски щати е предало чрез Министерство на външните работи на Република България искане  за екстрадиция на български гражданин Р.Й., обвиняем по криминално дело  №5: ********.

На 11.12.2018г. Р.Й. е задържан. С оглед искането на Съединените щати за предаване на всички вещи, предмети и документи, доказателства и парични средства, намерени у лицето и свързани с  престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, са извършени  претърсвания и изземвания  на адреси в гр. София, ул.**********и на ул. **********съответно офис на фирмата, чийто управител е Й. и  обитавано от него и семейството му  жилище.

Постъпилото искане за екстрадиция на  Съединените американски щати е предадено по дипломатически път, съгласно чл.8,т. 1 от Договора, към което са приложени документите в превод на български език, описващи самоличността на искането лице, обвинителен акт, съдържащ информация относно фактите на престъплението, представен е документ, съдържащ кратко описание на предвидените процесуални действия /клетвени показания на помощник прокурор на Съединените щати за Източния район на К., т.8 до т.11/, текстовете от закона, описващи основните елементи на престъпленията, за които се иска екстрадиция и наказанията, които са предвидени, текстовете от закона относно давността за наказателно преследване, копие от заповедта за арест на Р.Г.Й., издадена на 05.07.2018г от съдия-магистрат при Районен федерален съд на САЩ за Източния район на К., клетвени показания в подкрепа на молбата за екстрадиция на Й. на помощник прокурор на Съединените щати в Източния район на К., К. М. А. и на Специален агент на Тайните служби на Съединените щати

Настоящият съдебен състав намира от правна страна следното:

Искането на Съединените американски щати за екстрадицията на българския гражданин Р.Г.Й.  за осъществяване спрямо него на наказателно преследване по криминално дело №5:******** в Районен федерален съд на САЩ, Източен район на К., Централно отделение, Лексингтън по обвинение за извършени престъпления по чл.1962 /d/ и чл.1956/ h/,  Раздел 18 от Кодекса на САЩ, е основателно и следва да бъде уважено.

Налице са всички условия на българския закон – ЗЕЕЗА и на Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за допускане на екстрадицията на  българския гражданин Й..

От молещата страна са изпратени необходимите документи, изискващи се по Договора, съгласно чл.8 – искане от  Съединените американски щати, в оригинал, подадено с нота № 284  от 06.12.2018г на Посолството  на САЩ в София чрез Министерство на външните роботи на Република България, заповед за арест, издадена на 05.07.2018г. от съдия –магистрат при Районен федерален съд на САЩ за Източния район на К. по криминално дело№5:********, обвинителен акт, описание на престъпленията, за които се иска предаване на лицето, преписи от приложимите закони относно деянията, наказанията и давността, изключваща наказателно преследване. Самоличността на исканото за екстрадиция лице е установена по несъмнен начин чрез клетвена декларация на  специален агент пир Тайните служби на САЩ / т.21-23/ ведно с копие на лична карта на  № ********,  получени от имейл акаунта на Й..

Настоящият състав преценява, че не е налице нарушение в процедурата по изготвяне на искането, производството е стартирано в замолената държава от компетентен орган - Министерство на правосъдието на Република България, което е проверило редовността на документите, съобразно правомощията  по чл.10  от ЗЕЕЗА и след като е  констатирал съответствие  със Закона , е уведомил ВКП за направеното искане за екстрадиция на българския гражданин Р.Й., за да сезира съда.

Основанията за отказ за допускани на екстрадиция са изчерпателно  визирани в чл.6 – чл.8 от ЗЕЕЗА и в Договора, чл.4.т.1,т.3,т.4,чл.5,чл.6, чл.7, като настоящият съдебен състав не намери, че такива са налице.

Съдът констатира, че по делото няма съмнения относно самоличност на  исканото лице, като са предоставени от молещата страна изискуемите документи по чл.8,т.2 б.“а“ от Договора. По делото е приложено и копие от документ за самоличност със срок на валидност до 17.06.2018г, послужил на Й. при създаване на имейл акаунта и потвърден, че е издаден от българските власти, с оглед номера на личната карта. В този смисъл няма съмнение по делото относно самоличността на исканото за предаване лице.

Престъпленията, за които е образувано наказателно производство спрямо българския гражданин Р.Й., според настоящият съдебен състав са  такива и по българското право, а именно по чл.321, 2 от НК –  „участие в организирана престъпна група“ и по чл.253 от НК – „пране на пари“ . За тези престъпления, предвидените в закона наказания са „лишаване от свобода“ за повече от една година, поради което е налице наказателно преследване срещу  Й. даващо основание за екстрадиция, съгласно член 2 от Договора. Съдът намира, че с оглед правната квалификация на деянията, съгласно законодателството на САЩ извършените престъпления, за които  е образувано наказателното производство срещу Й. попадат в разпоредбата на чл.3,т.1 от Договора, изключваща основание за отказ от екстрадиция въз основа на гражданството на исканото лице, в какъвто смисъл е и разпоредбата на чл.6,ал.1,т.1 от ЗЕЕЗА. В случая американските компетентни власти обвиняват българския гражданин Й. в престъпления чл.1956/h/ „изпиране на облаги, придобити от престъпление“ /т.9/ и член 1962/d/„рекет и изнудване“/т.19/. От приложените текстове на законите във връзка с обвинението и съдържанието на обвинителния акт, може да се направи извода, че съществуват основателни съмнения за това, че исканото за екстрадиция лице е участвало в извършване на  престъпленията по чл.1956 /h/ и чл.1962 /d/, които ще бъдат предмет на наказателно производство, разглеждано от Районния федерален съд на САЩ, след като  жури в разширен състав съдебни заседатели, разгледало доказателствата за престъпления, представени от правоохранителните органи на Съединените щати, е гласувало, / всеки член от журито независимо един от друг/утвърдително, че обвиненото лице е извършило престъпление.

По отношение на възражението на защитата, че е налице основание за отказване на екстрадиция, тъй като ако има престъпление то е извършено на територията на Република България от български гражданин, съдът намира следното : съгласно чл.2, т.4 от Договора е предвидено, че ако  престъплението е извършено извън територията  на молещата държава, екстрадицията се решава при условия, че са налице другите приложими изисквания за екстрадицията, ако в законодателството на замолената държава е предвидено наказание за престъпление, извършено извън нейната територия при подобни обстоятелства. Случаят съдът намира, че попада именно в посочената конкретна хипотеза. Безспорно е, че деянията, за които Й. е обвинен, съгласно внесения обвинителен акт в съда на Съединените американски щати, касаят извършени от него действия извън територията на САЩ, и по –конкретно на територията на Република България. Видно , обаче, от клетвените показани на  Специален агент при Тайните служби на САЩ е , че жертвите на „извършената  широкомащабна, много добре организирана схема“ се намират на територията на САЩ, т.е . пострадалите са американски граждани. Същевременно в чл.5 от българския НК е предвиден хипотеза за прилагане на Наказателния кодекс на Република България към чужденци, извършили престъпления от общ характер, с които се засягат интересите на страната или на български граждани. Посоченото е в съответствие с предвиденото в Договора, а именно, че в законодателството на замолената държава /България/ е предвидено наказание на престъпление, извършено извън нейната територия при подобни обстоятелства. Забраната на чл.4,ал.2 от НК – за предаване на български гражданин на друга държава за целите на наказателно преследване, предвижда изключения при наличието на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила, какъвто е Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на САЩ. При направените по-горе констатации на съда, че са налице другите приложими изисквания за екстрадиция, съдът намира, че твърдението на защитата за наличие на посоченото основания за отказ от екстрадиция, е неоснователно.

Престъпленията, за които е започнало наказателно преследване спрямо  Р.Й. и за което се иска екстрадицията му не са политически, а криминални такива. За тях се предвиждат наказания, както следва  за престъплението „Конспирация за извършване на рекетиращо престъпление, което е за извършването или участието , пряко и косвено, в осъществяване на дейността на предприятие по схемата на рекетираща дейност, в нарушение на Раздел 18, Кодекс на САЩ, наказание с максимален срок на лишаване от свобода 20 години и глоба не повече от 250 000 щ.д. и за престъплението „Конспирация за извършването на пране на пари“, в нарушение на Раздел 18, Кодекс на САЩ член 1956 h, наказание с максимален срок на лишаване от свобода 20 години и глоба не повече от 500 000 щ.д.,  т.е. същите не изключват  екстрадиция, предвид, че съгласно чл.5,ал.1 от ЗЕЕЗА и чл..2,т.1 от Договора се изисква като основание за престъплението да е предвидено наказание  „Лишаване от свобода“ за не  по-малко от една година , каквито безспорно  са предвидени, съгласно приложените текстове на законите на САЩ и с оглед наказанието за съответните престъпление в българския НК.

Наказателното преследване не е погасено по давност нито по българското право, нито по законите на САЩ, видно от  приложените по делото клетвени показания на помощник прокурор и законите във връзка с обвинението. Срещу Р.Й. няма незавършени производства от общ характер за престъпления, извършени на територията на Република България.

Според настоящия съдебен състав от съдържанието на приложените към молбата  за екстрадиция документи се установяват престъпленията,  за които  е започнало наказателно преследване спрямо лицето Р.Й., времето , мястото на извършването им, както и степента на участието му в тях В производството по екстрадицията молената държава не притежава възможност за извършване на преценка доколко са налице доказателства за съпричастност на българския гражданин (в конкретния случай) към престъпленията, чието осъществяване са му вменени във вина и това е така именно поради съществуващата презумпция за наличие на основателна причина у издаващия орган за издаване на молба за екстрадиция. Ето защо възраженията на страните свързани с оспорване доказателствата по делото и направените изводи в този смисъл съдът намира , че не следва да бъдат обсъждани.

За настоящия съдебен състав не съществува никакво съмнение относно справедливостта и зачитане правото на защита на исканото за екстрадиция лице при евентуалното му предаване на САЩ, със съответните гаранции за справедлив процес.

Не са налице основания за недопустимост на производството по екстрадиция по чл.6 от ЗЕЕЗА, не са налице основания за отказ на екстрадицията по чл.7 от ЗЕЕЗА, не са налице основания за преценка и отказ на екстрадицията по чл.8 от ЗЕЕЗА, не са налице и основания за отлагане на екстрадицията по чл.18 от ЗЕЕЗА.

 Съгласно чл.15, т.1 от Договора  и чл.17, ал.8 от ЗЕЕЗА и доколкото е направено искане от страна на молещата държава за предаване на иззети  предмети, книжа и пари при  задържането лицето, осъществено в помещения, които е ползвал, намира , че  намерените  и иззети вещи , описани в протоколи за претърсване и изземване от 11.12.2018г. следва да бъдат предадени на САЩ.

По изложените съображения и като намери, че са налице всички формални и материални предпоставки на Договора за екстрадиция на българския гражданин Р.Й. и не е налице някоя от пречките, установени в ЗЕЕЗА, съдът намери, че следва да уважи направеното от  САЩ искане за екстрадиция на българския гражданин Р.Г.Й., заради осъществяване на наказателно преследване срещу него за извършване на престъпления по чл.1962 /d/ и чл.1956/ h/,  Раздел 18 от Кодекса на САЩ по криминално дело №5:******** в Районен федерален съд на САЩ , Източен район на К., Централно отделение, Лексингтън.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                                      2.